ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დეკანის მოადგილე

სახელი და გვარი: თეონა აბულაძე

ადმინისტრაციული თანამდებობა: დეკანის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 08.01.1983

მისამართი: ბათუმი, ჯავახიშვილის ქუჩა, N75, ბ.46

ელ-ფოსტა: teona.abuladze@bsu.edu.ge / tabuladze@dls.ge

ტელეფონი: 577 97-27-43 / 595-91-73-63

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის, დამატებით ახალი ბერძნული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინოლოგია, ნეოგრეცისტიკა

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მაგისტრი

განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ქართული ფილოლოგია (ქართველური ენები)

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი

განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი (ლინგვისტიკა)

სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ენათმეცნიერება, კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინოლოგია, ნეოგრეცისტიკა

სამუშაო გამოცდილება:

2018 -2019 წლიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

2018-2019 წლიდან ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი;

2017-2018 წწ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის მოწვეული სპეციალისტი;

2008-2017 წწ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სტუდენტთა მხარდაჭერისა და მომსახურების სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

  1. მონოგრაფია - ,,პონტოელი ბერძნები აჭარაში, წარსული და თანამედროვეობა" (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნებული მონოგრაფიის თანაავტორი), ISBN 978-9941-27-393-3. გამომცემლობა ,,ემ-ჯი-ემ". თბილისი, 2017, გვ. 312-410;

2. ,,კოდების გადართვის საკითხისათვის აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა III სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2018;

3. ,,აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველების მიმართებისათვის სალიტერატურო ბერძნულთან“. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები II. ISSN 2449-2507. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა, თბილისი, 2017 წ. გვ.250-256;

4. ,,ბერძნული ლექსიკა ლაზურში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისადმი მიძღვნილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა  და ახალგაზრდა მეცნიერებათა II სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ISBN 978-9941-462-47-4. გამომცემლობა ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი, 2017 წ. გვ. 103-106;

5. ,,ქართული კულტურის ასახვა აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში“. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, VII. ISSN 2298-0776. გამომცემლობა ,,უნივერსალი", თბილისი, 2017 წ. გვ. 337-344;

6. ,,აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველების ზოგიერთი თავისებურება“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი. სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  ,,ჰუმანიტარული კვლევები", ნაწილი მეორე. სამეცნიერო ჟურნალი ,,სემიოტიკა", #XVI.  ISSN 1512-2409. გამომცემლობა ,,უნივერსალი", თბილისი, 2016, გვ.16-21;

7. ,,ქართული ლექსიკა აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში და ბერძენთა იდენტობის ზოგიერთი საკითხი“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. ISBN 978-9941-462-33-7.  გამომცემლობა ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი, 2016. გვ. 211-215;

8. ,,პონტოური ბერძნულის დარგობრივ-თემატური ლექსიკონის შედგენის პრინციპები“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-II" (თეზისები). თანაავტორი მარინე გიორგაძე. ISBN 978-9941-434-86-0. გამომცემლობა ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი, 2014 წ.

9. ,,ნასესხები ლექსიკა აჭარის პონტოელ ბერძენთა მეტყველებაში“,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  "ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-III"- საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ("Humanities in the Information Society- III", International Conference Proceedings), ბათუმი-2018-Batumi: ISSN 1987-7625 (იბეჭდება)

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში/სიმპოზიუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-III" - ბათუმი - 2018 წელი;

2. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში", თბილისი, 2017 წელი;

3. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,,დოქტორანტთა III სამეცნიერო კონფერენცია", ბათუმი -2017 წელი;

4. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია  ,,პონტოელი ბერძნები აჭარაში", ბათუმი - 2016 წელი;

5. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა", ბათუმი -2016 წელი;

6. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისადმი მიძღვნილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა  და ახალგაზრდა მეცნიერთა II სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი -2015 წელი;

7. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2015 წელი;

8. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-II" - ბათუმი - 2014 წელი;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეც­ნი­ერო ფონდი (საგრანტო ხელშეკრულების ნომერი FR/491/2-153/13) - ,,პონტოელი ბერძნები აჭარაში - წარსული და თანამედროვეობა“ - ძირითადი შემსრულებელი;

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეც­ნი­ერო ფონდი -  ,,საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი“ - დამხმარე პერსონალი;

3. Volkswagentiftung – ის ფონდი - ,,ენობრივი სიტუაცია საქართველოში“ - დამხმარე პერსონალი;

ტრენინგ-კურსები   (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

  1. ელექტრონული სწავლება Moodle / Turnitin-ის სისტემის გამოყენებით“, ბათუმი, 2018 წელი;
  2. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები - ,,უნივერსალური ცოდნის აკადემია - UNIKO”, ბათუმი - 2018 წელი;

დამატებითი ინფორმაცია

1. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-III"  საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, ბათუმი, 2018 წელი;

1. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი    სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომთა კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრი, ბათუმი, 2016 წელი;

2. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისადმი მიძღვნილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა II სამეცნიერო  კონფერენციის მასალების კრებულის საორგანიზაციო და სარედაქციო კომიტეტის წევრი, ბათუმი, 2016 წელი;

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), ინგლისური (საშუალოდ), რუსული (საშუალოდ) და ახალი ბერძნული ენა.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

საოფისე და გამოყენებითი გრაფიკული, კომპიუტერული პროგრამები (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, PowerPoint, PhotoShop, 1C, Oris).


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა