ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

სურათი

სახელი და გვარი: თამარ ღოღობერიძე

აკადემიური/ადმინისტრაციული თანამდებობა: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 07/06/1984

მისამართი: ქ. ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ.150, ბ. 25-26

ელ-ფოსტა: tamar.gogoberidze@bsu.edu.ge

ტელეფონი: 558 27 77 27

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი

განათლების მიმართულება, დარგი: ფინანსები და საბანკო საქმე

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

განათლების მიმართულება, დარგი: ფინანსები და საბანკო საქმე

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინგლისური ენა და ლიტერატურის მასწავლებელი (ბაკალავრი)

განათლების მიმართულება, დარგი: ინგლისური ენა და ლიტერატურა

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: ფინანსური ინსტიტუტები, რისკები საბანკო ბიზნესში

სამუშაო გამოცდილება:

2020 წლიდან- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

2015-2020 წლებში-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბუღალტრო აღრიცხვის, აუდიტისა და საგადასახადო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტის სპეციალისტი

2011-2015 წლებში- სს “პროგრესბანკი“-ს კლიენტთა მომსახურების ოპერატორი

2006-2011 წლებში- სს „საქართველოს ბანკი“-ს უნივერსალური მოლარე-ოპერატორი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

“Determining and predicting correlation of macroeconomic indicators on credit risk caused by overdue credit“, Asie Tsintsadze, Lela Oniani, Tamar Gogoberidze-Journal “Business Perspectives” http://dx.doi.org/10.21511/bbs.13(3).2018.11- 19.09.2018

„რისკ კულტურა ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე ეტაპზე“, ლ. ონიანი, თ. ღოღობერიძე, - IV სართაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები"-2018 წლის 24 ივნისი.

„საბანკო რისკების შეფასების თანამედროვე მეთოდი“, ლ. ონიანი,  თ. ღოღობერიძე, თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები, ქუთაისი, 2017

„ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის როლი სოციალური რისკების მართვაში“,    ა. ცინცაძე, თ. ღოღობერიძე- ჟურნალი “ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“,  2016 „საბანკო პროდუქტების გასაღების მართვის თანამედროვე ასპექტები“, ლ. ონიანი,         თ. ღოღობერიძე, -თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები, ქუთაისი, 2015

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

„რისკ კულტურა ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე ეტაპზე“, თ. ღოღობერიძე, ლ. ონიანი- IV სართაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები"-2018 წლის 24 ივნისი.

„საბანკო რისკების შეფასების თანამედროვე მეთოდი“, თ. ღოღობერიძე, ლ. ონიანი-თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები -2017, მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 29-30 სექტემბერი, 2017

„საბანკო პროდუქტების გასაღების მართვის თანამედროვე ასპექტები“, თ ღოღობერიძე, ლ. ონიანი-თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები, პირველი საერთაშორისო კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 13-14 ნოემბერი, 2015

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

TEMPUS PICASA – Promoting Internationalization of HEIs in Eastern Neighborhood Countries through Cultural and Structural Adaptation held in Yerevan State University in 16-19 November, 2015. 

ტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)
ბირთვული გაუვრცელებლობისა და გლობალური უსაფრთოხების სფეროში სასწავლო და კვლევითი შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში, ბათუმის მე-3-ე საზაფხულო უნივერსიტეტი 2018, 12-13 სექტემბერი 2018

ელექტრონული რესურსების გამოყენება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სფეროში, Innovative System Management-20-22 დეკემბერი 2017

ბირთვული გაუვრცელებლობისა და გლობალური უსაფრთოხების სფეროში სასწავლო და კვლევითი შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში, ბათუმის საზაფხულო უნივერსიტეტი 2017, 13-14 სექტემბერი 2017

ტრენერთა ტრენინგი, ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის სასერთიფიკატო ცენტრი- 31.08.17-02.09.17

უცხო ენების ცოდნა: ინგლისური, რუსული
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: საოფისე პროგრამები

სახელი და გვარი: თამარ ღოღობერიძე

აკადემიური/ადმინისტრაციული თანამდებობა: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 07/06/1984

მისამართი: ქ. ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ.150, ბ. 25-26

ელ-ფოსტა: tamar.gogoberidze@bsu.edu.ge

ტელეფონი: 558 27 77 27

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი

განათლების მიმართულება, დარგი: ფინანსები და საბანკო საქმე

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

განათლების მიმართულება, დარგი: ფინანსები და საბანკო საქმე

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინგლისური ენა და ლიტერატურის მასწავლებელი (ბაკალავრი)

განათლების მიმართულება, დარგი: ინგლისური ენა და ლიტერატურა

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: ფინანსური ინსტიტუტები, რისკები საბანკო ბიზნესში

სამუშაო გამოცდილება:

2020 წლიდან- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

2015-2020 წლებში-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბუღალტრო აღრიცხვის, აუდიტისა და საგადასახადო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტის სპეციალისტი

2011-2015 წლებში- სს “პროგრესბანკი“-ს კლიენტთა მომსახურების ოპერატორი

2006-2011 წლებში- სს „საქართველოს ბანკი“-ს უნივერსალური მოლარე-ოპერატორი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

“Determining and predicting correlation of macroeconomic indicators on credit risk caused by overdue credit“, Asie Tsintsadze, Lela Oniani, Tamar Gogoberidze-Journal “Business Perspectives” http://dx.doi.org/10.21511/bbs.13(3).2018.11- 19.09.2018

„რისკ კულტურა ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე ეტაპზე“, ლ. ონიანი, თ. ღოღობერიძე, - IV სართაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები"-2018 წლის 24 ივნისი.

„საბანკო რისკების შეფასების თანამედროვე მეთოდი“, ლ. ონიანი,  თ. ღოღობერიძე, თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები, ქუთაისი, 2017

„ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის როლი სოციალური რისკების მართვაში“,    ა. ცინცაძე, თ. ღოღობერიძე- ჟურნალი “ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“,  2016 „საბანკო პროდუქტების გასაღების მართვის თანამედროვე ასპექტები“, ლ. ონიანი,         თ. ღოღობერიძე, -თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები, ქუთაისი, 2015

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

„რისკ კულტურა ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე ეტაპზე“, თ. ღოღობერიძე, ლ. ონიანი- IV სართაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები"-2018 წლის 24 ივნისი.

„საბანკო რისკების შეფასების თანამედროვე მეთოდი“, თ. ღოღობერიძე, ლ. ონიანი-თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები -2017, მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 29-30 სექტემბერი, 2017

„საბანკო პროდუქტების გასაღების მართვის თანამედროვე ასპექტები“, თ ღოღობერიძე, ლ. ონიანი-თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები, პირველი საერთაშორისო კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 13-14 ნოემბერი, 2015

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

TEMPUS PICASA – Promoting Internationalization of HEIs in Eastern Neighborhood Countries through Cultural and Structural Adaptation held in Yerevan State University in 16-19 November, 2015. 

ტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)
ბირთვული გაუვრცელებლობისა და გლობალური უსაფრთოხების სფეროში სასწავლო და კვლევითი შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში, ბათუმის მე-3-ე საზაფხულო უნივერსიტეტი 2018, 12-13 სექტემბერი 2018

ელექტრონული რესურსების გამოყენება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სფეროში, Innovative System Management-20-22 დეკემბერი 2017

ბირთვული გაუვრცელებლობისა და გლობალური უსაფრთოხების სფეროში სასწავლო და კვლევითი შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში, ბათუმის საზაფხულო უნივერსიტეტი 2017, 13-14 სექტემბერი 2017

ტრენერთა ტრენინგი, ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის სასერთიფიკატო ცენტრი- 31.08.17-02.09.17

უცხო ენების ცოდნა: ინგლისური, რუსული
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: საოფისე პროგრამები


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა