საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

კლინიკური მედიცინის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: შორენა ვაშაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: კლინიკური თერაპიის დეპარტამენტის ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 08.12.1959
მისამართი: ქ. ბათუმი, 26 მაისის 65
ელ-ფოსტა: Shorena.Vashadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577413466
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჯანდაცვა, მედიცინა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მედიცინა

სამუშაო გამოცდილება:

-1.07.2013  წლიდან დღემდე-აჭარის  ა.რ.  ონკოლოგიური  ცენტრი.

-2009 წლის ოქტომბრიდან 2010 წლის ოქტომბრამდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსი.

- 2008 წლის 5 დეკემბრიდან 2009 წლის 27 სექტემბრამდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სასწავლო და სამეცნიერო პროგრამების მართვის დეპარტამენტის უფროსი. 

- 2006 დან - 2009წ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი,  ასოცირებული პროფესორი.

- 1997 . –დან შეთავსებით, 2006 წ. –დღემდე მუდმივი საშტატო ერთეულით. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უფროსი მასწავლებელი.

- 1994 .- დან დღემდე მდე. ქ.ბათუმის სადიაგნოსტიკო და აღდგენითი მკურნალობის ცენტრი. 

-1992 . - დან 1993წ - მდე. ქ. გორის სარაიონთაშორისო პოლიკნინიკა ქ. გორი. ნევროპათოლოგი.

- 1985 - დან 1987 - მდე ქ. ჭიათურა, ქვაციხის საუბნო საავადმყოფო ქ. ჭიათურა მთავარი ექიმი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 1. ევროპის  ნევროლოგთა  საერთაშორისო  კონგრესი.  პარიზი.  2020  წელი
 2. ქ. თბილისი საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის (GAMS) V საერთაშორისო კონფერენცია : ტკივილის მულტიდისციპლინური მართვა: თანამედროვე მიდგომები( კონფერენცია აკრედიტირებულია მედიკოს სპეციალისტთა კავშირის უწყვეტი სამედიცინო განათლების ევროპის სააკრედიტაციო საბჭოს (UEMS EACCME) მიერ LEE19-00949  -10 უსგ ევროპული კრედიტი.)http://www.vidal.ge/events/saqartvelos-samedicino-specialobebis-asociaciis-v-saertashoriso-konferencia
 3. საერთაშორისო  სამეცნიერო  პრაქტიკული  კონფერენცია ბიორეგულაციური  თერაპია  თანამედროვე მედიცინის  ეფექტური  მიმარტულება 14 ივნისი  2019წელი.  ბათუმი
 4. ახალი  მიმართულებები  და  სამკურნალო  მიდგომები  კლინიკურ  მედიცინაში 24.11.  2018  წელი  თბილისი.
 5. International engineering science and education conferences turkey. 14-17  november.2018. www.ineseg.org

https://www.researchgate.net/profile/Inga_Diasamidze/publication/329519087_MEDICINAL_PLANTS_FROM_THE_FLORA_OF_AJARA_SOUTH_COLCHIS_USED_AGAINST_CERTAIN_CHRONIC_DISEASES/links/5c0ca3d2299bf139c749a331/MEDICINAL-PLANTS-FROM-THE-FLORA-OF-AJARA-SOUTH-COLCHIS-USED-AGAINST-CERTAIN-CHRONIC-DISEASES.pdf

 1. მე-16 პოლიპროფილური  სამედიცინო  კონფერენცია  კლინიკური  პრაქტიკის  საერთაშორისო  სტანდარტები16-23 ივლისი 2018  წელი.   2017ჩაქვი  საქართველო. www.Postdiplom.ge
 2. საერთაშორისო  სამეცნიერო  პრაქტიკული  კონფერენცია ბიორეგულაციური  თერაპია  თანამედროვე მედიცინის  ეფექტური  მიმართულება 13 ოქტომბერი  2018 წელი.  ბათუმი
 3. საქართველოს  რესპირაციული  საზოგადოების მეექვსე  საერთაშორისო  კონგრესი, 28-30ივნისი. 2018  წელი  ბათუმიhttp://www.georanet.org.ge/about_g.htm. http://congress.georanet.org.ge/preliminary-scientific-program/
 4. ტურიზმი ეკონომიკა  და  ბიზნესი  საერთაშორისო  კონფერენცია. 10-11ივნისი 2017  წელი.ბათუმიhttps://www.bsu.ge/sub-14/page/7393/index.html
 5. მე-13 პოლიპროფილური  სამედიცინო  კონფერენცია  კლინიკური  პრაქტიკის  საერთაშორისო  სტანდარტები16-23 ივლისი 2017  წელი.  16-24 ივლისი.  2017ჩაქვი  საქართველო. www.Postdiplom.ge http://www.jecm.ge/summary2017_4.htm
 6. საერთაშორისო  სამეცნიერო  პრაქტიკული  კონფერენცია ბიორეგულაციური  თერაპია  თანამედროვე მედიცინის  ეფექტური  მიმარტულება 16  სექტემბერი  2017  წელი.  ბათუმი
 7. Впровадження  витяизеяних роъробок в диагностиш та ликуванни захворрювань лшум 22-23  апрель 2016 Киев  Украина
 8. European experience of diagnostics and treatment of neurological disorders   17  November. 2016http://www.georanet.org.ge/about_g.htm
 9. 5 international congress  of  the  Georgian  respiratory association  Batumi,  Georgia  2016   23-25  Junehttp://www.georanet.org.ge/about_g.htm

https://www.nmapo.edu.ua/images/Novosti/Scientific_Programm.pdf

 1. მე-11  საერთაშორისო სამევნიერო  კონფერენცია,  9-19  ივლისი,  2016  წელი.  ჩაქვი
 2. 6 национальному конгресс и геронтологов  гериатрив Украины 19-21  ноябрь 2016
 3. Advances in  neurology .  kiev.  2016.
 4. Seventh international  medical   congress  of  southeast  European   medical  forum .8-10  septhember 2016.
 5.  Cancer  and day conference.Batumi.  7  febraey 2015
 6.   წარსული და თანამედროვეობა: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2015 წლის 5-6 სექტემბერი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი. ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილება.
 7. international  conference High education new tecnologiies and innovation .1-2 May .  2015 Kutaisi
 8.    მეხუთე  პოლიპროფილური საერთაშორისო სამედიცინო  კონფერენცია. კლინიკური პარაქტიკის საერთაშორისო  სტანდარტები 4-12 ივლისი.  2014  წ.  ჩაქვი
 9.   მეოთხე საერთაშორისო  სამეცნიერო  პრაქტიკული  კონფერენცია ტურიზმი,  ეკონომიკა  და  ბიზნესი.8-9 ივნისი2013 წ.  ბათუმი-ტრაპიზონი..
 10.    3  international  congress.  Batumi.  Georgia.  6-8 Iune 2013
 11.   International research and  practice  conference  modern  methodology  of  health care  and  psychosomatic development  of  a  men  World championship continental,  national and regional research analytics championships18-23 July 2013 .
 12.    მეორე პოლიპროფილური სამედიცინო  კონფერენცია. კლინიკური პარაქტიკის  საერთაშორისო  სტანდარტები 13-21 ივლისი.  2013  წ.  ჩაქვი
 13.  საერთაშორისო  სამეცნიერო  პრაქტიკული  კონფერენცია ბათუმი,  წარსული,  თანამედროვეობა. 7-8 სექტემბერი. 2012 წ.  ბათუმი.
 14.    მესამე  საერთაშორისო  სამეცნიერო  პრაქტიკული  კონფერენცია მდგრადი ტურიზმი,  ეკონომიკა  და  ბიზნესი.2-3 ივნისი2012 წ.  ბათუმი.
 15.  Second international conference*  From maturity to  ageing*. Batumi.  27-29 august.2012
 16.  The 23- International  scientific and practical conference modern trends of scientific thought development 18-23 april.2012. International  academy  of  sciences and  higher education London,  S/2012-0199, 
 17.  International  academy  of  sciences and  higher education London,  Great  Britain. International scientific analytical project.14.09.2012.the  3  stage  of  the  research analytics championship of  Georgia  held  in  London  in  the  framework  of  psychological  sciences  branch  in  section  medical  psychology. s/2012-0475
 18.  7 Georgian congress Health and drugs  Tscalxtubo-Batumi 5-8 octomber. 2012.   332
 19. Shevchenkivska vesna-2011,  Kiev  21-25  march. 2011
 20. საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენციის კვლევის  ფიზიკური  მეთოდები მედიცინაში 27–28  ოქტომბერი 2011 წ.   თბილისი.
 21.   International students congress TURKEY.6-8 may.  2011.
 22.  მედიკოსთა 30–ე საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე კლინიკური და ექსპერიმენტალური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები.23-30 ივლისი. თბილისი–ჩაქვი.2011  წელი.
 23.  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტროსა, ევროკავშირის ტრენინგ–სემინარი *Ects &diploma Superlement* ბათუმი.2010 წ. 23–25 ივნისი     383
 24. ძალადობის აჩრდილი–ქალები წინაღობების წინააღმდეგ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი. 2010 წ.8 დეკემბერი.
 25.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია * ბათუმი- გაზაფხული-2010* 7-9 მაისი.
 26. სოციალური  პედიატრია  და ბავშვთა  ჯანმრთელობა სოციალური  პედიატრიის  დაცვის  ფონდის  22-ე სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 1.07.2010 წელი.  თბილისი.
 27. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სუხიშვულის უნივერსიტეტი., * თანამედროვე სამეცნიერო აქტუალური საკითხები*,2010 წ. გორი..
 28. მედიკოსთა 28–ე საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე კლინიკური და ექსპერიმენტალური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები.14–21 ივლისი. თბილისი–ჩაქვი.2010  წ.
 29. საერთაშორისო კონფერენცია. Bologna process, european construction , european neighbourhood policies. 28–29 ივნისი, 2010 წ ბათუმი.
 30. ნეირომეცნიერების აქტუალური საკითხები–საერთაშორისო კოპნფერენცია, ბათუმი,2–6 აგვისტო. 2010 წ.
 31. პირველი საერთაშორისო  სამეცნიერო  პრაქტიკული  კონფერენცია ტურიზმი,  ეკონომიკა  და  ბიზნესი.8-9 ივნისი2010 წ.  ბათუმი-ტრაპიზონი..
 32.  ქართველოს რესპირაციული საზოგადოების მეორე საერთშორისო კონგრესი. ბათუმი.2010 წ.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      2013  წელი. შოთა  რუსთაველის  სამეცნიერო  ფონდი  SS/8/2-132/13--ქართულ - აფხაზური სკოლა-

2.      ქართულ-ჩერქეზული საზაფხულო სკოლა. 5.08.20.08 2012 წ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოში ჩერქეზული კულტურის ცენტრის დაფინანსებით.

3.      2004-2007წ.წ. ვმონაწილეობდი პროექტში ინკლუზიური სწავლების დანერგვა - ბათუმში (განათლების სამინისტროსა და ბათუმის მერიის თანადგომით, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ბავშვთა ინკლუზიურ სწავლების პროგრამაში.)

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Психолого арт  терапевтический   образовательный  консультативный и терапевтические  аспекты 11-20 август 2018 Батуми
 2. 11-20.08 2017. Batumi. georgia  .Education  project of east European  arts therapy association
 3. Education  project of east European  arts therapy association.2018   batumi
 4. 18.04-24.04. 2015- Mevlana exchange program at Ataturk university medical faculty and  neurology  department during 18.04-25.04 2015.
 5.   2014.. Expert Certificate   exp/14-035  of  the national research analytics championship https://core.ac.uk/download/pdf/149278790.pdf
 6. And the open European Asian  research analytics championship research analytics championship
 7. 22-26 January  2014. Family gestalt therapy. Tbilisi. gestalt institute. Riga  gestalt institute.
 8. .. 27-30 March   2014 Scope of relationship. in Gestalt Therapy .Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute
 9. . .20-23 febrary. 2014- Group Gestalt  Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute
 10.      24-27 April   2014- Supervision  in Gestalt Therapy .Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.
 11.   22-25 may 2014. Group Gestalt  Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.
 12.   22-29 June   2014 Gestalt Therapy in children.Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.
 13.   16-18  Yule 2014. Group Gestalt  Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.
 14.   8-1o  October  2014. Group Gestalt  Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.
 15.  18-20 October   2014. Dialogue in  Gestalt Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.
 16. 29-30  November   2014 Gestalt  Therapy approach to sexuality introduction . Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.
 17.  7-10 December   2014. Group Gestalt Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute
უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), რუსული, ინგლისური, თურქული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel,

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა