ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფაკულტეტის სტრუქტურა

ფაკულტეტის სტრუქტურა

1. ფაკულტეტის მართვის ორგანოებია (მმართველი სუბიექტებია): ფაკულტეტის საბჭო, დეკანი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.

2. ფაკულტეტი შედგება შემდეგი სასწავლო-სამეცნიერო და დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებისაგან:

 • სადისერტაციო საბჭო;
 • კურიკულუმის კომიტეტი;     
 • აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი;
 • ევროპეისტიკის დეპარტამენტი;
 • ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარამენტი;
 • ფილოსოფიის დეპარტამენტი;
 • ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი;
 • ეთიკის კომიტეტი;
 • ქართველოლოგიის ცენტრი;
 • თარგმანისა და  ინტერდისციპლინარული კვლევების ცენტრი;
 • არაფორმალური განათლების ცენტრი;
 • მსოფლიო ისტორიის პრობლემათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი;
 • დიგიტალური ჰუმანიტარიის ცენტრი;
 • სოციალური კვლევების ცენტრი;

3. ფაკულტეტზე შეიძლება შეიქმნას სხვადასხვა კომისიები და სამუშაო ჯგუფები ცალკეულ საკითხთა შესწავლის ან/და გადაწყვეტის მიზნით.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა