ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

საბუღალტრო აღრიცხვის, აუდიტისა და საგადასახადო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ბესიკ ბაუჩაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 26/07/1971
მისამართი: ქ. ბათუმი ს. მესხის 118ა
ელ-ფოსტა: besik.bauchadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 595006667
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის მართვის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: მანქანათმშენებლობის მრეწველობის ეკონომიკა და მართვა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა და მართვა მანქანათმშენებლობაში
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

საბაზრო ეკონომიკის პრობლემური საკითხები, აგრარული ეკონომიკა,ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის სრულყოფის საკითხები,კორპორაციის ფინანსები.

სამუშაო გამოცდილება:

2009-დან დღემდე შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის, ფინანსების აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტის, ასოცირებული პროფესორი

2009-დან 2010წ-მდე ბათუმის საზღვაო აკადემია.ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
2000 -დან 2008წ -მდე ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი ბიზნეს სკოლა. მასწავლებელი 

2006-დან 2009წ-მდე ბათუმის საზღვაო აკადემია. ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი

2006-დან 2009წ-მდე ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. ეკონომიკის დეპარტამენტის მასწავლებელი

2004 -დან 2006წ-მდე ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების კათედრა . მასწავლებელი

1997-დან 2004წ -მდე ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ფინანსებისა და დარგობრივი ეკონომიკის კათედრა . მასწავლებელი

1995-დან 1997წ -მდე ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ეკონომიკის კათედარა . მასწავლებელი
 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.მმართველობითი აღრიცხვა,,სახელმძღვანელო 2012წ.გამომცემლობა უნივერსალი.თბილისი

2. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციები ბიზნესში“ . გამომცემლობა უნივერსალი,თბ.2010წ ,,საქართველოს თანამედროვე საგადასახადო სისტემა და მისი ოპტიმიზაციის გზები“

3. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციები ბიზნესში“ . გამომცემლობა უნივერსალი,თბ.2010წ.,, ტურისტული ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები მაღალმთიან აჭარაში“

4. გამომცემლობა საზოგადოება ,,ცოდნა’’ ISBN 978-9941-1-0-1239-6. თბილისი ,,საქართველოს აგროსასურსათო სექტორის რესტრუქტურიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ფორმირება და განვითარება გარდამავალ პერიოდში” მონოგრაფია.2009წ

5 ჟ. ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი” №1 დაბეჭდილია რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობაში ქ.ბათუმი ,,მეცნიერულ-ტექნოლოგიური ინოვაციების როლი ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის პროცესში’’2009წ

6. ივ ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსტიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული,,ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა’’ №2. გამომცემლობა ,,ლამპარი” თბილისი. ,,მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო.”2009წ

7. ჟურნალი ,,ეკონომიკა” №9-10 N 0206-2828 თბილისი 2009წ. ,,მცირე ბიზნესის განვითარების მასტიმულირებელი საგადასახადო მექნიზმების ფორმირებისათვის’’

8. საერთაშორისო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთკავკასია” შრომების კრებული გამომცემლობა ,,ინოვაცია” ქ. ქუთაისი 2009წწ 16-17 მაისი, .,გლობალური ეკონომიკური კრიზისის ანატომია

9. ჟურნალი ,,ეკონომიკა” №8 N 0206-2828 თბილისი ,,მთიანი აჭარის ტურისტული პოტენციალი და მისი ამოქმედების გზები’’ 2009წ

10აჭარის ავტ-რესპუბლიკის სავაჭრო- სამრეცველო პალატა. 2008წ. ,,მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში.” 2009-წ, გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი ,,საქართველოს აგრარულ სექტორში არსებული პრობლემები და მისი დაძლევის გზები.” 

11. ბათუმის საზღვაო აკადემია შრომები №1 2007-წ გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი ,,ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის სფეროში სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება.” 

12.ბათუმის საზღვაო აკადემია შრომები №2 2007-წ გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი,, საქართველოს აგროსასურსათო სექტორის არსებული სტუქტურა და მისი გარდაქმნის ძირითადი მიმართულებები.” 

13პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალები 2007-წ, გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი ,,ეკონომიკის რესტრუქტურიზაცია, როგორც მისი თვისობრივი გარდაქმნის სპეციფიკური პროცესი გარდამავალ პერიოდში”

14. აჭარის ავტ-რესპუბლიკის სავაჭრო- სამრეწველო პალატა. ,,მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში.” 2007-წ, გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი ,,აგრარული კანონების როლი სოფლის მეურნეობის განვითარებაში.” თანავტორი პ.აროშიძე
 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1..შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციები ბიზნესში“2010წ 

1.გლობალიზაცია მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია’’ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2009წ
2. ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეოდა’’ თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2009წ
 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტეი .საერთაშორისო სწავლება–სემინარი ,,ეკონომიკური პრობლემების კვლევების მეთოდოლოგია;’’
2.ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტეი. .საერთაშორისო სწავლება–სემინარი ,,ბიზნესის ინტეგრირებული პროექტების მართვა;

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული (კარგად), ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით), გერმანული (ლექსიკონიოს დახმარებით)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

(MS Windows XP; MS Word-2000 და MS Exce-2000–ის პროგრამა

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა