ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: გელა მამულაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 20.03.1976
მისამართი: ბათუმი. მელიქიშვილის ქ. #2
ელ-ფოსტა: Mamuladze.gela@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+99591) 98 03 80
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მარკეტინგი, ბიზნესი

სამუშაო გამოცდილება:
 1. 2013  წლიდან დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორი
 2. 2013-2014 წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 3. 2010-2010 წწ.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის  ადმინისტრირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 4. 2009-2013 წწ.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
 5. 2009-2011 წწ.  ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
 6. 2006-2009 წწ. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი
 7. 2008-2009 წწ,  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის უფ. მასწავლებელი.
 8. 2006-2008 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა დ სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის მასწავლებელი
 9. 2004-2006 წწ. ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ,,ინტელექტი“. წამყვანი სპეციალისტი,  ეკონომიკის ექსპერტი.
 10. 2000-2006 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკური თეორიის კათედრის მასწავლებელი
 11. 1998-2006 წწ. ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი. ეკონომიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

სახელმძღვანელო

1. მარკეტინგის საფუძვლები. ლექციების კურსი. თბ.2011. 481.გვ

2. ,,ბიზნესის PR” ტექნოლოგიები. დამხმარე. სახელმძღვანელო. თბ.2010. 125.გვ

 

მონოგრაფია 

1. ვაჭრობის სფე­რ­ო­ში არსებუ­ლი პრობ­ლე­­მე­ბი და მათი სრულყოფის გზები საქართველოში. თბილისი, 2013

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

 

სამეცნიერო შრომების დასახელება

გამომცემლობა, ჟურნალი (ნომერი, წელი) ან საავტორო მოწმობის ნომერი

თანაავტორი

 

STRATEGIC APPROACHES OF COMPANY’S

IMAGE MANAGEMENT IN

MODER CONDITIONS

nternational Scientific Journa

lInnovative Economics and Management #10. 2023. Tbilisi. Georgia. E-ISSN:2449-

2604

N. Mamuladze
 

 ეფექტიანი მარკეტინგული კონტენტის შექმნის მექანიზმები - მარკეტერთა და მომხმარებელთა პრეფერენციების შედარებითი ანალიზი

საერთაშორისო რეცენზირებადი სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი ,,ეკონომისტი”. #4.2022. UDC33 ე-49

ნ. სირაბიძე
 

STAKEHOLDERS AND FORMATION OF PLACE

BRANDING PROCESS

International Scientific Journa lInnovative Economics and Management #9. 2022. Tbilisi. . Georgia. ISSN: 2449-2418

I. beridze
  COVID-19 Influence on Place Branding in Georgia: Challenges and Opportunities

36th IBIMA Conference: ISBN: 978-0-9998551-5-7. 2021

I. beridze
  Problems of the formation of marketing communications in the field of management of logistics systems

Published online. international Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (ISTSML 2021). https://doi.org/10.1051/matecconf/202133901005

D. Katamadze, 

G. Katamadze, 

G. Mamuladze 

I. Bakuradze

  ძირითათი ტაქტიკური გადაწყვეტილებები ბიზნესი ბიზნესისათვის (B2B) ვაჭრობის სფეროში ჟურნალი ,,ეკონომიკა და ბიზნესი” #4.2021. თბილისი, საქართველო.. ISSN 1987-5789 ESSN 2587-5426  ს. შერვაშიძე
  რეკლამის და პიარ აქტივობების როლი ადგილის ბრენდინგის კონტექსტში (აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტის მაგალითზე

Ⴑაერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჯურნალი - ,,ინოვაციური ეკონო მიკა და მართვა“. #2. ბათუმი -2020. ISSN: 2449-2418

ი.ბერიძე

 
  APPLICATION OF DIFFERENTIATED MODERN TECHNOLOGIES TO DIFFERENT TYPES OF RETAIL TRADE: CURRENT REALITY AND PROSPECTS

21st Annual International Scientific Conference Economic Science for Rural Development. 2020, 

ISSN 2255-9930 on line ISBN 978-9984-48-345-0 (E-book)

DOI: 10.22616/ESRD.2020.54.007

S. Shervashidze
  ეროვნული წარმოების კონკურენტუნარიანობა და საექსპორტო ბაზრებზე გასვლის სტრატეგიები ურნალი ეკონომიკა და ბიზნესი“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი. #2. ბათუმი -2020. ISSN 1987-5789 ESSN 2587-5426

ბ.გეჩბაია  

პ.აროშიძე ნ.მახარაძე მ.სუქნიშვილი

  ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების თავისებურებები საქართველოში

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის 75 და ჟურნალ ეკონომისტის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას „მწვანე ეკონომიკის“ ფორმირების თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო შრომების კრებული. თბილისი. 2019

ISBN 978-9941-13-854-6

მ. ბახტაძე
 

გაყიდვების ძაბრი და მარკეტინგისა და გაყიდვების ფუნქციათა ურთიერთკავშირის თავისებურებები თანამედროვე ეტაპზე

Ⴑაერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჯურნალი - ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. #1. ბათუმი -2019. ISSN: 2449-2418 

ს. შერვაშიძე
 

მდგრადი განვითარების პრინციპებისა და ინოვაციური მენეჯმენტის

ურთიერთკავშირის ძირითადი თავისებურებები

Ⴑაერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჯურნალი - ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. #1. ბათუმი -2019. ISSN: 2449-2418 

მ. ბახტაძე
  Current challenges of grocery market and key directions of development of agriculture in Georgia

20th International Scientific Conference: ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2019

ISSN 1691-3078. ISSN 2255-9930, DOI: 10.22616/ESRD.2019.006

E. KHARAISHVILI

B. GECHBAIA,

Q.GOLETIANI

  EXPORT PROBLEMS OF NATIONALLY PRODUCED GOODS IN THE TERMS OF DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AREA WITH THE EU:

IOP Publishing. Journal- IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

274 (2019) 012142

doi:10.1088/1755-1315/274/1/012142

P.Aroshidze, , B.Gechbaia

  VEGETABLE MARKET: COMPETITIVE ADVANTAGES OF GEORGIAN PRODUCT AND COMPETITION CHALLENGES

Journal Innovative Marketing, 2018  Issue #3,  ISSN 1814-2427 page, 8-16

DOI: 10.21511/im.14(3).2018.02

E. KHARAISHVILI

B.  GECHBAIA

  STRATEGIC PRIORITIES FOR DEVELOPING UKRAINE AND GEORGIA: INNOVATION AND PARTNERSHIP. 

BATUMI NAVIGATION TEACHING. UNIVERSITY. KYIV NATIONAL ECONOMIC University. Innovative aspects of Ukraine-Georgia Energy Relations on the background of Association Agreement with the European Union. Monograph. Authors collective. ISBN 978-9941-9597-7-6. BATUMI. 2018

P. Aroshidze
 

EXPORT PROBLEMS OF NATIONALLY PRODUCED GOODS IN THE TERMS OF DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AREA  WITH THE EU: GEORGIA CASE STUDY

The owner of «BULLETIN of the Kyiv National University of Technologies and Design». №5 (115), 2017. ISSN 2413-0117

P. Aroshidze, V. Serzhanov

  The Marketing Problems of Food Markets in Georgia Бізнес Інформ, Business Inform, Бизнес Информ. № 9 ’2017. Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. UDC 338.43 (479.22)  
  A Preliminary Review of Electro­nic Marketplace Conceptualization andIntegrating   the   Internet   into   Competitive   Marketing   Strategy International Journal of Basic and Applied Sciences, ISSN:2277-1921, India, 2017 N. Beridze
  PROBLEMS AND PROSPEQTS OF  E STORES DEVELOPMENT IN GEORGIA international refereed and reviewing scientific-practical journal ,, Innovative Economics and Management '' N. Beridze
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРО­Б­ЛЕМЫ В ГРУЗИНСКИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Chernihiv National University of Technology THE THIRD INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE «UKRAINE – EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW» APRIL, 3-8, 2017 SLOVAKIA-AUSTRIA-HUNGARY.  Chernihiv, Ukraine

 

  Internet Marketing – Company and Customer Perspectives“, Journal Business Engineering n.beridze
 

ფასეულობების როლი მარკეტინგი 3.0-ში.

საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჯურნალი - ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. #3. ბათუმი -2017

ნ. მამულაძე

 

РОЛЬ ИНТЕРНЕТ -  ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Классический приватный университет. Институт управления. ІV Международной. научно-практической конференции „Формирование эффективных механизмов государственного управления и менеджмента          в условиях современной экономики: теория и практика”. г. Запорожье. Украина. 2016.

 

 

ინოვაციური ეკონო­მიკის პრიორიტეტები ევროკავშირში და მი­სი ფორმირების თანა­მე­დროვე პრობლემე­ბი

საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჯურნალი - ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. #2. ბათუმი -2017

ბ. გეჩბაია

 

ESTIMATION OF GLOBAL COMPETITIVENESS IN MODERN GEORGIA

National Institute of Economic Research; Batumi Navigation Teaching University. International RESEARCH CONFERENCES on The Problems of Socio-Economics Development at The Present Stage And Solutions. 2016. June 24, 2016, tumi, Georgia

P. AROSHIDZE

 

მომხმარებელთან ურ­თ­ი­ერთობისა და კომ­პა­ნიის ინოვაციური პოლიტიკის მნიშვნ­ელოვანი ასპექტები თანამედროვე ეტაპზე

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია ,,საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები: საზზღვაო ტრანსპორტი, საინჟინრო ტექნოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი”. კონფერენციის შრომები. ბათუმი. 2016. 08-09 სექტემბერი

 

 

სოციალური პასუხისმგებლობა, როგორც კომპანიის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მნიშვნელოვანი ფაქტორი

საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჯურნალი - ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. #1. ბათუმი -2016

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

#

დასახელება

ვის მიერ იყო ორგანიზებული (სად და როდის)

  მარკეტინგის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და მისი გავლენა კომპანიების საქმიანობაზე ბნსუ. მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა და საზღვაო ლოგისტიკა“ ISTSML – 2023. 24.06.2023
  კომპანიის იმიჯის როლი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში ბსუ.  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დაარსებიდან 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებული ჩატარებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება. 21-22.10. 2022წ.
  Problems of the formation of marketing communications in the field of management of logistics systems international Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (ISTSML 2021)
  COVID-19 Influence on Place Branding in Georgia: Challenges and Opportunities 36th IBIMA Conference. 4-5 November 2020, Granada, Spain. 
  APPLICATIONS OF DIFFERENTIATED MODERN TECHNOLOGIES TO DIFFERENT TYPES OF RETAIL TRADE: CURRENT REALITY AND PROSPECT

21st Annual International Scientific Conference Economic Science for Rural Development. 2020, 12-15 MAY.  Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava, Latvia

  PRIORITIES TO INCREASE BUSINESS COMPETITIVENESS IN GEORGIA IN TERMS OF GLOBALIZATION

Paris, France. November 22 – 24, 2019

he 2nd International Conference on Advanced Research in Social Sciences
  ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების თავისებურებები საქართველოში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის 75 და ჟურნალ ეკონომისტის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას „მწვანე ეკონომიკის“ ფორმირების თანამედროვე პრობლემები. 21-22.06.2019.

თბილისი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

  CURRENT CHALLENGES OF GROCERY MARKET AND KEY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN GEORGIA 20th International Scientific Conference ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2019 9-10 May 2019, Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava, Latvia
  EXPORT PROBLEMS OF NATIONALLY PRODUCED GOODS IN THE TERMS OF DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AREA WITH THE EU: International Scientific and Practical Conference on Agrarian Economy in the Era of Globalization and Integration. 24–25 October 2018, Moscow
  The role of the Combination of Online and Offline Retail Channels and Cross- Channel Integration as a Competitive Necessity in Retail Sales Process GTU AND UNIFG 1ST JOINT R&D INTERNATIONAL CONFERENCE DYNAMICS AND RECENT TRENDS OF VARY INDUSTRIES IN EU AND GEORGIA: ICTS ADOPTION IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. 2018. 17 October. Technical University. Tbilisi, Georgia
  Alignment Problems between Marketing and Realization Strategies in the Modern Conditions National Institute of Economic Research; Batumi Navigation Teaching University. International RESEARCH CONFERENCES on The Problems of Socio-Economics Development at The Present Stage And Solutions. June 24, 2018. Batumi, Georgia

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ГРУЗИНСКИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Chernihiv National University of Technology THE THIRD INTERNATI­ONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE «UKRAINE – EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW» APRIL, 3-8, 2017 SLOVAKIA-AUSTRIA-HUNGARY. Chernihiv, Ukraine

   

„Internet Marketing – Company and Customer Perspectives მეოთხე საერთაშორისო   ეკონომიკური   კონფერენცია  - IEC-2016  „ეროვნული  ეკონომიკის განვითარების   მოდელები:   გუშინ,   დღეს,   ხვალ“,.  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2017

     

  მარკეტინგული კონცეფციები და მისი განვითარების ძირითადი მიმართულებები თანამედროვე ეტაპზე

პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთა­ვი­სადმი მიძღვნილი საერ­თა­შო­რი­სო სამეცნიერო-პრა­ქ­­ტიკული კონფერენ­ციის - პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკე­ბის აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. თბილისი-2016.

  

РОЛЬ ИНТЕРНЕТ -  ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕК­ТИВЫ

Классический приватный университет Институт управле­ния. ІV Международной На­уч­­но-практической конфе­ренции „Формирование эффективных механизмов государственного управления и менеджмента          в условиях современной экономики: теория и практика”. г. Запорожье. Украина. 2016.

    

ESTIMATION OF GLOBAL COMPETITIVENESS IN MODERN GEORGIA

National Institute of Economic Research; Batumi Navigation Teaching University. International RESEARCH CONFERENCES on The Problems of Socio-Economics Development at The Present Stage And Solutions. 2016. June 24, 2016. Batumi, Georgia

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

განხორციელების წლები

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის/ხელშეკრულების

პროექტის დასახელება

როლი პროექტში

2019-2019

ბსუ. #02-12/30

ქართული წარმოების ზოგიერთი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა ადგილობრივ ბაზარზე

ძირითადი მონაწილე

 

2016-2019

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ხელშეკრულება

საგრანტო პროექტი DP2015_5 ,,სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა“.

სამეცნიერო მიმართულება- სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება

ძირითადი მონაწილე

2014-2017

European Commission,

Projekt 543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES „Network of compe­te­nce centres for the development of cru­ise tourism in the Black Sea region" – CruiseT

The main participant

 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

თარიღი

კურსების/ტრენინგების დასახელება

დიპლომის/სერთიფიკატის ნომერი

25-26. 11. 20-21 ტრენინგი: სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება, ონლაინ სწავლების დროს წარმატებით დასრულებისათვის. ინოვაციური განათლების ცენტრი. სერთიფიკატი
12-13. 11.2020 ტრენინგი: ელექტრონული სწავლების პორტალის გამოყენება სწავლებისა და შეფასების პროცესში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი სერთიფიკატი

11-12 .02.2019

Training: “Modern University In European education system: teaching methods, scientific pedagogical development, distance education and internationalization of learning process”. Batumi Navigation Teaching University.

CERTIFICATE

#S002/1 - 2019

25.05. 2018

სემინარი: როგორ გავზარდო გაყიდვები. ევროპის ბიზნეს სკოლა. ბათუმი

სერთიფიკატი

28.12–29.12 2017

Training: MODERN TEACHING METHODS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION, European Experience and Global Trends. Academic Society of Michal Baludansky in Kosice and National Institute of Economic Research in Batumi. Batumi, Georgia

CERTIFICATE #

027/1-2017

03.04-08.04. 2017

Training: “UKRAINE- EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW”. Academic society of Michal Baludansky and Chernihiv National University of Technology. SLOVAK REPUBLIC – AUSTRIA –HUNGARY. Chernihiv, Ukraine.

CERTIFICATE #

2017-3/94

14.03-18.03. 2016

Creating and developing of short learning course - “MARKETING and PR”.  Batumi State Maritime Academy, Regional Center of Cruise Tourism Competences. TEMPUS project - 543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS- JPHES-CruiseT

CERTIFICATE

28.08-31.08. 2016

Volume of 24 hours-training: Teaching methodology of disciplines – ”Marketing Management Tools”, ,,Internet Marketing”, ,,Marketing research”,  Organized for the teachers or the higher education establishments. Ukrainian Assembly of Doctors of Science in Public Administration. Kiev. Ukraine.

CERTIFICATE

1.07.2015

ტრენინგი: ,,ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები“. ტექნოლოგიური კომერციალიზაციის ოფისი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სერთიფიკატი 

13.06-24-06. 2015

Trainer in the Summer School “Modern Research Technologies in Business Sector’’ in Regional competence center of cruise tourism of LEPL “BATUMI STATE MARITIME ACADEMY’’, within the framework of the TEMPUS project: network of competence  centres for the development of cruise tourism in the black sea region (Georgia and Ukraine).543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES-CruiseT

CERTIFICATE

ივნისი. 2013

სამეცნიერო ტრენინგი: ,,სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს სასწავლებლებში”.ქართულ-ევროპული აკადემია. თბილისი

სერთიფიკატი

01.02.2013

ტრენინგი: „სასწავლო დისკუსია და როლური თამაშები“. აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

სერთიფიკატი #10

 

უცხო ენების ცოდნა:

უცხო ენების ცოდნა:
რუსული - საშუალოდ
გერმანული - ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel, Pover point

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა