პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

დირექტორი

სახელი და გვარი: მადონა მიქელაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის დირექტორი
დაბადების თარიღი: 19.08.1970 წ.
მისამართი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, ჩაქვი, ბეჟანიძის 25
ელ-ფოსტა: madona.mikeladze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 577141011
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი.
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებები/ისტორია.
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პედაგოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: განათლება/მასწავლებლის განათლება/საგნის სწავლების მეთოდიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

განათლება (მასწავლებლის მომზადება; პროფესიული განათლება; სამოქალაქო განათლება;  მულტიკულტურული განათლება; განათლების პოლიტიკა).

სამუშაო გამოცდილება:

2018 წლის 11 ოქტომბრიდან -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის დირექტორი

2013-2018 წლები -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის დეკანი;

2013 წლის 16 სექტემბრიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2009 წლის სექტემბრიდან 2013 წლის 16 სექტემბრამდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსი;

2007–2009 წლები - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

2010–2011 წლები - საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული მასწავლებელი;

2006–20013 წლები - ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის,არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტსა და პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტში საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული უფროსი მასწავლებელი;

2005–2006 წლები - ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

2000–2005 წლები - ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის მასწავლებელი;

1999–2000 წლები - ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის ასისტენტი;

2003–2007 წლები - ჩაქვის წმიდა კეთილმორწმუნე მეფე დავითის სახელობის გიმნაზიის ისტორიის მასწავლებელი;

1998–2007 წლები - ჩაქვის წმიდა კეთილმორწმუნე მეფე დავითის სახელობის გიმნაზიის დირექტორის მოადგილე სასწავლო–აღმზრდელობით დარგში;

1993-1998 წლები - ჩაქვის№1 საშუალო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. მ. მიქელაძე, Teachers Intercultural Sensitivity Towards Different Ethnic and Religious groups. Conference Proceedings book - ICLEL 2019, ISBN: 978-605-66495-7-8;
 2. მ. მიქელაძე, Gender Issue in Georgian General Education Institutions. International Journal of Multilingual Educational, № 14, 2019, E ISSN 1512-3146;
 3. მ. მიქელაძე, რ. შავაძე, The way of determining competences of a teacher and issues on development of  professional  necesesities in Georgia. Proceedings of EDULEARN19 Conference. ISBN 978-84-09-12031-4;
 4. მ. მიქელაძე, გ.  აბუსელიძე, Analysis of results of programme financing in the higher education system of Georgia and improving tendency of assesment indicators. Proceedings of EDULEARN19 Conference. ISBN 978-84-09-12031-4;
 5. Mikeladze M., Effective methods of teaching tolerance in the classroom. "Dialogue in History".   Association of History Teachers in Bulgaria. Volume 38, 2018;
 6. Mikeladze M., Teaching the History of Byzantium at Georgian Schools According to the Analysis of Curricula and Textbooks. ,,World Science”. Multidisciplinary Scientific Edition.  Poland, 2018. ISSN 2413-1032;
 7. Abuselidze G., Mikelade M., The Role of Program Financing in the System of Higher Education. Institute of Economic Research working papers,  № 4/2017, Poland;
 8. მ. მიქელაძე, ნ. მაკარაძე, სტერეოტიპები, როგორც სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების ერთ-ერთი ხელისშემშლელი ფაქტორი. ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის შრომები, ქუთაისი, 2016;
 9. Микеладзе М., Шервашидзе Г., Диалог культур: поезия, прежде всего… ბულგარისტიკის მესამე საერთაშორისო კონგრესის შრომები. სოფიის კლიმენტ ოხრიდსკის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. სოფია. 2014. ISBN 978-954-07-3837-6;
 10. . მიქელაძე, მასწავლებლის პროფესიასთან დაკავშირებული პრობლემები და სახელმწიფო პოლიტიკა. ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II“,  საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ნაწილი 3, ბათუმი, 2014, ISBN-1987-7625;
 11.  . მიქელაძე, დ. ფუტკარაძე, ბავშვის აღზრდის სწორი პედაგოგიური ორგანიზება სკოლამდელ დაწესებულებებში. ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის შრომები, ქუთაისი, 2014;
 12.  Shervashidze G., Mikeladze M., Education Policy: from the Structured Understanding Text to critical thinking. Homo Loquens.Volume VI. Tbilisi, 2014, ISSN 1987-8761;
 13. Mikeladze M., Tskhvaradze K., From Violence to Humanity – Main Challenge of Modern School. 9ty Silk Road International Conference on Business, Economics, International Relations and Education. Tbilisi,  2014;
 14. Микеладзе М., «Внедрение европейского опыта в сферу воспитания демократической гражданственности в Грузии», журнал «Историко-филологические изыскания», Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, издательство «Универсал», 2012, ISSN 1512-3162;
 15.  გ. შერვაშიძე, . მიქელაძე, ,,რეფლექსია: დიქტატორის ფუნქციიდან ლიდერობამდე“, GESJ: Education Science and Psychology 2012 | No.1(20), ISSN 1512-1801;
 16.  . მიქელაძე, ეროვნული ღირებულებების ჩამოყალიბების პრობლემები თანამედროვე სკოლაში. ჩვენი სულიერების ბალავარი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2009;
 17.  . მიქელაძე, სწავლება მულტიკულტურული ხედვით მრავალფეროვანი აქტივობების გამოყენებით. კრებული, ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები თანამედროვე ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, რსუ, 2009;
 18. . მიქელაძე,, ილუსტრაციების როლი მოსწავლეთა ინტერკულტურული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა. XIV, ISSN, 2009, 1987-5282;
 19.  Микеладзе М.,,«Историческотообразование в Грузия в съветский период». Журнал «Диалогът в историята, Списание за новости в обучението по история» издание на сдружението на преподавателите по история в България, № 22, 2009, ISSN 1311-7904;

სახელმძღვანელო/ სალექციო კურსი:

1. სამოქალაქო განათლება და დემოკრატია საქართველოში: გამოწვევები და განვითარების გზები. თანაავტორები: შორენა მაღლაკელიძე, დავით მალაზონია, სოფიკო ლობჟანიძე, თამარ ტალიაშვილი, ქეთევან ჭკუასელი, მადონა მიქელაძე,  თინათინ მეფარიშვილი, გიორგი ჭუმბურიძე, გია ცუცხვაშვილი, თამარ მოსიაშვილი. სალექციო კურსი შეიქმნა ერაზმუს+ პროექტის ,,კურიკულუმის რეფორმა სამოქალაქო განათლებისა და დემოკრატიის პრინციპების ხელშეწყობისათვის მასწავლებელთა მომზადების პროგრამებში ისრაელსა და საქართველოში“. თბილისი, 2018;

2. კულტურათა გზაჯვარედინი. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნები და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცვლილებები XIX-XX საუკუნეებში. ავტორთა ჯგუფი. მოსწავლის დამხმარე სახელმძღვანელო. გამოცემულია 6 ენაზე.  თბ., 2015;

3. კულტურათა გზაჯვარედინი. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნები და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცვლილებები XIX-XX საუკუნეებში. ავტორთა ჯგუფი. მასწავლებლის წიგნი. გამოცემულია 6 ენაზე.  თბ., 2015;

4. როგორ ვიცხოვრეთ ერთად XX საუკუნეში  საქართველოში. ავტორთა ჯგუფი. დამხმარე სახელმძღვანელო (სასწავლო მასალების კრებული) ისტორიის ინტერაქტიური სწავლებისათვის. გამოცემულია ორ ენაზე: ქართულ და რუსულ ენებზე. თბ., 2011, ISBN 978-9941-0-3633-0;

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. The 2th  International Learning, Teaching and Research Congress (ILTER 2019).  5-7 September, 2019. Amaya, Turkey;  
 2. The 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership of ALL (ICLEL 2019).  9-11 July, 2019. Baku, Azerbaijan;
 3. The 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma de Mallorca, Spain. 1-3 July, 2019;
 4. The Story of Innovation in Teacher Education. The 5th International Conference on Teacher Education. Mofet Institute, Tel-Aviv, Israel. 24-27 Juny, 2019;
 5. ევროკავშირის საერთაშორისო პროექტების DOIT, CURE, ASSET, DARE, ABC დისიმინაცია და განათლების თანამედროვე პარადიგმები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 9.05.2019;
 6. Teaching the History of Byzantium at Georgian Schools According to the Analysis of Curricula and Textbooks. III International Scientific and Practical Conference ,,International Trends in Science and Technology”. 30.06.2018. Warsaw, Poland;
 7. ,,Assessment as a Social Lever”,  The 43d Annual Conference of the International Association for Educational Assessment.  Batumi, Georgia, 2-6.10.2017;
 8. ბობოხიძე ლ., მიქელაძე მ., პირველადი დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები და პროცედურები უმაღლეს სასწავლებლებში. ,,მომავლის ტექნოლოგიები და სიცოცხლის ხარისხი“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 29 სექტემბერი-1 ოქტომბერი 2017;
 9. Mikelade M., Contemporary Issues in Economy. 9th  International Conference on Applied Economics. Torun, Poland,22-23 June 2017;
 10. Geo-Cultural Space: Smart-Technologies in Education and Social Environment. The IX International Real and Virtual Forum. Batumi, Georgia, 30.06.2017-05.07.2017;
 11. ,,2025 წელს ინკლუზია გულისხმობს ყველას“, ინკლუზიური განათლების მესამე საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი, 7 დეკემბერი 2016 წელი;
 12. Intercultural communication and ethnic identity issues. Guedlines in academic research and teaching of ethnology and anthropology.  Bulgaria, Samokov, 18-20 november 2016;
 13. სტერეოტიპები, როგორც სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების ერთ-ერთი ხელისშემშლელი ფაქტორი. ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, ქუთაისი,  4-5 ივნისი, 2016 წ.;
 14.  Mapping Memories of Post-1989 Europe. International conference. Vienna,  29 November  – 1  December 2015;
 15. ინკლუზიური განათლების მეორე საერთაშორისო კონფერენცია ,,შექმენი შესაძლებლობა“. 14-15 აპრილი, 2015 წ.;
 16. მ. მიქელაძე, მასწავლებლის  პროფესიასთან დაკავშირებული პრობლემები და სახელმწიფო პოლიტიკა. ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II“,  საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 24-26 ოქტომბერი, 2014 წ.;
 17. მ. მიქელაძე, დ. ფუტკარაძე, ბავშვის აღზრდის სწორი პედაგოგიური ორგანიზება სკოლამდელ დაწესებულებებში.  ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, ქუთაისი,  5-6 ივლისი, 2014 წ.;
 18.  Mikeladze M., Tskhvaradze K., From Violence to Humanity – Main Challenge of Modern School. 9ty Silk Road International Conference on Business, Economics, International Relations and Education. Tbilisi,  23-25 may, 2014;
 19.  მ. მიქელაძე, გ.შერვაშიძე, Диалогкультур: поэзия прежде всего, მესამე საერთაშორისო კონგრესი ბულგარისტიკაში, ბულგარეთი, სოფია, კლიმენტო ხრიდსკის სახელობის სოფიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013 წლის 23–26 მაისი;
 20. Микеладзе М., Шервашидзе Г., История: Разрушение прошлого или путь к свободе и достойному сосуществованию, Annual Conference of the International Society for History Didactics Cultural and religious diversity and the implications for history education, Russia, Kazan, 25-27 Juni 2012;
 21. მიქელაძე მ., საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,განათლება გლობალიზაციის ეპოქაში - XXI საუკუნის გამოწვევები“. თსუ, 9-10 დეკემბერი, 2011;
 22. Mikladze M., Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology and Linguistics. Batumi, 1-3 July, 2010.
 23. მიქელაძე მ., საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, ბსუ, 29-30 მაისი, 2009.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 1. საქართველოში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის (VET) სისტემის მოდერნიზაცია (VET ფაზა 2; პროექტი N 00102163. გაეროს განვითარების პროგრამა. პროექტის მენეჯერი (ბსუ). პროექტის განხორციელების პერიოდი: 1.10.2021-31.07.2022;
 2. The EU framework Program for Research and Innovation - Horizon2020. Accelerating Digital Innovation in Schools through Regional Innovation Hubs and a Whole-School Mentoring Model - iHub4Schools.   Grant Agreement number: 101004676-iHub4Schools-H2020-SC6-Transformations-2018-2019-2020/H2020-SC6-Transformations-2020. პროექტის განხორციელების პერიოდი: 01.01.2021-01.07.2023;
 3. Erasmus +  Capacity Building in Higher Education  (Call EAC/A02/2019) – Developing and implementing Technology-Enhanced Teaching an    d Learning at Georgian HEIs (DETEACH). Project number 618766-EPP-1-2020-1-EE-EPPKA2-CBHEJP). პროექტის განხორციელების პერიოდი: 15.01.2021-14.01.2024;
 4.  RTI საგრანტო პროექტი „USAID საბაზო განათლების პროგრამა“, ადმინისტრაციული და ფინანსური ასისტენტი (ფინანსური მენეჯერი),  ტრენერი  (ბსუ). 2020 -2021 წწ;
 5. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევით პროექტი  ინტერკულტურული მგრძნობელობის კვლევა სასკოლო საზოგადოებაში (აჭარის რეგიონის მაგალითზე).  პროექტის განხორციელების პერიოდი: 15.02.2019-15.12.2019. პოზიცია: პროექტის ხელძღვანელი, მკვლევარი;
 6. Erasmus + საგრანტო პროექტი: ,,Curriculum Innovation for Social Inclusion" (CISI, Project number 609736-EPP-1-2019-1-GEEPPKA2-CBHE-JP).
 7. Erasmus + Capacity Building in Higher Education (CBHE/ex-Tempus) – შესაძლებლო­ბე­ბის განვი­თა­რე­ბა  უმაღ­ლეს    განათლებაში ფარგლებში დაფინანსებული საგრანტო პრო­ექტი: “Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia”  - CURE – კური­კუ­ლუ­მის რეფორ­მა სამოქა­ლა­ქო განათ­ლე­ბი­სა და დე­მოკრა­ტიუ­ლი პრინცი­პების განვი­თა­რების ხელშეწყობისათვის ისრაელსა და საქა­რთველოში. საგრანტო პროექტის ნომერი: 573322-EPP-1- 2016-1-ILEPPKA2-CBHEJP.  გრანტის განხორციელების პერიოდი: 15.10.2016-14.10.2019 წ. პოზიცია: მკვლევარი;
 8. ,,მულტიკულტურული განათლების ასახვა მასწავლებელთა განათლების პროგრამებში.  ფონდ ,,ღია საზოგადოება - საქართველოს“ საგრანტო პროექტი № HE/12/14-19885.  პოზიცია: “მონაწილე - ბსუ-ს წარმომადგენელი ექსპერტი“;
 9. სამოქალაქო განათლება და ტექნოლოგიები ინგლისური ენის გამოყენებით (CTEL)“.  ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული პროგრამა (თანამშრომლობის ხელშეკრულება S-LMAQM-16-CA-006). 1.02.2017-30.07.2018;
 10. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების ერთობლივი პროექტი: გაზიარებული ისტორია–კულტურათაშორისი დიალოგი, ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურული პროგრამა და ევროპის ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაცია (ევროკლიო),  http://euroclio.eu/new/index.php/work/black-sea-region, 2011-2014;
 11. ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში ისტორიის სწავლების გზით, ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სოციალური ტრანსფორმაციის პროგრამა (მატრა); ვროპის ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაცია (ევროკლიო), http://euroclio.eu, 2008–2011;
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. „HR შესაბამისობა შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტის პროცესში“. HRPA- ICDC, საქართველო;
 2. „პროფესიული სტუდენტის შეფასების სისტემა და მისი ხარისხის უზრუნველყოფა პროფესიულ განათლებაში“. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, აპრილი, 2021;
 3. „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების დადასტურება“. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ივნისი, 2021;
 4. „ხარისხი და მეთოდოლოგიური მიდგომები პროფესიულ განათლებაში“. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), ბსუ, 9-12 ოქტომბერი 2019 წელი; 19-20 იანვარი 2020 წელი;
 5. „უნარები საქართველოსთვის - პროფესიული განათლების ქართულ-გერმანული დღეები“, თბილისი, 17-18 ივნისი, 2019 წელი;
 6. ,,პროფესიული განათლების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება“, თბილისი, 27-28 თებერვალი და 16-27 ოქტომბერი 2017 წელი; 8-12 აპრილი 2019 წელი;
 7. Workshop on Textbook development on European Studies. Association of European Studies for the Caucasus, Konrad-Adenauer-Stiftung Georgia. 22-24 ნოემბერი, 2019, 25-26 იანვარი, 2020; 
 8. პედაგოგიური კურსი პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის (5 პედაგოგიური მოდული). მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2019 წლის აპრილი-მაისი;
 9. The dual principle in Training (Dual vocational Training and education) - Reflecting and Adapting the Training Structure. ქობულეთი, 2019 წლის 20-24 მაისი;
 10. ევროდირექტივები შრომის უსაფრთხოების შესახებ და საკანონმდებლო ცვლილებები საქართველოში. DCFTA საინფორმაციო ცენტრი. ბათუმი, 5 აპრილი 2019;
 11. KA 2 - Special Mobility Strand. Paris-Lodron University Salzburg. 03.02.2019-10.02.2019;
 12. Scholarship from the Georg Eckert Institute for International Textbook Research. Germany, 1 February – 1 March 2018;
 13. ,,Result – Research and Education Systems Unified as Learning Tools”. ბათუმი, 2018 წლის 16-20 აპრილი;
 14. ,,ლიდერობა და მართვა“. ევროპის ბიზნეს სკოლის სემინარი. ბათუმი, 26 მაისი, 2018;
 15. ,,Frühforderung mehrfach behinderter blinder und sehbehinderter Kinder in Georgien”. Fortbildung. Blista. Die Deutsche Blindenstudienanstalt in Marburg, Deutschland. 23-30 August 2017 und 26-30 März 2018;
 16. ელექტრონული რესურსების გამოყენება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სფეროში. Innovative Systems Management-ის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი. ბათუმი, 20-22 დეკემბერი, 2017;
 17. ,,Education for Democratic citizenship and human rights Education”,  100 hours training programme.  Joint Programme of the European Union and the Council of Europe. December 2015- April 2016;
 18. ,,Academic cooperation in Technical Vocational Education and Training (TVET)”. Workshop. Magdeburg, Germany, 06-10 July, 2016;
 19. ,,განათლება უსაფრთხოებისთვის,  კატასტროფის რისკის შემცირება ინკლუზიური მიდგომით. ევროპის საბჭოსა და ASB ერთობლივი ტრენინგ-პროგრამა. 2016 წლის  აპრილი - 2017 წლის 31 ივლისი;
 20. Mapping Memories of Post-1989 Europe. Workshop on “Tracing the past in a shared Europe”, Vienna, 1-3 December 2015;
 21. How all Teachers can support citizenship and human rights education?  თბილისი, 5-8 ნოემბერი 2015 წელი;
 22. ,,Challenges of Inclusion”. Conference. ILIAUNI,With the support of the Tempus Program of the European Union.  Batumi, 29 September, 2015;
 23. ტოლერანტობის კულტურის კურსი უნივერსიტეტში, თბილისი, ილიაუნი, 30-31 მაისი, 2015 წელი;
 24. სასკოლო მზაობის პროგრამის ტრენერთა ტრენინგი. ბსუ, 28-31 აგვისტო, 2015;
 25.  Teaching, Learning and Student Assessment Methods. Training delivered within the frames of MAHATMA Tempus project. Koblenz-Landau University, Germany, February 25-27, 2015;
 26. ,,შექმენი შესაძლებლობა“. ინკლუზიური განათლების მეორე საერთშორისო კონფერენცია. საქართველოს განათლებისა და მეცნირების სამინისტრო. 14-15 აპრილი, 2015;
 27. ტემპუსის ,,530311-TEMPUS-1-2012-AM-TEMPUS-JPCR-MAHATMA”პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული ტრენინგი ,,ორგანიზაციული მენეჯმენტი“, ბსუ, 24-26 იანვარი, 2014 წელი;
 28. ტემპუსის ,,530311-TEMPUS-1-2012-AM-TEMPUS-JPCR-MAHATMA” პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული ტრენინგი ,,სწავლის სტრატეგიები“, ბსუ, თებერვალი, 2014 წელი;
 29. კვლევა საგანმანათლებლო პროცესში: გადაწყვეტილების მიღება მონაცემთა საფუძველზე“ - სალექციო კურსი (15 საათი), ფულბრაიტის პროგრამა. 29 ივნისი-3 ივლისი 2014 წელი;
 30.  ევროკლიოსა და იმსას ვორქშოფი თემაზე: როგორ ვასწავლოთ საერთო წარსული მულტიეთნიკურ საზოგადოებაში, 2013 წლის 13–14 ივლისი;
 31. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების მეორე რეგიონული სემინარი ,,გაზიარებული ისტორია–კულტურათაშორისი დიალოგი“, 2013 წლის 20–22 აპრილი;
 32. ტალინის უნივერსიტეტის აკადემიური კურსები თემაზე: ,,სწავლება და შეფასება უნივერსიტეტში“, ბათუმი, საქართველო, 2012 წლის 30 ივლისი;
 33. მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამა ,,სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“, 2 კრ–50 საათი, 2012 წლის ივლისი;
 34. მრგვალი მაგიდა: გამოწვევები ისტორიისა და კულტურის სწავლებაში საქართველოში“ 2012 წლის 25 თებერვალი, ბსუ;
 35. ვორკშოფი თემაზე: შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების კულტურის, ისტორიის, ანთროპოლოგიის, ლიტერატურისა და ლინგვისტიკის სწავლების ინოვაციური ასპექტები. ბათუმი, ბსუ, 2011 წლის 2 ივნისი. 
 36. განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა, 5 კრედიტი, 2011 წლის 29 აგვისტო–3 სექტემბერი;
 37.  საზაფხულო აკადემია: დემოკრატიის მშენებლობა სკოლაში. პოლონეთი, ვარშავა, 55 საათი, 2011 წლის 9–16 ივლისი;
 38. ევროკლიოს მეექვსე ვორკშოფი თემაზე: ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში საისტორიო განათლების გზით“, ბაზალეთი, საქართველო, 2010 წლის 6–7 ივლისი;
 39.  მეხუთე ვორკშოფი თემაზე: ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში საისტორიო განათლების გზით“, ახალციხე, საქართველო, 2010 წლის 8–11 აპრილი;
 40. მეოთხე ვორკშოფი თემაზე: ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში საისტორიო განათლების გზით“, თბილისი, საქართველო, 2010 წლის 22–24 იანვარი;
 41. ავტორთა და ექსპერტთა ვორქშოფი: როგორ ვასწავლოთ ისტორია და მოქალაქეობა მულტიეთნიკურ და მულტირელიგიურ საზოგადოებაში? გუდაური, საქართველო, 2009 წლის 24–26 აპრილი;
 42. ევროპული სწავლების ინსტიტუტის ტრენინგი: ხარისხის უზრუნველყოფა უმაღლეს განათლებაში, ბათუმი, საქართველო, 2009 წლის 7–10 ივნისი;
 43. ევროკლიოს საერთაშორისო სემინარი: ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში საისტორიო განათლების გზით, ჩაქვი, საქართველო, 2009 წლის 19–21 ივნისი;
 44. მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი საზაფხულო კურსები და მე–12 საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა ,,ისტორიის სწავლება ლატვიაში: შინაარსი და მეთოდიკა“.კულდიგა, ლატვია, 2009 წლის 28–30 ივლისი;
 45. ევროკლიოს პირველი საერთაშორისო სემინარი: ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში განათლების გზით, თბილისი, საქართველო, 2008 წლის 14–16 ნოემბერი.
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური ენა, გერმანული ენა, რუსული ენა

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Excel, Power point 

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა