ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: გელა მამულაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 20.03.1976
მისამართი: ბათუმი. მელიქიშვილის ქ. #2
ელ-ფოსტა: Mamuladze.gela@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+99591) 98 03 80
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მარკეტინგი, ბიზნესი

სამუშაო გამოცდილება:
 1. 2013  წლიდან შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორი
 2. 2013-2014. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 3. 2010-2010.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის  ადმინისტრირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 4. 2009-2013.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
 5. 2009-2011.  ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
 6. 2006-2009. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი
 7. 2008-2009,  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის უფ. მასწავლებელი.
 8. 2006-2008. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა დ სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის მასწავლებელი
 9. 2004-2006. ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ,,ინტელექტი“. წამყვანი სპეციალისტი,  ეკონომიკის ექსპერტი.
 10. 2000-2006. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკური თეორიის კათედრის მასწავლებელი
 11. 1998-2006. ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი. ეკონომიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

1.    STRATEGIC APPROACHES OF COMPANY’S IMAGE MANAGEMENT IN MODER CONDITIONS.  International Scientific Journa lInnovative Economics and Management #10. 2023. Tbilisi. Georgia. E-ISSN:2449-2604. N. Mamuladze

2.    ეფექტიანი მარკეტინგული კონტენტის შექმნის მექანიზმები - მარკეტერთა და მომხმარებელთა პრეფერენციების შედარებითი ანალიზი. საერთაშორისო რეცენზირებადი სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი ,,ეკონომისტი”. #4.2022. UDC33 ე-49.  ნ. სირაბიძე

3.    STAKEHOLDERS AND FORMATION OF PLACE BRANDING PROCESS.  international refereedandreviewing scientific[1]practical journal ,, Innovative Economics and Management ''.#9. #1. 2022. ISSN:2449-2418. Beridze

4.    Effectiveness of Social Media Marketing in the Georgian Consumer Market. Georgian Maritime Scientific Journa. ISSN 2720-7846. A. Makharadze.

5.    COVID-19 Influence on Place Branding in Georgia: Challenges and Opportunities. 36th IBIMA Conference. Granada, Spain. 2020, ISBN: 978-0-9998551-5-7. I. beridze

6.    Problems of the formation of marketing communications in the field of management of logistics systems. Published online. international Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (ISTSML 2021). Published online. (ISTSML 2021). D. Katamadze, G. Katamadze, G. Mamuladze I. Bakuradze.

7.    ძირითათი ტაქტიკური გადაწყვეტილებები ბიზნესი ბიზნესისათვის (B2B) ვაჭრობის სფეროში. რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი ,,ეკონომიკა და ბიზნესი” #4.2021. თბილისი, საქართველო.. ISSN 1987-5789 ESSN 2587-5426 . ს. შერვაშიძე

8.    The Role of Advertising and PR Activities in Place Branding Context (In the Case of the Department of Tourism and Resorts of Ajara. international refereed and reviewing scientific-practical journal ,, Innovative Economics and Management''.  #2. 2020. Tbilisi. Georgia. ISSN: 2449-2418. I. Beridze

9.    APPLICATION OF DIFFERENTIATED MODERN TECHNOLOGIES TO DIFFERENT TYPES OF RETAIL TRADE: CURRENT REALITY AND PROSPECTS. 21st Annual International Scientific Conference Economic Science for Rural Development. 2020, ISSN 2255-9930 on line ISBN 978-9984-48-345-0 (E-book). DOI: 10.22616/ESRD.2020.54.007. Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava, Latvia..2020. S. Shervashidze

10.  PRIORITIES TO INCREASE BUSINESS COMPETITIVENESS IN GEORGIA IN TERMS OF GLOBALIZATION. The 2nd International Conference on Advanced Researchin Social Sciences (ICARSS). Paris, France. 2019. B.Gechbaia, P. Aroshidze

11.  Current challenges of grocery market and key directions of development of agriculture in Georgia. 20th International Scientific Conference: ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2019. ISSN 1691-3078. DOI: 10.22616/ESRD.2019.006. Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava, Latvia..2019. E. KHARAISHVILI, B. GECHBAIA, Q.GOLETIANI

12.  EXPORT PROBLEMS OF NATIONALLY PRODUCED GOODS IN THE TERMS OF DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AREA WITH THE EU: IOP Publishing. Journal- IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 274 (2019) 012142. doi:10.1088/1755-1315/274/1/012142. Moscow, Russian Federation. 2019. . B.Gechbaia, P. Aroshidze

13.  VEGETABLE MARKET: COMPETITIVE ADVANTAGES OF GEORGIAN PRODUCT AND COMPETITION CHALLENGES. ournal Innovative Marketing, 2018  Issue #3,  ISSN 1814-2427. DOI: 10.21511/im.14(3).2018.02. LLC “СPС “Business Perspectives” Ukraine. 2018. E. KHARAISHVILI. B.GECHBAIA,

14.  EXPORT PROBLEMS OF NATIONALLY PRODUCED GOODS IN THE TERMS OF DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AREA WITH THE EU: GEORGIA CASE STUDY.  The owner of «BULLETIN of the Kyiv National University of Technologies and Design». №5 (115), 2017. ISSN 2413-0117. P. Aroshidze, V. Serzhanov.

15.  The Marketing Problems of Food Markets in Georgia. Business Inform, № 9 '2017. Research Center for Industrial Development Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine. UDC 338.43 (479.22).

16.  A Preliminary Review of Electro­nic Marketplace Conceptualization and Integrating the   Internet   into   Competitive   Marketing   Strategy. International Journal of Basic and Applied Sciences, ISSN:2277-1921, India, 2017. N. Beridze.

17.  PROBLEMS AND PROSPEQTS OF E STORES DEVELOPMENT IN GEORGIA. international Peer Reviewed & Refereed scientific-practical journal - Innovative Economics and Management ''. N. Beridze.

18.  MARKETING PROBLEMS IN GEORGIAN TRAVEL COMPANIES AND THE WAYS OF THEIR SOLUTIONS. Chernihiv National University of Technology THE THIRD INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE «UKRAINE – EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW» APRIL, 3-8, 2017 SLOVAKIA-AUSTRIA-HUNGARY. Chernihiv, Ukraine.

19.  ფასეულობების როლი მარკეტინგი 3.0-ში.  საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჯურნალი - ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. #3. ბათუმი -2016. ISSN: 2449-2418. ნ. მამულაძე.

20.  THE ROLE OF INTERNET TECHNOLOGY IN ELECTRONIC TRADE DEVELOPMENT: TRENDS AND PROSPECTS. Classical private university. Institute of Management. ІV International. scientific and practical conference "Formation of effective mechanisms of public administration and management in a modern economy: theory and practice." The city of Zaporozhye. Ukraine. 2016.

21.  ინოვაციური ეკონომიკის პრიორიტეტები ევროკავშირში და მისი ფორმირების თანამედროვე პრობლემები.  საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჯურნალი - ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. #2. ბათუმი -2016. ISSN: 2449-2418. ბნ. გეჩბაია.

22.  ESTIMATION OF GLOBAL COMPETITIVENESS IN MODERN GEORGIA. National Institute of Economic Research; Batumi Navigation Teaching University. International RESEARCH CONFERENCES on the Problems of Socio-Economics Development at The Present Stage and Solutions. June 24, 2016, Batumi, Georgia. P. AROSHIDZE.

23.  სოციალური პასუხისმგებლობა, როგორც კომპანიის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მნიშვნელოვანი ფაქტორი.  საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჯურნალი - ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. #1. ბათუმი -2016. ISSN: 2449-2418.

24.  The main directions of marketing strategies for trading companies. Batumi Navigation Teaching University. I International Scientific-Practical Conference dedicated to the International Day of the Seafarer: "Modern Management: Problems, Hypotheses, Studies". Batumi. 2015

25. ელექტრონული კომერციის განვითარების ტენდენციები საქართელოში.  საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი ,,მოამბე” (#XIV-XVII). .2014

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Modern trends inmarketing development andits influenceon companies’ activities.VII International Scientific Conference Dedicatedto The International Dayof TheSeafarers "Sustainable TransportSystems and Maritime Logistics" ISTSML –2023.
 2. Theroleof thecompany's imagein increasing competitiveness.INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "GLOBAL CHALLENGES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS". Batumi. Bsu.2022
 3. COVID-19 Influence on Place Branding in Georgia: Challenges and Opportunities. 36th IBIMA Conference. 4-5 November 2020, Granada, Spai.
 4. Problems of the formation of marketing communications in the field of management of logistics systems. international Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (ISTSML 2021. .02 July 2021. .Published online. MATEC Web of Conferences.
 5. APPLICATIONS OF DIFFERENTIATED MODERN TECHNOLOGIES TO DIFFERENT TYPES OF RETAIL TRADE: CURRENT REALITY AND PROSPECTS. 21st Annual International Scientific Conference Economic Science for Rural Development. 2020, 12-15 MAY.  Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava, Latvia.
 6. PRIORITIES TO INCREASE BUSINESS COMPETITIVENESS IN GEORGIA IN TERMS OF GLOBALIZATION . he 2nd International Conference on Advanced Research in Social Sciences (ICARSS).  November 22 – 24, 2019. Paris, France.

 

 1. CURRENT CHALLENGES OF GROCERY MARKET AND KEY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN GEORGIA.  20TH ANNUAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT. 2019, 08-10 MAY.  Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava, Latvia.
 2. EXPORT PROBLEMS OF NATIONALLY PRODUCED GOODS IN THE TERMS OF DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AREA WITH THE EU: International Scientific and Practical Conference on Agrarian Economy in the Era of Globalization and Integration. 24–25 October 2018, Moscow, Russian Federation.
 3. Alignment Problems between Marketing and Realization Strategies in the Modern Conditions. 4th International SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCES. “MODERN TECHNOLOGIES, SOCIO-ECONOMIC DEVELPEMENT PROBLEMS AND WAYS OF SOLVING THEM.. 2018. June 24, Batumi, Georgia. National Institute of Economic Research; Batumi. Navigation Teaching University.
 4. MARKETING PROBLEMS IN GEORGIAN TRAVEL COMPANIES AND THE WAYS OF THEIR SOLUTIONS. Chernihiv National University of Technology THE THIRD INTERNATI­ONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE «UKRAINE – EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW» APRIL, 3-8, 2017 SLOVAKIA-AUSTRIA-HUNGARY. Chernihiv, Ukraine
 5. Internet Marketing – Company and Customer Perspectives. Fourth International Economic Conference - IEC-2016 "National Economic Development Models: Yesterday, Today, Tomorrow". Georgian Technical University. Tbilisi. 2017
 6. Marketing concepts and the main directions of its development at the modern stage. Actual problems of the post-Communist countries economics at the modern stage - international scientific-practical conference dedicated to the 90th anniversary of the birth of Professor Giorgi Papava. Tbilisi -2016.
 7. THE ROLE OF INTERNET TECHNOLOGY IN ELECTRONIC TRADE DEVELOPMENT: TRENDS AND PERSPECTIVES.  Classical Private University Institute of Management. ІV International Scientific and Practical Conference "Formation of effective mechanisms of public administration and management in the conditions of modern economy: theory and practice". The city of Zaporozhye. Ukraine. 2016.
 
 1. ESTIMATION OF GLOBAL COMPETITIVENESS IN MODERN GEORGIA. National Institute of Economic Research; Batumi Navigation Teaching University. International RESEARCH CONFERENCES on The Problems of Socio-Economics Development at The Present Stage End Solutions. 2016. June 24, 2016. Batumi, Georgia
 1.   Modern trends and problems in tourism development in Georgia.  Batumi Maritime Academy. Batumi, 2015. Second Regional Symposium on "Cruise Tourism - World Experience and Development Perspectives in the Black Sea Region".
 2. The main directions of marketing strategies for trading companies.  Batumi Navigation Teaching University. 24-25 June, 2015 I International Scientific-Practical Conference dedicated to the International Day of the Seafarer: "Modern Management: Problems, Hypotheses, Studies".
 
 1. “Economical efficiency and the political importance of investment”. Baku Business University. Baku. 2015. April 6-7. International scientific-practical conference devoted to the 92th anniversary of the National Leader of Haydar Aliyev.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

     
 1. საგრანტო პროექტი - ქართული წარმოების ზოგიერთი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა ადგილობრივ ბაზარზე.  თანამდებობა - პროექტის მონაწილე.  დონორი- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (2019)
 2. საგრანტო პროექტი  - DP2015_5. ,,სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა“. თანამდებობა - პროექტის მონაწილე.  დონორი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (2016-2019).
 3. Grant Projekt - 543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES „Networkof competencecentres for thedevelopmentof cruise tourism in the BlackSea region" – CruiseT.  Position - Project participant.  Donor European Commission. 2014-2017

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ტრენინგი: ,,როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისათვის მოქმედი სტანდართების შესაბამისად”.  ინოვაციური განათლების ცენტრი. 2023
 2. ტრენინგი: ,,როგორ გავხადოთ ლექცია/სემინარი ინტერაქტიული (სწავლების აქტიური მეთოდები)”.  ინოვაციური განათლების ცენტრი. 2023
 3. ტრენინგი: ,,როგორ დავგეგმოთ შრომის ბაზრის კვლევა საგანმანათლებლო ბაზრისათვის”.  ინოვაციური განათლების ცენტრი.  27.11. 2023
 
 1. ტრენინგი: სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება, ონლაინ სწავლების დროს წარმატებით დასრულებისათვის. ინოვაციური განათლების ცენტრი. 2021
 1. ტრენინგი: ელექტრონული სწავლების პორტალის გამოყენება სწავლებისა და შეფასების პროცესში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  12-13. 11.2020.
 2. Training: “Modern University In European education system: teaching methods, scientific pedagogical development, distance education and internationalization of learning process”. Batumi Navigation Teaching University. 11-12 .02.2019.
 3. Training:  MODERN TEACHING METHODS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION, European Experience and Global Trends. Academic Society of Michal Baludansky in Kosice and National Institute of Economic Research in Batumi. Batumi, Georgia. 28.12–29.12 2017.
 4. Training: “UKRAINE- EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW”. Academic society of Michal Baludansky and Chernihiv National University of Technology. SLOVAK REPUBLIC – AUSTRIA –HUNGARY. Chernihiv, Ukraine. 3.04-8.04. 2017.
 5. Scientific Training on "Innovation Management and Modern Technological Tendencies".  Ilia state university. Technology and Commercialization Office. Batumi. 1.07. 2015

 

უცხო ენების ცოდნა:
 1. ქართული – კარგად
 2. რუსული – კარგად
 3. გერმანული - საშუალოდ
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft office programs - Excellent 

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა