ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

ფიზიკის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ლალი კალანდაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 03.05.1962
მისამართი: ბათუმი, 26 მაისის 17, ბინა 14
ელ-ფოსტა: lali.kalandadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 30 06 66
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფიზიკა; მაგნიტური მოვლენების ფიზიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
 • ნანოდისპერსული მაგნიტური სტრუქტურები;
 • კვლევის მაგნიტოოპტიკური მეთოდები; ნანონაწილაკები
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2007-დღემდე - ფიზიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
 • 2006-2007 - ფიზიკის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი
 • 2003-2007 - მაგისტრატურის განყოფილების უფროსი.
 • 1998-2003 - ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანის მოვ.შემსრულებელი;
 • 1997-1998 - ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
 • 1997-2005 - ზოგადტექნიკური დისციპლინების კათედრის დოცენტი;
 • 1994-1997 - ზოგადტექნიკური დისციპლინების კათედრის მასწავლებელი, მ/კ
 • 1989-1990 - მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტაჟიორ-მასწავლებელი;
 • 1986-1989 - ზოგადტექნიკური დისციპლინების კათედრის ლაბორანტი;
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 1. Gomidze N.Kh., Shainidze J.J., Jabnidze I.N., Makharadze K.A., Khajishvili M.R., Kalandadze L.G., Nakashidze O, Mshkhaladze E.N. Estimation of Scintillation Index on a superconductor receiver for Gaussian Laser Beam propagated through Random Phase Screen. Journal of Biological Physics and Chemistry, Vol. 20 (2020)doi: 10.4024/27GO19A.jbpc.20.03http://www.amsi.ge/jbpc/32020/jbpc32020.html
 2. Shainidze J., Kalandadze L., Nakashidze O., Gomidze N. Estimation of Parameters for a Model of Polycrystalline Solar Cells. Journal Nanotechnology Perceptions, 16 (2020), 52-55 doi: 10.4024/N17SH19A.ntp.16.01   http://www.colbas.org/ntp/abstracts/N17SH19A-abs.pdf  
 3.  Kalandadze L., Nakashidze O. Influenceof the Size, Shape and Concentration of Magnetic Particles on the Optical Properties of Nano-dispersive Structures. Journal of Magnetism andMagnetic Materials Volume500,15 April 2020, 166355. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885319321614
 4.  Kalandadze Lali,  Nakashidze Omar,  Gomidze Nugzar,  Jabnidze Izolda, Theoretical and Experimental Investigation of the Optical Properties of Nano nickel Films; 2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL); Publisher IEEE, Date added to   IEEE Xplore: 02 March 2020  DOI: 10.1109/CAOL46282.2019.901953
 5. Gomidze N., Makharadze K., Jabnidze I., Kalandadze L., Khajishvili M., Nakashidze O. To the Diagnostics of Optically Dense Media via Phase Screen Model. Conference Proceedings. 2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL 2019).  IEEE Explore Publisher. Date added to   IEEE Xplore: 02 March 2020  DOI: 10.1109/CAOL46282.2019.901943
 6.  Kalandadze L., Nakashidze O. Influenceof theStructural Parameters on the Optical Properties of Nano-dispersive Nickel. SustainableIndustrial Processing SummitSIPS2018 Volume8. Composite, Ceramic, Nanomaterials andMathematics (pp.91-92). Montreal, Canada:FLOGEN Star Outreach. https://www.flogen.org/sips2018/paper-8-276.htm
 7. Gomidze N., Jabnidze I., Diasamidze ZH., Kalandadze L., Nakashidze O., Khajishvili M. Stroboscopic MethodofFluorescence Analyses of Optically DenseMedia. SustainableIndustrial Processing SummitSIPS2018 Volume4. Mamalis Intl. Symp. / AdvancedManufacturing (pp.311-312). https://www.flogen.org/sips2018/paper-4-275.html
 8. Kalandadze L. Investigation of the magneto-optical properties in  transparent region of implanted (YBiCa)3(FeGe)5O12 garnet films. Nanomaterials: Application & Properties (NAP), 2017 IEEE 7th International Conference; 2017
 9. Kalandadze L. Magneto-optical properties in transparent region of implanted garnet films. International Journal of Physical and Mathematical Sciences Vol.11, No.8, 2017,  pp. 339-342 https://waset.org/publications/10007626/magneto-optical-properties-in-transparent-region-of-implanted-garnet-films
 10. Nakashidze O. and Kalandadze L.  Influence of Shape of Magnetic Particles on the Magneto-Optical and optical Properties of the nano-dispersive cobalt. 2016IEEE 7th international conference on Advanced  Optoelectronics and Lasers; 2016, pp. 17-20
 11. Nakashidze O. and Kalandadze L. Influence of Shape of Magnetic Particles and dielectric permittivity of the medium on Magneto-Optical Properties of the nano-dispersive cobalt. European Chemical Bulletin, V.5, No 11 2016, pp. 492-494  http://www.eurchembull.com/index.php/ECB/article/view/1888
 12. Kalandadze L. Influence of implantation on the optical and magneto-optical properties of garnet surface. Journal of Magnetism and Magnetic Materials (MMM), 373, 2015,pp. 160-163 http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2014.02.03
 13.  Kalandadze L. Magneto-optical and optical investigation of the surface region of ion implanted garnet films. ACTA PHYSICA POLONICA A Vol.127 (2015), pp.582-584.  http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/SPIS/a127-2.html
 14. Kalandadze L. Magneto-optical and optical properties of ion implanted (YBiCaSm)3(FeGeSi)5O12 garnet films. J. Nano Studies, V. 10, 2014; pp. 61-66   http://www.nanostudies.org/
 15. Nakashidze O. and Kalandadze L. Influence of Shape of Magnetic Particles on Magneto-Optical Properties of the Ultrafine Structures . New Developments in Materials Science; Nova Publishers; Chapter 14 , 2013         https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=14239   
 16. Kalandadze L. Equatorial Kerr Effect in Ultrafine Magnetic Structures. New Developments in Materials Science; Nova Publishers;  Chapter16,  2013         https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=14239
 17. Kalandadze L. Evaluation of influence of various factors on magneto-optical properties of the ultrafine medium by statistical method-in Russian. J. Nano Studies, V.5, 2012; pp. 85-88
 18. Kalandadze L. Faraday rotation and magneto-optical figure of merit for the magnetite magnetic fluids. European Physical Journal Web of Conferences.  V.15,2011.       http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20111501028
 19.  Kalandadze L. Faraday rotation in ultrafine magnetic structures. J. Nano Studies, V. 3, 2011; pp. 157-162
 20. Kalandadze L. Evaluation of magnetic particles concentration’s influence on magneto-optical properties of ultra-dispersive media by dispersion analysis method - in Russian, J. Nano Studies, V.3,2011; PP. 177-180
 21. Kalandadze L. Equatorial Kerr effect in magnetite magnetic fluids; Journal of  Physics: Conference Series. IOP electronic journals. Volume 200, 2010, 072043        http://iopscience.iop.org/1742-6596/200/7/072043
 22.  Kalandadze L. Faraday rotation and magneto-optical figure of merit for the magnetite magnetic fluids. XIV Liquid and Amorphous Metals Conference; Rome 11-16 july 2010; ‘Sapienza’ University of Rome;  p.85    http://femtoscopy.phys.uniroma1.it/LAM14/
 23. Gogolishvili O., Kalandadze L., Rokva N., Kirchkheli M.  Some aspects of higher education in the Batumi State University. EDULEARN10, the annual International Conference on Education and New Learning Technologies will be held in Barcelona (Spain), on the 5th, 6th and 7th of July, 2010. http://www.iated.org/concrete2/paper_search.php?search_num=&search_title=&search_author=kalandadze&search_bool=and&event_id=7
 24. Nakashidze O. and Kalandadze L.The influence of the shape of magnetic particles on the magneto-optical properties of the ultrafine structures. Material Science Days, Tbilisi, Georgia, 8-10 July, 2009, pp. 56-57
 25. Kalandadze L. Equatorial Kerr effect in the  ultrafine magnetic structures. Material Science Days, Tbilisi, Georgia, 8-10 July, 2009, pp. 20-21
 26. Kalandadze L. Influence of the dielectric permittivity of the medium on the magneto-optical properties of the magnetic fluids based on the particles of magnetic oxides. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა შრომები XV ბათუმი - 2009.  გვ. 278-282
 27.   Каландадзе Л. Оценка влияния различных факторов на эффект Фарадея статистическим методом. Материалы II Международной научно-практической конференции, Москва, МЭФИ, 2009, стр. 244-249
 28. კალანდაძე ლ. მაგნიტური ნაწილაკების კონცენტრაციის ფაქტორის გავლენის განსაზღვრა ულტრადისპერსული სტრუქტურების მაგნიტოოპტიკურ თვისებებზე მაგნეტიტის მაგნიტური სითხეების მაგალითზე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა შრომები XII ბათუმი; 2008;  გვ. 221-225
 29. Kalandadze L. Influence of Implantation on the Magneto-Optical Properties of Garnet Surface. Journal of IEEE Transactions on Magnetics. Vol. 44. N. 11, 2008 pp. 3293-3296
 30. Kalandadze L.The influence of dielectric permittivity of the medium on the magneto-optical properties of the magnetite ultrafine structures. Journal of Physics: Conference Series. IOP electronic journals. Volume 98, 2008. http://iopscience.iop.org/1742-6596/98/6/062007
 31. Kalandadze L.The influence of the implantation on the magneto-optical properties of (YBiCaSmLu)3(FeGeSi)5O12 surface. IEEE International Magnetics Conference, “Intermag 2008”, Digest book, Madrid, Spain, May 4th – 8th, 2008. P. 661
 32. Kalandadze L. Evaluation of the influence of the various factors on the magneto-optical properties of the ultrafine medium by statistical method. Moscow International Symposium on Magnetism (MISM),   June 20-25, 2008. pp.463-464
 33. კალანდაძე ლ. კერის ეკვატორული ეფექტი ულტრადისპერსულ მაგნიტურ სტრუქტურებში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია ფიზიკაში. 25-26 სექტემბერი 2008. გვ. 14  http://www.phys08.tsu.ge
 34. Каландадзе Л. Применение дисперсионного анализа для оценки главных факторов действующих на магнитооптические свойства ультрадисперсных сред. Материалы межвузовской научно-практической конференции. Московский Экономико-Финансовый Институт, МЭФИ, 2007,  стр. 107-109 
 35. Kalandadze L. The influence of the dielectric permittivity of the medium on the magneto-optical properties of the ultrafine structures. Thirteenth International conference on Liquid and Amorphous Metals, LAM XIII, Ekaterinburg, 2007, p. 61
 36. Kalandadze L.The influence of the magnetic particles concentration on the magneto-optical properties of the magnetite magnetic fluids. Journal of Sensor Letters. American Scientific Publishers. V5, Number 1, 2007,  pp. 13-14  http://dx.doi.org/10.1166/sl.2007.018
 37. Каландадзе Л. Исследование влияния концентрации магнитных частиц на магнитооптические свойства магнитных жидкостей правилом сложения дисперсий. Материалы межвузовской научно-практической конференции. Московский Экономико-Финансовый Институт, МЭФИ, 2006, стр. 92-96.

სახელმძღვანელო:

 1. ლ.კალანდაძე, ნ.ღომიძე, მ.ჩიხლაძე, ო.კეთილაძე. მექანიკა. ISBN 978-9941-462-08-5, გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2015.  
 2. ლ.კალანდაძე, ნ.ღომიძე, მ.ჩიხლაძე, ო.კეთილაძე. მოლეკულური ფიზიკა. გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2017.  

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. International Conference on Solid Compounds of  Transition Elements SCTE2021, April 12-15, 2021, Wroclaw, https://scte2021.intibs.pl/program.html            
 2. 11th Japanese-Mediterranean Workshop Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting, Multifunctional and Nanomaterials. 16-19 July, 2019, Batumi, Georgia.
 3. International Conference on Magnetic Fluids –ICMF2019. Paris-Sorbonne University. July 8-12. 2019, Paris https://premc.org/doc/ICMF2019/ICMF2019_Book_Of_Abstracts.pdf
 4. 7th International Workshop  on Photoluminescence in Rare Earths PRE”17 November 30-December 2, 2017, Rome Italy  http://pre17.fbk.eu/     https://docs.google.com/a/fbk.eu/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZmJrLmV1fHByZTE3fGd4OjVkZTA0NWYwMDVlZGM2MjY
 5. Nanomaterials: Application & Properties (NAP), 2017 IEEE 7th International Conference,   Odessa, Ukraine, September 10 – 15, 2017
 6. 19th International Conference on Magnetism and Magnetic Materials (ICMM2017), August 17-18,2017, Barcelona, Spain https://waset.org/conference/2017/08/Barcelona/program?forceTentative=1
 7. 4th Internationa Conference „Nanotechnologies“, (Nano-2016),  October 24-27, 2016, Tbilisi, Georgia 
 8. 7-th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, (CAOL*2016)  Odessa, Ukraine, September 12 – 15, 2016 http://www.caolconference.org/files/caol2016programme.pdf   
 9. 11th European Magnetic Sensors and Actuators Conference (EMSA 2016), Torino, Italy, July 12-15, 2016 http://www.emsa2016.it/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=84
 10. The 16h general meeting of European women in mathematics (EWM);  Cortona (Ar, Italy) from 31 August to 4 September 2015
 11. European Conference Physics of Magnetism. Magneto-optical and optical investigation of the surface region of ion implanted garnet films.   Poznan , Poland; 2014. http://www.ifmpan.poznan.pl/pm14/ab.html?type=poster&category=6
 12. 3rd International Conference “Nanotechnologies” Nano – 2014 Magneto-optical and optical properties of       ion implanted   (YBiCaSm)3(FeGeSi)5O12 garnet films. Tbilisi, Georgia;  October 20 – 24, 2014
 13. International Conference on Nanoscale Magnetism (ICNM-2013), Influence of implantation on the optical and magneto-optical properties of garnet surface.  Istanbul, Turkey, September 2-6, 2013       http://www.icnm2013.org
 14. 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference EMSA 2012.  Optical and magneto-optical properties of garnet surface.  Prague, Czech Republic, July 1-4.  http://www.amca.cz/emsa/program.pdf
 15. Joint European magnetic Symposia JEMS12. Optical and magneto-optical properties of ion-implanted garnet surface. 9-14 September, Parma, Italy. http://www.fis.unipr.it/jems2012/templates/JEMS2012_3/Poster_Programme_last.pdf
 16. The 15th meeting of European Women in Mathematics (EWM), CRM, Evaluation of magnetic particles concentration’s influence on magneto-optical properties of ultra-dispersive media by dispersion analysis method. Bellaterra, Barcelona, September 5 to 9, 2011
 17. XIV Liquid and Amorphous Metals Conference; Faraday rotation and magneto-optical figure of merit for the magnetite magnetic fluids.  Rome 11-16 july 2010; ‘Sapienza’ University of Rome.  Rome  http://femtoscopy.phys.uniroma1.it/LAM14/.
 18. EDULEARN10, the annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Some aspects of higher education in the Batumi State University.  Barcelona (Spain), on the 5th, 6th and 7th of July, 2010.   http://www.iated.org/edulearn10/Conference_Programme.pdf
 19. International Conference on Magnetism, ICM2009,  Equatorial Kerr effect in the  magnetite magnetic fluids.  July 26-31 2009, Karlsruhe, Germany
 20. The 14h general meeting of European women in mathematics (EWM), Faraday rotation in magnetite magnetic fluids. University of Novi Sad, Serbia, August, 25-28, 2009  http://ewm2009.wordpress.com/
 21. Material Science Days, Equatorial Kerr effect in the  ultrafine magnetic structures. TSU, Tbilisi, Georgia, 8-10 July, 2009     
 22. INTERMAG EUROPE 2008 International Magnetics Conference, . Influence of Implantation on the Magneto-Optical Properties of Garnet Surface. Madrid, Spain, May 4th – 8th, 2008
 23. Научная конференция, Московский экономика-финансовый институт, Оценка влияния различных факторов на эффект Фарадея статистическим методом.  14 июня 2008г.
 24. Moscow International Symposium on magnetism, M. V. Lomonosov Moscow State University, Evaluation of the influence of the various factors on the magneto-optical properties of the ultrafine medium by statistical method. June 20-25, 2008
 25. Научная конференция, Московский экономика-финансовый институт, Применение дисперсионного анализа для оценки главных факторов действующих на магнитооптические свойства ультрадисперсных сред.  7 июня 2007 г.
 26. 13th International Conference on Liquid and Amorphous Metals, The influence of the dielectric permittivity of the medium on the magneto-optical properties of the ultrafine structures.  July 8-14, 2007, Ekaterinburg, Russia, Urals State University.
 27. 13th International Meeting of EWM. European Women in Mathematics conference from 3-6 September 2007. Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics of the University of Cambridge,UK
 28. Московский Экономика-Финансовый Институт. Научная конференция МЭФИ, 28 апр. 2006 г.
 29. 6th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, The influence of the concentration of the magnetic particles on the magneto-optical properties of the magnetite magnetic fluids. University of the Basque Country Bilbao(Spain), July 3-5, 2006 
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ოპტიკურად მკვრივი, შემთხვევითი ფაზური ეკრანის ფლუორესცენციული მახასიათებლების რაოდენობრივი და გაბნეული ლაზერული გამოსხივების ინტენსივობის კორელაციური ფუნქციის სტატისტიკური მომენტების სპექტრალური ანალიზი. უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი. 2015-2018.   №FR/152/9-240/14
 2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. საზაფხულო სკოლა; თანახელმძღვანელი. 2014.     №SU/34/6-130/14
 3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. გარემოს რადიოსპექტრალური დიაგნოსტიკა სიგნალისა და გარემოს დისპერსიულ მახასიათებლებს შორის კორელაციური ურთიერთკავშირის საფუძველზე. უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;  ექსპერიმენტატორთა ჯგუფის ხელმძღვანელი. 2013-2016 . 31/33
 4. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ინდივიდუალური სამეცნიერო სამოგზაურო გრანტი. 2013/tr/226
 5. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ინდივიდუალური სამეცნიერო სამოგზაურო გრანტი. GNSF/TR09/38.  2009
 6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ინდივიდუალური სამეცნიერო სამოგზაურო გრანტი.   GNSF/TR08/10.   2008
 7. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ინდივიდუალური სამეცნიერო სამოგზაურო გრანტი.   GNSF/TR07/30. 2007  
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ბათუმის შოთა რუსთაველისსახელმწიფო უნივერსიტეტი. EBSCO მონაცემებისა და სერვისების ტრენინგი; 2018
 2. ბათუმისშოთა რუსთაველისსახელმწიფო უნივერსიტეტი, ორგანიზებული ერაზმუს+პროექტით. სწავლისშედეგების მნიშვნელობა სტუდენტთა მობილობისთვის.; 2018
 3. მიდლსექსის უნივერსიტეტი-ბათუმისშოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კრედიტებისაღიარება და გადაცემაშეფასებისსისტემაში; 2018
 4. 2“530311-TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-JPCR-MAHATMA” პროექტის ტრენინგი „ორგანიზაციული მენეჯმენტი“ 2014
 5. აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში: თანამშრომლობითი სწავლის მეთოდები. ბნსუ. 2012
 6. აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში. ბნსუ. 2011
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel, Power point, Internet explorer, picture manager.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა