კანცელარია

კანცელარიის ამოცანაა უნივერსიტეტში დოკუმენტებზე მუშაობის სრულყოფა, საქმისწარმოების ერთიანი წესის უზრუნველყოფა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით დოკუმენტების მართვის ერთიანი სისტემის დანერგვა.

 

კანცელარიის ფუნქციებია:

 

ა) უნივერსიტეტში შემოსული და უნივერსიტეტიდან გასული კორესპონდენციის დამუშავება (ელექტრონული საქმისწარმოების სისტემაში რეგისტრირებული კორესპონდენციის ადრესატებისათვის დროული მიწოდება);

ბ) უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში დოკუმენტებზე მუშაობის კონტროლის ორგანიზება და მათ დადგენილ ვადაში შესრულებაზე კონტროლი;

გ) უნივერსიტეტის საქმეთა ნომენკლატურის შემუშავება, რეგისტრირებული დოკუმენტების შენახვა და ჩამოწერის ორგანიზება;

დ) უნივერსიტეტის არქივში დაცული დოკუმენტების მოთხოვნის შესაბამისად მოძიება და ასლების გაცემა;

ე) უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების მიერ არქივისათვის გადასაცემი საქმეების დადგენილი წესის შესაბამისად გაფორმების კონტროლი;

ვ) უნივერსიტეტის არქივში დოკუმენტაციის ჩაბარებისა და დაცვის ორგანიზება;

ზ) უნივერსიტეტში დაცული საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა;

თ) უნივერსიტეტის რექტორის და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის სამართლებრივი აქტების რეგისტრაცია და შენახვა;

ი) უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში საქმისწარმოების მონიტორინგი და შედეგების შესახებ რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ინფორმირება; კ) საქმისწარმოებასთან დაკავშირებით უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებისათვის კონსულტაციებისა და მეთოდური დახმარების გაწევა;

 ლ) დოკუმენტებზე მუშაობის ფორმებისა და მეთოდების სრულყოფის წინადადებების ინიცირება ან/და ამ მიმართულებით შესაბამის ღონისძიებებში მონაწილეობა;

მ) საქართველოს კანონმდებლობით და უნივერსიტეტის აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციები.

 

კანცელარიის უფროსი - ხათუნა ხალვაში

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: +995 (422) 27–17–86;    

ელ. ფოსტა: chancellery@bsu.edu.ge

მისამართი: ქ. ბათუმი,  ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32, კორპუსი I, პირველი სართული, ოთახი N1

დებულება

  სამუშაოთა აღწერილობა

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა