ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნელი ახვლედიანი
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელი
დაბადების თარიღი: 02.11.1976
მისამართი: მახინჯაური, წერეთლის ქ. 13
ელ-ფოსტა: neli.akhvlediani@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995(599)050452
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, გერმანული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: გერმანული ფილოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

გენდერული ლინგვისტიკა; გერმანული ენის სწავლების მეთოდიკა საინფორმაციო-ტექნოლოგიური საშუალებების მეშვეობით; დარგობრივი უცხო ენების სწავლების ხელშეწყობა;

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2013 წლის სექტემბრიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელი;
 • 2013 წლის სექტემბრიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების  ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;
 • 2009-2013 - შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის  ასისტენტ პროფესორი;
 • 1998-2009 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ევროპეისტიკის დეპარტამენტის მასწავლებელი;
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. I. Didmanidze, N. Akhvlediani, D. Didmanidze: "Training Process Using Computer Technologies".  ВIСНИК КИIВСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Серiя: ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНI НАУКИ. № 2 2017. Украина, Киев 2017.
 2. დ. დიდმანიძე, ნ. ახვლედიანი, ნ. ხუჯაძე: "კომპიუტერული მასწავლი სისტემები და ინტერაქტიური მულტიმედიური სისტემების სტრუქტურა". საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". # 3(59), თბილისი 2017.
 3. N. Akhvlediani.  „Bedarfsanalyse der Fachsprachenlehrerausbildung und Problemlösungsmöglichkeiten im beruflichen Sprachunterricht“. Sprachbezogene Curricula und Aufgaben in der beruflichen Bildung. Interdisziplinäre Tagung. Bergische Universität Wuppertal (Deutschland),  21.03.16-23.03.16
 4. ნ. ახვლედიანი. „კომუნიკაციის შინაარსობრივი და დამოკიდებულებითი ასპექტები ქალისა და მამაკაცის მეტყველებაში". III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. (კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება) ბათუმი, 2015 წ.
 5. ნ. ახვლედიანი. „ავტონომიური სწავლის ტექნიკა უცხო ენის შესწავლისას უმაღლეს სკოლაში". ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. ბათუმი,  24-26 ოქტომბერი, 2014 წ.
 6. Shavladze, T. Akhvlediani, N. (2012). Superstitions connected with days of the week in Anglo-American, German and Georgian cultures and languages (on the basis of Anglo-American,German and Georgian paremic forms. // international periodical scientific journal "Intelect" 1(42). Tbilissi
 7. ნ. ახვლედიანი. ,, მეტყველების ქალური და მამაკაცური სტილის განმასხვავებელი ელემენტები გერმანულსა და ქართულ ენებში”; რსუ კრებული, ბათუმი, 2009 წ.
 8. ნ. ახვლედიანი, მ. გობიანი. „სარეკლამო ლოგოტიპების ლინგვოკულტურული ანალიზი“. საენათმეცნიერო ძიებანი XXVII. თბილისი, 2008 წ.
 9. ნ. ახვლედიანი, მ. გობიანი.  „სარეკლამო ტექსტი როგორც მთიანობა და მისი მიმართება სოციალურ სქესთან“. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი’. 2(31) თბილისი 2008 წ.
 10. ნ. ახვლედიანი. „სარეკლამო დისკურსის ლინგვოსტილისტური თავისებურებანი“.  საენათმეცნიერო ძიებანი XXII. გამომცემლობა “ქართული ენა”. 2006 წ.
 11. ნ. ახვლედიანი. „სურათისა და ტექსტის კომბინაციების ურთიერთზემოქმედება და მათი როლი რეკლამაში“. საენათმეცნიერო ძიებანი XXI. გამომცემლობა “ქართული ენა”. 2006 წ.
 12. ნ. ახვლედიანი. ცნებების “გენდერისა” და “სქესის” ურთიერთმიმართება და თანამედროვე გერმანული სარეკლამო ტექსტების გენდეროლოგიური პრობლემატიკ
 13. ference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2016). Brno, Czech Republic. 25-30 August.ა. ენა და კულტურა. №N3. თბილისი. 2006.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. "The concept of teaching foreign language for specific purposes and the neds of a job market".  P. 14. XXIX International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2017),Mai 10-13, 2017, Mukachevo, Ukraine.
 2. "Computer technologies used in educational process". P. 38.XXX International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2017).  August 14-19, 2017, Vilnius, Lithuania.  
 3.  სამეტყველო აქტი- „კომპლიმენტის“ კონტრასტული ანალიზი გენდერული  სპეციფიკის გათვალისწინებით გერმანულსა და ქართულ ენებში.11th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF APPLIED PSYCHOLINGUISTICS.27-3- JUNE 2016 TBILISSI, GEORGIA
 4.  "დარგზე ორიენტირებული უცხო ენების სალექციო კურსის ძირითადი პრინციპები".IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE.TBILISI, 1-3 OCTOBER, 2016
 5.  "სასწავლო პროცესი და კომპიუტერული ტექნოლოგიები" XXVII International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2016). Tbilisi-Batumi, 23-27 Mai.
 6.  TEACHING COMPUTER TRAININGS.XXVIII International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2016). Brno, Czech Republic. 25-30 August.
 7. 22.01-25.01. 2015 A Journey through the Landscape of European Language Centres in Higher Education. The 7th Wulkow Meeting of Directors of Language Centres in Higher Education in Europe. Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).
 8. 24.10-25.10.2014 საერთაშორისო კონფერენცია "ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-II". ბსუ, ბათუმი 2014
 9. 1.01.06.2012–03.06.2012 საერთაშორისო კონფერენცია: ‘გერმანული დარგობრივი ენის თეორია და პრაქტიკა საქართველოში
 10. 20.07.2010 კოლოქვიუმი დოქტორანტებისათვის: „Multiethnolektale Jugendsprache. Morphosynthaktische Reduktion“ HPSL
 11. 20.07. 2010 კოლოქვიუმი დოქტორანტებისათვის:„ Silben und wortsprachliche Merkmale im Zentralschwäbischen“ HPSL
 12. საერთაშორისო კონფერენცია “მეტყველების ქალური და მამაკაცური სტილის განმასხვავებელი     ელემენტები გერმანულსა და ქართულ ენებში”. რსუ, ბათუმი. 2009 წ.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Грантовое соглашение № – 2017 – 2269/008 – 001. «Высшие учебные заведения для молодежного предпринимательства».Харьковский государственный университет питания и торговли, 

2. BILATERAL AGREEMENT REGARDING FULFILLMENT OF THE PROJECT GRANT CPEA-LT-2016/10003. “Advanced Collaborative Program for Research Based Education on Risk Management in Industry and Services under Global Economic, Technological and Environmental Changes: Enhanced Edition”. Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 15.06-15.08.2015- სამეცნიერო-კვლევითი სტიპენდია. (DAAD გერმანია).
 2. 29.06-03.07.2014- "Research in the Education Classroom: Data driven decision-making"- Fulbright Program (15-hour), Batumi
 3. 14.06.2013 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, "რიჩარდ ვაგნერი და ნიბელუნგები", DAAD, ბათუმი
 4. 05.04.2013 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, “ცნობილი გერმანული პორტრეტები“, DAAD, ბათუმი
 5. 01.03.2013–02.03.2013 kvalifikaciis asamaRlebeli treningi „ზრაპარი გერმანული ენის გაკვეთილზე“, გოეთეს ინსტიტუტი
 6. 15.06.2012 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, “ჰერმან ჰესე, ცხოვრებისა და ნაწარმოებების მიმოხილვა“, DAAD, ბათუმი
 7. 27.04.2012 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, ‘გიუნტერ გრასი, მწერალი და აქტიური მოქალაქე“, DAAD, ბათუმი
 8. 16.12.2011 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, “200 წელი– ძმები გრიმების საბავშვო ზღაპრები“, DAAD, ბათუმი
 9. 26.10.2011-30.10.2010 სპეცკურსი „კურიკულუმის განვითარების პერსპექტივები გერმანისტიკის მიმართულებთ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო სფეროში“ DAAD, თბილისი
 10. 14.05.2011–28.05.2011 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი: (Im      Rahmen der Ausstellung +X), გოეთეს ინსტიტუტი, თბილისი
 11. 10.09.-15.09.2010 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის: „პროფესიული გერმანული ენა და სამეცნიერო საქმიანობა“, DAAD, ბათუმი
 12. 17.05-18.05. 2010 ლექცია-სემინარ-ტრენინგი:„ სინტაქსის თანამედროვე თეორიები წინადადების სეგმენტირებისა და მოდელირების შესახებ“, ბათუმი
 13. 01.06-31.07.2010 კვლევითი სტაჟირება უნივერსიტეტის პედაგოგებისა და მეცნიერებისათვის, ფრაიბურგის ალბერტ-ლუდვიგის სახელობის უნივერსიტეტი (გერმანია)
 14. 21.06.2009-11.07.2009 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ქვეყანათმცოდნეობაში, გოეთეს ინსტიტუტი, ფრანკფურტი/ლაიპციგი (გერმანია)
 15. 14.03.2009 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი: „ციტირება, პარაფრაზირება, დასაბუთება“, DAAD, ბათუმი
 16. ოქტომბერი – თებერვალი 2009/2010 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ინტერნეტ - კურსი გერმანული ენის მასწავლებელთათვის. გოეთეს ინსტიტუტი  (დისტანციური სწავლების მეთოდიკა), სერთიფიკატი
 17. 31.05-02.06 2009 სემინარ- ტრენინგი  გერმანული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის პედაგოგებისა და დოქტორანტებისათვის (18 სთ.):1. ენობრივი პოლიტიკა ევროპასა და საქართველოში. 2. გერმანული ენის გრამატიკის თეორიის სწავლების ლინგვისტური საფუძვლები და დისციპლინის კურიკულარული ინტეგრირება ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ბოლონიის პროცესის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, DAAD, თბილისი
 18. 02.02.2008 ასოციაცია ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება” საერთაშორისო პროგრამა: კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისთვის (სერთიფიკატი), თბილისი
 19. 07.07-18.07.2008 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის: ,,ენობრივი ქმედება უნივერსიტეტებში: საფუძვლები, ინტერკულტურული ასპექტები, უმაღლესი სასწავლებლის დიდაქტიკური კონცეპციები”, DAAD, თბილისი
 20. 06.10-10.10.2008 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის: „გერმანული ენა ეკონომისტებისათვის –პროფესიული კურსი გერმანული ენის მეთოდიკაში “, DAAD, თბილისი
 21. თებერვალი – ივნისი 2008 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ინტერნეტ - კურსი გერმანული ენის მასწავლებელთათვის. გოეთეს ინსტიტუტი (დისტანციური სწავლების მეთოდიკა), სერთიფიკატი
 22. 2004-2007 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარები კოლეგებისათვის: (რეკლამა - გერმანული ენის გაკვეთილზე; ბიზნეს - გერმანული გერმანულის, როგორც უცხო ენის გაკვეთილზე) ფედერალური ადმინისტრაციული უწყება (ZfA) , ბათუმი
 23. 08.10-29.10. 2006 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი: „დავალებები და სავარჯიშოები ზეპირმეტველების განვითარებისათვის“, გოეთეს ინსტიტუტი, თბილისი
უცხო ენების ცოდნა:

გერმანული ენა (კარგად), რუსული ენა (კარგად), ინგლისური ენა (ლექსიკონის დახმარებით).

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point, Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა