ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მედეა დიასამიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 29.07.1981
მისამართი: ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა №93/99, ბ 34
ელ-ფოსტა: medea.diasamidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+99599) 27 55 88, (+99558) 27 55 88
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინგლისური ფილოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი
განათლების მიმართულება, დარგი: ანგლისტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: განათლების აკადემიური დოქტორის ხარისხი
განათლების მიმართულება, დარგი: დარგობრივი მეთოდიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

დარგობრივი მეთოდიკა, ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა.

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2015 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი
 • 2011-2013 აჭარის განათლების ფონდი, ინგლისური ენის მასწავლებელი
 • 2004-2012 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინგლისური ენის მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. მედეა დიასაიძე მე-4 საეთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ ენა და კულტურა“ შრომები, გვ112-114   

  „სასწავლო პროცესი და მასწავლებლის როლი უცხოური ენის სწავლებისას“ 2017

 2. მედეა დიასამიძე 

  Assessing the Student Performance in EFL Classroom, 

  მე-7 საერთაშორისო კვლევითი კონფერენცია განათლების, ენისა და ლიტერატურის საკითხებზე, კონფერენციის მასალები. 2017
 3.  მედეა დიასამიძე  

  წერის ლინგვისტური მახასიათებლები ( ინგლისური ენის მაგალითზე) საერთაშორისო სამეცნიერო ჟრნალი  ინტელექტი 1 2017წ
 4.  მედეა დიასამიძე Faced Problems in Teaching Foreign Language and the Strategies for Working on them: on the Basis of Teaching English Language in Georgia,

  Journal of Teaching and Education volume 6

 5. მედეა დიასამიძე, Teaching English for Communicative Performance and Business. საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალში, jte/0302/html/P4RS496.xml.  Journal of Education and Teaching  2016

 6. მედეა დიასამიძე    ინგლისურ და ქართულ ენებზე საქმიანი წერის შედარებითი ანალიზი. შრომები „ენა და კულტურა“, ქუთაისი ( ჩაშვებულია დასაბეჭდად)
 7. Medea Diasamidze.  Some Apects of Business Writing and Language Skills Management’ IJAS. Refereed journal of Teaching and Education (JTE) Vol4, NO1. www.Universitypublications.net / jte /0401/index.html . ISSN: 2156-6266. 2015 November 1
 8. Medea Diasamidze . Teaching English for Communicative Performance and Business. IJAS. www.universitypublications.net jte/0302/html/P4RS496.xml  Journal of Education and Teaching ISSN:2156-6266
 9. მედეა დიასამიძე.  ჰუმანიტარულ მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში 2“  უცხო ენის სწავლება სტუდენტთა ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით.  ბათუმი 2015.
 10. მედეა დიასამიძე    საქმიანი წერის სწავლებისას გამოყენებული მუშაობის ფორმები. შრომები „ენა და კულტურა“ ISBN 978-9941-10-724-5  2013წ
 11. Medea Diasamidze, Georgian multilingual association journal,  Genres of Business English
 12. Fiplv Homo Loquens, Georgian  multilingual association , vol 4. p34-37   Tbilisi   ISSN 1987-8761
 13. გამომცემლობა „უნივერსალი“   universal@internet.ge  2012
 14. მედეა დიასამიძე  სამეცნიერო სტატია     საერთაშორისო სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი თბილისი სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და ორგანიზება საქმიანი წერის სწავლებისას   საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი , საერთაშორისო  სამეცნიერო ჟრნალი    „ ინტელექტი“ 1 (39) ISSN 1512-0333 გვ. 15-17 Intelecti@ yahoo.com  2011
 15. მედეა დიასამიძე  სამეცნიერო სტატია  საერთაშორისო სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი თბილისი, საქმიანი წერის ლინგვისტური თავისებურებანი  საერთაშორისო სამეცნიერო პერიოდული გამოცემა, კულტურათშორისი კომუნიკაციები, N14 თბილისი, ISSN 1512-4363 გვ. 15-17  2011
 16. მედეა დიასამიძე    სამეცნიერო სტატია  სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი , ქუთაისი  უცხოური    (ინგლისური)   ენის კურიკულუმში საქმიანი წერის სწავლების ადგილი  ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ენა და კულტურა N 5  ISSN 1987-7323   info@meridianpub.com გვ.262-264 2011
 17. მედეა დიასამიძე   სამეცნიერო სტატია  სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი , ქუთაისიინგლისურ ენაზე საქმიანი წერის სწავლება სტუდენტური ასაკის ფსიქოლოგიური თავისებურებების გათვალისწინებით   ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ენა და კულტურა N 4  ISSN 1987-7323   გამომცემლობა „მერიდიანი“ info@meridianpub.com  2011
 18. მედეა დიასამიძე          Tourism and Business Writing  კრებულში “ Tourism, Economics and Business” ISBN 978-9941-17-315-8  2011წ
 19. მედეა დიასამიძე Innovative Approach in Teaching Business Writing     კრებულში „ Innovative  Aspects of Study of the Black Sea Countries, Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics” ISSN 1987-5827 2011წ
 20. მედეა დიასამიძე Teaching Business Writing     კრებულში  “ Humanities in the Information Society”  vol. 2 ISSN 1987-7625  2010წ
 21. მედეა დიასამიძე    Aspects of teaching Foreign Language for Tourism Students. კრებულში “ Tourism, Economics and Business” ISBN 978-9941-12-842-4 2010წ
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, სასწავლო პროცესი და მასწავლებლის როლი უცხოური ენის სწავლებისას 2017წ
 2. 7 th International Research Conference on Education, Languages and Literature, Tbilisi, Georgia 
  IBSU, Assessing the Student Performance in EFL Classroom 2017
 3. 11th International Congress of the International Society of Applied Psycholinguistics, Tbilisi
  Ivane Javakhishvili State University, Guiding Principles for Effective Writing Lesson 2017წ
 4. International Conference for Academic Disciplines Rome, Italy
  British School of Rome. Faced problems in teaching Foreign language and the strategies for working on them ( based on teaching English language in Georgia) 2016წ
 5. საერთაშორისო კონფერენცია „ ჰუმანიტარულ მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში 2“ ( უცხო ენის სწავლება სტუდენტთა ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით) ბათუმი 2015.
 6. ხელოვნებისა და განათლების საერთაშორისო ჯურნალის მიერ ორგანიზაბული მულტიდისციპლინარული კონფერენცია. ფრაიბურგი, გერმანია .2014 წლის 1 – 5 დეკემბერი . ‘Some Apects of Business Writing and Language Skills Management’
 7. ხელოვნებისა და განათლების საერთაშორისო ჯურნალის მიერ ორგანიზაბული მულტიდისციპლინარული კონფერენცია. პარიზი, საფრანგეთი.2014 წლის 31 მარტი- 3 აპრილი 2014წ ‘ Teaching English for Communicative Performance and Business Communication’
 8. საქმიანი წერის სწავლებისას გამოყენებული მუშაობის ფორმები  II საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“ ქუთაისი 2013
 9. 2nd International scientific-practical conference Tourism: economics and business. 4-5 June 2011 Batumi (tourism and teaching business writing)
 10. International conference Innovative aspects of study of the black sea countries culture, history, anthropology, literature and linguistics , 1-3 July 2010   (innovative approach in teaching business writing) www.library.anthropo.ge 
 11. Business Writing and Language  Skills Management  Batumi –Spring-2010      International Conference & Exhibition2010წ     7-9 მაისი
 12. 1st International scientific-practical conference Tourism: economics and business    5-6 June 2010 Batumi-Trabzon ( Aspects of teaching foreign language for tourism students)
 13. Assessment and checking of students’ knowledge  International Conference Bologna Process, European Construction, European Neighbourhood Policies  ბათუმი 2010წ     7-9 მაისი
 14. Effective Business Writing and Its Peculiarities I საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია. „ენა და კულტურა“ ქუთაისი 2010წ   1-2       ოქტომბერი    ახალგაზრდულ მეცნიერებათა საერთაშორისო კონფერენციაში; თბილისი 2010 „ გელათი 2010“ „ ახალი მსოფლიო და ჩვენ“ ISBN 978-9941-17-177-2
 15. საქმიანი წერის სწავლება  საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” ბათუმი, 2009წ      29-30 მაისი
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Workshop: using images and promoting visual thinking in the classroom; Gamification in the language classroom; Multiple intelligences; How to plan lessons effectively  Centre of Teaching English INT 2017
 2. გაკვეთილის დაგეგმვა და უკუკავშირი, საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია 2016წ
 3. Celta (certificate in teaching English to  speakers of other languages) 2015. London. Great Britain . Oxford House College.2015წ
 4. EFT2. Batumi ,Georgia ETAG 2014
 5. Basics in language testing. Batumi Georgia. ETAG 2014
 6. საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაიის ტრენინგების კურსი Basics in language testing ( ETAG) 20 სთ 2014
 7. 5.07- 26.07 2013 Overseas Teachers Refresher Course   Regent School London, UK 
 8. March, 2012  Classroom Language  Batumi ,Georgia ETAG
 9. November, 2012  Languages in Globalization Era and Foreign Language Online Teaching Moduls Batumi, Georgia
 10. 2011წ  სწავლება/ სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში  საქართველო
 11. 20.06-24.06. 2011  English Language Teaching, Poetry and Folksongs. Tti School of English, Batumi, Georgia
 12. June 2011  TKT module1 Language and background to language learning and teaching
 13. June 2011 TKT module2 Lesson planning and use of resources for language teaching
 14. June 2011 TKT module3 Managing the teaching and learning process
 15. August  2011 TOEIC preparation course  TTI School Of English LTD , London, UK
 16. Test of English for International Communication  London, United Kingdom 
 17. 8.08. – 12.08. 2011   Teacher training course for non native EFL trainers. London, United Kingdom 
 18. 23.09. 2011 English as a foreign language   London, United Kingdom
 19. 15.08.-26.08 2011  English for Work  London, United Kingdom
 20. 15.08- 23.09 2011  Business English  London, United Kingdom
 21. October 2010  Newly Qualified Teachers  Batumi, Georgia  ETAG
 22. მაისი 2010წ  ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა TKT Essentials თბილისი, საქართველო
 23. 25.05. 2010წ  კითხვა, წერა, კრიტიკული აზროვნება  თბილისი საქართველო
 24. 25.07. 2010  English language teaching through story-telling Oxford House College
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსუსლი, გერმანული 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft office: Microsoft office word, Microsoft office excel, Microsoft office  Power point,  Microsoft office outlook, Internet explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა