ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნინო სამნიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 21.10.1978
მისამართი: ბათუმი,ვ. გორგასალის ქუჩა № 110, ბ. № 43
ელ-ფოსტა: nino.samnidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 593397371
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
განათლების მიმართულება, დარგი: გერმანიკული ენათმეცნიერება (ანგლისტიკა)
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ტექსტის ლინგვისტიკა, დისკურსის ანალიზი, კომუნიკაციური გრამატიკა, ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა.

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2013 15 სექტემბრიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ასისტენტ პროფესორი;
 • 2012  -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი;
 • 2012 -2009 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ინგლისური ენის მასწავლებელი;
 • 2013-2010 - ინგლისური ენის სასწავლო ცენტრი „ი- თი -აი 2000“ ინგლისური ენის პედაგოგი;
 • 2009-2006 - Education Training International ბრიტანული საერთაშორისო სასწავლო და საგანმანათლებლო ცენტრი. ინგლისური ენის პედაგოგი.
 • 2007-2005 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, ინგლისური ენისა და საზღვარგარეთული ლიტერატურის კათედრის  ლაბორანტი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 1. ნ. სამნიძე,  მონოგრაფია
  აბსოლუტური კონსტრუქციები და ინგლისურენოვანი მხატვრული ნარატიული ტექსტის სინტაქსური სტილისტიკა.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი. 2013. ISBN 978-9941-434-42-6,  
 2. N. Samnidze    Some Typical Cases of Violating Cooperative Maxims. Proceedings of the 7thInternational Resear-ch Conference on Education, Language and Literature, IRCEELT 2017, pp. 688-694; ISSN 2298-0180,  IBSU, Tbilisi, Georgia. 2017.
 3. N. Samnidze    New Challenges of Teaching English in a Cross-Cultural Context of Globalizaton. Journal of Teaching and Education, Vol. 06, N 02, pp. 293-302. ISSN 2165-6266, International Journal Group, USA.2017.
 4. ნ. სამნიძე  გაუგებრობის და თვითკორექციის ფენომენი ინგლისურენოვან დიალოგურ დისკურსში. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი  „ინტელექტი“,№1(57)  თბილისი, 2017.
 5. Enhancing Student Learning through Catalytic Teaching. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „ენა და კულტურა“ წარმოდგენილი შრომების კრებული.2017.
 6. N. Samnidze   Syntactic Stylistics as an Index of an Author’s Aesthetic-Communicative Strategy in English Fictional Writing. US-China Foreign Language, Vol.14, N 9, pp. 605-612. DOI: 10.17265/1539-8080; ISSN 1539-8080 . 2016.
 7. N. Kirvalidze, N. Samnidze    Political discourse as a subject of Interdisciplinary Studies. http://eprints.iliauni.edu.ge/4676/  2016.
 8. ნ. სამნიძე, დიალოგური დისკურსის ფსიქოლინგვისტური და პრაგმატიკული მახასიათებლები. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდის სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“, № 14, გვ. 73-80. ქუთაისი 2015.
 9. ნ. სამნიძე,  ინტერნეტული წერითი დიკურსი და მისი ენობრივ-პრაგმატიკული მახასიათებლები, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახემწიფო უნივერსიტეტი. სართაშორისო კონფერენციის მასალები. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II. ბათუმი 2014. 
 10. Kirvalidze N.,      Samnidze N. – Linguistic Basis of Teaching Complex Syntactic English Structures at Higher Schools. // Journal of Teaching and Education (JTE). December 3 (3), 2014, pp. 143-151. University Publications Net, USA. ISSN: 2165 – 6266.  International Journal abstracted/indexed in WorldCat, Ulrich's serials directory, ProQuest,  Cabell's directories ofEducational Curriculum & Methods and Educational Psychology and Administration,  Pol-On,The Polish scholarly bibliography operated by the University of Warsaw, Genamics, the Excellence in Research for Australia (ERA 2012) list compiled by the Australian Research Council, and Google Scholar.
 11. ნ.სამნიძე, წინადადების სინტაქსური სტრუქტურაცია და ნომინალიზაციის ფენომენი როგორც ინგლისურენოვანი   ტექსტის სტილისტური მარკერი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან ოთხმოცი წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“ წარმოდგენილი შრომების კრებული. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი 2013.
 12. ნ. სამნიძე,    სინტაქსური სტილისტიკა, როგორც ავტორის კომუნიკაციური სტრატეგიის და სუბიექტური მოდალობის გამოხატვის საშუალება ინგლისურენოვან ტექსტში.  საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდის საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ №1(45), თბილისი 2013,  გვ. 158-161
 13. ნ. სამნიძე, აბსოლუტური კონსტრუქციები, როგორც ავტორის სუბიექტური მოდალობის გამომხატველი სტრატეგიული საშუალება ინგლისურენოვან მხატვრულ ნარატიულ ტექსტში. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდის სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“, № 5б , ქუთაისი 2011, გვ 122-128.
 14. ნ. სამნიძე, აბსოლუტურ კონსტრუქციათა კოგნიტური ასპექტი და ტექსტისწარმომქმნელი თავისებურებები ინგლისურენოვან ნარატიულ ტექსტში. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „ენა და კულტურა“ წარმოდგენილი შრომების    კრებული. ქუთაისი 2010,  გვ. 341-349.
 15. ნ. სამნიძე, აბსოლუტურ კონსტრუქციათა როლი ტექსტის ინფორმაციულ-კომუნიკაციურ განვრცობაში (ინგლისური ენის მასალაზე) საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდის საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ №1 (36) თბილისი 2010. გვ. 120-125.
 16. ნ. სამნიძე, აბსოლუტურ კონსტრუქციათა ნიშნობრივი არსი და მათი სტილისტური ასპექტი ინგლისურენოვან მხატვრულ ტექსტში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“  საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ტომი I. ბათუმი 2009  გვ.  298–301.
 17. ნ. სამნიძე, აბსოლუტურ კონსტრუქციათა ლინგვისტური სტატუსი და მათი სტრუქტურულ-სემანტიკური თავისებურებანი თანამედროვე ინგლისურ ენაში. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდის საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ №1 (27) თბილისი 2007. გვ. 85-88.
 18. ნ.სამნიძე, აბსოლუტურ კონსტრუქციათა ფუნქციონირების სტილისტური ასპექტი ინგლისურენოვან მხატვრულ ნარატიულ ტექსტში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი, „საენათმეცნიერო ძიებანი“, ტომი XXV, თბილისი 2007, გვ. 267-280.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. N. Samnidze  Some Typical Cases of Violating Cooperative Maxims    7th international Research Conference on Education, Language an Literature. April 21-22. Tbilisi, Georgia 2017.
 2. N. Samnidze  The Role of Catalytic teaching and the Rise of Student learning Quality at the English Language Classroom. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2-4 ივნისი, 2017.
 3. N. Samnidze  New Challenges of Teaching English in a Cross-Cultural Context of Globalizaton. International Conference for Academic Disciplines. 8-11 November, London, UK. 2016.
 4. N.Samnidze. M. Diasamidze   Guiding Principles for Effective Writing Lesson. 11th International Congress of International Society of Applied Psycholinguistics. თბილისი, 27-30 ივნისი, 2016.
 5. N. kirvalidze, N. Samnidze  Political discourse as a subject of interdisciplinary studies. International journal of arts and sciences international conference of social sciences and humanities. ფრაიბურგი, გერმანია 1-4 დეკემბერი, 2015.
 6. 10th National Conference of the English Teachers’ Association of Georgia “ Modern trends in ELT”, Tbilisi, Georgia, February, 21, 2015.
 7. N. kirvalidze, N. Samnidze   Linguistic Basis of Teaching Complex Syntactic English Structures at Higher Schools. International journal of arts and sciences. International Conference for Academic Disciplines. პარიზი, საფრანგეთი. 31-3 აპრილი, 2014.
 8. ნ.სამნიძე,  ინტერნეტული წერითი დიკურსი და მისი ენობრივ-პრაგმატიკული მახასიათებლები, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 24-25 ოქტომბერი, ბათუმი.
 9. ნ.სამნიძე,  წინადადების სინტაქსური სტრუქტურაცია და ნომინალიზაციის ფენომენი როგორც ინგლისურენოვანი ტექსტის სტილისტური მარკერი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან ოთხმოცი წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ,,თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. ქუთაისი 10-12 ოქტომბერი, 2013.
 10. ნ.სამნიძე,  აბსოლუტურ კონსტრუქციათა კოგნიტური ასპექტი და ტექსტისწარმომქმნელი თავისებურებები ინგლისურენოვან ნარატიულ ტექსტში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 1-2 ოქტომბერი, 2010.
 11. ნ.სამნიძე, აბსოლუტურ კონსტრუქციათა ნიშნობრივი არსი და მათი სტილისტური ასპექტი ინგლისურენოვან მხატვრულ ტექსტში.  ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში’’ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი. 29-30 მაისი, 2009
 12. “Inspiring and Empowering Teachers of English” Conference English Language Fellow Program (ELF) and English Teachers Association of Georgia (ETAG).  18. 05. 2013 ბათუმი.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 06.07. 2015-31.08.2015    CELTA    (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), Cambridge accredited. International House London, Great Britain.
 2. 21.06-25.06, 2017.Methodology workshop. TLH English Examinations and The Centre of Teaching English.
 3. 31 ივლისი, 2017 Introduction to College Counseling for English Teachers. Education USA Georgia, At the center for International Education.
 4. მაისი, 2016.-hour in-service training course Lesson Planning and Feedback conducted by ETAG “გაკვეთილის დაგეგმვა და უკუკავშირი“. საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია.
 5. 16 ივნისი, 2016. Supremacy and Sustainability in Languages: A Challenge for the Teaching Profession held by International Federation of Language Teacher Association (FIPLV) and Multilingual association of Georgia (MAG), Tbilisi.
 6. 15-18 იანვარი, 2015. A 10-hour Teacher Development course. The Centre of Teaching English INT, Batumi.
 7. 21 თებერვალი, 2015.10th National Conference of the English Teachers’ Association of Georgia “Modern Trends in ELT”British Council, Georgia.
 8. March, 2014.    Basics in Language Testing (BILT) 20-hour in-service training course. ETAG (English Teachers’ association of Georgia)
 9. June 2014.         30 –hour in – service training course English for Teaching 2 (EFT 2). ETAG (English Teachers’ association of Georgia)
 10. 29.06 – 03.07.2014  “Research in the process of education: Data based decision making”  conducted under Fulbright program. Batumi Shota Rustaveli State University.
 11. March, 2012, Classroom Language.  Batumi , ETAG Georgia.
 12. 8.08.2011-12.08. 2011 Overseas Teacher Training Course (15 hours)  TTI school of English,    London.
 13. 15.08.2011- 19.08.2011 A Course in English as a Foreign Language. General English (Advanced level) TTI school of English,    London.
 14. 15. 08.2011-19.08.2011 A Course in English as a Foreign Language. Business English (Advanced level)
  TTI school of English,    London.
 15. 22.08.2011- 26.08.2011 A  TOEIC  (Test of English for International Communication) Preparation Course.
  TTI school of English, London.
 16. 25.08.2011 TOEIC  (Test of English for International Communication) Certificate Of Achievement.  Total score: 855. TTI school of English, London, United Kingdom.
 17. 11.08.2012-17.08. 2012 ELT Teacher Development Workshop conducted by Tbilisi language Center “TLC”. (20 hours) Batumi.
 18. 30.01.2012- 09.04.2012 Learning Technologies. A 41-Hour Teacher Training Course  Conducted by British Council. Result: Excellent. British Council Certificate Of Achievement,
 19. 7, 8, 15 / 05 /2011 Teaching Speaking Skills through Video. A 10-Hour Teacher Training Course con-ducted by ETAG, Batumi.
 20. ნოემბერი, 2011 A 40-Hour In-Service Training Course In Modern English Language Teaching Conducted by ETAG (თანამედროვე ინგლისური ენის სწავლება). საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი.
 21. თებერვალი, 2011ინგლისური ენის მასწავლებლის პროფე–სიული განვითარების პროგრამა: ინგლისურ ენაზე წერის უნარის განვითარება (Developing Writing Skills). (ETAG) საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი.
 22. 24. 09.2011 ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლებისათვის. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 23. 20.06-24.06 2011 A 15-Hour Course in English Language Teaching. Poetry and Folksongs. TTI school of English. Batumi.
 24. 25-30 / 06 / 2010A Course in English Language Teaching through Storytelling.  Oxford House College. Batumi
 25. დეკემბერი, 2010  ინგლისური ენის მასწავლებლის პროფე-სიული განვითარების პროგრამა: ინგლისური ენის სრულყოფა (Language Development). (ETAG) საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი.
 26. მაისი 2010, ინგლისური ენის მასწავლებლის პროფესიული განვითარების პროგრამა: ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა. TKT Essentials. (ETAG) საქართველოს ინგლისური ენის   მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი.
 27. ოქტომბერი, 2010,  A 20-hour  in-service  training course Newly Qualified Teachers (NQT). (ETAG) საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი.
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 MS Office; MS Word, MS Outlook,Internet, Power Point.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა