ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნათია აბაშიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 01/02/1980
მისამართი: ინასარიძის 2, ბინა 3. ბათუმი 6010
ელ-ფოსტა: natia.abashidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 456595
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის-ფრანგული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფრანგული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფრანგული ენისა და ლიტერატურის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფრანგული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ენათმეცნიერება, ფრანგული ფილოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
კომუნიკაციური ლინგვისტიკა, ლექსიკოლოგია, სემანტიკა, კორპუსლინგვისტიკა; უცხოური ენის სწავლების მეთოდიკა.
 
სამუშაო გამოცდილება:
2017 წლიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების ფაკულტეტი, ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი, ასისტენტ პროფესორი
2009-2017 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ასისტენტ პროფესორი
2003-2009 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფრანგული ფილოლოგიის მიმართულება, ფრანგული ენის მასწავლებელი
2010-2011 ხელოვნებისა და მათემატიკის სკოლა „მონპარნასი“, შპს ,,ლედა" ფრანგული ენის მასწავლებელი.
2008 – 2009 რ. შაჰინის სახელობის ლიცეუმი, ენათა ცენტრი, აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები  ფრანგული ენის მასწავლებელი.
2002 – 2004 ლიცეუმი „ნერგები“,  ფრანგული ენის მასწავლებელი.
2001–2003 ლიცეუმი „ევრო 2000“ , ფრანგული ენის მასწავლებელი.  
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. ემოციის (სიხარული  და მწუხარება) სემანტიკური ველი და  მეტაფორული სტრუქტურა ფრანგულ და ქართულ ენებში. სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერ კონფერენცია ტ. XVI, გვ. 11-15.  2016, თბილისი.
2. L’enseignement des expressions  idiomatiques du FLE aux apprenants  géorgiens. International Journal of Multidisciplinary Thought, CD-ROM. Volume 05, Number 03, 55 Farm Drive, Cumberland, RI 02864-3565, USA, 2015. ISSN : 2156-6992.   (ავტორები: მ.სიორიძე და ნ.აბაშიძე)
3. „სემანტიკური ოპოზიციების სტილისტიკური ფუნქციები ფრანგულ და ქართულ ენებში“ საერთაშორისო კონფერენციის მასალები „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში 2“, ბსუ. ტ. I. 2014 ბათუმი.
4. La paronymie en tant que phénomène interférenciel – Revue internationale en  sciences du langage - Le linguiste. Numéro 5/Printemps 2013 Iran. p. 27-34.  ISSN  2251-970X  http://zabanvafarhang.com/?page_id=624  საენათმეცნიერო საერთაშორისო ჟურნალი - ლინგვისტი, ირანი. 2013
5. L’étude comparée des paronymes en français et en géorgien. Revue internationale en  sciences du langage - Le linguiste. Numéro 1/Printemps 2012 Iran. p. 57-66. ISSN  2251-970X http://zabanvafarhang.com/?page_id=624 საენათმეცნიერო საერთაშორისო ჟურნალი - ლინგვისტი. ირანი. 2012 
6. პარონიმული ატრაქცია და ხალხური ეტიმოლოგია, გვ.62-68. ”Scripta manent” № 4 (12) თბილისი.  ISSN 1987-7390 www.odageorgia.ge სტატია საერთაშორისო რეცენზირებად მულტილინგვალურ სამეცნიერო ჟურნალში. 2011, თბილისი.
7. სინონიმურ პარონიმთა ტიპები თანამედროვე ფრანგულ ენაში, გვ.92-98. «Scripta manent»  № 2 (10) ISSN 1987-7390  www.odageorgia.ge სტატია საერთაშორისო რეცენზირებად მულტილინგვალურ სამეცნიერო ჟურნალში. 2011, თბილისი.  
8. „პარონიმია, როგორც განსაკუთრებული სტილისტური ფიგურა“გვ.9–14,  «Scripta manent» № 2  (6) 2010. ISSN 1987-7390; UDK.   სტატია საერთაშორისო რეცენზირებად მულტილინგვალურ სამეცნიერო ჟურნალში. 2011, თბილისი.  
9. “პარონიმია – მეტყველების კულტურის შემადგენელი ნაწილი”. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. ტ. I. – „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში 1“. ბსუ.  ბათუმი 2009
10. ფრანგული ენის პრაქტიკული ფონეტიკა, სალექციო კურსი,  ბათუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2006.
11. “პარონიმია და მისი დამოკიდებულება სხვა ლექსიკურ კატეგორიებთან” საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, გვ. 10-15, თბილისი, 2006. 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. საერთაშორისო კონგრესი „ლიტერატურა, ენა და თარგმანი“ Conference on Literature, Languages and Translation “liLETRAd” 2016, მოხსენაბა: L’analyse des  expresions figées comportant bras/main et pied/jambe en français et en géorgien. ეპანეთი, სევილია. 6- 8 07. 2016. 
 2. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „ფრანგული ენა და კულტურა“  მოხსენება: იდიომატური  გამოთქმების წავლების პეციფიკა ფრანგულ ენაში.  ფრანკოფონია ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 23. 03. 2016. ქუთაისი. 
3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია აკადემიურ დისციპლინებში - მოხსენება: L’enseignement des expressions idiomatiques du FLE aux apprenants géorgiens. ბრიუსელის საუნივერსიტეტო ფონდის კლუბი  (Club de la Fondation Universitaire), ბელგია, ბრიუსელი, 30.06.2015-03.07.2015 (ავტორები: მ.სიორიძე და ნ.აბაშიძე). 
4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში 2“. მოხსენება:” სემანტიკური ოპოზიციების სტილისტიკური ფუნქციები ფრანგულ და ქართულ ენებში  ბსუ, 24–26 ოქტომბერი, 2014.
5. საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული კონფერენცია „ევროპული ღირებულება და იდენტობა“ მოხსენება: პარონომაზია - მხატვრული სიტყვის ექპრესიული მოდელი, მისი ტრუქტურული ტიპები ქართულ და ფრანგულ ენებში. ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 16-18 06.2014.
6. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისადმი მიძღვნილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა I სამეცნიერო კონფერენცია მოხსენება: სინონიმურ პარონიმთა ტიპები ფრანგულსა და ქართულ ენებში. (დაიბეჭდა თეზისები შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ISBN 978-9941-412-45-5) 2010.
7. საერთაშორისო კონფერენცია:,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში 1” პარონიმია – მეტყველების კულტურის შემადგენელი ნაწილი  (დაიბეჭდა სტატია გვ.288-291   ტ. I) ბათუმი ბსუ    29-30 05.2009.
8. კონფერენცია: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ – მასწავლებელთა კონფერენცია:  ანგლიციზმების კვლევა თანამედროვე ფრანგულ ენაში , ბათუმი ბსუ 24.05.2008.
9.კონფერენცია: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა კონფერენცია: ცრუ მეგობრები და მათი გამოყენების თავისებურებები თანამედროვე ფრანგულ  ენაში. ბათუმი ბსუ.12.05. 2007.
 
 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. TEMPO (Action 2 – Stand 1 – Lot 5)  ERASMUS MUNDUS Programme of the European Union Grant Agreement 2012-2765. პოსტ-დოქტორანტურის კვლევითი სტიპენდია, ხანგრძლივობა - 6 თვე,  ევროკომისიის საერთაშორისო გაცვლითი საგრანტო პროექტი პავიის უნივერსიტეტი, იტალია. 2014-2015.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1.2016 წ. საზაფხულო სკოლა ''ენების კვირეული ბსუ-სთან ერთად'' ტრენერი-თანაორგანიზატორი, ბათუმი, ბსუ. (5-10 სექტემბერი)  
2. 2016 წ. დეკემბერი საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული ფრანგული ენის სწავლების პედაგოგიური სახელოსნო: ენების სწავლების საერთო ევროპული ჩარჩო და მისი დესკრიფტორები, ევროპულ ჩარჩოსთან ჰარმონიზებული ფრანგული ენის გამოცდები (DELF-DALF),  როგორ განვსაზღვროთ ენის ცოდნის დონე; ონლაინ რესურსები და მათი გამოყენება. 12 სთ. ბსუ. ბათუმი. 
3. 2016 წ. მაისი - ტრენინგი თანმიმდევრულ თარგმანში  1. თარგმნის თეორია და ტექნიკა. 2. ზეპირი თარგმანი. ფონდ  „ლინგვა პლუსის“ თავ-რე. პროფ. ქ. ჯაში და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი . ბსუ.  ბათუმი.
3. 2015 წ. სექტემბერი, ონლაინ კონფერენცია: E4.122-0156 - Créer simplement des activités interactives pour tablettes. Intervenante: Mélanie Auriel. Landesinstitut für Pädagogik und Medien (LPM). 
4. 2015   Atelier: Les catégories des verbes. Présenté par la prof. Silvia Luraghi. Université de Pavie, l’Italie.  იტალია. 
5. 2015 Conférence « The ADLAB project : new perspectives on audio description » Présenté par le prof. Christopher John Taylor (Université de Trieste)  L’Italie. იტალია.
6. 2015 Atelier: Sociolinguistique. Présenté par la prof.  Chiara Meluzzi. Université de Pavie, l’Italie.  იტალია. 
7. 2015 Atelier:  Les données empiriques et la théorie linguistique. Présenté par la prof. Caterina Mauri Université de Pavie, l’Italie.  იტალია. 
8. 2015 Atelier: Syntaxe et sémantique.   Présenté par la prof.  . Elisabetta Jezek. Université de Pavie, l’Italie.  იტალია. 
9. 2014 მთარგმნელობითი მასტერკლასი: თარგმნის თეორია და პრაქტიკა; წერითი თარგმანი.  საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტისა და ფონდი „ლინგვა პლუსი“-ს მიერ ორგანიზებული მთარგმნელობითი მასტერკლასი უნივერსიტეტის მასწავლებელთათვის. ბათუმი, 29.05.2014 - 01.06.2014.
10. 2014 წლის ოქტომბერი, ონლაინ კონფერენცია: E4.122-0445 Le App-Smashing.   Intervenante: Mélanie Auriel. Landesinstitut für Pädagogik und Medien (LPM). 
11. 2012 Assessment and Teaching at University Issued by Tallinn University. ბსუ.  ბათუმი.
12. 2011  ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლებისათვის, 02/051 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 24.09.2011
13. 2010 ფრანგული ენის სწავლების მეთოდიკა, Ateliers pédagogiuques: Test de français et de méthodologie à la certification; Test de français à l'examen national d'entrée à l' Université; Méthodologie pour la création  d'activité; Une expérience d'enseignement. ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრი.
14. 2010 ფრანგული ენის სწავლების მეთოდიკა, Séminaire pédagogique -Techniques d'animation de classe (CIEP). ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრი.
15. 2009 „Eurodyssée“- Programme d’écahnge de l’Assemblée de Régions d’Europe   ევროპის რეგიონთა ასამბლეის ახალგაზრდების გაცვლითი პროგრამა „ევროოდისეა“ სამთვიანი პროფესიული სტაჟირება ევროპის უმაღლეს სასწავლებელში – საფრანგეთი, ტულუზა, ენათა ცენტრი “Langue  onze”. ასისტენტ–პროფესორის სტატუსით. ფრანგული ენის სწავლების ინოვაციური მეთოდები. 
16. 2007 ტრენინგი – საფრანგეთის საელჩოს მიერ ორგანიზებული - ახალი მეთოდოლოგია ეროვნული გამოცდების მომზადებისათვის, კვალიფიკაციის ამაღლება, ენის სწავლების ახალი მეთოდების დაუფლება, ხარისხის მართვა უმაღლეს განათლებაში, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
17. 2005 ტრენინგი – საფრანგეთის საელჩოს მიერ ორგანიზებული - ახალი მეთოდოლოგია ეროვნული გამოცდების მომზადებისათვის, კვალიფიკაციის ამაღლება, ენის სწავლების ახალი მეთოდების დაუფლება.
 

 

უცხო ენების ცოდნა:
ქართული  (მშობლიური),  ფრანგული , ინგლისური, რუსული, იტალიური. 
 
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft PowerPoint; Microsoft Picture manager; Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა