საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სახელი და გვარი: თეა ქოიავა
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 18.07.1984
მისამართი: ქ. ბათუმი კომახიძის 18
ელ-ფოსტა: Qoiava.tea@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 577 14 54 16
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია, სპეციალობა-მიკრობიოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია, სპეციალობა-გენეტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგი, ბიოლოგიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: მეცნიერება/საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მიკროიოლოგია,  მოლეკულური მიკრობიოლოგია, იმუნოლოგია, გენეტიკა

სამუშაო გამოცდილება:
1. 2018 -დან დღემდე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
2.2017-დან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დაა ჯანდაცვის ფაკულტეტის,კლინიკური მედიცინის დარგობრივი დეპარტამენტის ასისტეტ პროფესორი;
3..2008-2017 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დაა ჯანდაცვის ფაკულტეტის, ბიოლოგიის დეპარტამენტის სპეციალისტი;
4.2011-2016 წლამდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის, ბიოლოგიის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი;
5.2007-2009 წლამდე ბათუმის სამედიცინო აკადემიის, მოწვეული მასწავლებელი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
M. Nagervadze, L. Akvlediani, I. Tsintsadze, T. Koiava, R. Loria, S. Tskvitinidze, R. Khukhunaishvili, M. Koridze. The Features of Antigen Prevalence of Rhesus System in Donor Population. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY AND BIOMEDICAL ENGINEERING DOI: 10.46300/91011.2021.15.10 Vol.15, 2021. 
V. Tavadze, T. Koiava, M. Nagervadze, M.Koridze, H. Ferreira, L. Akhvlediani1, R. Khukhunaishvili1. Genetic properties of bla CTX-M, bla SHV and  bla TEM  genes  in ESBL producing E. coli clinical isolates. Journal of Medical Care Research and Review, ISSN: (Online) 2589-8949 | (Print) 2589-8930. 2021
V. Tavadze,  T. Koiava,  M. Nagervadze,  R. Khukhunaishvili, L. Akhvlediani. Antibiotic Resistance Status of E.coli Isolated from Intensive Care Units of Adjara Hospitals. International Journal of Current Research. 2021
Tsintsadze, I., Akhvlediani, L., Tskvitinidze, S., Khukhunaishvili, R., Koridze, M., Koiava, T., Loria, R., & Nagervadze, M. A, A1, H (A2) and B red blood cell antigens in blood donor. Journal of Medical Care Research and Review, 3(5), 365-368. https://doi.org/10.15520/mcrr.v3i5.97. 2020
V. Tavadze1, T. Koiava, M. Nagervadze 1, M.Koridze, H. Ferreira, L. Akhvlediani1,2 R. Khukhunaishvili1Genetic properties of bla CTX-M, bla SHV and  bla TEM  genes  in ESBL producing E. coli clinical isolates;; JOURNAL OF MEDICAL CARE RESEARCH AND REVIEW an Open Access Publication ISSN: 2589-8949 | 2589-8930. 2020
Leila akhvlediani1,2, ViktorisaTavadze, Tea Koiava, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Nagervadze, Marina Koridze  ,,Antimicrobial drug resistance  of E. coli which cause nosocomial infection; International Health science conference”;  International Journal of Health Services Research and Policy; 2020.
T. Koiava, D. Gonçalves, J. Palmeira, K. Arobelidze, M. Tediashvili, L. Akhvlediani, H. Ferreira,, NDM  Arrived to the Republic of Georgia” Journal Of Global Antimicrobial Resistance,  11 February 2017.  Publisher Elsevier Journal, Thomson Reuters  Impact Factor  1.087. Http://Www.Jgaronline.Com/
Koiava, T, Gonçalves, D, Palmeira, J, Arobelidze, K.,  Tediashvili M, Akhvlediani, L.  Ferreira, H ,, Detection of  CTX-M Genes Antibiotics Resistance In  Klebsiella pneumoniae Isolates Hospital In Adjara, Georgia ” Medical News” 2016
*koiava, T., Gonçalves, D., Palmeira, J., Arobelidze, K., Tediashvili, M., 1akhvlediani, L. And Ferreira, H. ,,Phenotypic And Molecular Characterization Of Shv, Tem, Oxa And Extended- Spectrum  Β-Lactamase  Produced  By Klebsiella pneumoniae Isolates In A Adjara Hospital” International Journal Of Current Research, Vol. 8, Issue, 06, Pp.32332-32336, June, 201 Issn: 0975-833x
Koiava T, Gonçalves D, Palmeira J, Arobelidze K, Tavadze  V , Tediashvili M And Akhvlediani L. Ferreira H ,, Multidrug-Resistant Acinetobacter  Baumannii In Adjara Region” Article Doi: 10.21474/Ijar01/Xxx Doi Url: Http://Dx.Doi.Org/10.21474/Ijar01/Xxx Issn:2320-5407
L Akhvlediani, T Koiava, L Lomtadze, M Joxadze, L Msxiladze, D Berashvili, A Bakuridze Comparative Analysis  of Antibacterial Effect Of Phytoantibiotics And Antibiotics Georgian Medical News, 79-86
Khukhunaishvili R, Nagervadze M, Zosidze N, Koiava T, Parulava I.  ,,Study Of Some Biogerontological Factors Associated With Women Longevity In Ajara Population." .Georgian Med News. 2012 Jul;(208-209):63-6.
Khukhunaishvili R. Zosidze  N, Akhvlediani L. Nagevadze M. Koiava T.Parulava I. Tskvitinidze S. ,,Demographic Picture of Long-Livers The Mountain Region Of Ajara  (Georgia, Caucasus)..). Aging Clinical And Experimental Research Official Journal of the Italian Society of Gerontology And Geriatrics" Vol. 23, Suppl. To No.1 Pp. 186 Issn: 1594-0667. 2010. Italy
 
 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. M. Nagervadze, L. Akvlediani, I. Tsintsadze,  T. Koiava, R. Loria, S. Tskvitinidze, R. khukhunaishvili, M. Koridze.  The features of antigen prevalence of Rhesus system in donor population. The 13th International Conference on Biologyand Biomedicine (BIO 2021). Greece. Athen. 26-28 February.
2.  Leila akhvlediani, ViktorisaTavadze, Tea Koiava, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Nagervadze, Marina Koridze.,,Antimicrobial drug resistance  of  E. coli which cause nosocomial infection ,, International Health Sciences Conference (IHSC 2020). 5-6 November 2020, Dicle University, Diyarbakır, Turkey
3 Tea Koıava, Leila Akhvlediani, Marina Nagervadze, Viktoria Tavadze, Marina Koridze  ,,Pseudomonas  aeruginosa  – Nosocomial Infection in Adjara Region";. International Health Sciences Conference (IHSC 2020). 5-6 November 2020, Dicle University, Diyarbakır, Turkey.
4. „თანამედროვე ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები“ 29 სექტემბერი. თბილისი-ბათუმი, 2019. 
5. The international conference of Erasmus + project ARTIST-Action Research to Innovate Science Teaching  30.07. 2019 – 01.08. 2019. 
6. .,,Chlamidia Trachomatis დიაგნოსტიკის მეთოდების (მიკროსკოპია, იფა) დადებითი და უარყოფითი მხარეებიThe IV th Batumi International School-Seminar  ,,Actual Issues Of Biomedicine” 28th  - 30 June Th,  2013
7. ,,Identification of Acinetobacter spp. As A Cause Of Hospital Infection And Determination Of Its Antibiotic Resistance Profile”, 2nd International Congress on Bacteriology & Infectious Diseases November 17-19, 201 Chicago, USA, 2014;
8. ,,Antibiotics Sensitivity Of Microorganisms Causing Nosocomial  Infections” The "3  International Conference On Clinical Microbiology And Microbial Genomics Valensia, Spain, 23-26 September, 2014; Http://Www.Mdlinx.Com/Infectious-Disease/Conference-Details
9. ,,Medications To Human Modern Problems Pharmacotherapy And Prescribed Of Medications” XXXIII Ukrainian Scientific And Practical Conference With The Participation Of International Experts  №320, Juny  22, 2015
10. .,,Klebseilla pneumoniae -ს ანტიბიოტიკორეზისტენტობის პროფილი აჭარის რეგიონში” მედიკოსთა ტრადიციული 37–ე საერთაშორისო სკოლა–კონფერენცია. თანამედროვე კლინიკური  მედიცინა – მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები. 21 თებერვალი – 1 მარტი. 2015
11. ,,First Description of CTX-M Group1 Producing Klebsiella Pneumonia In An Acute Care Hospital In Adjara, Georgia’. 7th World Congress On Microbiology  -November 28-29, In Valencia, Spain. 2016
12. ,,Antibiotic Resistance Profile” Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy, XIX Students Conference. 17th December As Reporter 17.12.2016
13. ,,Identification And The Study Of Antibiotic Resistance Genes  Profile Of Nosocomial Infectious Agents In Ajara Region”  International Scientific Conference ,,Future Technology And Quality Of Life “29.09-01.10 2017
14. ,,Spectrum Of Nosocomial Infections  In Ajara Region“  The 6th Batumi International School-Seminar,,Actual Issues Of Biomedicine” June 30th  - July 02 Th,  2017
15. ,,Antibiotic Resistance Profile of Nosocomial Infectious Agents Prevalence In Adjara Region” Tbilisi Science And Innovation Festival -2016,, Student Conference-25.09.2016
 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
„ახალშობილთა სისხლის  ერითროციტური ჯგუფური ანტიგენ-ანტისხეულების  იმუნოგენეტიკური მახასიათებლების შეფასება“, ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი: მარინა ნაგერვაძე; ძირითადი პერსონალი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის პროფესორები: ჯუმბერ უნგიაძე, მარინა ქორიძე, რუსუდან ხუხუნაიშვილი;  ქეთევან დოლიძე ასოცირებული პროფესორი: ლეილა ახვლედიანი. ასისტენტ პროფესორი:  თეა ქოიავა; 2020. მიმდინარე
ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი-,,ნაწლავური ინფექციების გამომწვევი განსაკუთრებით საშიში პათოგენის (შიგა ტოქსინ წარმომქნელი E.coli-ის)გავრცელება შავი ზღვის სანაპირო ზოლში და მათი როლი სეზონურ ეპიდაფეთქებებში“-გრანტის ხელმძღვანელი
EU grant  Laboratory Health and Safety LLL courses for Youth in West and East Georgia (CoLLLab) ENI/2020/164732-3/1 
• EU grant Erasmus+ Action Research to Innovate Science Teaching & Career Orientation (ARTIST EAC/A04/2015) 
2016-2019-„Erasmus+“ „ARTIST” - grant Action Research To Innovate Science Teaching & Career Orientation
2017-2018 ,,StartUP Voucher" –University of Porto, project -№470RIS3, 2017 01.04-01.04 2018
2015-2016 - Erasmus Mundus-MEDEA exchange program. Portugal, Porto, Faculty of Pharmacy, Laboratory of Microbiology  (6 months)
2013-2014 - Shota Rustaveli national research Foundation, Ph.D. research scholarship,, Detection of  nosocomial infection causes in Adjara, their identification and antibiotic resistance study”, №40/01; DO/146/7-280/13; 06.12.2013 
2008-2011- Shota Rustaveli National Research Fund of Georgia - ,, The Frequency of Spreading Erythrocytes (ABO, Rh-Hr, Kell, MNSs) Group Antigens in Ajara-Guria Population and their Application in Ethnical Anthropology and  Practical Medicine“-, GNSF/STO8/6-470
 
 
 
 
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
2019 5-6 May, Batumi Treining methods  in medical education (PBL, CBL),.Professor Peter lyduard and Nino Porakishvili
Innovation Systems Management- Batumi, Georgia 20-22 December  2017
South Caucasus-Black Sea Regional Climate Conference / (smr 3122) IAEA  Batumi, Georgia 03october-05 October 2017
Improving Research and Writing skills Among Young Georgian Academics. two-years Program- Tbilisi, Georgia 17 may 2016
Georgian-Germen School and workshop in Basic science (GGSWBS,12)- Tbilisi-Batumi, Georgia August 16-17, 2012
Participated in the Training on Gendering Prevention of HIV/AIDS/Drug Addiction organized an funded by the Norwegian Refugee Council and Swedish International Development Agency 2012
Batumi summer school in educational administration - 5 credits. Certificate of management education of USAID project, 2011.
Active Learning for Students in Natural Science ( within the TEMPUS- project "SALIS"2011.09.06   
Attended the Summer School,, Cooperation between Eu and Black Sea Countries” from June 30 th to July 3th, 2010 in Batumi
 

 

უცხო ენების ცოდნა:

English

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet explore

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა