ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: თათია ნაკაშიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 04.10.1980
მისამართი: ქ. ბათუმი გრიბოედოვის ქ.29. ბ.12
ელ-ფოსტა: tatia.nakashidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 568584248
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: განათლების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: განათლება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, თარგმანის თეორია, ისტორია და ლიტერატურული ურთიერთობანი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინგლისური ენა, მთარგმნელ-რეფერენტის ბაკალავრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ანგლისტიკა, თარგმანთმცოდნეობა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ინგლისური ენის  სწავლების მეთოდიკა; შეფასებისა და თვითშეფასების ფორმები; კულტურათშორისი კომუნიკაციია

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2017 წლის თებერვლიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის, ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელი;
 • 2014 წლის თებერვლიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის, ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის - ასისტენტ პროფესორი;
 • 2009-2013 - ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.
 • 2006-2009 - ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფილოლოგიის ფაკულტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ინგლისური ენის მასწავლებელი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. T. Nakashidze-Makharadze, Thea Shavladze,  Proverbial and Anti-proverbial pictures of the world (based on English and Georgian Anti-proverbs), Book of Proceedings, the 7th International Conference on Human and Social Sciences, 7th ICHSS 2017, ISBN: 978-1-78911-000-5 Doi:10.5901/iciss-2017-vol-1,  Barcelona, Spain, 22-23 December, 2017 http://www.mcser.org/index.php/16-publications/648-proceedingsichss2017
 2. Tatia Nakashidze,   'SMS Language and Its Impact on Education', IJAS, The Conference of International Journal of Arts and  Sciences, vol 10 N 01, ISSN: 1943-6114,  http://www.universitypublications.net/proceedings/1001/html/results.html,   2017
 3. Medea Diasamidze,Tatia Nakashidze, 'Some Apects of Business Writing and Language Skills Management’ IJAS. Refereed journal of Teaching and Education (JTE) Vol4, NO1. ISSN: 2156-6266. www.Universitypublications.net / jte /0401/index.html,   2015
 4. თ.ნაკაშიძე-მახარაძე, თ.შავლაძე ,,დაწყვილების მიზნით დაწერილი განცხადებების ლინგვო-სტილიტური და კულტუროლოგიური მახასიათებლები (ინგლისური და ქართული საგაზეთო განცხადებების საფუძველზე)”, საერთაშორისო კონფერენციის კრებული-,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში II” , ბათუმი,2014
 5. თათია ნაკაშიძე-მახარაძე ,,სოციოკულტურული გარემოს ამსახველი მასალები, როგორც სასწავლო რესურსები“,  III  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება.“ , ბათუმი, 2014
 6. თათია ნაკაშიძე-მახარაძე ,,სტუდენტთა ცოდნის შეფასების კომპონენტებისა და კრიტერიუმების  შერჩევა უცხოური ენების სწავლება/სწავლის მიმართულების ,,კულტურათა დიალოგის“ სწავლებისას“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის IV საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, ქუთაისი 2013
 7. T. Nakashidze-Makharadze, „The importance of teaching culture in English language teaching“, ჟურნ.კულტურათშორისი კომუნიკაციები“, №, 2013
 8. T. Nakashidze-Makharadze, “The usage of self assessment matrix analysis by the students for achieved qualification level diagnostic” “Bologna Process, European Construction, European Neighbourhood Policy”, Collection L’Europes Des Universites, Brulant,2011,  www.bruylant.be
 9. თ. ნაკაშიძე-მახარაძე, ,,კულტურათა დიალოგის“ მიმართულებით მისაღწევი კომპეტენციები (უმაღლეს სკოლაში უცხო ენის, როგორც მეორე ენის სწავლება/სწავლის მაგალითზე). ჟურნ.კულტურათშორისი კომუნიკაციები“, №14, 2011
 10. თ. ნაკაშიძე-მახარაძე ,,უმაღლეს სკოლაში უცხოური ენის მიმართულების ,,კულტურათა დიალოგის” სწავლება/სწავლის მიზანშეწონილობა”. ჟურნ. ,,ინტელექტი“, 2011
 11. თ. ნაკაშიძე-მახარაძე, ,,სტუდენტის მიერ თვითშეფასების სქემების გამოყენება სასწავლო პროცესში.“ ჟურნ. კულტურათაშორისი კომუნიკაციები№12,2010.
 12. თ. ნაკაშიძე-მახარაძე, ,,პორტფოლიო- როგორც სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასების ფორმა.“ საერთაშორისო კონფერენციის კრებული-,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”, გამ-ბა ,,რსუ”, ბათუმი,2009.
 13. თ. ნაკაშიძე-მახარაძე, ,,საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის შეხედულებები კულტურათა დიალოგის შესახებ.“ სამეცნიერო კონფერენციის კრებული: ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი,” გამ-ბა ,,რსუ”,ბათუმი 2009.
 14. თ. ნაკაშიძე-მახარაძე, ,,ინტერპერსონალური და ინტრაპერსონალური კომპეტენციები და მათი მიღწევის მახასიათებლები”.  დოქტორანტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია : ,, განათლების სფეროს ზოგადი, დარგობრივი და ორიგინალური კომპეტენციები” 2009.
 15. თ. ნაკაშიძე- მახარაძე, ,,მიმართვის ფორმათა ვარიანტულობა და მათი სპეციფიკა.“ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, მეორე ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. ქუთაისი-თბილისი,2008.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1.  T. Nakashidze-Makharadze, the 7th International Conference on Human and Social Sciences, ICHSS 2017, Barcelona, Spain, 22-23 December, 2017
 2. თ. ნაკაშიძე-მახარაძე, საგანმანათლებლო შეფასების საერთაშორისო ასოციაციიც 43-ე კონფერენცია - შეფასება, როგორც სოციალური ბერკეტი, IAEA, საქართველო, ბათუმი, 2-6. 10. 2017 
 3. თ. ნაკაშიძე- მახარაძე, სკოლისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლობის კლუბის V სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ბათუმი, 5 მაისი, 2017-სტუდენტის საკონფერენციო ნაშრომის ხელმძღვანელი
 4.  T. Nakashidze- Makharadze, First Annual Convention of the Association of European Studies for the Caucasus, Yeditepe University, Istanbul (Turkey), 27-28 April 2017
 5. T. Nakashidze-Makharadze, 'SMS language and its Impact on Education' IJAS International Conference,  Italy, Rome 2016
 6. თ. ნაკაშიძე- მახარაძე, სკოლისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლობის კლუბის IV სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ბათუმი,31 მაისი, 2016 -სტუდენტის საკონფერენციო ნაშრომის ხელმძღვანელი
 7. თ. ნაკაშიძე-მახარაძე, სკოლისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლობის კლუბის III სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 19 მაისი, 2015- სტუდენტის საკონფერენციო ნაშრომის ხელმძღვანელი
 8. T. Nakashidze-Makharadze, A. Makharadze ,,Challenges of teaching legal English and some aspects of translation legal terminology.” IJAS  International Conference Fraiburg, Germany, 2015”
 9. T. Nakashidze-Makharadze, L. Tavdgiridze “ Importance of Multicultural Teaching Implementation”,  international conference “Education for 21st Century: Multiculturalism, Children’s Rights and Global Citizenship”,  Haifa, Israel, June 30- July,2015
 10. T. Nakashidze-Makharadze, “Some Aspects Of Business Writing And Language Skills Management“,  International Conference, Journal of teaching and education,(JTE), Volume 44, N1, Freiburg, Germany, 2014, 
 11. თ.ნაკაშიძე-მახარაძე, თ. შავლაძე ,,დაწყვილების მიზნით დაწერილი განცხადებების ლინგვო-სტილიტური და კულტუროლოგიური მახასიათებლები (ინგლისური და ქართული საგაზეთო განცხადებების საფუძველზე)”, საერთაშორისო კონფერენციის კრებული-,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში II” , ბათუმი, 24-26 ოქტომბერი 2014
 12. თათია ნაკაშიძე-მახარაძე ,,სოციოკულტურული გარემოს ამსახველი მასალები, როგორც სასწავლო რესურსები“, III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება.“ , ბათუმი, 17-19ოქტომბერი, 2014
 13. თ.ნაკაშიძე-მახარაძე, IV საერთაშორისო სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“, ქუთაისი,  1–2. 06. 2013
 14. თ.ნაკაშიძე-მახარაძე,  “Intercultural Communications”- საერთაშორისო კონფერენცია, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი,საქართველო, 20.06.2013.
 15. თ.ნაკაშიძე-მახარაძე,  “Inspiring and Empowering Teachers of English” –conference, Batumi 18.05.2013
 16. თ.ნაკაშიძე-მახარაძე, „სწავლებისა და აღზრდი აქტუალური პრობლემები,“ 13.12.2012
 17. თ.ნაკაშიძე-მახარაძე,   ,,ბოლონიის პროცესი, ევროპული  სამეზობლო  პოლიტიკა. ” -საერთაშორისო კონფერენცია, რსუ . 28,29 ივნისი,2010
 18. თ.ნაკაშიძე-მახარაძე,  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი ,, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში.” –საერთაშორისო კონფერენცია,  ,,პორტფოლიო როგორც სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასების ფორმა” 2009
 19. თ.ნაკაშიძე-მახარაძე, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი ,, ჩვენი სულიერების ბალავარი”  ,,საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის შეხედულებები კულტურათა დიალოგის შესახებ,”2009.
 20. თ.ნაკაშიძე-მახარაძე, დოქტორანტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია : ,, განათლების სფეროს ზოგადი, დარგობრივი და ორიგინალური კომპეტენციები” ,,ინტერპერსონალური და ინტრაპერსონალური კომპეტენციები და მათი მიღწევის მახასიათებლები” 2009.
 21. თ.ნაკაშიძე-მახარაძე, აკაკი წერეთლის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტისა და საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივიII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები” ,,მიმართვის ფორმათა ვარიანტულობა და მათი სპეციფიკა.” 2008.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 2016, Erasmus+ programme, Jean Monnet Network,  project  number 565086-EPP-1-2015-1-EE-EPPJMO-NETWORK
 2. 2016,  participated in Capacity Building Event within the frame of the MAHATMA project ,, Master in Higher Education  Management: Developing Leaders for Managing Educational Transformation", 530311-TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-JPCR, held at Akaki Tsereteli State University
 3. 2015 წელს პროექტ ,, მულტიკულტურული განათლების ასახვა მასწავლებელთა განათლების პროგრამაში“ ფარგლებში (ფონდ ,,ღია საზოგადოება - საქართველოს“ გრანტი №HE/12/14-19885) _ში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენელი ექსპერტი;
 4. 2013  წელის 29 აპრილს წარდგენილია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,,სწავლებისა და აღზრდის პრობლემები თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცეში“, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი სსიპ შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებული გრანტი CF/3 3/2-210/13;
 5. 2013 წარდგენილი საერთაშორისო გრანტი – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მომზადებული და ევროსაბჭოში წარდგენილი TEMPUS-ის საგრანტო პროექტი;
 6. 2009 წელს რუსთაველის ფონდში წარდგენილ  პროექტში- მონაწილე;
 7. 2009 წელს თებერვალ-აპრილში შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მომზადებული და ევროსაბჭოში წარდგენილი TEMPUS-ის საგრანტო პროექტის  ,,ახალი მექანიზმების დანერგვა პედაგოგიური პრაქტიკის გაუმჯობესებისა და  რეფორმისათვის ”- მონაწილე;
 8. 2008 წელს რუსთაველის ფონდში წარდგენილ პროექტში ,,პედაგოგიური პრაქტიკისადმი ახალი მიდგომები, როგორც სტუდენტის დასაქმებისათვის მზაობის ხარისხის განმსაზღვრელი.” პროექტის მონაწილე , შიფრი:196 082-220. შეფასება: 87,5;
 9. 2007 წელს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი დაუფინანსებელი გრანტის მონაწილე, შიფრი 2-780, პროექტმა მიიღო შეფასება 81,3;
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 2018, 08.02.-14.02., in the Johan Skytte Institute of Political Studies continuing educational programme- Teaching in a Multicultural Environment (SVJS.TK.009) 156 hours (6ECTS), Tartu, Estonia
 2. 2017, 21-25 June- the workshops: using Images and Promoting Visual Thinking in the Classroom; Going Mobile; Gamification in the Language Classroom; Multiple Intelligences; Coaching for Success; Cre-activating your Coursebook; How to Plan Lessons Effectively; TLHenglish examinations, Manuela Mena Octavio, Batumi, Georgia
 3. 2016, Teaching Probation program at INT, 100 hours,  Georgia, Batumi
 4. 2016 May, Lesson Planning and Feedback,  English Teachers' Association of Georgia, N044, Georgia, Batumi
 5. 2014, 29.03-03.07, Has attended 15-hour course in the frame of the Fulbright Program in "Research in the Education Classroom: Data driven decision-making", LEPL Batumi Shota Rustavely State University
 6. 2014, March, “Basics in Language Testing (BiLT)“,( English Teachers’ Association of Georgia), BILT# 025, Batumi, Georgia  ,,უცხო ენის ტესტირების საფუძვლები”, (საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციაცია იტაგი), ბათუმი, მარტი 2014,  BILT #025
 7. 2014, June, English for Teaching 2(EFT2), ( English Teachers’ Association of Georgia), EFT2 # 017,  Georgia, Batumi   
 8. 2014, September, Teacher Development Workshop provided by the Centre of Teaching English INT,   Georgia, Batumi
 9. 2012, 16.09 .EWMI-G-Pac –ის აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მიერ საუნივერსიტეტო საგრანტო მხარდაჭერის ფარგლებში დაფინანსებული ტრენინგი: “პარალელული ელექტრონული კორპუსი, როგორც სასწავლო მეთოდური და კვლევის ტექნოლოგიa.”
 10. 2012, 9-10 November, “Language in Globalisation Era and Foreign Language online teaching Moduls” , held by International Federation of Language Teacher Association (FIPLV) and Multilingual Association of Georgia (MAG), Batumi
 11. 2011, December, Business English Teaching. ITAG   
 12. 2011, 20.06.“English Language Teaching, Poetry and Folksongs” TtI school of England 
 13. 2011, 24. 09, ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლებისათვის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 14. 2011, November, Modern English Language Teaching (MELT),  ETAG,(English Teachers' Association  of Georgia)   
 15. 2010, Newly Qualified Teachers, (NQT), ETAG  (English Teachers' Association  of Georgia) 
 16. 2010, Developing Writing Skills, (DWS),ETAG (English Teachers' Association  of Georgia) 
 17. 2010, Teaching Knowledge Test (TKT ), ETAG(English Teachers' Association  of Georgia) 
 18. 2010, English Language Teaching Through Story Telling, Oxford House
 19. 2009 ემოციის მართვა სასწავლო პროცესში, დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, ტრენინგი 
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft office: Microsoft office word, Microsoft office excel, Microsoft office  Power point,  Microsoft office outlook, Internet explorer

 

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა