აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი

ინსტიტუტის დირექტორი

სურათი

სახელი და გვარი: რაულ გოცირიძე

სამეცნიერო თანამდებობა: აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების  ინსტიტუტის დირექტორი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

დაბადების თარიღი: 17.03. 1955 წელი

მისამართი: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის 2/27 ბინა 53

ელ-ფოსტა:  amti@bsu.edu.ge;  rauli.gotsiridze@bsu.edu.ge;

ტელეფონი: ბინის 273634, სამს. 225964, მობ. 577141078

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი:  ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი

განათლების მიმართულება, დარგი: მაღალმოლეკულური ნაერთების ქიმია

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: ბარომემბრანების სინთეზი და  ტექნოლოგია

სამუშაო გამოცდილება

 • 2016 წლიდან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის დირექტორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.
 • 2013-2016 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის დირექტორი;
 • 2011-2012 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ცენტრის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების მიმართულების ხელმძღვანელი;
 • 2009-2011 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის მემბრანული ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ინსტიტუტის დირექტორი , მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 2006–2009 წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის მემბრანული ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1997–2006 წწ. ბათუმის მემბრანული ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი;
 • 1987–1997 წწ. ბათუმის მემბრანული ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, სექტორის უფროსი, განყოფილების უფროსი, დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

 1. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ს. მხეიძე, ნ. მეგრელიძე, ი. ჩხარტიშვილი „ თერმო- და ქიმიურად მდგრადი ბარომემბრანების სინთეზი და მათი მრავალჯერადი გამოყენება ბიოაქტიური ნივთიერებების შემცველი ხსნარების ფილტრაციის პროცესში “, საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,  ISSN 1512-0686,  ტომი 16, №1, 2016 წ., გვ. 54-60.
 2. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ს. მხეიძე, ა. ცინცქილაძე „ მინერალური წყლების ჩამომსხმელ საწარმოებში მემბრანული ტექნოლოგიის მრავალჯერადად     გამოყენებისათვის მემბრანების რეგენერაციის ტექნოლოგიური პროცესების შემუშავება და კვლევა “, საერთაშორისო კონფერენციის შრომების   კრებული 2016 წ., გვ. 74-77.
 3. ა. ცინცქილაძე, რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ს. მხეიძე, „ ულტრაფილტრაციული პროცესების გავლენა ციტრუსოვანთა წვენების ფიზიკო-ქიმიურ მაჩვენებლებზე”, საერთაშორისო კონფერენციის შრომების   კრებული 2016 წ., გვ. 81-84.
 4. დ. აფხაზავა, მ. ხომერიკი, თ. რევიშვილი, რ. გოცირიძე, ა. კალანდია, ზ. ძნელაძე. „ ჩაის ფოთლის ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების პრეპარატების გამოკვლევა “, ჟურნალი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ISSN 1512-2743,    № 34, 2015, 69-73.
 5. რ. გოცირიძე, ს. მხეიძე, ნ. მხეიძე, ნ. მეგრელიძე, მ. ცაგარელი „ღვინის ფილტრაციის ოპტიმიზაცია ბარომემბრანული ტექნოლოგიით “,  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული „ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“  2015 წელი, გვ. 236-240.
 6. თ. რევიშვილი, დ. აფხაზავა, მ. ხომერიკი, რ. გოცირიძე, ზ. ძნელაძე, ე. გობრონიძე. „ჩაის ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ექსტრაქციის პროცესის გამოკვლევა“, ჟურნალი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ISSN 1512-2743,    № 33, 2014, 190-193.
 7. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ნ. მეგრელიძე, ს. მხეიძე. „თხევადი კვების პროდუქტების ფილტრაციისათვის მემბრანული ტექნოლოგიის ფართოდ გამოყენების შესაძლებლობების პირობები“, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული „კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, 2014, გვ. 342-345.
 8. რაულ გოცირიძე მონოგრაფია „ადამიანის ყოფიერება და წყალი“, გამომცემლობა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013 წ.
 9. გოცირიძე რ., მხეიძე ნ., მხეიძე ს., ჩხარტიშვილი ი. „მიკროფილტრაციული ტექნოლოგიის გამოყენება ღვინის გაკრიალებისა და სტაბილიზაციისათვის“ საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის შრომები “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”,  2013 წ. გვ. 19-22.
 10. გოცირიძე რ., მხეიძე ნ., მხეიძე ს., მეგრელიძე ნ., ცინცქილაძე ა. “თერმო- და ქიმიურად მდგრადი, მოდიფიცირებული და არმირებული ბარომემბრანების სინთეზი“ საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის შრომები “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, 2013 წ., გვ. 306-309.
 11. გოცირიძე რ. ს., მხეიძე ნ. პ., მხეიძე ს. ნ., ცინცქილაძე ა. “ალოეს ექსტრაქტის სტერილიზაცია მიკროფილტრაციული მეთოდით“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული “ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, 2012 წელი გვ. 238-240.
 12. გოცირიძე რ. ს., კონცელიძე ლ., კონცელიძე ზ., ხარებავა თ. “გალვანური მრეწველობის მოთუთიების საამქროს ჩამდინარე წყლების გასუფთავების ტექნოლოგიური სქემის აღწერა“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული “ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”,  2012 წელი გვ. 32-35.
 13. გოცირიძე რ., მხეიძე ნ., ცინცქილაძე ა., მეგრელიძე ნ.“მიკროფილტრაციული პროცესების გავლენა რძის თხევადი ნარჩენების დაწმენდის შედეგებზე” საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული “მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება ადამიანის და ტექნიკური პროგრესის სამსახურში”, რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011 წელი, გვ. 66-68.
 14. Гоциридзе Р.С., Концелидзе З.И., Лория Л.И., Концелидзе Л.А. «Электродиализная деминерализация с одновременным концентрированием никель содержащих сточных вод» сборник Материалов Международной научно – практической конференции «NAUKA I INOWACJA – 2011», Volume 13, p. 7-10, 07-15, Oct., 2011.
 15. გოცირიძე რ. ს., მხეიძე ნ. პ., მხეიძე ს. ნ., ფიფაიშვილი მ. “ალოეს ექსტრაქტის სტერილიზაცია მიკროფილტრაციული მეთოდით“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული “თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი”,  2011 წელი გვ. 283-285.
 16. R. Gotsiridze, N. Lekishvili, K. Jibladze ”Influence of Heterotrophic Bacteria on The Process of Absorption of Klinoptilolite Potassium Ion From The Sea Water”, Georgia Chemical Journal, Vol. 10, No 2, 2010, ISSN 1512-0686, p. 174 – 177.
 17. Лория Л. И., Концелидзе Л. Г., Испирян А. Г., Гоциридзе Р.С., Мхеидзе Н. П., «Исследование процесса одновременного получения обессоленного – концентрированного растворов сульфата меди на электродиализаторе в прямоточном и циркуляционном режимах» , Georgian Engineering News, No.2 Vol. 54, 2010, ISSN 1512 – 0287, p. 106-109.
 18. Гоциридзе Р.С., Мхеидзе С. Н., Мхеидзе Н. П., Пипаишвили М. Н. ,. Получение Полимерных ультрафильтрационных мембран» Georgian Engineering News, No.1 Vol.53, 2010, ISSN 1512 – 0287, p. 80-85.
 19. რ. გოცირიძე,ლ. კონცელიძე, ლ. ლორია, ა. ისპირიანი, თ. ქაჯაია, ნ. მეფარიშვილი. „სპილენძის შემცველი ჩამდინარე წყლების გაწმენდა გალვანურ საამქროებში“ „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი №4-6, გვ.17-20, 2010წ.
 20. რ. გოცირიძე,ლ. კონცელიძე, ლ. ლორია, ა. ისპირიანი, თ. ქაჯაია, ნ. მეფარიშვილი. „სპილენძისშემცველი ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ნორმით გათვალისწინებულ დასაშვებ კონცენტრაციამდე“, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო- რეფერირებული ჟურნალი №4-6, გვ.17-20, 2010წ.
 21. R. Gotsiridze, N.Mxeidze, M. Fifaishvili, S. Mxeidze ”Получение полимерных Ультрафильтрационных мембран» Georgian Engineering News (GEN) №1’10 ISSN - 1512-0287, 2010, P 80-84.
 22. Beruashvili Ts., Svanidze Z., Schulze N., Gotsiridze R. “New environment-friendly Type of potassium containing fertilizer” Erfurt,  2009 p. 127-129.
 23. რ. გოცირიძე, ლ. კონცელიძე, ლ. ლორია, ა. ისპირიანი, თ. ქაჯაია, ნ. მეფარიშვილი „სპილენძშემცველი გამრეცხი წყლების გაწმენდა გალვანურ საამქროებში“, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი №4-6, გვ.101-105, 2010 წ.
 24. რ. გოცირიძე, ლ. კონცელიძე, ლ. ლორია, ა. ისპირიანი, თ. ქაჯაია, ნ. მეფარიშვილი „სპილენძშემცველი ჩამდინარე წყლების გასუფთავება ნორმით გათვალისწინებულ დასაშვებ კონცენტრაციამდე“, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო- რეფერირებული ჟურნალი №1-3, გვ. 89 -91, 2010 წ.
 25. რ.გოცირიძე, ნ.მხეიძე, მ.ფიფაიშვილი, ს.მხეიძე “საყოფაცხოვრებო მოხმარების მიკროფილტრაციული მოწყობილობა სასმელი წყლის ბიოლოგიური გაუსნებოვნებისთვის” საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია ტ.35, №4 ISSN-0132-6074 გვ. 2009წ., 383-384.
 26. R. Gotsiridze, N.Mxeidze, M. Fifaishvili, S. Mxeidze ”Use of Fluoroplastic Membranes for Clarification and Stabilization of Wine by the Method of Microfiltration” Georgian Engineering News (GEN) №4 ISSN -1512-0287 2009, 124-127.
 27. რ.გოცირიძე, ნ. მხეიძე, მ.ფიფაიშვილი, ს. მხეიძე, ნ. ლეკიშვილი.“ ფთოროპლასტის საფუძველზე დამზადებული მემბრანების გამოყენება სასმელი წყლის ფილტრაციისთვის“ ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული, ტომი №363 ISSN 1512-1488, გვ. 79-84. 2009.
 28. რ.გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ს. მხეიძე „ნავთობპროდუქტების შემცველი ჩამდინარე წყლების გასუფთავება მემბრანული ტექნოლოგიის გამოყენებით“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული, 2009 წ, გვ.145-147
 29. რ.გოცირიძე, ნ.ლეკიშვილი, ქ. ჯიბლაძე, მ.ცაგარელი, ს. მხეიძე „ფტოროპლა- სტის მიკროფილტრაციულ და პოლიოქსადიაზოლის უკუოსმოსურ და ულტრაფილტრაციულ ბარომემბრანებში მიკრობთა ბიოაქტიურობა“ Georgia Chemical Journal Vol. No.4 2008. ISSN 1512-0686, 383-384.
 30. Гоциридзе Р.С., Испирян А.Г., Лория Л.И., Мепаришвили Н.А., Беруашвили Ц.А., Концентрирование и разделение продуктов электродиализной Перера- ботки морской воды ионообменным двухтемпературным методом с использо- ванием природного цеолита. Ж. “Сорбционные и хроматографические процессы“. т.10,№6, с 256. 2008.
 31. R. Gotsridze, N. Lekishvili, Kh. Barbakadze . The Production of Universal, Thermal- and Chemically Stable Microfiltration Fluorine organic Membranes and Their Application For Filtration Of Different Liquid Proceedings of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Vol.362 , ISSN 1512-1488, Tbilisi 2008, 93-100.
 32. ლ. კონცელიძე, რ. გოცირიძე, ლ. ლორია, ა. ისპირიანი, თ. ქაჯაია, ნ. მეფარიშვილი, მ.ცაგარელი „ სპილენძშემცველი ჩამდინარე წყლებიდან სპილევძის იონების მაქსიმალური კონცენტრაცია“ „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო- რეფერირებული ჟურნალი №10-12, გვ.105-107, 2008 წ.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

 1. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ს. მხეიძე, ა. ცინცქილაძე „მინერალური წყლების ჩამომსხმელ საწარმოებში მემბრანული ტექნოლოგიის მრავალჯერადად     გამოყენებისათვის მემბრანების რეგენერაციის ტექნოლოგიური პროცესების შემუშავება და კვლევა“, საერთაშორისო კონფერენციის შრომების   კრებული 2016 წ., გვ. 74-77.
 2. ა. ცინცქილაძე, რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ს. მხეიძე, „ულტრაფილტრაციული პროცესების გავლენა ციტრუსოვანთა წვენების ფიზიკო-ქიმიურ მაჩვენებლებზე”, საერთაშორისო კონფერენციის შრომების   კრებული 2016 წ., გვ. 81-84.
 3. R. Gotsiridze, N. Mkheidze, N. Megrelidze, S. Mkheidze “Production Of Thermo- And Chemically Stably, Reinforced And Unreinforced Polymeric Membranes, Research Of Their Properties”  4th International Caucasian Symposium On Polymers And Advanced Materials”, Batumi, Georgia 1-4 July  2015, p. 41.
 4. R. Gotsiridze, N. Mkheidze, N. Megrelidze, S. Mkheidze “Fluoroplastic Membranes Microfilters For Household Disinfection Of Drinking Water”  4th International Caucasian Symposium On Polymers And Advanced Materials”, Batumi, Georgia 1-4 July  2015, p. 42.
 5. რ. გოცირიძე, ს. მხეიძე, ნ. მხეიძე, ნ. მეგრელიძე, მ. ცაგარელი „ღვინის ფილტრაციის ოპტიმიზაცია ბარომემბრანული ტექნოლოგიით“,  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული „ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“  2015 წელი, გვ. 236-240.
 6. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ნ. მეგრელიძე, ს. მხეიძე. „თხევადი კვების პროდუქტების ფილტრაციისათვის მემბრანული ტექნოლოგიის ფართოდ გამოყენების შესაძლებლობების პირობები“, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, 2014, გვ. 342-345.
 7. თ. რევიშვილი, დ. აფხაზავა, მ. ხომერიკი, რ. გოცირიძე, ზ. ძნელაძე, ე.  გობრონიძე,  „ჩაის ფოთლის ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთები“, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „კვების  პროდუქტების წარმოების  აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ შრომების  კრებული. ქუთაისი  12-13   ივნისი 2014 წელი, გვ. 117-119.
 8. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ს.  მხეიძე, ნ. მეგრელიძე, ა.  ცინცქილაძე “თერმო და  ქიმიურად მდგრადი, მოდიფიცირებული და არმირებული ბარომემბრანების  სინთეზი“  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები    “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”   საქართველო, ქუთაისი 6 – 7 ივნისი,   2013 წელი გვ. 306-309.
 9. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ს. მხეიძე, ი. ჩხარტიშვილი  “მიკროფილტრაციული ტექნოლოგიის გამოყენება ღვინის გაკრიალებისა და სტაბილიზაციისათვის“  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები  “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”  საქართველო,  ქუთაისი 6 – 7 ივნისი, 2013 წელი გვ. 19-22.
 10. გოცირიძე რ. ს., მხეიძე ნ. პ., მხეიძე ს. ნ., ცინცქილაძე ა. “ალოეს  ექსტრაქტის სტერილიზაცია მიკროფილტრაციული მეთოდით“  საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული  კონფერენციის შრომები   “ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”  საქართველო, ქუთაისი  30-31 მაისი, 2012 წელი გვ. 238-240.
 11. გოცირიძე რ. ს., კონცელიძე ლ., კონცელიძე ზ., ხარებავა თ. “გალვანური      მრეწველობის მოთუთიების საამქროს ჩამდინარე წყლების გასუფთავების ტექნოლოგიური სქემის აღწერა“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები   “ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს   დაცვა”  საქართველო, ქუთაისი 30-31 მაისი,  2012 წელი გვ. 32-35.
 12. Гоциридзе Р.С., Беруашвили Ц.А. Семейный микрофильтрационный аппарат  для получения экологически чистой питьевой воды. VII  Международный  симпозиум  ,,Экология человека и медико-биологическая безопасность  населения".  Испания,       г. Мурсия,  26 октября -05 ноября, 2011 год, стр. 31-33.
 13. გოცირიძე რ. ს., მხეიძე ნ. პ., მხეიძე ს. ნ., ფიფაიშვილი მ. “ალოეს ექსტრაქტის სტერილიზაცია მიკროფილტრაციული მეთოდით“    საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული  კონფერენციის შრომები   “თანამედროვე  ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი”, ქუთაისი 19-20 მაისი,  2011 წელი გვ. 283-285.
 14. Гоциридзе Р.С., Концелидзе З.И., Лория Л.И., Концелидзе Л.А.  «Электродиализная  деминерализация с одновременным концентрированием никель содержащих   сточных вод» Материалы VII Международной научно – практической  конференции «NAUKA I INOWACJA – 2011»,  Volume 13,  p. 7-10,  07-15 Oct.,  2011.
 15. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ა. ცინცქილაძე, ნ. მეგრელიძე  “მიკროფილტრაციული პროცესების გავლენა რძის თხევადი ნარჩენების   დაწმენდის  შედეგებზე” საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  შრომები “მეორადი ნედლეულის  და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება ადამიანის და ტექნიკური პროგრესის სამსახურში”, რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 1-2ნოემბერი, 2011 წელი, გვ. 66-68.
 16. Beruashvili Ts., Svanidze Z., Schulze N., Gotsiridze R. “New environment-friendly   Type of potassium containing fertilizer”   Erfurt, 03/04  June,  2009 p. 127-129.
 17. A. Bakuridze, V. Vachnadze, R. gotsiridze, N. Gagua, L. Bakuridze, J. Futkaradze, I.         Tsurtsumia and D. Berashvili (Georgia) “Development of Modern Technologies of Medicinal Drugs from Plant Raw Materials” International Conference & Exhibition “Batumi-Spring-2010” , May 7-9, Batumi, Georgia, Batumi – 2010.
 18. ა. ცინცქილაძე, რ. გოცირიძე, ნ. მეგრელიძე, ნ. ხარაზი, ,,მცენარეული სამრეწველო ნარჩენების გამოყენება ვიტამინური აქტიურობის ნივთიერებათა მისაღებად“, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები   “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”  საქართველო, ქუთაისი 17-18 ივნისი,  2010 წელი გვ. 73-75.
 19. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ს. მხეიძე, მ. ფიფაიშვილი „სასმელი წყლის გაუსნებოვნების საყოფაცხოვრებო მიკროფილტრაციული მოწყობილობა“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები   “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”  საქართველო, ქუთაისი 17-18 ივნისი,  2010 წელი გვ. 342-344.
 20. R. Gotsiridze, N. Mkheidze, S. Mkheidze, M. Pipaishvili “ Multiuse Microfiltration Membranes in wine filtration process”. Works of International Conference – “Modernization  of Agriculture in the Conditions of Globalization” , Batumi, Georgia,  June 29 -30, Batumi – 2010, p. 85.
 21. R. Gotsiridze, N. Mkheidze, S. Mkheidze, M. Pipaishvili “ Concentration of Liquid Foodstuff With Combined membrane method” Works of International Conference – “Modernization  of Agriculture in the Conditions of Globalization” , Batumi, Georgia,  June 29 -30, Batumi – 2010, p. 85-86.
 22. რ. გოცირიძე, ქ. ჯიბლაძე   “ჰეტეროტრფული  ბაქტერიების გავლენა ზღვის წყლიდან კლილოპტილოლიტზე კალიუმის იონის სორბციის პროცესზე“, Works of international scientific – Compounds and Materials With Spcific Properties Based on Industrial Waste, Secondary and Natural Recourses” Tbilisi 2010,  p.33.
 23. ა. ცინცქილაძე,  რ. გოცირიძე, ნ. მეგრელიძე „ზოგიერთი ცილოვანი ნარჩენების გამოყენების პერსპექტივები“ Works of international scientific – Compounds and  Materials With Specific Properties Based on Industrial Waste, Secondary and Natural Recourses” Tbilisi  2010 p.61-63.
 24. Мамулаишвили Н. Д. , Гоциридзе Р.С. ,, К вопросу очистки отработанного     моторного масла – Castrol 15 W -40  с применением полимерных мембран“. Works of international scientific – Compounds and Materials   With Specific Properties Based on Industrial Waste,  Secondary and Natural Recourses” Tbilisi  2010 p. 64.
 25. ა. ცინცქილაძე,  რ. გოცირიძე “მზესუმზირას ნარჩენების ცილოვანი ექსტრაქტების დაწმენდა და კონცენტრირება მემბრანული ტექნოლოგიების გამოყენებით“. Works of  international scientific – Compounds and Materials With Spcific Properties Based on Industrial Waste, Secondary and Natural Recourses” Tbilisi 2010 p.68-70.
 26. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ნ. ლეკიშვილი  “ K^ -ის იონის დაკონცენტრირება ზღვის წყლიდან ელექტროოსმოსური ფილტრაციის მეთოდით“, Works of  international scientific – Compounds and Materials With Spcific Properties Based on Industrial   Waste, Secondary and Natural Recourses” Tbilisi 2010 p.71-73.
 27. Гоциридзе Р.С., Испирян А.Г., Лория Л.И., Концелидзе Л.А. ,, Очистка сточных и промывных вод, содержащих ионы тяжёлых металлов электродиалтзным методом,,  V Международный симпозиум  ,,Экология человека и медико-биологическая безопасность населения".  Италия, остров Искья 9-16 октября 2009 год стр. 35-38.
 28. რ. გოცირიძე,  ს. მხეიძე, ნ.  მხეიძე  „ ნავთობპროდუქტების შემცველი ჩამდინარე   წყლების გასუფთავება მემბრანული ტექნოლოგიის მეთოდით“ სიმპოზიუმი      ორგანულ ქიმიაში 16 ოქტომბერი, 2009 წელი. სიღნაღი,  გვ. 145-147.
 29. Beruashvili Ts., Svanidze Z., Schulze N., Gotsiridze R. “New environment-friendly Type of potassium containing fertilizer”   Erfurt, 03/04  June,  2009 p. 127-129.
 30. რ. გოცირიძე, ნ. მეფარიშვილი, ნ. ლეკიშვილი, მ. ცაგარელი, ნ. ცხოიძე, „ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული წყლების გასუფთავება ფოროვანი პოლიურეთანის სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენებით    “Compounds & Materials with Specific Properties Based on  Industrial Waste and   Secondary  Resources”Modern Chemical Compounds and Technologies” The conference   is dedicated to 90th anniversary of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. 18-19  September, Tbilisi 2008
 31. Гоциридзе Р.С., Беруашвили Ц.А., Думбадзе Н.П., Испирян А.Г., Лория Л.И.,  Экологические аспекты обогащения природных цеолитов калием. IV   Международный симпозиум   ,,Экология человека и медико-биологическая    безопасность населения".Испания, г. Бенидорм ,  2-10  ноября, 2008г., стр. 46-50.
 32. The production of universal, thermal and chemically stable microfiltration membranes and their usage by different liquid filtration systems. R. Gotsiridze, N. Lekishyvili. Conference “Compound & Materials with Specific Properties”. Tbilisi 2007

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

 1. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი №FR/164/3-200/13 „.თხევადი კვების პროდუქტების წარმოებებში მემბრანული ტექნოლოგიის მრავალჯერადად გამოყენებისთვის მემბრანების რეგენერაციის ტექნოლოგიური პროცესებისა და სარეგენერაციო ხსნარების ნორმატიულ-ტექნიკური  დოკუმენტაციის შემუშავება” -სამეცნიერო ხელმძღვანელი 2014-2017წწ.
 2. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი -GNSF FR/64/10-150/12 -ჩაის ფოთლისაგან ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების (კატეხინების ჯამი, კოფეინი და თეანინი) გამოყოფის ახალი ტექნოლოგიური პროცესის შემუშავება. ძირითადი შემსრულებელი 2013-2015წ.წ.
 3. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  GNSF AR/109/8-403/11- "ახალი მცენარეული ბიოპოლიმერების საფუძველზე ჭრილობის შემახორცებელი თანამედროვე II თაობის მზა წამალთფორმირების შემუშავება"- ძირითადი შემსრულებელი 2012-2013წ.წ.
 4. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი   № 250 -მძიმე ლითონების(უპირატესად სპილენძის) იონების შემცველი ჩამდინარე და გამრეცხი წყლების გაწმენდა ელექტროდიალიზის მეთოდით - ტექნოლოგიის შემუშავება, რეკომენდაციებისა და საწყისი მონაცემების გაცემა ელექტროდიალიზური აპარატების პროექტირებისათვის“ - სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 2008-2009წწ.
 5. საერთაშორისო გრანტი МНТЦ G 1302 – „ Разработка технологического процесса получении нового вида калийсодержащих удобрений, создание и испытание экспериментальной установки“ - სამეცნიერო ექსპერიმენტების ხელმძღვანელი. 2006-2009წწ

უცხო ენების ცოდნა:   რუსული ენა (კარგად), ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:Office-Word, Excel, Paint, PowerPoint, Internet, E-Mail
 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა