განათლების ფაკულტეტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ემზარ მაკარაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 24.01.1971
მისამართი: დ.კლდიაშვილის ქუჩა 16. ბინა 30.
ელ-ფოსტა: emzar.makaradze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 577 179745
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული);
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, მსოფლიო ისტორია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი 07.00.03 (დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: მსოფლიო ისტორია; ახლო აღმოსავლეთის ისტორია; აზიისა და აფრიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია; თურქეთის ისტორია.
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

თანამედროვე თურქეთის საშინაო და საგარეო პოლიტიკა; ახლო აღმოსავლეთის პრობლემები; აზიისა და აფრიკის ქვეყნების ისტორიის საკითხები თანამედროვე ეტაპზე; კულტურული ტურიზმის საკითხები თურქეთში; საექვსკურსიო საქმე.

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2015 -  წლიდან დღემდე. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის  დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი;
 • 2013 - 2015 წწ. – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნილოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი;
 • 2009–2013 წწ. – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებილი პროფესორი;
 • 2006-2009 წწ. – სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;
 • 2000-2005 წწ. – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ-აღმზრდელობითი მუშაობის განყოფილების გამგე;
 • 1999-2000 წწ. – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მსოფლიო ისტორიის კათედრის დოცენტი;
 • 1999-2000 წწ. – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ისტორიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
 • 1994-1998 წწ. – შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მსოფლიო ისტორიის კათედრის ასისტენტი;
 • 1992-1994 წწ. – შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მსოფლიო ისტორიის კათედრის ლაბორანტი;
 • 1987-1992 წწ. – ბათუმის მე–18 საბავშვო ბაგა–ბაღის დარაჯი.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 1. Emzar Makaradze, Foreign Policy Issues of the Republic of Turkey and the United States in the Period after the End of the Cold War until the 2020. Historia i Polityka No. 46(53)/2023, pp. 121 –147.  https://doi.org/10.12775/HiP.2023.034. ERIH PLUS. ISSN: 1899-5160, eISSN: 2391-7652.https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/46942 (თანაავტორი);

 2. Emzar Makaradze, Southwestern Georgia of the 19th Centuries in the Opinion of Foreigners: Analysis of Archival Materials. Historia i Polityka No. 44(51)/2023, pp.87-96.  https://doi.org/ DOI 10.12775/HiP.2023.014. ERIH PLUS. ISSN: 1899-5160, eISSN: 2391-7652. https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/46930 (თანაავტორი);

 3. ემზარ მაკარაძე, „ქემალიზმის“ და „ერდოღანიზმის“ ახალი პოლიტიკური თეორია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი: ისტორია, არქეოლოგია და ეთნოლოგია. ნომერი IX. 2023. ჟურნალი ინდექსირებულია: ERIH PLUS. Online ISSN: 2449-285X.  გვ. 339-350.   http://www.sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/370;

 4. ემზარ მაკარაძე,  „ათათურქი და ლატიფე უშაკლიგილი“.   საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი: ისტორია, არქეოლოგია და ეთნოლოგია. ნომერი VII. 2022. ჟურნალი ინდექსირებულია: ERIH PLUS. Online ISSN: 2449-285X.  გვ. 478-486. http://www.sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/244;

 5. Emzar Makaradze,  Relations between the Republic of Turkey and the United States at the Present Stage and Their Impact on Georgia. Historia i Polityka No. 38(45)/2021, pp. 65 –70. www.hip.umk.pl. Doi.org/10.12775/HiP.2021.034.ISSN: 1899-5160. eISSN: 2391-7652. https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/36517. Indeksowane w: ERIH PLUS. (თანაავტორი);

 6. ე.მაკარაძე,  „ლიუ ყანდარელ-კუანგვენის ღვაწლი ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობაში“. მონოგრაფია.ISBN 978-9941-8-1776-2.  გამომცემლობა - „კოლორ ჯგუფი“. ბათუმი, 2021. (თანაავტორი);

 7. ემზარ მაკარაძე, „ახალი იდენტობის საკითხები თანამედროვე თურქეთში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ახლო აღმოსავლეთი და კავკასია. კულტურა, ისტორია, პოლიტიკა. თეზისები. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი.  2021 წლის 16 - 18 დეკემბერი, თბილისი.   გვ. 38-39.

 8. ემზარ მაკარაძე, ბექა მაკარაძე,  „თურქეთ-აშშ-ის ურთიერთობები თანამე­დროვე ეტაპზე და საქართველო“.  საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი: ისტორია, არქეოლოგია და ეთნოლოგია. ნომერი V. 2021. ჟურნალი ინდექსირებულია: ERIH PLUS. Online ISSN: 2449-285X.  გვ. 305-313. http://www. sciencejournals. ge/index. php/ HAE /issue/view/8;
 9. Emzar Makaradze ,  The Role of Women in the Educational System of Turkey after World War II. Balkanistic Forum,  Number: 1, Volume: 30. Year: 2021. ISSN 1310-3970 (Print) ISSN 2535-1265 (Online); Indexed in: SCOPUS Web of Science (ESCI) ERIH PLUS. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1069;
 10. ემზარ მაკარაძე, „დემოკრატიზაციისა და კულტურათაშორისი დიალოგის  საკითხები  XXI საუკუნის თურქეთში“. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი: ისტორია, არქეოლოგია და ეთნოლოგია. ნომერი IV. 2020. ჟურნალი ინდექსირებულია: ERIH PLUS. Online ISSN: 2449-285X.  გვ. 9-15. http://www. sciencejournals.ge/ index.php/HAE/issue/view/6;
 11. Emzar Makaradze, The Role of Mustafa Kemal Atatürk in Republican Turkey. Historia i Polityka No. 32(39)/2020, pp. 153 –159 www.hip.umk.pl ISSN 1899-5160, e-ISSN2391 7652•DOI:http://dx.doi.org/10.12775/HiP. 2020.021https:// apcz.umk.pl /czasopisma/index. php/HiP/issue/view/1974/showToc.  Indeksowane w: ERIH PLUS;
 12. Emzar Makaradze , Issues of Democratization and Intercultural Dialogue in Turkey of 21st Century. Balkanistic Forum,  Number: 3, Volume: 29,Year: 2020. ISSN 1310-3970 (Print) ISSN 2535-1265 (Online); Indexed in: SCOPUS Web of Science (ESCI) ERIH PLUS. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=10691;
 13. ე.მაკარაძე, ,,ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში". ინგლისურ და ჩინურ ენებზე.  გამომცემლობა - ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმფიფო უნივერსიტეტი". ბათუმი, 2020 (თანაავტორი);
 14. ემზარ მაკარაძე, „პოლიტიკური დევნის საკი­თ­ხები თანამე­დროვე თურქ­ე­თში“. ჟურნალი, აღმო­სავლ­ეთმ­ცოდ­ნე­ობის მაცნე  - III. ბათუმის შოთა რუს­თა­ვ­ელ­ის სახელმ­წი­ფო  უნივ­ერსი­ტ­ე­ტის ჰუმანიტ­არ­ულ მეცნ­იე­რ­ებათა ფაკუ­ლტე­ტის აღმოს­ავ­ლეთმცოდნეობის დეპარ­ტამენტი. თბილისი, 2020;
 15. ე. მაკარაძე,  ,,დემოკრატიზაციის პრობლემები  თანამედროვე თურქეთში”. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი. კრებული, აღმოსავლეთმცოდნეობა. №9, 2020;
 16. ე.მაკარაძე, ,,ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში".  გამომცემლობა - ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმფიფო უნივერსიტეტი". ბათუმი, 2019 (თანაავტორი);
 17. ე.მაკარაძე, თურქეთის ისტორია 1918-2018 წლები (სალექციო ჩანაწერები). (სახელმძღვანელო), თბილისი, 2019;
 18. ე.მაკარაძე, თურქეთის რესპუბლ­იკ­ისა და ამერიკის შეერთ­ებ­ული შტატების ურთიე­რთობების შესახებ. საქართველოს მეცნიერ­ებ­ათა ეროვნული აკადე­მი­ის ჟურნალი -„მოამბე“. ტ.13. ნომერი 3. ISSN – 0132-1447. http://science.org.ge/bnas/vol-13-3.html;
 19. ე. მაკარაძე, „კულტურათაშორისი  დიალოგისა და ეროვნული იდენტობის საკითხები  თანამედროვე თურქეთში“. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე II. ISSN 2587-490X; ISBN 978-9941-9662-6-2. http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/329153;
 20. E.Makaradze; B.makaradze , The Relations between the Republic of Turkey and the United States of America at the Present Stage.  Journal of International Relations and Foreign Policy. June 2018, Vol. 6, No. 1, pp. 1-6. ISSN: 2333-5866 (Print), 2333-5874 Online). DOI: 10.15640/jirfp.v6n1a1. URL: https://doi.org/10.15640/jirfp.v6n1a11.;
 21. E.Makaradze, The Political Crisis in Modern Turkey. International Journal of Recent Trends in Engineering & Research (IJRTER). Volume 03, Issue 08; August - 2017 [ISSN: 2455-1457]. Impact Factor: 4.101.  DOI: 10.23883/ IJRTER. 2017.3400.U3TW4.;
 22. ე.მაკარაძე, კულტურათაშორისი დიალოგის პრობლემები თანამედროვე თურქეთის პოლიტიკის სივრცეში, IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერნციის ,,კულტურათაშორისი დიალოგები". შრომები, თელავი, 2017;
 23. Макарадзе Эмзар, Внутренняя политика Турции в 2000 – 2015 годах, Институт Ближнего Востока, 23 июня, 2016. http://www.iimes.ru/?tag=makaradze-emzar; http://www.iimes.ru/?p=28810#more-28810.;
 24. ე. მაკარაძე, თურქეთის 2016 წლის მოვლენები და ქართული მედია, History, Art, Literature and Culture in Black Sea Region and South Caucasus (HALC-2016) Conference Proceedings. Vol I. IBSU Publications, Tbilisi, 2016;
 25. ე.მაკარაძე,  ,,თანამედროვე თურქეთის  საშინაო პოლიტიკის პრობლემები”. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კრებული, აღმოსავლეთმცოდნეობა. №5, 2016;
 26. ე. მაკარაძე,  პოლიტიკური კრიზისი თანამედროვე თურქეთში (2015 წლის მოვლენები), კრებული, ,,ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო“,  №9, თბილისი, 2016 (თანაავტორი);
 27. ე. მაკარაძე, თურქეთის საშინაო პოლიტიკა 2000-2015 წლებში, თბილისი, 2016 ( მონოგრაფია);
 28. ე.მაკარაძე, თურქეთის სტრატეგია სამხრეთ კავკასიაში  ურთიერთობა საქართველოსთან 1991-2008 წლებში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს სამეზობლო კვლევის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია - ,,პოლიტიკა კავკასიის გარეშე.’’ მასალები,  თბილისი, 2015;
 29. ე.მაკარაძე, ,,თურქეთ - საქართველოს ურთიერთობები 1991 - 2010 წლებში”. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართულ - თურქული სამეცნიერო კონფერენცია, კრებული, თბილისი, 2015;
 30. ე. მაკარაძე, მ. მანჩხაშვილი, ,,ქემალიზმი და დემოკრატიზაცია თურქეთში”, თბილისი, 2014. (მონოგრაფია);
 31. ე. მაკარაძე, ლაიციზმის საკითხი რესპუბლიკურ თურქეთში,  ჟურ. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო. № 8, თბილისი, 2014;
 32. ე. მაკარაძე, ,,თურქეთის გეოპოლიტიკური ფაქტორი ცივი ომის შემდგომ პერიოდში”, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2014.
 33. ე. მაკარაძე, ,,თურანიზმის საკითხი თურქეთის საგარეო პოლიტიკაში პოსტსაბჭოთა მუსლიმურ ქვეყნებთან მიმართებით.” საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი, ინტელექტუალი, № 22,თბილისი, 2013;
 34. ე. მაკარაძე,  ,,იუნესკოს როლი კულტურული ტურიზმის განვითარებაში”. III საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია.,, მდგრადი ტურიზმი:  ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმი, 2012;
 35. Э. Макарадзе, Геополитические векторы современного южного  Кавказа, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში – ,,კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა.’’ ახალციხე, 2012;
 36. ე. მაკარაძე, ,,კულტურული ტურიზმის განვითარების ღონისძიებები ბათუმში”, მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა.“ ბათუმი, 2012;
 37. ე. მაკარაძე, ,,თურქეთის საგარეო პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში”,  I საერთაშორისო სიმპოზიუმში, ,,კავკასია და გლობალიზაცია: პრობლემები და პერსპექტივები.’’ კახეთი, 2012;
 38. ე. მაკარაძე,  ,,თურქეთის საშინაო პოლიტიკა 1980–2011 წლებში”, თბილისი, 2012 (მონოგრაფია);
 39. ე. მაკარაძე, ,,თურქეთის სამხრეთ კავკასიური პოლიტიკა თანამედროვე ეტაპზე”, ბსუ. სოციალურ, ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერებათა სერია, შრომები, III. თბილისი, 2011;
 40. ე. მაკარაძე, ,,რელიგიური ტურიზმის განვითარების ღონისძიებები ბათუმში”, II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ,, ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი’’. ბათუმი, 2011;
 41. Э. Макарадзе,“Вопрос истории сельджуков Малой Азии в грузинской историографии.”. 1Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, Türkiye, Kayseri,2010;
 42. ე. მაკარაძე, ,,საქართველოს საკითხი რუსეთ-თურქეთის 1921 წლის ხელშეკრულებაში.’’ ,,რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის თებერვალ-მარტის ომი. ბრძოლა ბათუმისათვის.’’ სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2010;
 43. ე. მაკარაძე, ,,სამხრეთ კავკასიის საკითხი რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაში თანამედროვე ეტაპზე.’’ სამხრეთ კავკასია: რეგიონული თანამშრომლობის პრობლემები და პერსპექტივები. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2010;
 44. ე. მაკარაძე, ,,ცნობილი თურქი ჰუმანისტი,’’ შრომების კრებული, „სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები,“ ტ.II. თბილისი, 2010;
 45. ე. მაკარაძე, ,,თურქეთის ქართული დიასპორები.” შრომების კრებული ,,საისტორიო მაცნე.” № XIX. თბილისი, 2010. (თანაავტორი).

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. აბრეშუმის გზის მე-18 საერთაშორისო კონფერენცია. 2023 წლის 18 - 19 ოქტომბერი, თბილისი. (თემა: „ლაიციზმისა“ და „სეკულარიზმის“ პრობლემები თანამედროვე თურქეთში“).

 2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე“ II. ბათუმის შოთა რუსთ­აველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი. ბათუმი, 2023 წლის 20-21 სექტემბერი. (თემა: „ახალი თურქეთის“ საკითხი მმართველი „სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის“ იდეოლოგიაში“).

 3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინტერდისციპლ­ინარ­ული კვლევევბის ახალი ჰორიზონტები“, ბათუმის შოთა რუსთ­აველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი, 2023 წლის 23-24 ივნისი. (თემა: „ერდოღანიზმის“ პოლიტიკური დოქტრინა და მისი გავლენა 2023 წლის  მაისის არჩევნებში).

 4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ახლო აღმოსავლეთი და კავკასია“. კულტურა, ისტორია, პოლიტიკა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი. თბილისი, 2022 წლის 21-23 დეკემბერი. (თემა: რესპუბლიკური თურქეთის ორი „ათათურქი“).
 5. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - IV“. 2022 წლის 2-4 დეკემ­ბ­ერი.  ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თემა: ,,ლაიციზმისა და ისლამიზმის ახლებური პოლიტიკა „ახალი  თურქეთის“ პერიოდში“).
 6. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი, 2022 წლის 5-6 ივნისი. (თემა: „ახალი თურქეთის საკითხი და მისი თანამედროვე გამოწვევები“).
 7. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ახლო აღმოსავლეთი და კავკასია“. კულტურა, ისტორია, პოლიტიკა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი.  თბილისი, 2021 წლის 16 - 18 დეკემბერი. (თემა: „ახალი იდენტობის საკითხები თანამედროვე თურქეთში“).
 8. აბრეშუმის გზის მე-16 დისტანციური საერთაშორისო კონფერენცია. 2021 წლის 14 - 15 ოქტომბერი, თბილისი. (თემა: „ქემალიზმისა და ერდოღანიზმის საკითხები თანამედროვე თურქეთში“).
 9. სამეცნიერო  კონფერენცია „ლიუ ყანდარელ-კუანგვენის ღვაწლი ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობაში“. ბათუმი, 13 ოქტომბერი, 2021.   (თემა: „ლიუ ყანდარელ - კუანგვების ბიოგრაფიული ცნობები“). https://bsu.edu.ge /main/page/15720/index.html.
 10. შორეული აღმოსავლეთის რეგიონმცოდნეობის  VI  სამეცნიერო კონფერენცია:  „შორეული  აღმოსავლეთის ქვეყნები ინტერდისციპლინური კვლევების სპექტრში“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი. თბილისი, 15-16 აპრილი, 2021. (თემა: ლიუ ყანდარელი-კუანგვენი ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობაში) (თანაავტორი).
 11. Emzar Makaradze, The role of woman in the higher and academicsystem of Turkey after World War II. International University Seminar for Balkan Studies and Specialization. South-West University “Neofit Rilski”.  XXIX International Conference. KNOWLEDGE AND IDEOLOGICAL FRONTLINES. EUROPE AND THE BLACK SEA REGION AFTER WORLD WAR II.  23-24 April 2020, Blagoevgrad. http://www.bf.swu.bg/CfP_Blagoevgrad 2020.pdf.
 12. საერთაშორისო კონფერენცია - აღმოსავლეთი და დასავლეთი: ლინგვისტური, კულტურული და ისტორიული ურთიერთობები ( კონფერენცია მიეძღვნა აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძის 90-ე წლისთავს). ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი. თბილისი, 12-15 დეკემბერი, 2019. (თემა: „კულტურათაშორისი დიალოგისა და იდენტობის საკითხები თანამედროვე თურქეთში“).
 13. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III“.  2018 წლის 30 ნოემბერი - 2 დეკემბერი.  ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თემა: ,,ნაციონალიზმის საკითხი თურქეთის სახელმწიფო იდეოლოგიაში“).
 14. International Academic Conference „Contemporary research issues of Oriental studies“ In memoriam of the full member of the Azerbaijan National Academy of Sciences, Hero of the Soviet Union Z.M.Buniyatov (October16-17 , Baku,2017).
 15. HALC - 2nd International Conference on History, Art, Literature and Culture in South Caucasus and Black Sea Region (September 26-27, Tbilisi, 2017), (თურქეთის რესპუბლიკისა და ამერიკის  შეერთებული შტატების  ურთიერთობები თანამედროვე  ეტაპზე).
 16. პროფესორ მალხაზ სიორიძის დაბადებიდან 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 29 მაისი, 2017.   
 17. VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა, ბათუმი, 2016. (თემა: ,,სამართლიანობისა და განვითარების “ პარტიის ბრძოლა თურქეთში დემოკრატიული პრინციპების განმტკიცებაში’’).
 18. პირველი  საერთაშორისო კონფერენციაზე თემაზე:  „ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა  და  კულტურა სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში“. (HALC-2016), თბილისი, 2016.
 19. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტისა და ბსუ-ს საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ორგანიზებით საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გეოპოლიტიკური ტრანსფორმაციები კავკასიაში“. ბათუმი, 2016.
 20. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტუტის საქართველოს სამეზობლო კვლევის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია - ,,პოლიტიკა კავკასიის გარეშე.’’ თბილისი, 2015 (თემა: თურქეთის სტრატეგია სამხრეთ კავკასიაში  ურთიერთობა საქართველოსთან 1991-2008 წლებში).
 21. ,,ახლო აღმოსავლეთი და კავკასია’’ ისტორია, კულტურა, პოლიტიკა. საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი, 2014. (თემა: ,,თურქეთის საგარეო პოლიტიკა თანამედროვე ეტაპზე.’’ )
 22. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II. საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი, 2014. (თემა: თურქეთის გეოპოლიტიკური ფაქტორი ცივი ომის შემდგომ პერიოდში).
 23. 2014 წლის 25-27 ივნისი (თურქეთი, საქარია) III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu. (თემა: At the beginnings of the Georgian-Turkish Educational Relationship. ქართულ–თურქული საგანმანათლებლო ურთიერთობის სათავეებთან’’).
 24. 2013 წლის 29-30 ივნისი (ქუთაისი).   აღმოსავლეთმცოდნეთა V საერთაშორისო საერთაშორისო კონფერენცია ,,საქართველო და ახლო აღმოსავლეთი.’’ (თემა: ,,ქართულ - თურქული საგანმანათლებლო ურთიერთობის სათავეებთან’’).   
 25. III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ,, მდგრადი ტურიზმი:  ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმი,2012. (თემა:  იუნესკოს როლი კულტურული ტურიზმის განვითარებაში).
 26. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში – ,,კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა.’’ ახალციხე, 2012. (თემა: Геополитическиевекторы современного южного  Кавказа.).
 27. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა.“  ბათუმი, 2012. ( თემა: კულტურული ტურიზმის განვითარების ღონისძიებები  ბათუმში).
 28. I საერთაშორისო სიმპოზიუმში, ,,კავკასია და გლობალიზაცია: პრობლემები და პერსპექტივები.’’კახეთი, 2012. ( თემა: თურქეთის საგარეო პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში).
 29. II საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია. ,, ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმი, 2011. ( თემა:  რელიგიური ტურიზმის განვითარების ღონისძიებები ბათუმში).
 30. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები.’’ 2011. (თემა: რეგიონალური ტურიზმის განვითარების ღონისძიებები ბათუმში).
 31. 2010 წლის 3-6 დეკემბერი (ბათუმი). საქართველოს გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელობით ჩატარდა საერთაშორისო ფორუმი თემაზე: ,,ბათუმი – გიდების ფორუმი, 2010.” (ფორუმის დელეგატი).
 32. 2010 წლის 27-30 სექტემბერი (თურქეთის რესპუბლიკა. კაისერი). კაისერის ერჯიეს უნივერსიტეტის პირველი სამეცნიერო სიმპოზიუმი თემაზე: ,,სელჩუკები ისტორიულ სარკეში.”(მომხსენებელი.თემა: ,,Вопрос истории сельджуков Малой Азии в грузинской историографии”).

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 1. 2022 წლის 1 ივნისი - 2022 წლის 31 დეკემბერი.  ბსუ-ს საგრანტო პროექტი „Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities: Europe and the Black Sea Region, Iate 18th – 21 st Centuries - KEAS-BSR“ (№734645- KEAS-BSR-  ცოდნისა და აკადემიური კულტურის მიმოცვლა  ჰუმანიტარულ მეცნიერებები: ევროპა  და  შავი ზღვის რეგიონი. XVIII ს. მეორე ნახევარი -  XXI ს.).   პოზიცია პროექტში - ბსუ-ს მკვლევარი.
 2. საქართველოში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩოსა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის  გაფორმებული ხელშეკრულების (№13) 19.11.2020 საფუძველზე, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგობრივ დეპარტამენტში ხორციელ­დება  სამეცნიერო კვლევითი პროექტი: ლიუ  ყანდარელ-კუანგვ­ენ­ის ღვაწლი ჩინეთ-საქართვ­ელოს ურთიერთობაში“. (2021 წლის იანვარი- ოქტომბერი). პროექტის ხელმძღვანელი, პროფესორი ემზარ მაკარაძე.
 3. საქართველოში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩოსა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის  გაფორმებული ხელშეკრულების (№65) 09.12.2019 საფუძველზე, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგობრივ დეპარტამენტში ხორციელ­დება  სამეცნიერო კვლევითი პროექტი: ,,ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში“(ინგლისურ-ჩინური თარგმანები) (2019 წლის დეკემბერი-2020 წლის სექტემბერი). პროექტის ხელმძღვანელი, პროფესორი ემზარ მაკარაძე.
 4. საქართველოში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩოსა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის  გაფორმებული ხელშეკრულების (№51)  საფუძველზე, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგობრივ დეპარტამენტში ხორციელ­დება  სამეცნიერო კვლევითი პროექტი: ,,ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში“ (2019 წლის იანვარი-სექტემბერი). პროექტის ხელმძღვანელი, პროფესორი ემზარ მაკარაძე.
 5. 2017-2021  ჰორიზონტ 2020-ს საგრანტო პროექტი  KEAS-BSR (ცოდნისა და აკადემიური კულტურის გაცვლა ჰუმანიტარულ სფეროში შავი ზღვის რეგიონში). ნომერი - 734645,  პოზიცია პროექტში - ბსუ-ს მკვლევართა ჯგუფი, მკვლევარი.
 6. ქართველ მუსლიმთა შიდა მიგრაცია საქართველოში (მცოცავი ისლამი), ისტორიულ-ეთნოლოგიური პრობლემატიკა, ძირითადი სპეციალისტი.
 7. Public Policy Faculty Retreat, Policy, Advocacy and Civil Society Development in Georgia (G-PAC),USAID, EWMI.  მოწვეული პროფესორი.
 8. ბსუ–ს აკადემიური საბჭოს #03 (16.01.–2012), წარმომადგენლობითი საბჭოს #1 (31.01.2012) დადგენილების საფუძველზე, საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველთა დასახლებისა და ყოფის კვლევის პროგრამა. "მუჰაჯირობის (გადასახლების) ისტორია და ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში". მოწვეული სპეციალისტი. 2013.

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 1. გიდების თეორიული და პრაქტიკულ სწავლების კურსი. 2008 წლის 10ივლისი - 10 აგვისტო.
 2. კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი თეორიული და პრაქტიკული კურსი. 2008 წელი.
 3. ტურიზმის მენეჯმენტი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა, 2008 წელი.
 4. ტრენინგი სასტუმროს ადმინისტრატორებისა და მენეჯერებისათვის. 2009 წლის 10–14 ივლისსი.
 5. 2010 წლის 22 იანვარი- 9 მაისი. ასოციაცია ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება.” მწვრთნელების მოსამზადებელი ტრენინგი.
 6. 2010 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი, აჭარის განათლების, მეცნიერებისა და სპორტის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის შემსწავლელი მოკლევადიანი კურსები (Beginner/Starter).
 7. 2010 წლის 1 მაისი – 15 ივნისი, თურქული ენის შემსწავლელი კურსები, (B2–Orta Seviye 2) დონე.
 8. 2012 წელს, საქართველოში გიდის პროფესიის პოპულარიზაციაში შეტანილი წვლილისათვის, დასახელებულია 2012 წლის ყველაზე აკადემიურ გიდად.
 9. 2013 წლის 21 თებერვლიდან, საქართველოს გიდების ასოციაციის სერტიფიცირებული პროფესიული გიდი. უნიკალური კოდი A8047.
 10. 2015 წლის 27–30 ნოემბერს, თურქეთის რესპუბლიკა. ქ. სტამბული. ,,კავკასიის თურქოლოგთა პირველი საერთაშორისო სემინარი.
 11. 2017 წლის 3-5 ივლისს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტრენინგი - ,,სასწავლო კურსის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება".
 12. 2017 წლის 13-14 სექტემბერს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი საზაფხულო უნივერსიტეტი 2017, ფარგლებში გამართული სემინარი - ,,ბირთვული გაუვრცელებლობა და ბირთვული უსაფრთხოება".
 13. 2017 წლის 28 ოქტომბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვორქშოპი - ,,ახალი ტექნოლოგიები უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში".
 14. 2018 წლის 1-30 მაისი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის პროფესორი ე. მაკარაძე, საგრანტო პროექტი KEAS-BSR (ცოდნისა და აკადემიური კულტურის გაცვლა ჰუმანიტარულ სფეროში შავი ზღვის რეგიონში) ფარგლებში სტაჟირებით იმყოფებოდა  აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში,  ქ. ბაქოში;
 15. 2018 წლის 22 სექტემბერი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტრენინგ-კურსი  - ,,ელექტრონული სწავლება Moodle/Turnitin-ის სისტემის გამოყენებით."
 16. 2018 წლის 27 სექტემბერს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,  ერასმუს+ PAWER-ის (“Paving the way to interregional mobility and ensuring relevance, quality and equity of access)” პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: ,,სწავლის  შედეგები და მობილობის ხელშეწყობა."
 17. 2019 წლის 30-31 მარტს,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: ,,საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლა-სწავლების პროცესში". 
 18. 2019 წლის 19-20 აპრილს,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: ,,როგორ მოვამზადოთ Office PowerPoint-ის სლაიდები ეფექტური სწავლებისათვის“.
 19. 2019 წლის 24-26  მაისს,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: ,,საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა და აკრედიტაციის აქტუალური საკითხები“.
 20. 2019 წლის 25 ოქტომბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „კვლევის პრაქტიკული მეთოდების გამოყენება უმაღლეს სასწავლებლებში“.
 21. 2019 წლის 26 ოქტომბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდა ვორქშოპი/ტრენინგი თემაზე:  –  ,,Open Pedagogy – Looking forward the Future“.
 22. 2019 წლის 2 დეკემბერს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდა ვორქშოფი თემაზე:  –  ,, ეროვნული კვალიფიკაციიც ჩარჩო და სწავლის სფეროების კლასიფიქატორი“.
 23. 2021 წლის 25-26 ნოემბერს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდა ონლაინ ტრენინგი თემაზე: „სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება ონლაინ სწავლების დროს“.
 24. 2021 წლის 2-3 დეკემბერს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდა ონლაინ ტრენინგი თემაზე: „როგორ დავგეგმოთ შრომის ბაზრის კვლევა საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის“.
 25. 2021 წლის 11 დეკემბერი, ქ. თბილისი. ონლაინ სემინარი: ,,ქართული თურქოლოგია“ ( წარსული, აწმყო, მომავალი). 
 26. 2022 წლის 8-11 თებერვალს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდა ონლაინ ტრენინგი თემაზე: „როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისთვის".
 27. 2022 წლის 5 ივნისი,   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდა  ტრენინგი თემაზე: უნივერსიტეტის მისია, სტრატეგიული განვითარების გეგმა და საგანმანათლებლო პროგრამების მიზნები და შედეგები.
 28. 2022 წლის 8  აგვისტო,   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივე­რს­იტეტში,  Erasmus+ პროექტის ,,სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური  სწავლებისა და სწავლის გამოყენებით" (Learning Optimization and Academic Inclusion Via Equitative Distance Teaching and Learning -  Love Distance) ფარგლებში ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი თემაზე:  „ტრენინგის დაგეგმვა ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით“ .
 29. 2022 წლის ოქტომბრიდან - დღემდე, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტი.
 30. 2023 წლის 18 -19 აპრილი,   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივე­რს­იტეტში, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ - მასწავლებლებისთვის  ჩატარდა  ტრენინგ კურსი თემაზე: „ონლაინ-სამეცნიერო ბაზებთან მუშაობის პრინციპები და საერთაშორისო რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნება“.

 31. 2023 წლის 8 - 12 მაისი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივე­რს­იტეტში, ჩატარდა ტრენინგ კურსი თემაზე: „ამობრუნებული საკლასო ოთახი ონლაინ-სწავლებაში“.

 32. 2023 წლის 22 ივნისი,   ჩატარდა ონლაინ ტრენინგი თემაზე: „ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში“.

 33. 2023 წლის 16 - 17 ნოემბერი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივე­რს­იტეტში, ჩატარდა ტრენინგ კურსი თემაზე: „როგორ გავწეროთ საგანმანათლებლო პროგრამებში სასწავლო კურსებში/კომპონენტებში სწავლის შედეგები ვალიდურად. როგორ იყოს სწავლის შედეგები გაზომვადი“.

 34. 2023 წლის 28 ნოემბერი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივე­რს­იტეტში, ჩატარდა ტრენინგ კურსი თემაზე: „როგორ დავწეროთ სასწავლო დაწესებულების მისია, ხედვა, სტრატეგიული განვითარება და სამოქმედო გეგმა“.

უცხო ენების ცოდნა:

თურქული ენა (კარგად), რუსული ენა(კარგად), ინგლისური ენა(საშუალოდ).

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა