პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

პროფესიული განათლების მასწავლებლები

პროფესიული განათლების მასწავლებლების სამსახურში მიღება, სამუშაო დატვირთვის განსაზღვრა და შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების გაცემა ბსუ-ში რეგულირდება ,,ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის  შერჩევის, სამუშაო დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“  ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 21 ნოემბრის N01-08/169  ბრძანებით (კოდიფიცირებული ბრძანება -     ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის შერჩევის, სამუშაო დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესი).

2019 წლამდე ბსუ-ს პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან გაფორმდა შრომითი ხელშეკრულებები ,,ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მიზნით მოწვეულ პროფესიული განათლების მასწავლებელთან დასადები შრომითი ხელშეკრულების ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 8 ოქტომბრის N01-08/128 ბრძანების შესაბამისად (,,ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მიზნით მოწვეულ პროფესიული განათლების მასწავლებელთან დასადები შრომითი ხელშეკრულების ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 8 ოქტომბრის N01-08/128 ბრძანება).

2019 წლიდან ბსუ-ს პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან  შრომითი ხელშეკრულებები ფორმდება ,,პროფესიული განათლების მასწავლებელთან დასადები შრომითი ხელშეკრულების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის 15 თებერვლის N01-02/16 ბრძანების შესაბამისად (,,პროფესიული განათლების მასწავლებელთან დასადები შრომითი ხელშეკრულების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის 15 თებერვლის N01-02/16 ბრძანება).

პროფესიული განათლების მასწავლებლების შრომის ანაზღაურების ოდენობა (ტარიფი) განისაზღვრება  „ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოწვეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის შრომის საათობრივი ანაზღაურების  ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 11 ოქტომბრის N01-11/92 ბრძანებით („ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოწვეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის შრომის საათობრივი ანაზღაურების  ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 11 ოქტომბრის N01-11/92 ბრძანება.)

ბსუ-ს პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამების მოდულებს/სასწავლო კურსებს წარმართავს მოწვეული პროფესიული განათლების მასწავლებლები (იხილეთ ქვემოთ მოცემული საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით):

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა