იურიდიული ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სახელი და გვარი: მურმან გორგოშაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 19/01/1959
მისამართი: ბათუმი, რუსთაველის 61
ელ-ფოსტა: murman.gorgoshadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 51 20 55 56
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტი/მაგისტრთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართლმცოდნეობა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოსოფია, სოციალური ფილოსოფია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პედაგოგი, მაგისტრთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, მაგისტრთან გათანაბრებული
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სამართლის ფილოსოფია,სამართლის ფილოსოფიის ისტორია, სამართლის მეთოდები, სამართლის თეორიები, საკანონმდებლო ტექნიკა, სამეცნიერო კვლევების მეთოდები.

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2014- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
 • 2008-2013; 2014 -2015 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული მეცნიერებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 • 2011– ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პროფესორი
 • 2013-2014 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის კურიკულუმის კომიტეტის თავმჯდომარე
 • 2006-2011 – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასოცირებული პროფესორი
 • 2008- 2010 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი
 • 2002-2006 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის  სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიისა და ისტორიის კათედრის გამგე 
 • 1992-2004 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი     
 • 1993-2006 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი
 • 1987-1993 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • ხოსე ორტეგა ი გასეტი ერისა და სახელმწიფოს მიმართების შესახებ –  ფილოსოფია, სოციოლოგია, მედიის თეორია, #3,სიცოცხლის ფილოსოფია, პრობლემები და პერსპექტივები, თბილისი, 2009
 • თანაავტორობით, К вопросу взаимоотно-шений целого и части государственно-територи-ального устройства Грузии(теоритический аспект) «Федерализм и регионализм: приоритеты XXI века», Материалы 2-й международной научной конференции, г, Владикавказ, 25-26 сентября, 2009. Владикавказ, 2009
 • იურიდიული დოკუმენტის ცნება, სახეები და გაფორმების ზოგადი წესები, ბათუმი, 2009
 • სამართლის ფილოსოფიის საკითხები, ბათუმი, 2009
 • სამოქალაქო საზოგადოებისა და  სახელმწიფოს მიმართების ევოლუციის საკითხისათვის – სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები, І, თბილისი, 2010
 • მთელისა და ნაწილის ურთიერთობის უნივერსალური პრინციპები საქართველოს ტერიტორიულ-სახელმწიფოებრივ მოწყობასთან მიმართებაში – ცხოვრება და კანონი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი, თბილისი, 2010, #3,
 • თანაავტორობით, Гражданское обшества: место и преспективы в современном государстве«Конституция и проблемы укреплениязаконности». МатуриалыVI-й северо-кавказкой региональной научно-практической  конференции, г, Владикавказ, 24 декабря, 2010. Владикавказ, 2011
 • კანონპროექტის ექსპერტიზა − ცნება, სახეები, დანიშნულება – მართლმსაჯულება და კანონი,საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი,  თბილისი, 2010, #4
 • თანაავტორობით, სამართალსუბიექტურობა თანამედროვე საერთაშორისო საჯარო სამართალში – სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები,ІІ, თბილისი, 2011
 • ხელისუფლება, ნება, სამართალი საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემიის კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი“, თბილისი, 2011, #15
 • სამართალი და პოლიტიკა (ურთიერთმიმართების თანამედროვე ასპექტები) – საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემიის კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი“, თბილისი, 2012, #16
 • არისტოტელე – სახელმწიფოს წარმოშობის ანთროპული თეორიის ფუძემდებელი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „თემიდა“, თბილისი, 2012, #6(8)
 • „ჯერ-არსის“ კატეგორია ზურაბ კაკაბაძის „ადამიანი, როგორც ფილოსოფიური პრობლემა“-ს მიხედვით ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოსოფიის დეპარტამენტი. ფილოსოფიის აქტუალური საკითხები, ბათუმი, 2012
 • თანაავტორობით, სამართლებრივი ცნობიერების შინაარსის განმსაზღვრელი ელემენტები – საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტექტუალი“, თბილისი, 2013 #22
 • თანაავტორობით, Law and politics: Modern aspects of Interconnection – Europaische Fachhochschule.European Applied Sciences, Stuttgart,2013 #6, Stuttgart, 2013
 • სამეცნიერო-საკვალიფიკაციო ნაშრომის შესავლისა და ბიბლიოგრაფიული აპარატის ფორმირების ზოგიერთი წესი, ბათუმი, 2013
 • სამოქალაქო საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ურთიეთმიმართების საკითხისათვის (თანამედროვე ასპექტები) საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემიის კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი“, თბილისი, 2014, #18
 • პაციენტის რელიგიური უფლებები და  მისი შეზღუდვის საფუძვლები – მართლმსაჯულება და კანონი,საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი,  თბილისი, 2014, #1
 • სამართლის ფილოსოფიის საგანი, სისტემა, ფუნქციები, ბათუმი 2015
 • სამართლის ფილოსოფიის საგანისა და ფუნქციის საკითხისთვის – საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემიის კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი“, თბილისი, 2016, #20
 • საუბრები ეროვნულ ცნობიერებაზე, ბათუმი, 2016
 • .       აჭარის ავტონომიის სამართლებრივის ტატუსი (საქართველოს შემადგენლობაში აჭარის ავტონომიური მართვის იდეის გაჩენიდან აჭარის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის პირველ კონსტიტუციამდე),  სამართალი და მსოფლიო, ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი,  #4, თბილისი 2016.

 •        საუბრები ეროვნულ ცნობიერებაზე,  ბათუმი,  2016.

 •  განვითარების კრიტერიუმისა და მემკვიდრეობის საკითხისათვის სამართალში (თეორიული ასპექტები) საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემიის კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი", თბილისი 2017, #21.

 •  

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • К вопросу взаимоотно-шений целого и части государственно-територи-ального устройства Грузии(теоритический аспект) Федерализм и регионализм: приоритеты XXI векаВладикавказ: Владикавказский институт управления, 25-26 сентября, 2009
 • Гражданское обшества: место и преспективы в современном государствеКонституция и проблемы укрепления законности, Владикавказ: Владикавказский институт управления,24.12.2010
 • Law and Politics: Modern Aspects of Interconnection International Academic Conference on Social Sciences, Istanbul, Turkey, 27-28 July 2013
 • Some issues of Criteriums of Inheritance and Development in Law (Theoretical aspects) – Batumi International Conference on Law and Politics 23-24 August 2014 Batumi, Georgia
 • ეროვნული თვითცნობიერება და რელიგია (ურთიერთმიმართების ზოგიერთი ასპექტი)  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, მუჰაჯირები III (XIV) საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, რსუ, 29.01.2015
 • К  вопросу о критерии развития и наследства в праве (теоретический аспект)  XΙ International Scientific-Practical Conference “Scientifig Reading Devoted to V. M. Koretsku”.  კიევი, 28. 02. 2018   

   

 
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.   ბსუ-ს რექტორის 2017 წლის 04 აპრილის  №01-08/18 ბრძანების საფუძველზე ჩატარებული კონკურსის შედეგად სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით გამარჯვებულად გამოვლენილი და ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს მიერ 24.05.2017 წლის № 35 დადგენილებით დამტკიცებული  მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის – „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საჯარო ინფორმირებისთვის სახელმწიფო ენის გამოყენების პრაქტიკის კვლევა” – ხელმძღვანელი;

2ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს #12  (14.02.2018წ.) დადგენილების საფუძველზე, ბსუ-ს რექტორის 2017 წლის 29 დეკემბრის #01-08/104 ბრძანების თანახმად ჩატარებულ კონკურსში გამარჯვებული მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის - ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულ სტუდენტთა საუნივერსიტეტო ცხოვრებით კმაყოფილების ინდექსის კვლევა" - ხელმძღვანელი.

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 • 2009 – საერთაშორისო პროგრამით ,,კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის,” გათვალისწინებული ტრენინგი ტრენერებისათვის.
 • 20-21.11.2009 – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული სემინარი ,,ანთროპოლოგიური მუდმივივები ჰეგელის სამართლის ფილოსოფიაში: მე – პიროვნება – საკუთრება – თავისუფლება”
 • 11.05.2011 – MASTER CLASS ON CREATING LAW PRACTICE SIMULATIONS IN LARGE CLASSES” – USAID-ისპროექტი, თბილისი,
 • 27-28. 05. 2011  – “Worksop on challenges of Law Clinic Teaching” – USAID-ისპროექტი, თბილისი,
 • 06-07. 07. 2011 –  MASTER CLASS ON TEACHING METHODS-ASSESSING BEYOND THE FINAL EXAM” – USAID-ისპროექტი, თბილისი,
 • 12-13. 07. 2011 – “MASTER CLASS ON TEACHING METHODS-INTRODUCING STUDENTS TO AMERICAN LAW” – USAID-ისპროექტი, თბილისი,
 • 26–30. 06. 2012 – უნივერსიტეტის პროფესორებისათვის USAID-ისა დაIFES-ის მიერ გამართულ ტრენინგში - Civic Education Course “Democracy and Citizenhip”, თბილისი
 • 03–04. 08. 2013  – უნივერსიტეტის პროფესორებისათვის USAID-ისა დაIFES-ის მიერ გამართულ ტრენინგში - “Democracy and Citizenhip”, Training of Traines Program for Civic Educators., თბილისი
 • 28-29. 06. 2014 – CELA - ს მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი - „პროექტის დაგეგმვა და მართვა“, თბილისი
 •  28.02.2015 ბათუმი.  ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი – "სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია".                                                                                       
 •   9-12 სექტემბერი, ბათუმი 2015 . CELA - ს მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი Civic education  methodology, for Civic Educators.                                                                         
 •  September 7-8, Batumi, 2015.   IFES Democracy and Citizenship Training of Trainers Program for Civic Educators.                                                                                      
 • 5-7 ივლისი 2016. USAID ის სერთიფიკატი ტრენინგში ,,სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია და სამართლებრივი წერა".
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა – კარგად; გერმანული ენა – ელემენტარული.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Ms-Word,Ms-Excel; Poverprint;

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა