პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

კონფერენცია თემაზე: „განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება: მიღწევები და გამოწვევები“

სურათი

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით 2021 წლის 28, 29 იანვარს და 1 თებერვალს, ონლაინ რეჟიმში, ZOOM-ის პლატფორმის გამოყენებით  ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება: მიღწევები და გამოწვევები“ გაიმართა. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ასევე სხვა პარტნიორი ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, ავტორიზაციის, აკრედიტაციის, სააპელაციო საბჭოების წევრებმა, ექსპერტებმა, სტუდენტებმა, დამსაქმებლებმა და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა.

უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბის სე­სი­ებს, კონ­ფე­რენ­ცი­ის ორი დღე და­ეთ­მო. მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა გა­ნი­ხი­ლეს შემ­დე­გი ძი­რი­თად თე­მე­ბი: ევ­რო­პუ­ლი უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის სივ­რ­ცის ძი­რი­თა­დი მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბი რო­მის მი­ნის­ტე­რი­ა­ლის შემ­დეგ; ბო­ლო­ნი­ის პრო­ცე­სის გავ­ლე­ნა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ზე; უმაღ­ლეს გა­ნათ­ლე­ბა­ში მიკ­რო კრე­დი­ტე­ბის აღი­ა­რე­ბის ევ­რო­პუ­ლი და ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა; სა­მე­დი­ცი­ნო გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბა სა­მე­დი­ცი­ნო გა­ნათ­ლე­ბის მსოფ­ლიო ფე­დე­რა­ცი­ის (WFME) გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი მოთხოვ­ნე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად; უმაღ­ლეს გა­ნათ­ლე­ბა­ში ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი და შე­რე­უ­ლი სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა სა­გან­გე­ბო მდგო­მა­რე­ო­ბის პე­რი­ოდ­ში; ევ­რო­პის უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი Covid-19 პან­დე­მი­ის დროს, სტუ­დენ­ტ­თა რო­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სის­ტე­მის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში.

ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტორმა, თა­მარ მა­ხა­რაშ­ვილმა მოკ­ლედ შე­ა­ჯა­მა უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის მი­მარ­თუ­ლე­ბით 2016-2020 წლებ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ძი­რი­თა­დი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი და მიღ­წე­უ­ლი შე­დე­გე­ბი. უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის ევ­რო­პუ­ლი ასო­ცი­ა­ცი­ის (ENQA) დი­რექ­ტორმა, მა­რია კე­ლომ მოხ­სე­ნე­ბა­ში ყუ­რადღე­ბა გა­ა­მახ­ვი­ლა 2020 წლის რო­მის მი­ნის­ტე­რი­ა­ლის შე­დე­გებ­სა და უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის ძი­რი­თად ხედ­ვებ­ზე.

სსიპ ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტორ­მა, გი­ორ­გი შარ­ვა­ში­ძემ, თა­ვი­სი მოხ­სე­ნე­ბის ფარ­გ­ლებ­ში, ისა­უბ­რა ბო­ლო­ნი­ის პრო­ცე­სის გავ­ლე­ნა­ზე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ზე.

ცალ­კე მოხ­სე­ნე­ბა და­ეთ­მო ევ­რო­პუ­ლი უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის სივ­რ­ცის ქვეყ­ნებ­ში მიკ­რო კრე­დი­ტე­ბის, მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი კურ­სე­ბის რე­გუ­ლი­რე­ბის სა­კითხებს. აღ­ნიშ­ნულ თე­მა­ზე ისა­უბ­რა ბელ­გი­ის სა­მე­ფოს ფლა­მან­დ­რი­ის მთავ­რო­ბის გა­ნათ­ლე­ბი­სა და ტრე­ნინ­გის სა­მი­ნის­ტ­როს მრჩე­ველ­მა, მა­გა­ლი სო­ე­ნენ­მა.

სსიპ ბა­თუ­მის შო­თა რუს­თა­ვე­ლის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სი­უ­ლი პროგ­რა­მე­ბის მარ­თ­ვი­სა და უწყ­ვე­ტი გა­ნათ­ლე­ბის ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტორ­მა, მა­დო­ნა მი­ქე­ლა­ძემ, სსიპ აკა­კი წე­რეთ­ლის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სამ­სა­ხუ­რის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ­მა, თეა კორ­ძა­ძემ და შპს კავ­კა­სი­ის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ტრე­ნინგ ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლემ, მაია მუშ­კუ­დი­ან­მა სა­სერ­ტი­ფი­კა­ტო და მოკ­ლე­ვა­დი­ან კურ­სე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის სა­კუ­თარ გა­მოც­დი­ლე­ბა­ზე ისა­უბ­რეს. უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა აღ­ნიშ­ნეს, რომ მათ ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ებ­ში დი­დი ხა­ნია ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სა­სერ­ტი­ფი­კა­ტო კურ­სე­ბი და საკმაოდ დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს მო­სახ­ლე­ო­ბა­ში. ასევე, ყურადღება გაამახვილეს არსებულ  გა­მოწ­ვე­ვე­ბზე.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა