ტურიზმის ფაკულტეტი

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: იბრაიმ დიდმანიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 06.12.1956 წ.
მისამართი: კობალაძის 6, ბ.17, ბათუმი 6010
ელ-ფოსტა: ibraim.didmanidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 599276600
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ზუსტი მეცნიერებანი, კიბერნეტიკა (მათემატიკური კიბერნეტიკა)
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

გრაფთა თეორია, პარალელური დაპროგრამება, ლოკალური ალგორითმები, გრაფული მოდელები, მათემეტიკური კიბერნეტიკა.

სამუშაო გამოცდილება:
 • 20013 წლიდან დღემდე - განათლების ფაკულტეტის ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ასოცირებული პროფესორი
 • 2006 წლის 1 სექტემბერი - 2013 16 სექტემბერი - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 
 • 1998-2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი. 
 • 1988-1990 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი.
 • 2004-2005 სტუ-ს ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, დაუსწრებელი სწავლების ფაკულტეტის დეკანი.
 • 2004-2005. სტუ-ს ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი.
 • 1996-2005 სტუ-ს ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გამოთვლითი ცენტრის უფროსი.
 • 1992-2006 სტუ-ს ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, №82 ზოგადსაინჟინრო კათედრის დოცენტი. 
 • 1988-1992 სტუ-ს ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, №82 ზოგადსაინჟინრო კათედრის მასწავლებელი. უფ. მასწავლებელი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. I. Didmanidze, N. Akhvlediani, D.Didmanidze. Training Process Using Computer Technologies. ВIСНИК КИIВСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Серiя: ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНI НАУКИ. № 2 2017, Украина, Киев 2017. p.60-62.

 2. I. Didmanidze, G. Tsitsklishvili, M. Kutchava. The Task of Optimal Loading of Maritime Transport and Mathematical Calculation of Cargo Consolidation. ВIСНИК КИIВСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Серiя: ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНI НАУКИ. № 2 2017, Украина, Киев 2017. p.67-69.

 3. Didmanidze, G. Kakhiani, Z. Dumbadze. The Issue Of Single-line Neural Networks Modeling As a Task Of Optimal Management. ВIСНИК КИIВСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Серiя: ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНI НАУКИ. № 2, 2017, Украина, Киев 2017. p.63-66.

 4. Ибраим Дидманидзе.Применение WEB для созданияколлаборативного учебного пространства. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი“. თბილისი. #3(59), 2017. გვ. 74-76.

 5. Didmanidze, D. Didmanidze. THE IMPORTANCE OF COMPUTER TRAINING EQUAPMENT.  Национальний университет “КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ”. Науковi записки НаУКМА. Серия Компьютерные науки. том 190. Украина, Киев 2016. p. 57-59.

 6. Didmanidze Ibraim, Kakhiani Gregory, Tkhilaishvili Rima, Didmanidze Didar. The construction of adaptive forecasting models using neural networks.  The V International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”. PAPERS AND COMMENTARIES, VOLUME II. United Kingdom, Cambridje, England, 14-16 October 2015. “Cambridje University Press”, 2016.  P. 414-417.

 7. Didmanidze Ibraim, Kakhiani Gregory, Motskobili Ia. Creation of mathematical model of the analysis of the financial market. The VII International Academic Congress “Innovation in the Modern World”. PAPERS AND COMMENTARIES,VOLUME III. Australia, Sydney, 18-20 May 2015. “Sydney University Press”, 2015. P. 440-444.

 8. დიდმანიძე იბრაიმ, ნაკაშიძე გურამ. მონაცემთა პარალელური დამუშავება ლოკალური ალგორითმებით.  პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი“. თბილისი. #3(53), 2015. გვ. 61-62.

 9. დიდმანიძე იბრაიმ, ბერიძე ზებურ. უსადენო ლოკალური ქსელების უსაფრთხოების ამაღლება. საერთაშორისო  პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი“. თბილისი. #3(53), 2015. გვ. 59-60.

 10. იბრაიმ დიდმანიძე, ია მოწყობილი. რეგიონში სპეციალისტთა მოთხოვნის პროგნოზირების კონცეპტუალური მოდელი. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. სამეცნიერო შრომები. ბათუმი  2014  წ. გვ. 53-56.

 11. იბრაიმ დიდმანიძე.  კახიანი გ.ა. პროგნოზირების ამოცანებისათვის ნეირონული ქსელების სამიზნე ფუნქციონალის მოდიფიცირება და ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. No. 1 (vol.65), 2013. ISSN 1512-0287. გვ.53-59.
 12. იბრაიმ დიდმანიძე, თხილაიშვილი რიმა. შეკუმშვის ფუნქციონალური ფაქტორი.II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სამეცნიერო შრომები. ISSN 978-9941-0-5719-9.გვ.251-253.  ბათუმი 2012.
 13. Didmanidze Ibraim, Tkhilaishvili Rima. THE USE OF OPPOSING PARTIES’ RECONCILIATION MODEL FOR LEARNING ORGANIZATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT. Науковi записки НаУКМА. Серия Компьютерные науки. том 151. Украина, Киев 2013. p.122-125.
 14. Didmanidze Ibraim, Tkhilaishvili Rima. Choose of the compression schema. Науковi записки НаУКМА. Серия Компьютерные науки. том 151. Украина, Киев 2013. p.156-158.

 15. Didmanidze Ibraim, Kakhiani Grigol. Preforecast time-series analysis of financial data. Науковi записки НаУКМА. Серия Компьютерные науки. том 151. Украина, Киев 2013. p.158-161.

 16. Didmanidze Ibraim, Kakhiani Grigol. Artificial neural network and ways of its optimization for some problems. Науковi записки НаУКМА. Серия Компьютерные науки. том 151. Украина, Киев 2013. p. 66-67

 17. Didmanidze I., Khujadze N., Didmanidze D. SIMULATORS IN EDUCATIONAL PROCESS. Науковi записки НаУКМА. Серия Компьютерные науки. том 151. Украина, Киев 2013. p. 125-127.

 18. Didmanidze Ibraim, Tkhilaishvili Rima. Excessive structures to increase the security of the informational systems. ВIСНИК КИIВСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Серiя: ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНI НАУКИ. СРЕЦВИПУСК 2013, Украина, Киев 2013. p.17-20.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Дидманидзе Ибраим Шотаевич, Донадзе Михаил Вахтангович. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОВ. ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-  ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТРАТЕГІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВИМІРИ.  Черкаси, Украина 2017 р. Стр. 65-68.

 2. Didmanidze I., Zaslavskiy V. FOR DECISION MAKING IN ECONOMIC AND MANAGEMENT SCIENCES. XXX international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2017). ABSTRACTS. August 14-19, 2017, Vilnius, Lithuania. p. 46-48.

 3. Didmanidze I.Sh., Motskobili I., Zakaradze Z. The new technologies and the development of entrepreneurship.  XXIX international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2017). ABSTRACTS. May 10-13, 2017. Mukachevo, Ukraine. P. 37

 4. Дидманидзе И.Ш., Кахиани Г.А. Дидманидзе Д.З. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОНКОЛОГИИ. Тези доповідей ХXV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ MicroCAD-2017. Ч. ІІІ.  Харків 2017. СТР. 95

 5. Didmanidze I., Akhvlediani N., Didmanidze D. Computer technologies used in educational process.  XXX international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2017). ABSTRACTS. August 14-19, 2017, Vilnius, Lithuania. p. 38.

 6. Didmanidze I., Kakhiani G., Dumbadze Z. On the Issue Of Choosing the Neuron Adaptive Educational Speed In the Last Hidden Layer Of a Neural Network.  XXX international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2015). ABSTRACTS. August 14-19, 2017, Vilnius, Lithuania. p. 41.

 7. Didmanidze Ibraim, Kakhiani Gregory, Didmanidze Didar. Adaptive Neural Network Training System Application For Financial Market Quotations Forecasting. II Международный научно-практический форум «Наука и Бизнес», 1 июля 2016 года, г. Днепр. стр. 109-112.

 8. Didmanidze I.Sh., Kakhiani G.A., Didmanidze D.Z. Neuron network modeling for finance data series Forecasting. XXVIII international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2016). ABSTRACTS. August 25-30, 2016. Brno, Czech Republic. P. 37-38.

 9. იბრაიმ დიდმანიძე, გრიგოლ კახიანი, დიდარ დიდმანიძე. პროგნოზირება ნეირონული ქსელების გამოყენებით. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1-3 ოქტომბერი, 2016. გვ. 58-60.

 10. Ibraim Didmanidze, Gregory Kakhiani, Didar Didmanidze. TIME-SERIES ANALYSIS OF FINANCIAL DATA. Материалы 5-ой международной конференции МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Том I. Кишинев. 22-25 марта 2016. Стр. 125-128.

 11. Ibraim Didmanidze, Rima Tkhilaishvili, Didar Didmanidze. COMPRESSION SCHEMES. Материалы 5-ой международной конференции МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Том I. Кишинев. 22-25 марта 2016. Стр. 129-132.

 12. Didmanidze I., Tsitskishvili G.D., Kuchava M. Sh. The Technologies of  Loading-Unloading Operations by Water Transport. 13th International Conference THEORETIKAL AND APPLIED ASPECT OF PROGRAM SYSTEMS DEVELOPMENT. TAAPSD’2016. Proceeding. 5-6 December 2016 y. Kiev. p. 303-304. 

 13. Didmanidze I., Nakashidze G., Imnaishvili G., Zakaradze Z. Algorithms and Data Structures. XXVIII international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2016). ABSTRACTS. August 25-30, 2016. Brno, Czech Republic. p. 39.

 14. Didmanidze I., Gorjeladze J. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING. XXVII international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2016). ABSTRACTS. May 23-27, 2016. Tbilisi-Batumi, Georgia. P. 45-46.

   

 15. Didmanidze I.Sh,, Tsitskishvili G.D., Kuchava M. Sh. The Technologies of Cargo Handling Operations by Marine Transport Means  XXVIII international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2016). ABSTRACTS. August 25-30, 2016. Brno, Czech Republic. p. 40.

   

 16. Didmanidze I.Sh., Kakhiani G.A., Didmanidze D.Z., Donadze M.V. DISCRETE MODEL OF THE NEURAL NETWORK. XXVІI International Conference “PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES” (PDMU-2016). ABSTRACTS. May 23-27, 2016. Tbilisi-Batumi, Georgia. P. 46-47.

 17. Didmanidze I., Akhvlediani N., Didmanidze D., Khujadze N. Teaching computer trainings.  XXVIII international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2016). ABSTRACTS. August 25-30, 2016. Brno, Czech Republic, P. 32.

 18. Didmanidze I.,Sh,  Tsitskishvili G.,D. MATHEMATICAL MODEL TO OPTIMIZE LOADING-UNLOADING OPERATIONS ON THE VESSEL XXVІI International Conference “PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES” (PDMU-2016). ABSTRACTS. May 23-27, 2016. Tbilisi-Batumi, Georgia. P. 49-50.

 19. Дидманидзе И.Ш., Кахиани Г.А., Дидманидзе Д.З. МНОГОЗВЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ЭКОНОМИКА И ЗНАНИЯ». 22 апреля 2016 г. г. Днепропетровск. стр. 14-

 20. I.Didmanidze, T.Kokobinadze, Z.Megrelishvili, G.Kakhiani. SOME CRITERIAL FOR OPTIMAL FINANCIAL PORTFOLIO. INTERNATIONAL CONFERENCE. PROBABALITY, RELIABILITY AND STOCHASTICS OPTIMIZATION. CONFERENCE MATERIALS. APRIL 7-10, 2015, KYIV, UKRAINE. P.11.

 21. Didmanidze I., Beridze Z. The Analysis of Wireless Network Security. 12th International Conference THEORETIKAL AND APPLIED ASPECT OF PROGRAM SYSTEMS DEVELOPMENT. TAAPSD’2015. Proceeding. 23-26 December 2015 y. Kiev. p. 206-207.

 22. Didmanidze I., Khujadze N. Interactive multimedia course. 12th International Conference THEORETIKAL AND APPLIED ASPECT OF PROGRAM SYSTEMS DEVELOPMENT. TAAPSD’2015. Proceeding. 23-26 December 2015 y. Kiev. p. 211-212.

 23. Didmanidze I., Kakhiani G., Chachanidze G., Didmanidze M. Mathematical Model Stock Market Financial Investment Management Through the Artificial Neural Networks. 12th International Conference THEORETIKAL AND APPLIED ASPECT OF PROGRAM SYSTEMS DEVELOPMENT. TAAPSD’2015. Proceeding. 23-26 December 2015 y. Kiev. p. 208-209.

 24. Дидманидзе И., Тхилаишвили Р., Фомина Т. ПРОБЛЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ. XXV international conference  PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2015). ABSTRACTS. May 11-15, 2015. Skhidnytsia, Ukraine. стр. 87-88.

 25. Didmanidze Ibraim, Kakhiani Gregory. Optimization training artificial neural network for some solutions. XXI international conference Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. APAMCS-2015. Збiрник наукових праць. 24-25 вересня 2015 року. Львiв -2015.  p. 25-26..

 26. Didmanidze Ibraim, Tsitskishvili Givi. Mathematical Model of Loading-Unloading Operations on the Vessel. XXVI international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2015). ABSTRACTS. August 24-28, Odessa, Ukraine, 2015. p. 24-25.

 27. Didmanidze Ibraim, Kakhiani Grigol, Megrelishvili Zurab. About investment management through the artificial neural networks. XXVI international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2015). ABSTRACTS. August 24-28, Odessa, Ukraine, 2015. p. 21.

 28. Дидманидзе Ибраим, Кахиани Григорий. ЗАДАЧА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОТИРОВОК ЦЕННЫХ БУМАГ.  International scientific conference MODERN PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGIES UNDER THE CONDITIONS OF SUSTAINABLEECONOMIC DEVELOPMENT; “MPST-I-2015” April 20-24, 2015. Myrgorod. Ukraine, 2015. Стр. 99-100.

 29. Дидманидзе И.Ш., Беридзе З.Р. АЛГОРИТМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ. ТЕОРЕТИЧНI ТА ПРИКЛАДНI АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ПРОГРАММНИХ СИСТЕМ. TAAPSD’2014. Працi конференцii. 15-17 грудня 2014 року Киiв. стр. 89-90.

 30.  Didmanidze Ibraim, Kakhiani Grigol, Didmanidze Didar. Multilayer neural network. XXIV international conference  PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2014). ABSTRACTS. September 1-5, 2014. Cesky Rudolec, Czech Republic, 2014. P. 32-33.

 31. იბრაიმ დიდმანიძე, ია მოწყობილი. პროგნოზირების ამოცანის კონცეპტუალური მოდელის საფუძვლები. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. მოხსენებათა თეზისები. ბათუმი  2014  წ. გვ. 40.

 32.  

  იბრაიმ დიდმანიძე, გრიგოლ კახიანი, ზურაბ მეგრელიშვილი. დასწავლის ადაპტური სიჩქარე აქტივაციის სხვადასხვა ფუნქციისათვის. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. მოხსენებათა თეზისები. ბათუმი  2014  წ. გვ. 67.

 33. Didmanidze I.Sh., Kakhiani G.A., Megrelishvili Z.N., Didmanidze D.Z. About neural networks. ТЕОРЕТИЧНI ТА ПРИКЛАДНI АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ПРОГРАММНИХ СИСТЕМ. TAAPSD’2014. Працi конференцii. 15-17 грудня 2014 року Киiв. стр. 91-93.

 34. Дидманидзе И.Ш., Кахиани Г.А. Искусственная нейронная сеть и управление инвестициями фондового рынка. 10 th International conference ,,THEORETIСAL AND APPLIED ASPECTS OF PROGRAM SYSTEMS DEVELOPMENT’’, Yalta, Ukraine  2013.
 35. დიდმანიძე ი.შ., კახიანი გ.ა. პროგნოზირების ამოცანებისათვის ნეირონული ქსელების სამიზნე ფუნქციონალის მოდიფიცირება და ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევა. ჟურნალი საქართველოს საინჟინრო სიახლენი სსს 1’13 No.1 (vol. 65), 2013. თბილისი, გვ. 53-59.

 36. Дидманидзе И.  Кахиани Г. Искусственная нейронная сеть и управление инвестициями фондового рынка. ТЕОРЕТИЧНI ТА ПРИКЛАДНI АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ПРОГРАММНИХ СИСТЕМ. TAAPSD’2013. Працi конференцii. Ялта 2013. стр. 52-53. 

 37. Дидманидзе И.  Тхилаишвили Р. СЖАТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ. ТЕОРЕТИЧНI ТА ПРИКЛАДНI АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ПРОГРАММНИХ СИСТЕМ. TAAPSD’2013. Працi конференцii. Ялта 2013. стр. 54-55. 

 38. Дидманидзе Ибраим, Кахиани Григол. Предпрогнозный анализ временных рядов финансовых данных. Материали IV MIЖНАРОДНОI НАУКОВО-ПРАКТИЧНОI КОНФЕРЕНЦII `Системний аналiз. Iнформфтика. Управлiння~ CAIY -2013. Украина, Запорожье 2013.  Стр.285-286.

 39. Ибраим Дидманидзе, Григол Кахиани. ИСКУССТВЕННАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ ФОНДОВОГО РЫНКА.  ТЕОРЕТИЧНI ТА ПРИКЛАДНI АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ПРОГРАММНИХ СИСТЕМ. TAAPSD’2013. Працi конференцii. 25 травня-2 червня 2013 року. Ялта. стр. 52-53.

 40. Didmanidze I.Sh., Kakhiani G.A., Megrelishvili Z.N., Didmanidze D.Z. About neural networks. ТЕОРЕТИЧНI ТА ПРИКЛАДНI АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ПРОГРАММНИХ СИСТЕМ. TAAPSD’2014. Працi конференцii. 15-17 грудня 2014 року Киiв. стр. 91-93.

 41. Local algorithms on graphs. II международная научно-практическая интернет конференция ,,СУЧАСНI ТЕНДЕНЦII РОЗВИТКУ МАТЕМАТИКИ ТА II ПРИКЛАДНI АСПЕКТИ – 2013’’. Донецк, Украина
 42. დიდმანიძე ი. დიდმანიძე მ. გრაფში ერთი საწყისი წვეროდან უმოკლესი მანძილის პოვნის სინქრონული პარალელური ლოკალური ალგორითმი. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება’’, ბათუმი, საქართველო. 2012.
 43. Дидманидзе И. Тхилаишвили Р.    Представление и сжатие изображений на кодовой сетке. Ninth International conference `THEORETIKAL AND APPLIED ASPECTS OF PROGRAM SYSTEMS DEVELOPMENT~ Kyiv, Ukraine. 2012.
 44. დიდმანიძე იბრაიმ, თხილაიშვილი რიმა. ეფექტური კოდირება ანუ დისკრეტული ინფორმაციის შეკუმშვის ერთ-ერთი მეთოდი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა’’, 2010.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

Грантовое соглашение № – 2017 – 2269/008 – 001 «Высшие учебные заведения для молодежного предпринимательства». Харьковский государственный университет питания и торговли. 2017-2019. პროექტის მენეჯერი.

BILATERAL AGREEMENT REGARDING FULFILLMENT OF THE PROJECT GRANT CPEA-LT-2016/10003. “Advanced Collaborative Program for Research Based Education on Risk Management in Industry and Services under Global Economic, Technological and Environmental Changes: Enhanced Edition. 2017-2019. პროექტის კოორდინატორი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული, უკრაინული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Office: Word, Excel, Access, Powerpoint, Adobe Acrobat, Adobe Pagemaker, AutoCAD

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა