სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ქეთევან ბერიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ბსუ-ს ფსიქოლოგიის კლინიკის ხელმძღვანელი
დაბადების თარიღი: 30/06/1976
მისამართი: ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის 15, ბინა 7
ელ-ფოსტა: k.beridze@bsu.edu.ge ketuna100@gmail.com
ტელეფონი: 577717150
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პედაგოგიკა - ფსიქოლოგიის სპეციალისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიური ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიური ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: არტთერაპევტი ფსიქოლოგიური კონსულტირების უფლებით. ფსიქოკონსულტანტი ფსიქოსინთეზში. სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის სპეციალისტი, ბიოსინთეზის სომატური ფსიქოთერაპევტი; შვეიცარიის საერთაშორისო ფსიქოთერაპიული პროგრამის ასისტენტი ბიოსინთეზში. ბიოსინთეზის საერთაშორისო შვეიცარიული პროგრამის პირველი სასუპერვიზიო პროგრამის მონაწილე (სუპერვიზირებული);
განათლების მიმართულება, დარგი: ფსიქოთერაპია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ფსიქოთერაპია, ძალადობის ფსიქოლოგია, მედიაცია.

სამუშაო გამოცდილება:

 

2018 წლიდან  დღემდე  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი

27.09.2021 წლიდან დღემდე სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტი

2014 წლის 22 დეკემბრიდან 2019 წლის სექტემბრამდე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014 წლის 15 სექტემბრიდან 22 დეკემბრამდე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი

2014 წლის 5 მარტიდან - 2014 წლის 15 სექტემბრამდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

1998 სექტემბრიდან -2001 წლამდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის კათედრის მოწვეული ლექტორი

2001 წლიდან- 2005 წლამდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის კათედრის მასწავლებელი

2006 წლიდან -2013 წლამდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის კათედრის მოწვეული ლექტორი

31.05-20.09.2013 ფსიქოლოგი საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და განვითარების ფონდის ბათუმის ბავშვთა დახმარების ცენტრი

2010-211. ლექტორი საქართველოს უნივერსიტეტი 2009-2013 ასოცირებული-პროფესორი ტ.აბუსერიძის უნივერსიტეტი

2008 -დან 2009 -მდე თანამდებობა ფსიქოლოგი ბათუმის 6 საჯარო სკოლასთან არსებული ინკლუზიური და ინტეგრირებული ჯგუფი

2006 -დან 2009 -მდე მასწავლებელი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბიზნესის უმაღლესი სკოლა

2005 -დან 2007 -ის თებერვლამდე ფსიქოლოგი ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ნეირორეაბილიტაციის განყოფილება

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Beridze K., Borysenko L., Korvat L., Lovka O., Lovochkina A., Serhieienkova O.,“Study of the mental state of students in the process of online education during the coronavirus pandemic”. „Wiadomosci Lekarskie – official journal of the Polish Medical Association“  (Scopus, PubMed) Vol  LXXIV,  ISSUE 11 PART1, NOVEMBER 2021, (Scopus, PubMed).  ISSN 0043-5147 Impact Score: 0.23),  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35023479/
 2. ქეთევან ბერიძე და რუსუდან კეჭაყმაძე. განქორწინება, ბავშვი და საოჯახო მედიაცია.""მედიაციის მნიშვნელობა და განვითარების პერსპექტივა საქართველოში." ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2021. ISBN 978 - 9941 - 18 - 355 - 3. გვ. 72 - 85
 3. Beridze Qetevan, Kechakmadze Rusudan. Psychologist as family mediator: role and significance. ISSN (Print) 2708 – 339 X. Legal Bulletin. “KROK” UNIVERSITY ВНЗ „Унiверситет економiки i права „КРОК“. Kyiv/Kиiв, 2021, SPECIAL EDITION,Issut 2. 6 გვ.
 4. Beridze Ketevan, “Career Planning and Professional Consultation at Schools of General Education”. Anthology of the Scientific Studies Section on Psychology, Batumi Shota Rustaveli State University. 2019
 5. ქეთევან ბერიძე. "კითხვის სწავლების ფსიქოლოგიური პრობლემები", Science Review. Ν6 . Poland 2018
 6.  ქეთევან ბერიძე, რუსუდან კეჭაყმაძე, შორენა მესხიძე, "პროფესიული გადაწვის შესწავლა მასწავლებლებთან ასაკისა და სტაჟის მიხედვით". ჟურნალი “ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა.“ Ν2. 2018
 7.  ქეთევან ბერიძე. შორენა მესხიძე. „სკოლის ფსიქოლოგიური სამსახურის როლი განათლების სისტემაში“. შრომები, IX საერთაშორისო- სამეცნიერო, მეთოდური კონფერენციის მასალები. “სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები”. აკაკი წერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2018
 8. ქეთევან ბერიძე. შორენა მესხიძე„სოციალური ადაპტაცია როგორც წარმატების განმსაზღვრელი ინდიკატორი“.კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, ტ. X. ბათუმი. 2018
 9. ქეთევან ბერიძე, „ბავშვის დაცვა სკოლაში ძალადობისგან“, ფსიქოლოგიურიგამოკვლევები, ტ. IX. ISSN 1987-7579 . 2017
 10.  ქეთევან ბერიძე,"ადრეული ტრავმის გავლენა დამოკიდებულების მქონე ადამიანებზე". კრ.:ფსიქოლოგიური გამოკვლევები ,ტ. VIII. ISSN 1987-7579. 2016
 11. ქეთევან ბერიძე, ოჯახური ძალადობის გავლენა ბავშვის ფსიქიკურ განვითარებაზე, პრაქტიკული მუშაობის შედეგების მიხედვით, კრ.:ფსიქოლოგიურიგამოკვლევები,ტ. VII,. ISSN 1987-7579. 2014

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Ketevan Beridze. E-PSY Workshops. Establishment of Psychological Counselling Centrers at Georgian for students E-psy 2.4. Workshops/trainings by EU for psychologists . WSG- BYDGOSZCZ POLAND UNIVERSITY. 23-28 th of may 2022
 2. ქეთევან ბერიძე, რუსუდან კეჭაყმაძე, დავით ქათამაძე, „ადრეული ასაკის ბავშვის მშობელთა შფოთვის კვლევა COVID-19 პანდემიის დროს. საერთაშორისო კონფერენცია ადრეული განათლება და ზრუნვა“. ბათუმი,  2-3 ივნისი, 2022
 3. ქეთევან ბერიძე, შორენა მესხიძე, ლოლიტა შენგელია, „აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიის ზოგიერთი თავისებურების შესახებ“. საერთაშორისო კონფერენცია ადრეული განათლება და ზრუნვა. ბათუმი,  2-3 ივნისი, 2022
 4.  12-13 марта 2021 г. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Факультет психологии Кафедра социальной работы. VІ Международной научно-практической конференции по социальной работе. «РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИИ». Особенности педагогических конфликтов. ( Он-лайн).
 5. 15 июня 2020. Киев – Николаев ( он-лаин), ХVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИЙ”.
 6.  Caucasus Association of Body Psychotherapy. For attending The Festival of Body Psychotherapy Practikes 4. Tbilisi State University. 20-30 June 2019 Year.GEORGIAN PSYCHOANALYTCAL PSYCHOTHERAPEUTIC SOCIETY. Seminar : The Child’s Psychotherapy Issues.
 7. OCTOBER 19-20. 2018 TBILISI. INTERNATIONAL PSYCHOANALYTICAL ASSOCIATION Committee on vomen and Psychoanalysis, CAPSA. MEDEA , FEMININITY, MOTHERHOOD, LOVE AND HATE. Pasticipated in International Psychoanalytik Conference.
 8. International Scientific and Practical Conference ,,Social and Economic Aspects of Education in Modern Society"III, Poland. June 18, 2018
 9. II International Scientific and Practical Conference ,,Scientific Research Priorities -2018: Theoretical and Practical Value", Poland 26-29th June, 2018
 10. IX საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები" ქუთაისი, 9-10 ივნისი, 2018
 11.  საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ფსიქოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ბათუმი, 14 თებერვალი, 2017
 12. III საერთაშორისო კონფერენცია: კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება, ბათუმი, 17 - 19 ოქტომბერი, 2014 6. I საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ფსიქოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ბათუმი, 17 - 19 ოქტომბერი, 2014

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.  2021-2023 პროგრამა „ერაზმუს+“,პროექტი E-PSY (სტრუქტურული პროექტი უმაღლესი განათლების სფეროში „სტუდენტთა ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრების დაარსება საქართველოს უმაღსლეს სასწავლო დაწესებულებებში).  ნომერი - 617980-EPP-1-2020-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP. პოზიცია პროექტში - მკვლევარი.

2. 2020-2021 წელი. შევაჩეროთ ბავშვზე ძალადობა - პირველადი ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება ბავშვზე ძალადობის პრევენციის და შემთხვევებზე რეაგირების საკითხებში, საქართველოსა და აზერბაიჯანში; დაფინანსებული ოუკ ფონდი მიერ (Oak Foundation) - Stop Child abuse - to strengthen the child abuse prevention and response capacity of the primary healthcare system in Georgia and Azerbaijan. პოზიცია:

საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდის მიერ მოწვეული ექსპერტი - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტისთვის (სწავლების საფეხური: უმაღლესი განათლების ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა: მედიცინა) სილაბუსის - „ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრევენცია, იდენტიფიკაცია და რეაგირება“ შემუშავება; 

3. 2008 – 2011, UK – JPCR,  TEMPUS ევროპის საერთაშორისო გრანტი, № 144562, „ექვს ევროპულ ქვეყანაში სოციალური მუშაობის განათლების სამსაფეხურიანი ციკლის განვითარება“. მონაწილე,  მკვლევარი

4. 2010 – 2011, ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო NRC-GEFT1001-06-09-2010-2011-Acc-5290, განათლების პროგრამის ფარგლებში სალექციო კურსის მომზადება მომავალი მასწავლებლებისთვის – იძულებითი გადაადგილება: ფსიქოლოგიური პრობლემები და გადაწყვეტის გზები, მონაწილე, მკვლევარი

5. 14.12.2012- 14.10.2014, “TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-SMGR- 530566“, “სტუდენტური კარიერული სერვისების განვითარება საქართველოში, ” მონაწილე, მკვლევარი

6. 2012-2014, The Matra Programme of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs და Body Shop Foundation, Contracting Authority: European Union Delegation to Georgia European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR): Country-Based Support scheme for Georgia GE-2009-GVH-0702110952, ბავშვთა უფლებების იმპლემენტაცია საქართველოში ბავშვთა დაცვა ძალადობისგან და უგულებელყოფისგან “, მკვლევარი/პრაქტიკოსი ფსიქოლოგი

 7. 2014 ივნისი - ივნისი 2016 წლები, ევროკავშირი, Public Health Foundation of Georgia Co-applicantStichting Defence for Children International – ECPAT Nederland (DCI – ECPAT NL) Title of the Action: Safe School, Safe Childhood Contract number: EIDHR/2014/329-337  „უსაფრთხო სკოლა, უსაფრთხო ბავშვობა“, კონსულტანტი, მკვლევარი

8. 2016 წლის 6 დეკემბერი - 2019 წლის მაისამდე, ევროკავშირი,  №-ENPI/2016/379-321, „ადვოკატირება ბავშვთა და ახალგაზრდების დასაცავად“,  სუპერვიზორი

9.9. Erasmus+ 599010-EPP-1-2018-1- NL-EPPKA2-CBHE-JP european commission დამფინანსებელი Mediation: training and society transformation/ MEDIATS მედიაცია: ტრენინგი და საზოგადოების ტრანსფორმაცია 15.11.2018 – 14.11.2021 https://mediatsproject.wixsite.com/mediats

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ბავშვთა უფლებების სპეციალისტი(child Rights Specialist). ბავშვთა უფლებების პროფესიული განვითარების პროგრამის დასრულებისთვის პროგრამა შემუშავებულია და განხორციელებულია საქართველოს გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ(for the successfut completion of the Professional Developmenton Child Rights Programme elaborated and delivered by UNICEF Georgia. თებერვალი-ივლისი 2022
 2. ტრენინგ-კურსი „კრეატიულობა  და ინოვაციები“. კიევის ეკონომიკისა და სამართლის უნივერსიტეტი. 17-21 მაისი 2022
 3. ტრენინგ-კურსი „კარიერული სტრატეგია“. კიევის ეკონომიკისა და სამართლის უნივერსიტეტი. 06-10 ივნისი 2022
 4. ENNEAGRAM PRACTITIONER COURSE ONLINE. was participating in 38 ac. hours of training and accomplished. Hereby confirms that from 07th of December 2020 till 24th of January, 2021
 5. The course in Biosyntheses-somatic and depth-psychology oriented psychotherapy – on the theme ,,Discovering Resources and Healing Memories”21. 06. - 24. 06. 2018
 6. ჩემი ორგანიზებით პირველად ამიერკავკასიაში ხორციელდება ბიოსინთეზის(შვეიცარია) საერთაშორისო პროგრამა, რომელშიც თავად ვარ ჩართული 2018 წლის აპრილიდან დღემდე
 7. ჩართული ვარ კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის დიპლომის შემდგომ სასწავლო პროგრამაში. 2016  წლის თებერვლიდან დღემდე
 8. სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის პროგრამა:“არტთერაპია“-ში(16.02.2016-28.07.2017) „ფსიქოთერაპიისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი“.16.03.2018 წელი
 9. «MODERN TECHNOLOGIES OF DIAGNOSTICS AND CORRECTION AUTISM SPECTRUMDISORDERS (ADOS-II, floortime, neurocorrection and sensory integration)» of the course of advanced training "PSYCHIATRY FOR PSYCHOLOGISTS". April 19-29, 2018 (32 academic hours) Issued
 10. Of The First Unit: “Grounding and Founding” of Basic Biosynthesis Training”.  Tbilisi, Georgia. 19.04.-22.04.2018
 11. Attended a 6 Hours Workshop “Experimental and clinical evidence for new psychological treatments for eating disorders”. Tbilisi, Georgia 20.04-2017
 12. Attended a 6 Hours Workshop “Cognitive-Bihaviour Therapy for Eating Disorders”. Tbilisi, Georgia. 22.04.2017
 13. Attended a 6 Hours Workshop “Obsessive Compulsive Disorder in Adults and Young People: Evidence Based Treatment”. Tbilisi, Georgia 21.04.2017
 14. ,,ბავშვებთან მუშაობა სხეულზე  ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის მეთოდის გამოყენებით“ 21. 10. – 23. 10. 2016
 15. “Master in Higher Education Management: Developing Leaders for Managing Educational Transformation”  530311-TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-JPCR.  March Kutaisi ,15-16 2016
 16. გეშტალტთერაპია ბავშვებთან ვიოლეტოკლენდერის მოდელის მიხედვით - სან-პეტერბურგის გეშტალტთერაპიის საერთაშორისო ორგანიზაცია. თბილისი, 2016 წლის 25-29 იანვარი
 17. ტრენერების ტრენინგი - CTC კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი 2015 წლის 5-6 დეკემბერი. ბათუმი, 2015 წლის 12-13 დეკემბერი
 18. ტრენერების ტრენინგი - ზრდასრულთა სწავლებისა და სწავლის ეფექტური მიდგომები. საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრი. ბათუმი, 2015 წლის 31 აგვისტო
 19. არტთერაპია – ქვიშა თერაპია (SandPlay) 20 საათი (ი. დავიდოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი) თბილისი, 26.03.2015 – 27.03.2015
 20. არტთერაპია – მუშაობა თიხასთან და პლასტელინთან ფსიქოთერაპიაში 20 საათი (ი. დავიდოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი) თბილისი, 28.03.2015 – 29.03.2015
 21. 2015წ. არტთერაპია – სხეულზე ორიენტირებული არტთერაპია 16 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი) თბილისი, 08.06.2015 – 09.06.2015
 22. არტთერაპია – ტრანსპერსონალური არტთერაპია – მუშაობა მანდალებით 24 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 30.09.2015 – 02.10.2015
 23. არტთერაპია – სუპერ ვიზია არტთერაპიაში 26 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 03.10.2012 – 05.10.2015
 24. არტთერაპია – ტრანსპერსონლური მიდგომა 24 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 21.01.2015 – 23.01.2015
 25. არტთერაპია – ნიღბების გამოყენება ფსიქოთერაპიაში 16 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 24.01.2015 – 25.01.2015
 26. ფსიქოსინთეზი – ფსიქოსინთეზის საბაზისო კურსი 40 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 28.01.2015 – 01.02.2015
 27. ფსიქოსინთეზი – მუშაობა სუბ-პიროვნებებთან 40 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 11.06.2015 – 14.06.2015
 28. 2015 წ. ფსიქოსინთეზი – მუშაობა სიმბოლოების მეშვეობით 40 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვი სფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი). თბილისი, 08.10.2015 – 11.10.2015
 29. ჩაკრალური მიდგომა ბიოსინთეზში 24 საათი (ი.სალავიოვა/მარინა გოგსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი). თბილისი, 26.02.2014 – 28.02.2014
 30. საბაზისო ტექნიკები არტთერეაპიაში 40 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 26.02.2014 – 02.03.2014
 31. არტთერაპია – მუშაობა სიღრმისეულ არაცნობიერთან 40 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 18.06.2014 - 22.06.2014
 32. არტთერაპია – მუშაობა დამოკიდებულებებთან და თანადამოკიდებულებებთან  24 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი). თბილისი, 10.10.2014 – 12.10.2014
 33. ფსიქოთერაპიული კონტაქტი და კონტრაქტი 8 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 13.10.2014
 34. არტთერაპია – კრიზისი და ტრავმა 40 საათი (ტ. კალოშინა/Art macter klass). თბილისი, 16.10.2014 – 19.10.2014
 35. ,,ბოდინამიკის საფუძვლები: ხასიათის სტრუქტურა;“ ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი“ . ბათუმი, 7.07. 2014-10.07.2014
 36.  ,,ემოციურ-ხატოვანი თერაპია“, ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი ,,სტიმული“. ბათუმი, 7-11. 02. 2014
 37. თერაპიული მუშაობა სექსუალური ექსპლუატაციის მსხვერპლ ბავშვებთან ფსიქოლოგიური ტრავმის დასაძლევად -  საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი. თბილისი, 2014 წლის  10-11 ნოემბერი
 38. ხელწერის ფსიქოლოგია -თბილისის დანტე ალიგიერის კომიტეტი. იურისტი, გრაფოლოგი და კრიმინოლოგი მასიმომილონე. თბილისი, 2014 წლის 29 დეკემბერი
 39. სექსუალობა არტთერაპიაში და სხეულზე ორიენტირებულ თერაპიაში - მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი. თბილისი 6.07-8.07. 2013
 40. პროფესორთა ტრენინგი, სკოლამდელი დაწესებულების სპეციალისტების პროფესიული განვითარება - ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი. თბილისი,24.12-28.12.2012
 41. გეშტალტთერაპიის თეორია და პრაქტიკა - მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი. თბილისი,13.08 –17.08. 2012
 42. “E-lerninginTeachingProcessontheexampleofMoodle” at BATUMI SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY. 30.06.2012
 43. მასტერკლასი არტთერაპიაში - ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი,თბილისი, 11.02-15.02.2013
 44. ,,ფსიქოსომატიკა“, მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი“. ბათუმი, 5-8. 09. 2013
 45. ”ძალადობა განცდილი ბავშვთა დახმარება თბილისის ”ბავშვთა ძალადობისა და უგულებელყოფისაგან დაცვა საქართველოში” ტრენინგი. თბილისი 8. 12-10.12. 2009. 28.04 -30.04. 2009. 8.06-10.06. 2010. 15.09-17.09.2011.  
 46. “NLP პრაქტიკოსი“, თბილისი მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი, ტრენინგი. თბილისი 2011 წლის 19.07–04.08
 47. „არტთერაპია“, თბილისი მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი, ტრენინგი.თბილისი, 2011 წლის 22.08–28.08
 48. „ლიდერი ორგანიზაციაში“, თბილისი მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი, ტრენინგი, თბილისი, 2011 წლის 30.07–2.09
 49. სკოლამდელი განათლების სექტორის განვითარების ტრენერთა ტრენინგი, ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი. UNISEF თბილისი, 2011 წლის 19. 09-23.0
 50. NLP ბიზნესში - მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი. თბილისი, 30.07-1.08. 2011
 51. სოციალურ მუშაკთა სასერთიფიკაციო პროგრამის დანერგვა რსუ –ში –ბათუმი, 2010 წელი
 52. ”კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია ფსიქოზების დროს” საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია,ტრენინგი, თბილისი, 2009
 53. ემოციის მართვა სასწავლო პროცესში, დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, ტრენინგი, თბილისი, 2009
 54. ”არადირექტიული ფსიქოთერაპიის ტექნიკები” თბილისის ნეირომეცნიერების ასოციაცია. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ეროვნული ცენტრი,ტრენინგი, თბილისი,2007
 55. ფსიქოკორექცია ცერებრული დამბლით დაავადებულ  ბავშვებში”. თბილისის იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფოს ნევროლოგიისა და ნეირო რეაბილიტაციის ცენტრი, ტრენინგი, თბილისი, 2005 

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ფრანგული, ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office (Word, PowerPoint etc.); Internet Explorer.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა