იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: ლევანი ჯაყელი
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი
დაბადების თარიღი: 07.11.1974
მისამართი: ქ. ბათუმი, თამარის დასახლება 29, ბ. 81 ა
ელ-ფოსტა: l.jakeli@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577786622
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: საერთაშორისო სამართალი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სამართლის დოქტორთან გათანაბრებული/იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: საერთაშორისო სამართალი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

საერთაშორისო სამართლის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, კერძოდ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის და საერთაშორისო სისხლის სამართლის აქტუალური საკითხები და პრობლემები 

სამუშაო გამოცდილება:

1. 2019 წლიდან - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი;

2. 2012 წლიდან დღემდე - სსიპ -სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახლმწიფო საზღვაო აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;

3. 2009-2012 წ.წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი;

4. 2006 წლიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;

5. 2004-2005 წ.წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი;

6. 2002-2006 წ.წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, იურიდიული ფაკულტეტის, საერთაშორისო სამართლის კათედრის მასწავლებელი;

7. 1995-1996 წ.წ. აჭარის არ ტურიზმის სახელმწიფო დეპარტამენტის იურისტი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ლ. ჯაყელი, მ. გორგოშაძე, ლ. ჩიხლაძე. სამართლებრივი ჯერარსის თავისებურებები და როლი ნორმატიული               ქცევის   ჩამოყალიბებაში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. ტ. 13, #2, 2019 წ.                           (http://science.org.ge/bnas/vol-13-2.html

2. Право на самоопределение в контексте нового мирового правопорядка. Scientific reading devoted to V. M. Roretsky. The              National academyof sciences of Ukraine. Kiev, .2018. 

3. ხალხთა თვითგამორკვევის უფლების თანამედროვე გამოწვევები და მსი განხორციელების ძირიტადი                               საერტაშორისო სამარტლებრივი ასპექტები. "სამართალი და მსოფლიო" (საერტაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი     ჟურნალი) #6, 05 12. 2017.

4. საზღვაო განათლების თანამედროვე გამოწვევები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2015 წ.;

5. The Caucasus, Georgia - The General Questions of Regional Safety. International Conference on  Law and Politics. Conference Proceedings. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2014 წ.;

6. „Безопасность кавказского региона  - проблемы и перспективы сотрудничества“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2014 წ.;

7. Law and politics: Modern Aspects of Interconnections.European Appliaed Sciences. #6. 

2013 წ.;

8. სამართლებრივი ცნობიერების შინაარსის განმსაზღვრელი ელემენტები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“.  2013 წ.;

9. სამართალსუბიექტურობა თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შრომები II,  სოციალურ, ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერებათა სერია. თბილისი. 2011 წ.;

10. Безопасность Кавказа и современный международный правопорядок. Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы, и лингвистики стран черноморского бассейна. II. Благоевград-Батуми. 2011 წ.;

11. იურიდიული ანთროპოლოგიის საგნის საკითხისათვის. ანთროპოლოგია მომავლის მეცნიერება?!თბილისი. 2008 წ;

12. К вопросу международной правосубъектности транснациональных корпораций и индивидов. HOMO ESPERANS 3/2007/

Санкт-Петербург-Тбилиси-Батуми. 2007;

13. Современные теоретические и практические аспекты правосубъектности международных межправительственных организаций. მონოგრაფია. ბათუმი, 2006 წ. 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 02-07.04.2019. Some legal aspects of restrictions of jurisdiction on a part of state territories. Ukraine in conditions of reforming of         the legal system: modern realities and international experience. Ternopil National Economic University.

2. 23-24.10. 2015 წ. - საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები. ბათუმი;

3. 23-24 აგვისტო 2014 წ. - The Caucasus, Georgia – The general questions of regional safety. ბათუმი;

4. 24-01.2014 წ. - ФЕДЕРАЛИЗМ И РЕГИНАЛИЗМ: приоритеты XXI века IV Международная научная конференция. ვლადიკავკასი;

5. 24-25.05.2013 წ. - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ქუტაისი;

6. 27-28.07.2013 წ. - ACSS 2013 – INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES. სტამბული;

7. 23-24-09.2011 წ. - ФЕДЕРАЛИЗМ И РЕГИНАЛИЗМ: приоритеты XXI векаIII Международная научная конференция. ვლადიკავკასი;

8. 22.06.2011 წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია; 

9. 16.11. 2010 წ. - სამხრეთ კავკასია: რეგიონული თანამშრომლობის პრობლემები და პერსპექტივები . ბათუმი;

10. 27-28.09.2007 წ. - ФЕДЕРАЛИЗМ И РЕГИНАЛИЗМ: приоритеты XXI векаМеждународная научная конференция. ვლადიკავკასი.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2013-2016 წ.  - 544326-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR;2013-5077/001-001 - “Promoting quality and recognition of transnational education in Armenia and Georgia”. მკვლევარი;

2. 2012-2014 წ. - USA AID, JILEPN729 12 211 3017 20 - „აღმოსავლეთ-დასავეთის მართვის ინსტიტუტის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროგრამა საქართველოში“ (EWMI-JILEP). სამეცნიერო ხელმძღვანელი.;

3. 2010-2013 წ. - 511065-Tempus-1-2010-1-DE-TEMPUS-SMGR - განათლების ინტერნაციონალიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა უმაღლეს საგანმანატლებლო დაწესებულებაში PICQA“. - მკვლევარი.;

4. 2011 წ. - 5911 211 3016 20 USID (G-PAC) - “Public Policy Faculty Retreat “ East-west management Institute - პროფესორი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

9-12.09.2015

საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES) – „სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა ტრენერის კურსი“

7-8.09.2015

საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES) – „სწავლების მეთოდები სამოქალაქო განათლებაში“

 

30.03.2015

“FDIS ISO 9001:2015. Internal auditor training.

28.02.2015

თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი: „სამართლის სწავლების მეთოდოლოგიის ტრენინგი“

04-06.03. 2015

FDIS ISO 9001:2015. Internal Auditor trading

28-29.06.20014

CELA: “პროექტის დაგეგმვა და მართვა”

5-8.08.2013

საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES) – „დემოკრატია და მოქალაქეობა“ სასწავლო კურსის ტრენერი

 

23-26.12.2012

პროექტი: „ბოლონიის პროცესის კვალდაკვალ“.

 ტრენინგი: „კრიტიკული  და შემოქმედებითი აზროვნება და მათი ინკორპორაცია სილაბუსში.

22-26.10.2012

Requirements of ISO 9001:2008. Internal audit of Quality management system

 

6-8.03. 2012

უკრაინის მედიაციის ცენტრის ტრენინგი - მედიაციის საბაზო უნარები.

30.07.2012

E-learning in teaching process on the example of moodle”

11.05.2011

Master Class n creating law practice simulations in large classes

27-28.05. 2011

USAIDEEAST-WEST MANAGEMENT INSTITUTE. Juridical Independence and Legal Empowerment project. Masterclass “Workshop on challenges of law clinic teaching”.

6-7.07.2011

USAID EEAST-WEST MANAGEMENT INSTITUTE. Juridical Independence and Legal Empowerment project. Masterclass “Teaching methods – Assessing beyond the final exam”.

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული - თავისუფლად

ინგლისური - საშუალოდ

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

საოფისე პროგრამები - თავისუფლად

 

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა