ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ლეილა დიასამიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ასისტენტ-პროფესორი
დაბადების თარიღი: 07/06/1982
მისამართი: ქ. ბათუმი, შ.ხიმშიაშვილის ქ. N21
ელ-ფოსტა: leila.diasamidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 557 25 97 04
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
განათლების მიმართულება, დარგი: ანგლისტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მაგისტრი (საფრანგეთი)
განათლების მიმართულება, დარგი: შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა, ენათმეცნიერება, კულტურათშორისი კომუნკაცია,

ლიტერატურათმცოდნეობა, სემიოტიკა.
სამუშაო გამოცდილება:
 
2018 წლის სექტემბრიდან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის
ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ასისტენტ-
პროფესორი;
2015-2018 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის
ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის უფროსი მასწავლებელი;
2007-2011 INT ინგლისური ენის სასწავლო ცენტრი, ინგლისური ენის პედაგოგი;
2006-2011 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, ინგლისური ენის მასწავლებელი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
მონოგრაფია, ლ. დიასამიძე, ანეკდოტის ჟანრის ტექსტტიპოლოგიური ინტერპრეტაცია. LAP
LAMBERT, Academic Publishing, Beau - Bassin, Mauritius. 2017 წ. 200 გვ.
2. ლ. დიასამიძე, Sur les traces de la notion de “l’humour noir",Le Linguiste, International
Journal in Science of Language,
Numéro 24/hiver, Teheran, Iran, 2018 წ. გვ. 3-11.
3. ლ. დიასამიძე, ანეკდოტები - ინტერნაციონალიზმები ბრიტანულ, ამერიკულ, ქართულ და
რუსულ პოსტფოლკლორში. The American scholarly journal Cross-Cultural Studies: Education
and Science (CCS&ES) Washington, Volume 2, Issue 3, October 2017წ. გვ. 6-13.
4. ლ. დიასამიძე . ანეკდოტის ტექსტის ადგილი ტექსტების ტიპოლოგიურ კლასიფიკაციაში. Joke
text and its place in text typological classification. // Журнал - Znantvena misel. Ν3,
Ljubliana, Slovenia. 2017. გვ. 89-92. 4 გვ.
5. ლ. დიასამიძე , ვ.დიასამიძე. გენდერული ასპექტი თანამედროვე პოსტფოლკლორში, “Geo-
Cultural Space: Smart-Technologies in Education and Social Environment”. საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. IX საერთაშორისო ფორუმი რეალურ და ვირტუალურ
რეჟიმში. „გეო-კულტურული სივრცე: სმარტ-ტექნოლოგიები განათლებასა და სოციუმში“,
საქართველო, ბათუმი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 30 ივნისი-5
ივლისი, 2017 წ. გვ. 28-31. 4 გვ.
6. ლ. დიასამიძე , „ანეკდოტის“ ჟანრის ტექსტის ცნების განმარტების შესახებ. საერთაშორისო
კონფერენცია “ფუნდამენტალური და აქტუალური ენის განვითარებაში: კატეგორიები,
ფაქტორები, მექანიზმები“, ლ. მ. სკრელინას სახელობის სკოლა-სემინარის XVIII კონფერენციის
მასალები. მოსკოვის პედაგოგიური ინსტიტუტი, მოსკოვი, 2017 წ. გვ.87-91, 4 გვ.
7. ლ. დიასამიძე , Image Ethnoculturelle du monde dans les textes du post-folklore moderne
du genre „historiette”. მსოფლიოს ეთნო-კულტურული გამოსახულება თანამედროვე პოსტ-
ფოლკლორულ ტექსტებში. //"ადამიანი, ენა, დრო".ლ. მ. სკრელინას სახელობის სკოლა-
სემინარის XVII კონფერენციის მასალები. მოსკოვის პედაგოგიური ინსტიტუტი, მოსკოვი,
2015 წ. გვ.123-128.
8. ლ. დიასამიძე , ანეკდოტი და მისი ენობრივი სტრუქტურა თანამედროვე რუსულ და ქართულ
ენებში. // მაპრიალის მე- XIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. რუსული ენა
და ლიტერატურა მსოფლიო კულტურის სივრცეში. გრანადა, ესპანეთი, 2015 წ. გვ. 107-112. 6
გვ.
9. ლ.დიასამიძე, კომიკურის კატეგორია თანამედროვე ქალაქურ ფოლკლორში. // ჰუმანიტარული
მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II. საერთაშორისო სამცნიერო კონფერენციის
მასალები. International Conference Proceedings. Humanities in The Information Society – II.
ბათუმი: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტი. 2014 წ. გვ. 202-206.
10. ლ.დიასამიძე. Les Notes sur les particularités de la version du Géorgian en français par
Djémal Kartchkhadzé. ჯემალ ქარჩხაძის ნოველის „ერთი დღე“ ქართულიდან ფრანგულად
თარგმანის შენიშვნები. // Homo Loquens. Georgian Multilingual Association. Vol. V. Tbilisi: HL.
Multilingual Association Journal. Editorial Group. 2013 წ. გვ. 53-59.
11. ლ.დიასამიძე, ვ.დიასამიძე. L’image spatiale de la nouvelle fantastique “Une seule journée
de l’écrivaian géorgien contemporain Djémal Kartchadzé. სივრცის გამოსახულება
თანამედროვე ქართველი მწერლის ჯემალ ქარჩხაძის ფანტასტიკურ ნოველაში „ერთი დღე“. //
Homo Loquens. Georgian Multilingual Association. Volume IV. Tbilisi: HL. Multilingual
Association Journal. Editional Group. 2012წ. გვ. 23-33.
12. ლ. დიასამიძე, ტერმინების „შავი იუმორი“ და „ანეკდოტი“ წარმოშობა. // ისტორიულ-
ფილოლოგიური ძიებანი. ეძღვნება პროფესორ დავით გოცირიძის 60 წლის იუბილეს. სანკტ-
პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერისტეტი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
თბილისი: გამომცემლობა „უნივერსალი“. 2012 წ. გვ. 93-97.
13. ლ. დიასამიძე, ვ.დიასამიძე. თანამედროვე საზოგადოებაში ახალგაზრდული სუბკულტურა. //
ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. VIII ტ. სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერისტეტი.
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი: გამომცემლობა „უნივერსალი“. 2012წ.
გვ. 211-224.
14. ლ. დიასამიძე, „ანეკდოტი“ჟანრის ტექსტის ენობრივი სტრუქტურა. // ვერბალური
კომუნიკაციუირ ტექნოლოგიები-3. International Conference Proceedings. საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის მსასლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი. თბილისი.
2012 წ. გვ. 93-97
15. ლ. დიასამიძე, Black Humour in Modern Georgian, American and British Post-Folklore,
Comparative Analysis (in Eng.). 9th International Conference “Crossroads in Cultural Studies”.
Sorbonne Nouvelle University. Paris. July 2-6. 2012. pp.177 - 178.
16. ლ. დიასამიძე. ანეკდოტები როგორც ანდროცენტრული სოციუმის არტეფაქტები. // „კულტურის,
ისტორიის, ანთროპოლოგიისა და ლონგვისტიკის კვლევის ინოვაციური ასპექტები“, I
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული. შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი – სამხრეთ–დასავლეთის უნივერსიტეტი. ბათუმი – ბლაგოევგრადი.
2011წ, გვ. 122-126.
17. ლ. დიასამიძე. ლინგვისტური იუმორი ბრიტანულ და ამერიკულ ანეკდოტებში. //
ისტორიულ–ფილოლოგიური ძიებანი Ν 7. სანკტ–პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი –შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი. 2010 წ. გვ. 44 – 50.
18. ლ. დიასამიძე. ანეკდოტი როგორც ტექსტის ნაირსახეობა.//„ენა და კულტურა“ I
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. ქუთაისი. 2010წ. გვ. 123-126.
19. ლ. დიასამიძე, მ. კლიბაძე. Nomadic Plots and Nomadic Jokes in British and American
Folklore (in Eng.). International Scientific Journal Homo Loquens. Georgian Multilingual
Association. FIPLV. Volume I. Tbilisi. 2010, pp. 41- 47.
20. ლ. დიასამიძე. მომთაბარე სიუჟეტები და მომთაბარე ანეკდოტები ბრიტანულ და ამერიკულ
ფოლკლორში.// შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისადმი
მიძღვნილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოკტორანტთა I სამეცნიერო
კონფერენცია. ბათუმი, 2010, გვ. 17–19.
21. ლ. დიასამიძე. კალამბურის როლი ვერბალურ იუმორში. //„ჰუმანიტარული მეცნიერებები
ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, საერთაშორისო კონფერენციის შრომების კრებული. ბათუმი,
2009. გვ. 292-295
22. ლ. დიასამიძე, ვ. დიასამიძე. მომთაბარე სიუჟეტი Ν 333 და მისი მეტამორფოზები. //
ისტორიულ–ფილოლოგიური ძიებანი Ν 5. სანკტ–პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი, 2008 წ. გვ. 134 – 141.
23. ლ. დიასამიძე. სამყაროს აქსიოლოგიური სურათი პოსტფოლკლორში. // „შავი ზღვის აუზის
ქვეყნების კულტურის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიის, ლინგვისტიკის კვლევის ინოვაციური
ასპექტები“, საერთაშორისო კონფერენციის შრომების კრებული. ბათუმი, 2008წ. გვ. 46-52.
24. ლ. დიასამიძე. რეპლიკების ურთიერთდამოკიდებულება პოსტფოლკლორის იუმორისტულ
ტექსტში. // ისტორიულ–ფილოლოგიური ძიებანი Ν 5. სანკტ–პეტერბურგის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი. 2008წ. გვ. 61–66.
25. ლ. დიასამიძე. ადრესანტის და ადრესატის როლები იუმორისტული ტექსტის გადაცემისას. //
ისტორიულ–ფილოლოგიური ძიებანი Ν 5. სანკტ–პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი. 2008 წ. გვ.52–60.
26. ლ. დიასამიძე. შავი იუმორი თანამედროვე ბრიტანულ, ამერიკულ და რუსულ ქალაქურ
ფოლკლორში. //,,რუსული ენა: სისტემა და ფუნქციონირება”, МАПРЯЛ-ის საერთაშორისო
კონფერენციის შრომების კრებული, გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, 2008 წ. გვ.
249–252.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. “Geo-cultural space: smart-technologies in education and social environment”. საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია, IX საერთაშორისო ფორუმი რეალურ და ვირტუალურ რეჟიმში. „გეო-
კულტურული სივრცე: სმარტ-ტექნოლოგიები განათლებასა და სოციუმში“, საქართველო, ბათუმი,
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 30 ივნისი-5 ივლისი, 2017 წ.
2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ფუნდამენტალური და აქტუალური ენის განვითარებაში:
კატეგორიები, ფაქტორები, მექანიზმები“, ლ. მ. სკრელინას სახელობის სკოლა-სემინარის XVIII
კონფერენციის მასალები. მოსკოვის პედაგოგიური ინსტიტუტი, მოსკოვი, 2017 წ.
3. მსოფლიოს ეთნო-კულტურული გამოსახულება თანამედროვე პოსტ-ფოლკლორულ ტექსტებში.
//"ადამიანი, ენა, დრო".ლ. მ. სკრელინას სახელობის სკოლა-სემინარის XVII კონფერენცია.
მოსკოვის პედაგოგიური ინსტიტუტი, მოსკოვი, 2015 წ.
4. მაპრიალის XIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. რუსული ენა და ლიტერატურა მსოფლიო
კულტურის სივრცეში. გრანადა, ესპანეთი, 2015 წ.
5. II. საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია "ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ
საზოგადოებაში" -საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. International Conference Proceedings.
Humanities in The Information Society – II. ბათუმი: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტი.
2014 წ.
6. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში. ბათუმი: შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერისტეტი. 2014 წ.
7. 9th International Conference “Crossroads in Cultural Studies”. Sorbonne Nouvelle University.
Paris. July 2-6. 2012.
8. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციია „კულტურის, ისტორიის, ანთროპოლოგიისა და
ლონგვისტიკის კვლევის ინოვაციური ასპექტები“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი –
სამხრეთ–დასავლეთის უნივერსიტეტი. ბათუმი – ბლაგოევგრადი. 2011წ.
9. „ენა და კულტურა“ I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 2010წ.
10. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისადმი მიძღვნილი ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოკტორანტთა I სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 2010 წ.
11. „შავი ზღვის აუზის ქვეყნების კულტურის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიის, ლინგვისტიკის კვლევის
ინოვაციური ასპექტები“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 2008წ.
12. ,,რუსული ენა: სისტემა და ფუნქციონირება”, МАПРЯЛ-ის საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 2008
წ.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
2017 წ. - Propell Workshop for the TOEFL IBT Test, Batumi.
2017 წ. - Macmillan Education Workshops, Batumi.
2017 წ. - Ethnic Style of Communication in the process of Foreign Language Teaching, FIPLV, Tbilisi.
2016 წ. - Classroom Managementნ, Pearson ELT training, Tbilisi.
2016 წ. - How to Teach Reading and Writingნ, Pearson ELT training, Tbilisi.
2016 წ. - How to Teach Vocabulary and Grammar, Pearson ELT training, Tbilisi.
2011 წ. - French Language Course CCI FORMATION , Limoges, France.
2010 წ. - English Language TeachingThrough StoryTelling, Oxford House College.
2009 წ. - 10h Teacher Development Course TKT (Teaching Knowledge Test), English Teachers’
Association of Georgia, Batumi.
2009 წ. - 3 month Teacher Development Online Course on Primary Teaching Training Online, British
Council, Georgia.
2009 წ. - 40 h Teacher Development Course MLLT (More Learning, Less Teaching), English Teachers’
Association of Georgia, Batumi.
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, ფრანგული, რუსული.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft office word, Microsoft office excel, Microsoft office Power point, Microsoft office outlook,
Internet explorer.
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა