მართვის ორგანოები

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში

სახელი და გვარი: ნათელა წიკლაშვილი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: რექტორის მოადგილე
დაბადების თარიღი: 17.10.1962
მისამართი: ქ.ბათუმი, მელიქიშვილისქ.42, ბ.5
ელ-ფოსტა: natia.tsiklashvili@gmail.com deputyrector-n@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577952595, 595414747
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი, პოლიტეკონომიის მასწავლებელი,
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მიკრო და მაკრო ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა, პერსონალის  მართვა.

სამუშაო გამოცდილება:

1989-1992წწ    -  სახალხო მეურნეობის ეკონომიკის, დაგეგმვისა და მართვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის აჭარის არ ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევის განყოფილება, მეცნიერ თანამშრომელი

        ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2013   წლიდან   - პროფესორი

2011  წლიდან  - რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში

2006-2013წწ  - ასოცირებული პროფესორი

2004–2005 წწ   - ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანი

2004   წლიდან  -ეკონომიკის ფაკულტეტის დოცენტი

2000-2005წწ   - ეკონომიკური თეორიის კათედრის გამგე,

1992-2000 წწ   - ეკონომიკური თეორიის კათედრის მასწავლებელი,

       

  აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

2006- 2008 წწ  - მინისტრი

2005- 2006 წწ   - მინისტრის I  მოადგილე

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.."Quantitative and qualitative aspects of gender equality" (Turmanidze T )  - Third International, Scientific-Practical Conference "Innovations in Science: Challenges of Modernity. 2018 Bulgaria

2.,,Labor market in Georgia and development opportunities" -The third   international research and practice conference ,, Ukraine-EU, Modern technology, business and Law", Slovakia-Austria-Hungary, 2017

2. “Гендерные аспекты в образовательной системе”  ( Липай Т, Турманидзе Т) IХ Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы экономики и управления в социальной сфере“. Сборник статей 2017

3. „ქალი შრომის ბაზარზე“ (თ.თურმანიძე ) - თსუ, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი-„ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები“,  თბილისი, 2015

4.,,ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე ტენდენციები-საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,, თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა“ მასალები, ბათუმი, 2014

5.ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობები და რეალობა (თ.თურმანიძე). მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია: გუშინ, დღეს, ხვალ“. მასალები. სტუ, თბილისი, 2014

6. საქმიანი ტურიზმის არსი და განვითარების პერსპექტივები,  მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: ,,განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება“ მასალები, გორი, 2014

7..Motivation Aspects of Tourism Product Selection, Berlin,2012

8.Estimation of global competitiveness in  modern  Georgia, (B.Gechbaia) Ternopol, 2012

9. შინამეურნეობებისა და ინდივიდების სტრატეგიული ქცევები შრომის ბაზარზე, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,ინოვაციები ბიზნესში”, მასალები,  2010 

10.მეცნიერულ-ტექნიკური და ორგანიზაციულ-მმართველობითი ინოვაციები-ეკონომიკის რეალური   სექტორის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დაჩქარების  უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი საქართველოში, (ბ.გეჩბაია) .  თსუ შრომების კრებული, თბილისი, 2009

11.ინვესტიციების სახელმწიფო რეგულირება, ,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. ქუთაისი, 2009

12. შრომის ბაზრის განვითარების პრობლემები საქართველოში. მონოგრაფია,  თბილისი,2009წ.

13.ინვესტიციების სახელმწიფო რეგულირება, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის   ,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია“ მასალები. ქუთაისი, 2009წ

14.ინვესტიციების სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი მიმართულებები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ტბელობა“ მასალები ,2009

15.შრომის მოტივირების ძირითადი პრინციპები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,დიდაჭარობა“  მასალები, 2009

16..ინვესტიციების სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი მიმართულებები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ტბელობა“ მასალები ,2009

17.მცირე ბიზნესის როლი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში, (გ.მამულაძე),  ბსუ შრომების კრებული,   ბათუმი 2006

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. International Science & Practical Conference Granting of Research and New Technologies

GRANT 2015, Kyiv

21st Conference on Internationalization Practices in the Field of Higher Education PICASA-2015 ”, Yerevan

3.მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია ,, განათლების თანამედროვე გამოწვევები“ გორი, 2013

4. ,, NATO  Advanced Research Workshop 984302”. Batumi.  2012

5.International Scientific Practical Conference ,,Economic and bizness trends at the modern stage”, Tallinn 2012

6.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი-ტრაპიზონი,  2010წ  

7. ,,ინოვაციები ბიზნესში (პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები)“, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი.  2010წ

8.,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი, 2009წ

9. ,,მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო“, საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:  თსუ, ინოვაციების ცენტრი, თბილისი, 2009წ

10. აშშ-ს ეკონომიკური განათლების და განვითარების ცენტრის(NCEE)  და საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის (CEED)   ერთობლივი კონფერენცია,  2008წ 

11.„ეკონომიკური კვლევების მეთოდოლოგია“  შვეიცარიის ტექნიკური ფედერალური ინსტიტუტის (ციურიხის), თსუ–ს, ბსუ-ს და საქართველოს ეკონომიკური განათლების და განვითარების ცენტრის(CEED) ერთობლივი სამეცნიერო სემინარი თბილისი- ბათუმი.  2009წ

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2012-2015 - ( 530311-TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMP-JPCR)

   Master in higher education management:   developing  leaders for managinged educational transformation -   მკვლევარი, მასწავლებელი

2. 2012-2016   (2012-2740/001-001-EMA2)

   Euroeast -წამყვანი პერსონალი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.სწავლების თანამედროვე მეთოდები უმაღლეს განათლებაში:ევროპული გამოცდილება და თანამედროვე ტენდენციები. მიხეილ ბალუდიანსკის აკადემიური საზოგადოება. (სლოვაკეთი, უნგრეთი, ჩეხეთი, გერმანია, პოლონეთი) 2017

2. თანამედროვე ტექნოლოგიები, ბიზნესი და სამართალი. ჩერნიგოვის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და მიხელ ბალუდიანსკის აკადემიური საზოგადოება. 2017

3. ,,სწავლების-თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს სასწავლებლებში“, ქართულ-ევროპული აკადემია, თბილისი, 2013 წ

2. ,,Agricultural Exstension Structure and Management“ at Ohio State University, Columbus, Ohio, USA ,2013 წ

4. ,,სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში”, გორი, 2012წ

5. ,,Intelleqtual Property Rights(IPR), (USAD, EPI,  საქპატენტი) Tbilisi, 2011წ

6. ,,The German Technology Transfer and Innovation   System “– Lessons to Learn for Georgia, Study tour to Germany, 2011წ    

 7. ,,Methods in Economic Research,( ETH, CEED,) Batumi, 2009 წ  

 8. ,,Training of Trainers of Economics Teachers” Study tour to USA - (Alabama- Birmingham   University, Atlanta- (FED), New York,  Washington D.C. -Councils of Economic Education, 2007წ 

9. ,,Training of Trainers of Economics Teachers”,  ( USA ,  NCEE (Kyiv, Yerevan )2006წ 

10. ,,Training of Trainers of Economics Teachers”, (USA,  NCEE).(Moskva, St.Peterburg ), 2005წ

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 MS Office – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა