საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი

სახელი და გვარი: მერაბ ხალვაში
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი
დაბადების თარიღი: 05/09/1972
მისამართი: 6010 ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 35 (სამუშაო) ბათუმი, ჯინჭარაძის ქ. № 65 (საცხოვრებელი)
ელ-ფოსტა: m.khalvashi@bsu.edu.ge; rector@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995(422) 27 17 87
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული);
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ისტორია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: არქეოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ანტიკური და ადრებიზანტიური ხანის ქალაქებისა და საქალაქო ცხობრების კვლევა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2016 წლიდან (18.07)  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  რექტორი;
 • 2015-2016 წლებში რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;
 • 2011-2015 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი;
 • 2011- ბსუ-ს დოქტორანტურის, მაგისტრატურისა და რეზიდენტურის სამსახურის ხელმძღვანელი;
 • 2010–2011- ბსუ-ს ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი (შეთავსებით);
 • 2005–2011- ბსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანი;
 • 2004-2005-ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;
 • 1998-2004-ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში;
 • 2004-2006- ბსუ-ს  საქართველოს ისტორიის კათედრის დოცენტი (0,5 საშტატო ერთეულზე);
 • 1996–2010-საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სამეცნიერო-კვლევითი  ინსტიტუტის არქეოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომელი(0,5 საშტატო ერთეულზე).
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:
 • ქიოსური ამფორები: ტიპოლოგიურ-ქრონოლოგიური კლასიფიკაციისა და კოლხეთის ქიოსთან ურთიერთობის საკითხისათვის(სამხრეთ–დასავლეთი საქართველოს მონაცემების მიხედვით), ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის შრომები, 3, ბათუმი,2005
 • ქიოსური ამფორების ერთი ჯგუფის დათარიღების საკითხისათვის ( ფიჭვნარის ძვ.წ.5 ს. ბერძნული ნეკროპოლის მიხედვით) „ძიებანი“ საქართველოს არქეოლოგიაში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ოთარ ლორთქიფანიძის სახ. არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ჟურნალი,15-16, თბილისი,2005
 • აფსაროსი ძვ.წ. 1 ათასწლეულის მეორე ნახევარში, ვანის χι საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებათა მოკლე შინაარსები(ქართულ და ინგლისურ ენებზე), „ძიებანი“ „ძიებანი”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს ოთარ ლორთქიფანიძის სახ. არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ჟურნალი, დამატებანი χιιι, თბილისი,2005
 • გონიო–აფსაროსი ბიზანტიურ ხანაში(წერილობითი და არქეოლოგიური მასალის მიხედვით),“ბიზანტიოლოგია საქართველოში–2”, თბილისი,2009 წლის
 • სინოპური ამფორები გონიო–აფსაროსიდან.- ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, VII, ბათუმი, 2008
 • აფსაროსი ძვ.წ. 1 ათასწლეულში, გონიო-აფსაროსი VIII(შრომების კრებული), ბათუმი, 2009
 • „აჭარის მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური და კულტურული განვითარება ადრეფეოდალურ ხანაში“. ხანაში“.–სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები (აჭარა) ,ІІ,  2009, გვ.98–115
 • სამხრეთ შავიზღვისპირეთის კერამიკა აფსაროსიდან.–ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში,1 , ბათუმი,2012,გვ.395–399;  20.საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისა და არქეოლოგიის საკითხები, თბილისი,2012,გვ.237-254;
 • ფლავიუს არიანე და აფსაროსის რომაული გარნიზონები.–ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,2 , ნაწილი 3, ბათუმი,2014, გვ.,336-343;
 • აღმოსავლეთ ჭანეთის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ზოგიერთი არქეოლოგიური მასალა-ისტორიული ჭანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ბათუმი, 2014, გვ. 130-135
 • ახალი წელთაღრიცხვის I საუკუნის არქეოლოგიური აღმოჩენები აფსაროსიდან.-საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აჭარის ა.რ. რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები, II, ბათუმი 2017,გვ.191-200;
 • არქეოლოგიური გათხრები ზენდიდში.- ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის შრომები,  VII, ბათუმი, 2017, გვ.68-109
 • არქეოლოგიური ძეგლები.-ისტორიული ჭანეთის ცენტრალურ ნაწილში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ბათუმი,2019, გვ. 92-109
 • გოდერძის უღელტეხილს ისტორია და ეთნოლოგია, ბათუმი,2019, (მონოგრაფია, ავტორთა ჯგუფი)
 • აღმოსავლეთ ჭანეთის ადრებიზანტიური ხანის საფორტიფიკაციო ნაგებობანი.-ბიზანტინოლოგია-4, თბილისი, 2020, გვ.274-284
 • ტაო, ბათუმი, 2020, (მონოგრაფია, ავტორთა ჯგუფი)
 • Apsarus in the First Half of the 1st Millenium B.C. ISSN 2-84667-106-8, Pont-Euxin et Polis. Actes du Xe Symposium de Vani, Paris, Presses Universitaires Franche-Comte,2005
 • On tne datinge of one group of chian amphoras (based on finds from the Pichvnari greek nekpopolis of tne 5TH century bc), ISSN 28971-206 AncienT Civilizations from scythia to siberia- An International Journal of ComparaTive Studies in History and aRchaeology , Brill, Leiden, vol.12, 3-4,2006
 • Апсарская крепость в I-III вв. н.э. (По данным письменных и археологических источников), ISSN 978-99940-968-0-0 «Археология и этнография Кавказа», Тбиписи,2007
 • Гонио-апсар (Краткая история), Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна, Издательство, Государственный университет Шота Руставели. Департамент Славистики, Батуми,2008
 • Roman amphorae from Gonio-Apsarus. “produqtion and Trade of Amphorae in the Black Sea” Actes de la Table Rounde Intrrnationale de Batoumi et Trabzon,2719 April 2006 ,TATABS I, Varia Anrtolica XXI, Paris,2009
 • Chian amphorae from Kobuleti-Pichvnari, “produqtion and Trade of Amphorae in the Black Sea” Actes de la Table Rounde Intrrnationale de Batoumi et Trabzon,2719 April 2006 ,TATABS I, Varia Anrtolica XXI, Paris,2009
 • „Roman amphorae from Gonio-Apsarus“.– “produqtion and Trade of Amphorae in the Black Sea”, TATABS I, Varia  Anrtolica XXI, Paris,2010,pp.33-37
 • „Byzantine Amphorae from Southwestern Georgia“– produqtion and Trade of Amphorae in the Black Sea”, TATABS II, Bulgaria, sofia, 2011,p.265-270
 • Byzantine Amphorae from the Easten Black sea CoasT, produqtion and Trade of Amphorae in the Black Sea” abstraqtes de la Table Rounde Intrrnationale de beld in Kiten ,nessebar, Sredetz,September 26-30 2007,TATABS II, Bulgaria,sofia,2011,p.265-270
 • Roman stamped Bricks from apsarus.-Inovative Aspects of Study of the Blacx sea Countries, History,Anthropology,litereture and linguistics,2 Blagoevgrad-batumi, 2011, p.310-319
 • The arxeological Evidence of the 1st Century AD from the Fort of Apsarus.-international colloquium - The Romans at the Black sea During the Time of Augustus:The Evidence of Literary, arCheological and Numizmatic Sources,abstracts, p.24, Tulcea,Romania, 2012
 • Sinopean Import on the Black sea littoran of South west Georgia.-Ancient Civilizations jrom Scythia to Siberia.-Sinope un etat de la QuestionAperes Quinze ans de Travaux, actes du Symposium International 7-7 May2009,  Bril, Leiben-Boston.2012. ISBN 97890 20653 3, p.p. 487-509;
 • Sinopean amphorae in Afsarus.-The Black Sea, Paplagonia, Pontus andPrygia in Antikuite, aspects of archaelogu and ancient history.-BARInternational series 2432, 2012, ISBN 978 1 4073 1031 2, p.p.213-129;
 • „Sinopean Import on the Black sea littoran of South west Georgia“.– Sinope un etat de la QuestionAperes Quinze ans de Travaux, Bril, Leiben-Boston.2012, p.p. 487-509;
 • Concerning to the Relationships between Eastern Black Sea Area and Oustide World in the Roman and Early Byzantine Periodes.- PHASIS, Greek and Roman Studies, VOLUNE 17, 2014. p.p.189-196;
 • Garrisons on the edge of Imperium Romanum.-CTARODABHE PRIЧORHOMORЯ, випуск XII, ODECA, 2018, pp.553-558.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:
 • ვანის XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი -“ შავიზღვისპირეთი ელინისტური სამყაროს სისტემაში“ თბილისი, 2005 წ;
 • საერთაშორისო კონფერენცია - „ბიზანტიოლოგია საქართველოში–2”, ბათუმი-ტრაპიზონი. 2007, 26-28 ოქტომბერი (მომხსენებელი)
 • ვახტანგ ბერიძის სახელობის ქართული ხელოვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმი- ”ქართული ხელოვნება ევროპისა და აზიის კულტურათა კონტექსტში”,თბილისი-ბათუმი-სიღნაღი, 2008, 21-19 ივნისი (მომხსენებელი)
 • ”დიდაჭარობა”  - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ხულო-დიდაჭარა, 2009 წლის მაისი (მომხსენებელი)
 • საერთაშორისო კონფერენცია- „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, ბათუმი, 2009,29-30 მაისი (მომხსენებელი)
 • International Round-Table,PATABS I-„Production and Trade of Ampforae in the Black Sea-I”, ბათუმი-ტრაპიზონი, 2006 წ. (2 მოხსენება);
 • International Round-Table-„Production and Trade of Ampforae in the Black Sea- II ”, ბულგარეთი, 2007 წ. 27-28 სექტემბერი (მომხსენებელი);
 • The 3 international coloqium-„Production and Trade of Ampforae in the Black Sea- III ”, რუმინეთი, კონსტანცა, 2009 წ. 6-10 ოქტომბერი. იხ.www.minac.ro (მომხსენებელი);
 • Fourth international congress on Black Sea antiquites, The Bosporus: Gateway beTween The Ancient WesT and East(1 st Millennium BC-5tH Century AD),IsTanbul-14-18 September 2009, (მომხსენებელი);
 • Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа», Ватими, 2006, 7-8 сентября,(www.caucasus.org.ge), (მომხსენებელი);
 • Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа», Тбилиси, 2009, 25-27 июня, (www.caucasus.org.ge) (მომხსენებელი);
 • Types of settlements in Southwestern Georgia coast in Bronze-Early Iron Ages, The Second  international Congress of Eurazien Archaeology,East anatolia and Caucasian Bronze Age Cultures, 2009,სტამბოლი;
 • On study of the Colchian amphora of Earlu Byzantine period, The 3 international Congress-„Production and Trade of Ampforae in the Black Sea- III, რუმინეთი, კონსტანცა, 2009;
 • International colloquium - The Romans at the Black sea During the Time of Augustus:The Evidence of Literary, arCheological and Numizmatic Sources, Tulcea,Romania, 2012;
 • Some peculiarities of Roman acculturation of the eastern Black Sea area, IACSS 2013- International  Academic Conference on Social Sciences(სტამბული);
 • The Archaeological Evidence of the 1 st Century AD from the Forst of  Apsarus, international  Congress - The Romans at the Black sea During the Time of Augustus:The Evidence of Literary, arCheological and Numizmatic Sources, Tulcea, Romania,2012;
 • IACSS 2013- International  Academic Conference on Social Sciences, Some peculiarities of Roman acculturation of the eastern Black Sea area, 27-28 ივნისი, 2013, www.iacess 2013.com
 • The fort of Apsarus: central stronghold of Pontus-Caucasian frontier, ХХІІІ. Limes Congres 2015,  Ingolstadt;
 • Sinopean Amphoraein Colchis.- International symposium on Sinope and Black Sea archeology “Ancient Sinope and the Black Sea”, 13-15 October 2017, Sinop
 • Garrisons on the edge of Imperium Romanum .- Miжнародна конференцiя,XII читання памятi професора П.Й.Каришковського ОДЕСА, ОНУ, 2018;
 • IX International Real and Virtual Forum “Geo-Cultural Space: Smart-Technologies in Education and Social Environment, Batumi, Georgia, 03.06.2017 – 05.07.2017;
საგრანტო პროექტები:
 1. BABSI scholaship სამეცნიერო კვლევისათვის, ბრიტანეთის აკადემიის ანკარის არქეოლოგიური ინსტიტიტი, 2004,(ხელმძღვანელი)
 2. საერთაშორისო სასწავლო გრანტი (ხელმძღვანელი).
 3. „პროფესიული კვლევისა და განვითარების ჩამოყალიბდა ბსუ-ში“;
 4. მიზანი: სწავლისა და სწავლების ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა
 5. დონორი: ფონდი- „ღია საზოგადოება-საქართველო“,  ასოციაცია- „გრენა“ .
 6. სასწავლო გრანტი (მონაწილე)
 7. ”ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი არასამთავრობო და საჯარაო ორგანიზაციების მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის (”პარტნიორები-Ciwi,Gmbh,GTZ,GTC,BBS)
 8. ევროკავშირის საგრანტო პროექტი (№2012–2740/001–EMA2), “Erazmus Mundus Action 2 priject EUROEAST”;
 9. ევროკავშირის საგრანტო პროექტი (№530566-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-SMGR(2012-3045/001-001), Developing Student Career Services in Georgia”
 10. ევროკავშირის საგრანტო პროექტი(ERASMUS+) -აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისათვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სტატუსი-მკვლევარი (მასწავლებელი), მოქმედების ვადა-01.05.2018წ-30.06.2021წ
 11. ევროკავშირის საგრანტო პროექტი(ERASMUS+)-უნივერსიტეტის როლი რეგიონალურ განვითარებაში, სტატუსი-მკვლევარი (მასწავლებელი), მოქმედების ვადა-14.02.2020-14.11.2021
 12. ევროკავშირის საგრანტო პროექტი(ERASMUS+)-სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლებასა და სწავლის გამოყენებით, სტატუსი-მკვლევარი (მასწავლებელი), მოქმედების ვადა-15.01.2020-14.01.2023.წ
 13. ევროკავშირის საგრანტო პროექტი(ERASMUS+)-საქართველოსა და უკრაინის უსდ-ების როლის გაძლიერება ინდუსტრიული ტრანსფორმაციაში ინდუსტრიული პარადიგმა 4.0-ის მეშვეობით, სტატუსი-მკვლევარი (მასწავლებელი), მოქმედების ვადა-15.01.2020-15.01.2023 წ.
 14. სამეცნიერო გრანტი(რეგისტრაციის  №4475 ), სტატუსი–ძირითადი შემსრულებელი, „ისტორიული ჭანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში დაცული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (საფორტიფიკაციო ნაგებობები, ეკლესიები, საკომუნიკაციო და საყოფაცხოვრებო არქიტექტურის ნიმუშები)“. 2012–2013 წწ.
 15. სამეცნიერო გრანტი (რეგისტრაციის  №217910), სტატუსი–ძირითადი შემსრულებელი, „ისტორიული ჭანეთის ცენტრალურ ნაწილში დაცული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (საფორტიფიკაციო ნაგებობები, ეკლესიები, საკომუნიკაციო და საყოფაცხოვრებო არქიტექტურის ნიმუშები)“. 2016–2019 წწ.
 16. სამეცნიერო გრანტი (რეგისტრაციის  №217796), სტატუსი–ძირითადი შემსრულებელი, „ტაო(ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკლევა)“. 2016–2019 წწ
სტაჟირება, ტრენინგები:
 1. ასოციაცია „ სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება“, კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში(კასუს)-სერტიფიკატის N 0032.
 2. კლინიკური სწავლებისა და პრაქტიკული კომპონენტების დანერგვის მიზნით 2009 წლის მაისში სპეციალური ტრეინინგი -ვარშავის იაგელონის,  ლაზარსკის, კოზმინსკის, ლოძის უნივერსიტეტები;
 3. ”ხარისხის უზრუნველყოფა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში”,2009,7-10 ივნისი;
 4. USAID დაფინანსებითა და G-PAC-ის მიერ განხორციელებული პროგრამის ფარგლებში2011–2012 სასწავლო  წელს საერთაშორისო განათლების ცენტრის ბათუმის განყოფილებასთან ერთად განხორციელდა პროექტი–„სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება ბსუ-ში“;
 5. უსდ–ს ავტორიზაციის  საკითხებთან დაკავშირებით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული სემინარი, 2011;
 6. საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტებისა და პროცედურის საკითხებთან დაკავშირებით  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული   ცენტრის   მიერ  ორგანიზებული სემინარი, 2011;
 7. USAID დაფინანსებითა და G-PAC-ის მიერ განხორციელებული პროგრამის ფარგლებში 2011–2012 სასწავლო  წელს საერთაშორისო განათლების ცენტრის ბათუმის განყოფილებასთან ერთად განხორციელდა პროექტი– „სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება ბსუ-ში“, 2011;
 8. IES, upmf და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „ხარისხის უზრუნველყოფა უმაღლეს დაწესებულებებში“, 2009
 9. ფულბრაიტის პროგრამის ფარგლებში ტრეინინგი (15 საათი)-„კვლევა საგანმანათლებლო პროცესში: გადაწყვეტილების მიღება მონაცემთა საფუძველზე“, 29.06-03.07. 2014.

სხვა აქტივობები:

 1. ფიჭვნარის არქეოლოგიური ექსპედციის წევრი (1998 წლიდან დღემდე );
 2. გონიო–აფსაროსის მუდმივმოქმედი არქეოლოგიური ექსპედიციის წევრი(1995 წლიდან დღემდე);
 3. ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის სამეცნიერო საბჭოს წევრი
 4. ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის შრომების სარედაქციო საბჭოს წევრი
 5. გონიო-აფსაროსის არქეოლოგიურ–არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალის კრებულის-”გონიო-აფსაროსი’’  სარედაქციო–სარეცენზიო საბჭოს წევრი
 6. შრომათა კრებულის „Inovative Aspects of Study of the Blacx sea Countries, History, Anthropology, litereture and linguistics“ სარედაქციო საბჭოს წევრი
 7. საქართველოს ბიზანტინოლოგთა ეროვნული კავშირის წევრი.
 8. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგამომცემლო საბჭოს თავმჯდომარე
 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა