საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

კრიტიკული მედიცინის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ლელა ბერიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 28/10/1976
მისამართი: ბათუმი, რუსთაველის ქ 57. ბინა 32
ელ-ფოსტა: lela.beridze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599 91 35 22
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ზოგადი პროფილის ექიმი
განათლების მიმართულება, დარგი: სამკურნალო საქმე
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: დერმატოლოგია და ვენეროლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

დერმატოლოგია, ფარმაკოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:

2011-დან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი  – ასისტენტ–პროფესორი

2011 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჯანდაცვის ფაკულტეტი – უფროსი მასწავლებელი

2005 –დანქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო - ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. იმუნური მაჩვენებლების ცვლილებები როზაცეასა და დემოდეკოზის დროს. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი; სამეცნიერო შრომათა კრებული; ლ.ბერიძე, ალ. კაციტაძე; XL ტომი ; თბილისი; 2004; 65-66

2.კლინიკური გამოვლინებები პირველადი და მეორადი დემოდეკოზის დროს.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი; სამეცნიერო შრომათა კრებული; ლ.ბერიძე, ალ. კაციტაძე; მ. ტრიპოლსკი. XI ტომი ; თბილისი; 2004; 67-69

3. Изменения иммунных показателей при первичном и вторичном демодекозе кожи. "GEORGIAN MEDICAL NEWS” / ТБИЛИСИ – НЬЮ-ЙОРК #6 (111) Июнь.  ISSN 1512-0112; L. beridze; 2004; 43-45

4. The Role of Immune Disorders in Development of Skin Demodecosis. “ANNALS OF BIOMEDICALRESEARCH AND EDUCATION” / TBILISSI.ISSN 1512-0929.L. beridze, Кацитадзе А., (http://abre.tsmu.edu/2004/v4is1.htm).2004 .24-25. January / March.

5. Мазь перолен в терапии розацеа. "GEORGIAN MEDICAL NEWS” / ТБИЛИСИ – НЬЮ-ЙОРК #3 (120) Март.  ISSN 1512-0112; L. beridze; L. Mikaia. A. Bakuridze; 2005; 55-57

6. ორგანიზმის რედოქს-სისტემის ცვლილებები როზაცეათი დაავადებულებში. ლ.ბერიძე. . კაციტაძე, სანიკიძე თ, კაციტაძე თ; ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. #2(27) თბილისი.  ISSN 1512-0392; 2006; 21-23

7. Криотерапия в лечении демодекоза кожи. "GEORGIAN MEDICAL NEWS” / ТБИЛИСИ – НЬЮ-ЙОРК #5 (170) Май   ISSN 1512-0112 ;L. beridze, Кацитадзе А., Кацитадзе Т. 2009;43-45

8. Адвантан в лечении атопического дерматита. GEORGIAN MEDICAL NEWS” / ТБИЛИСИ – НЬЮ-ЙОРК #6 (171) Июнь.  ISSN 1512-0112; Beridzel., ЗосидзеН.2009; 31-33

9.Эффективность тербинафина ( ламизил-дермгель) в терапии отрубевидного лишаяGEORGIAN MEDICAL NEWS” / ТБИЛИСИ – НЬЮ-ЙОРК #6 (171) Июнь.                              ISSN 1512-0112. L. beridze, Кацитадзе Т; 2009; 34-36

10. Тревожные состояния у больных перенесших ишемический инсульт, в постинсуьтном периоде; GEORGIAN MEDICAL NEWS” / ТБИЛИСИ – НЬЮ-ЙОРК #6 (171) Июнь.                                  ISSN 1512-0112; Вашадзе Ш.; L. beridze; 2009; 47-53

11. Demodeccosis - Klinikal features end conditions of immune System; შავი ზღვის აუზის ქვეყნების მედიკოს სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა შრომათა კრებული; ბათუმი, 2009; 163-165

12. Трихофития волосистой части головы - ошибки диагностики. ”Новости дерматологии и венерологии южного кавказа"Т.Эбаноидзе Н. Корсантия  М.Сулаберидзе, Л. Беридзе. 2009.84-85.

13.Нейроанатомические и нейрофизиологические аспекты зуда в лечении атопическогодерматита.  Аллергология и имунология.Т. Эбаноидзе1,5, Л. Беридзе4, Г. Твалиашвили2, Т.Китуашвили2,3; 2010; 92-93;

14. Medical Tourrism in Georgia. Tourism,Economicx and business Batumi-Trapzon. N.Zosidze, S. Vashadze.2010. 483-486

15. ეფექტური და უსაფრთხო ტოპიკური მკურნალობა ატოპიური დერმატიტის დროს ბავშვებში. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. 2015

16.  Anxiety and depression in patients with dermatology disorders. GEORGIAN MEDICAL NEWS” / Tbilisi-New York. 2015

17. Treatment of atopic dermatitis in children ;13th European Society for Pediatric Dermatology; N. Korsantia, A.Katsitadze, L.Beridze, T.Katsitadze; 26-28 May, 2016;  France, Paris.

18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ HELICOBACTER PYLORI ПРИ РОЗАЦЕА И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ. GEORGIAN MEDICAL NEWS” / ТБИЛИСИ – НЬЮ-ЙОРК #1; (298)

ISSN 1512-0112

19. პერიორალური დერმატიტი და Helicobacter pillory. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა;2020;#2;  P 30-34. ლ.ბერიძე, თ.კაციტაძე, ნ.კორსანტია, თ.ებანოიძე

20. აქტინური კერატოზის დერმატოსკოპიული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა; 2020;#2; 46-49. ლ.ბერიძე, თ.კაციტაძე, ნ.კორსანტია, თ.ებანოიძე

21. USING OF DERMOSCOPY IN GENERAL DERMATOLOGY. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა;

2020;#5 ნატო კორსანტია, ნ. კილაძე,თ.კაციტაძე,ლ.ბერიძე, ნინო კორსანტია

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

EADV

1. Abstracts of the 13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology.Clinical and immunological aspects of skin demodecosis.Beridze L.,Katsitadze A., Tripolskaya M., Darsavelidze I.17-21 November 2004 ; Vol. 19, Supp. 2,  P 210; Florence, Italy

2. Abstracts of the 14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology.Clinical case of the development of being cutaneous lymphoplazia.L. Beridze,Katsitadze T., Katsitadze A., Darsavelidze I., Chikovani S.October  2005; Supp.2, P 03.8; London

3. Abstracts of the 14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology;Clinical efficiency of Lipikar balsam for external application in the treatment of diffuse atopic dermatitis in infants and children; Korsantia.N.,  Katsitadze T., Kalandadze L., KatsitadzeA.Beridze L.; October  2005;Supp.2, P 05.19; London

4. Abstracts of the 14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology;Imudon in combined therapy of different clinical forms of oral lichen planus;Katsitadze T., Katsitadze A.,  Korsantia.N., Tsereteli E.L. Beridze; October  2005; Supp.2, P 08.14;London

5.Atypical dermatophitosis – Tinea incognita. Beridze L., Ebanoidze T.; P 368; 9th EADV Spring Symposium, June 6 - 10, 2012, Verona, Italy

6.  22nd Congress of the European Academy of Dermatology and Venerelogy, Turkey, Istanbul, 2 - 6 October 2013

7. Incidence of hepatitis C virus in pacients with oral lichen planus; Korsantia.N., Katsitadze A.,KIladze N.,Beridze L., Katsitadze T ; 13th EADV Spring Symposium 19-22 May, 2016; Greece,Athens

8. თბილისის დერმატო–ვენეროლოგთა სამეცნიერო–პროფესიული საზოგადოების 1 სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია.ვარდისფერიფერიმჭამელასა და დემოდეკოზის კლინიკურ–იმუნოლოგიური ასპექტი. 2004.29 მაისი

9. თბილისის დერმატო–ვენეროლოგთა სამეცნიერო–პროფესიული საზოგადოების სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. კანის ფსევდო–ლიმფომები და ლიმფომები.ნ.კორსანტია თ.კაციტაძე     ი.დარსაველიძე. 2004. 12 ნოემბერი

10. სამკურნალო ტურიზმი საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი" ბათუმი-ტრაბზონი. ივნისი 5-6, 2010.483-486.

11. 25th IUSTI Europe Conference;  September 23-25, 2010; Tbilisi, Georgia

12. International Conference&Exhibition Batumi-Spring-2010; Batumi, Georgia, 7-9 May, 2010.

13. 2nd International Congress of the Georgian Respiratory Association, Batumi, Georgia, 2010

14. Turkey International Medical Stdent Congress; 06-08 May, 2011, Batumi-Trabzon

15. 4th World Congress on Teledermatology – EACCME European Accreditation Council for Continuing Medical Education; October 04-06,2012; Tbilisi, Georgia

16. VII Georgian Congress of Allergology and Immunology;

      VI Iongress “Health and Drugs”; Tskhaltubo-Batumi, Georgia; October 5-8, 2012

17. The first Georgian Congress of Dermoscopy, optical diagnosticsof skin and mobile teledermoscopy. Association of Dermatooncology, Dermatoscopy and Skin Optical Diagnostic; 26/09/2014; Tbilisi-Georgia

18. 4th Annual Meeting of the Euro-Asian Association of Dermatovenereologists; April 9-11, 2014;  Jerusalem, Israel

19. 1stTranscaucasus International Congress on photodermatology and skin Cancer; October 16-18, 2014; Tbilisi-Georgia

20. საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციის კონფერენცია დერმატოლოგიაში, დერმატოპათოლოგიაში, დერმატოქირურგიასა და ფოტოდერმატოლოგიაში; 30/09 – 4/10,  2014.

21. III international Congress of Aesthetic Medicine-27-28 June,2015; Georgia, Tbilisi;

22.   17th meeting of the European hair research society; Yune 24-26.2016; Georgia, Tbilisi;

23.  WORLD CONGRESS OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY. MILAN. 2019

24. 39 th EADV virtual congress. 29-31 october.2020

25. 32nd Congress of the European Academy of Dermatology and Veneorology .EADV     2023 11th-14th October   

 26. TRICHONAIL 2023. Tbilisi, Georgia; 2023;

       ასოციაციის  წევრობა:

1.      EADV- ევროპის დერმატოლოგიისა ვენეროლოგიის  აკადემიის წევრი-2012 წლიდან

2.     საერთაშორისო დერმატოსკოპიის ასოციაციის წევრი

3.     საქართველოს ფოტოდერმატოლოგიისა და კანის კიბოს ასოციაციის წევრი

4.    საქართველოს  დერმატოლოგიისა ვენეროლოგიის ასოციაციის წევრი

5.      საქართველოს ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაციის წევრი

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Methodology for Conducting an Objective Structured Clinical Examination. 06.02-08 .02; 2020

2.   საქართველოს ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაციის მიერ მოწყობილი ტრენინგი თემებზე:ახალი იმუნოთერაპიული ტენდენციები ალერგიების მკურნალობაში: პერიფერიული ტოლერანტობის ინდუქცია. ანტიჰისტამინები მედიცინის სამსახურში. 16.04.2016 3.   5th Batumi International Workshop “Actual Issues of biomedicine”; September 16-19,2015; Batumi, Georgia

3.      “Redermalization” - Theoretical training course in anti-aging injection therapy – 06/11/2015;  institute HYALUAL Switzerland

4.      PHformula skin resurfacing workshop -Georgia, Tbilisi; 24-25/09/2015;The skin Academy Barselona.

5.      კოსმეტოლოგიის სრული თეორიული და პრაქტიკული  ტრენინგ-კურსი; თბილისი; 20/05/ 2015; ესთეტიკური ცენტრი “MM”

6.      Specialist traning course for the use of  VISCODERM; 20/05/2015; Aesthetic centre “MM”-exclusive distributor

7.      SOSKIN TRANING COURSE – SOSKIN Academy Cosmetic Research Group Laboratory – Paris; 11/10/2014 – Tbilisi-Georgia

8.      Cours on Aesthetic – “ 1stTranscaucasus International Congress on Photodermatology and skin Cancer”; 16-18/10/2014;  Tbilisi-Georgia

9.      Traning - „Pre-Service Medical Education Reform” – USAID SUSTAIN Project; August 7-9, 2014

10.      სემინარი, ვორქშოპი და მასტერკლასი დერმატოლოგიაში, დერმატოონკოლოგიაში, დერმატოპათოლოგიასა და დერმატოქირურგიაში; საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაცია; 14-19 ნოემბერი, 2013; თბილისი.

11.  Workshop-Seminar -  “Modern Aspects of Vitiligo Diagnostics and Treatment” ; Vmuco Association of Georgia; 08/11/2013; Tbilisi-Georgia

12.  Dermoscopy Workshop under the supervision of the International Dermoscopy Society (IDS); April 20, 2013; Tbilisi, Georgia

13.  “Навыкипроведенияпрезентации”-Агентствомедицинскогомаркетинга. 08.09.2013. Грузия

14.  “Консолидацияцикловыхзадачмаркетинга и ситуационного клиенториентированного маркетинга”. Агентство медицинского маркетинга. 9-10/01/2013.  Минск

15.  “Возражения в работе медицинского представителяю Возражения по цене”.Агентство медицинского маркетинга. 26/09/2012

16.  „საქართველოში ბიოსამედიცინო სფეროს წარმომადგენელ მეცნიერ ქალთა პროფესიული განვითარების პროგრამა“ - ქალთა და ბავშვთა დაცვის კავშირი. 24/10/2009;  თბილისი

17.  ფსორიაზი-დერმატოლოგიის გლობალური პრობლემა. უწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამა. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი ფროფესიული განვითარების ინსტიტუტი.27/09-29/09- 2007წ.

18.  დერმატო- კოსმეტოლოგია - პროფესიული რეაბილიტაციის პროგრამა, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი ფროფესიული განვითარების ინსტიტუტი. 30/11-30/12-2007წ.

 

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული, რუსული, ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows,   Microsoft office ,  Internet

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა