ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

კონკურსი სახელობითი სტიპენდიების მოსაპოვებლად

სურათი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის აცხადებს კონკურსს შემდეგი სახელობითი სტიპენდიების მოსაპოვებლად:

სახელობითი სტიპენდიები

) აკადემიკოს დურსუნ ბალაძის სახელობის;

) ხუსეინ ხალვაშის სახელობის;

) სილოვან დადუნაშვილის სახელობის;

) გულო აღა კაიკაციშვილის სახელობის.

კონკურსში მონაწილეობის მიზნით დაინტერესებულმა პირებმა 2019 წლის 21 ოქტომბრიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანის ოფისში, ოთახი  №213 უნდა წარადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

) საკონკურსო დოკუმენტაცია (დანართი 2);

) სტუდენტის განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ (დანართი 3);

) სტუდენტის ავტობიოგრაფია (CV) (დანართი 4);

) სტუდენტის პირადობის მოწმობის ასლი;

) ცნობა სტუდენტის სტატუსის და აკადემიური მოსწრების შესახებ (სასწავლო ბარათის დამოწმებული ასლი საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კურსებშისაშუალო შეწონილიფორმულით კონკურსის მიღებული 91 ქულის და მეტის მითითებით);

) არანაკლებ ერთ რეკომენდაცია ბსუ- აკადემიური თანამდებობის პირისგან (რომელიც კარგად იცნობს სტუდენტის აკადემიურ აქტივობას);

) სტუდენტის მიერ გამოქვეყნებული ნაშრომის/პუბლიკაციის დედანი ან დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

) სამეცნიერო ღონისძიებაში (კონფერენცია, სემინარი, სიმპოზიუმი და სხვ.) მონაწილეობის დამადასტურებელი დიპლომის, სიგელის, სერტიფიკატის და სხვ. დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

საკონკურსო კომისიის მიერ საკონკურსო დოკუმენტაცია  არ განიხილება (კონკურსანტი არ შეფასდება და მოიხსნება კონკურსიდან) შემდეგ შემთხვევებში:

) თუ კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არასრულყოფილია;

) თუ კონკურსანტის წარმოდგენილი დოკუმენტი არ არის შესაბამისი ფორმის დაცვით შედგენილი (ხელმოწერა, ბეჭედი, ნოტარიული დამოწმება და ..) ან არ შეესაბამება სინამდვილეს, რაც დასტურდება ბსუ-ში არსებული შესაბამისი მტკიცებულებებით;

) კონკურსანტს შეჩერებული/შეწყვეტილი აქვს ბსუ- სტუდენტის სტატუსი;

) კონკურსანტი აკადემიური დავალიანების მქონე სტუდენტია ან შესტულებული აქვს შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების მოთხოვნები (მინიჭებული აქვს კვალიფიკაცია).

კონკურსი ჩატარდება 2019 წლის 4 ნოემბრიდან 6 ნოემბრის ჩათვლით.

შედეგები გამოქვეყნდება   2019 წლის 10 ნოემბრამდე.

  დანართი 2
  დანართი 3
  დანართი 4

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა