საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

კრიტიკული მედიცინის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: რუსუდან ვადაჭკორია
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: არა
დაბადების თარიღი: 13.11.1958
მისამართი: ქ.ბათუმი, კობალაძის ქ.#2 5, ბ.# 48
ელ-ფოსტა: rusudan.vadatchkoria@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 551 26 25 42
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია,ქიმია, საბაზისო სამედიცონი საგნები (ადამიანის ანატომია)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ასოცირებული პროფესორი
განათლების მიმართულება, დარგი: მიკრობიოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ადამიანია ანატომია, ფიზიოლოგია, მიკრობიოლოგია, ეკოლოგია;

სწავლისა და სწავლების მეთოდოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:

#/#

2021-დან

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი –საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

1

2017 –2021

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი –საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ასისტენტ–პროფესორი

2

2015 2017

ბსუ, საბუნებისმეტყველო და ჯანდაცვის ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი (“Medical Doctor” ინგლისურენოვანი პროგრამა)

3

2015 - დრემდე

BSMA, ბათუმის საზღვაო აკადემიის ტრეინინგ ცენტრი - მოწვეული ინსტრუქტორი „პირველადი დახმარება ბორტზე“

4

2014 –2015

“BAU International University, Batumi” -მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ლექტორი

5

2011 - 2014

ჯანმრთელობის ცენტრი „მედინა“ - სამედიცინო სტატისტიკოსი

6

2007-2008

ბსუ, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -ჯანდაცვის ფაკულტეტის ლექტორი

7

2000-2006

ბათუმის სტომატოლოგიური ინსტიტუტი - ლექტორი

8

2005-2007

Intertek Caleb Brett (UK Branch), Batumi, Georgia - QA/HSE/HR Manager, Chemist of Gas, Oil and Water  Laboratory

9

2002-2005

SGS (Switzerland Branch), Batumi, Georgia - ნავთობისა და ნავთოპროდუქტების კონტროლის ლაბორატორიის ქიმიკოსი

10

1992 -2011

სამედიცინო აკადემიის ბათუმის ფილიალის- ლექტორი

11

1986-1996

სუბტროპიკული კულტურების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიის გამგე

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
20 "Maritime English for Engine Department", V.Pozdniakova, R.Vadatchkoria, I. Sharabidze, Meridian Maritime Training center, LLC, Batumi,Tbilisi,  2023, ISBN 978-9941-33-557-0, 131 pages;
19 "Maritime English for Deck Department", V.Pozdniakova, R.Vadatchkoria, I. Sharabidze, Meridian Maritime Training center, LLC, Batumi, Tbilisi, 2023, ISBN 978-9941-33-569-3, 153 pages;
18 “Menstrual Patterns and Identifying Health Trends",Rusudan Vadatchkoria, Devasi Rupal Ramesh, ICGeHeS, Turkey, Alanya. Conference of Science and Medicine, 2024, Abstract, Aticle (in progress);
17

" Frequent Cases of Spondylarthritis and Hereditary Propensity (HLA-B27) in the Same Family Name Relatives from the Keda Region of Ajara, Georgia."Neriman Tsintsadze,1,2 Nazibrola Tsivadze,1,2 Ia Kakhidze,2 Lia Saginadze,2 Rusudan Vadatchkoria"GEORGIAN BIOMEDICAL, May, 2023 NEWS",ISSN (Online): 2720-8796 ISSN (Print): 2720-7994,DOI: 10.52340/GBMN.2023.01.01.15,ISSN (Online): 2720-8796, 4 pages;

16 “Negative/Deleterious Effects of Fashion on Health”, Afa Ansari, Prerna Thakur, Tamar Peshkova, Sophio Beridze, Salome Glonti, irina Nakashidze, Rusudan Vadatchkoria; Journal of Experimental and Clinical Medicine, JECM, 2021, # 4; E-ISSN:2627-9736; Print – ISSN: 1512-0392; Interpharm+; Tbilisi,  Georgia, 2021, # 4; 11 გვერდი; Journals Indexing; 2021; http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2667-9736; Journal URL:   https://journals.4science.ge/index.php/jecm;
15 “Vitamin D and Thyroid Hormones in Patients with Breast Benign Tumor”,Salome Glonti, Rusudan Vadatchkoria, Jumber Ungiadze სალომე ღლონტი, რუსუდან ვადაჭკორია, ჯუმბერ უნგიაძე;ექსპერიმენტალური და კლიმიკური მედიცინის გულნალი 2021, # 4, 11 გვერდი;Journal of Experimental and Clinical Medicine( JECM), 2021, # 4, 11 pages; www.jecm.je;
14 „The effectiveness of Integrated  Teaching Modules in the Process of Medical Faculties' Students teaching“ Rusudan Vadatchkoria;Abstracts of Scientific Conference  "Contemporary Challenges of Biomedicine"; 16 September, 2019  (2 pages);თეზისები, სამეცნიერო კონფერენცია "ბიომედიცინის თანამედროვე გამოწვევები", (2 გვერდი); 16 სექტემბერი 2019, ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტი, კონფერენციის კრებული  www.imu.ge
13 "Some Tumor Markers in Breast Cancers", Georgian Journal of Biomedical Sciences, vol. 1, #1, 2019 h, pp. 21-25; Batumi State University; ISSN;
12 "The Serum Lipids in Breast Tumors (Benign, Malignant)", Georgian Journal of Biomedical Sciences, vol. 1, #1, 2019; P.35-35; Batumi State University; ISSN; https://www.docdroid.net/aZnhteZ/lipidebi-sardzeve-jirkvlis-simsivneebshi-ketiltvisebiani-avtvisebiani-pdf;
11 "The Features of Integrated Modules in the Process of Medical Faculties' Students Teaching" Sakharon Readings -2018: Environmental Problems of the XXI Century. Belarus State University (BSI-ISEI), Minsk, I Volumes, Part 1,P 132-133; USBN 978-985-7205-19-6 (part 1); USBN 978-985-7205-18-9;

 

10

"The Peculiarities of Training Course "First Aid CPR and Defibrillator for Seafarers"; Journal of Maritime Transport and Engineering" , Latvia,  Riga, 2018, ISSN 2255-758X, Volume 7,  N1, P 58-63;
9

„Communicable Diseases Prevention on Shipboards”; International Conference “Innovative Challenges of Maritime Industry” Conference proceeding. 2015, PP. 347–353;

LELP Maritime Transport Agency of Georgia, Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia, Ministry of Education, Culture and Sport of Ajara A.R., Batumi State Maritime Academy, 2015,  ISBN 978–9941–0–6995–6;

8

 “Peculiarities of teaching biology as part of curriculum for discipline „The Basics of Natural Sciences”. Ruse, Bulgaria. Научни трудове наРусенски университет-2008, том 47,серия 1.2, ISSN 1311-3321, p.106-110; www.ru.acad.bg;

7

Учебна програма по «Основи на природните науки» за подготовки на студенти от педагогически специалност в Русенски Университет» XXXVII Национална конференция по Въпросите на Обучието по Физика « Обучението по Физика и Астрономия в условията на новата образователна структура на среднето училиште», Русе, 2-5 Април, 2009, ХЕРОН ПРЕС ООД ISBN 978-954-580-261-4; p. 132-135; www. Phys.uni-sophia.bg/upb

6

Peculiarities of teaching biology with the elements of ecology for discipline :The Basics of Natural Sciences” intended for the completion of Bachelor degree, majoring in speciality  “Pedagogics of Elementary Education”, Journal  “‘Ecologica” # 16, Novi Sad, Serbia, Apr. 2009,  brog.53, p.21-24; Scientific paper UDC: 502.34:371.3157:57.01-20

5

Methodology of biology teaching with the elements of Ecology for the discipline : ”The Basics of Natural Scienses”, Research & study in Europe enriching educational environment in S. Caucasus. A collection of papers submitted by S.Caucasian Researchers. Erasmus Mundus ECW. EAC EA. ATEI of Thessaloniki. SCA Nr -2007 – 1243/001 – 001 MUN – ECW. February -2010,  P.169-170. ISBN: 978-960-99253-0-3.

4

“Treatment of metabolic syndrom”.Proceedings  - Health promotion and prevention. Научни  Трудове на Русенския Университет – Здравна промоция и превенция,  2009, Volume 48, book 8.1 p. 67 -  72. Научната конференция РУ&СУ’09, от Русенския университет “Ангел Кънчев” и Съюза на учените – Русе, Болгария. ISSN 1311-3321.

3

“Case of Rare Internal Disease in Clinical Practice”. ShotaRustaveli State University, Public Health Faculty, Collection of Works of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region, Batumi, 2009, p. 173-175;  ISSN 1987-7552, ISBN 978-89941-409-63-9

2

“Rare case of Internal Disease in the clinical practice-Rheumatoid Ponce”.   Rouse Angel Kanchev University Proceedings. Volume 48. 2009. Bulgaria. Rouse . ISSN 1311-3321. p. 75-78  

1

The Training Course of the Biomedical Basis of Learning of the Human Organism as the Main Object of Kinesitherapy“. ShotaRustaveli State University, Public Health Faculty,

Collection of Works of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region, Batumi, 2009, ISSN 1987-7552, ISBN 978-89941-409-63-9, p. 104-106

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
48th International Medical Conference "Medicine of the New Millenium" Kobuleti - 2020, Georgia "Methods of Investigation of Bones Histological and Anatomical Aging Changes, Applied in India Clinical Practice"
Gerontology and Geriatrics International Malta School April 2019, Trainers: Prof. Mario Barbagallo, Prof. Marvin Formosa, Prof. Alexander Sidorenko (UNO)
Gerontology and Geriatrics International School 22-25 October 2018 BSU Batumi-Malta Trainer: Rosette Farugia-Bonello, Deputy director of International Institute of Aging, United Nations, Malta (INIA)
Sakharov Readings 2018: “Environmental Problems of the XXI Century”; 17-18 May, 2018
20-th International Conference “Maritime Transport & Infrastructure”; 19 - 20 April 2018

Second International Conference “Higher Education – New Technologies and Innovation” 1- 2 May 2017“Teaching Module Syllabuses’ Counting System Design for the Integrated Learning Courses”

19th International Conference “Maritime Transport and Infrastructure- 2017”, April 20-21, 2017, Maritime Academy, “Some Theoretical and Practical Approaches to Human Anatomy Teaching for the IMO Model Course 1.13 “Elementary First Aid for Seafarers” ND 2-TP07-07

International Conference ”Innovation Challenge of Maritime Industry” 23-24 October 2015 Georgia, Batumi  “Communicable Disease Prevention on Shipboard” ISBN 987-9941-0-6995-6

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
Erasmus + in Evora Unuversity, Portugal, PEERS, 2023 "PBL Methods in Medical Education" Training program for academic staff
Erasmus + in Saarbrucken University, Germany, 2023 Presentation about BSU, 8 (eight) hours Human Anatomy lectures " Gastrointestinal systems' organs  anatomical review and mechanism of medications absorbtion  along the gastriontestinal tract" Exchange program for Teaching staff

Erasmus Mundus Program ECW LOT 5 (Specific Grant Agreement Number 2007-1243/001-001 MUN-ECW), Bulgary

Natural Sciences and Education

Post-doctorate study

Regensburg University, Germany

“Bank of Thermophilum Anaerobium Bacteria” Germany-Russia Joint Project

Post-graduate study

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
15-21.07.2023 "PBL Methods in Medical Education" Evora University, Portugal
23-24 ივნისი, 2023 (ხანგრძლივობა 11 საათი) “სწავლა-სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების გამოყენება" სერთიფიკატი/ტრენინგს წარუძღვება - თსსუ-ის ასოცირებული პროფესორი, დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის დირექტორი ეკა ეკალაძე;
25-30.03.2023 Risk Assessment Course (The course is based on ISM, Industry and Company Requirements, On-board Inspections and Training).ISO 9001 certified company; NR. 45-005/23;Authenticity Verification: www.verify.novikontas.org or verify@novikontas.org P: +371 67399999 E: სერთიფიკატი NR. 45-005/23/Novikontas, Riga, Latvia
6-8 June, 2023 Germany Cooperation - Georgian Chamber of Commerce &Industry  "Participating in Company's Instructors Training Program (Training on the base of German AEVO'Course, Organized by GCCI"; Training for educatuon institutions managers სერთიფიკატი/BBP Project Manager Knut Gerber;
04.01.2023 – 29.01.2023 4 weeks (60 hours) Training "Laboratory Health and Safety"პროფესიული გადამზადების პროგრამა "ლაბორატორიული ჯანმთელობა და უსაფრთხოეbა"  / Vocational Retraining Program "Laboratory Health and Safety" სერთიფიკატი/Batumi Shota Rustaveli State University
16-17 June, 2022 (16 hours) ISO 9001 -2015 Quality Management System Internal Auditor სერთიფიკატი 20th June 2022 LRQA Training for Internal Auditors /International Certificate of Achievement, issued 20 June 2022
November, 2021 (61 hours) Training for trainers IMO 6.09  "Training and Assessment Course. სერთიფიკატი/Certificate of proficiency N - 2/EE/0010/0/2115.11.2021; Ukrainian Center of  Seafarers Certification
Feb, 2020

Methodology for Conducting an objective Structured Clinical Examination

30 academic hours of masterclass program on Methodology for Conducting an objective Structured Clinical Examination” (Nao Medical University of Karaganda Prof Gulshat Kemelova at BSU

Certificate
May, 2019

Teaching Methods in Medical Education (PBL, CBL)

BAU International University (BAU) Batumi; BSU, SEU- Georgian National University Trainers: Professor Peter Lydyard -Visiting Professor in the school of the Life Sciences, University of Westmister, Honorary Professor at UCL, Honorary Doctorate of TSU, KSU, BSU, SDAU and TESAU, International Professor at CIU; Professor Nina Porakishvili - Principal Lecturer in the School of Life Sciences, University of Westminster, Honorary Doctorate of SDASU and TESAU

Certificate
Apr, 2019

Gerontology and Geriatrics

The 7-th International Training Programme in Gerontology and Geriatrics. International Institute of Aging, United Nations – Malta (INIA)

INIA Certificate
Oct. 2018

Gerontology and Geriatrics International School

International Training Program “Gerontology and Geriatrics International School”- Malta International Institute of Ageing (INIA)

INIA Certificate
10-11 ოქტომბერი 2018 "გენდერი და გენდერული ინკლუზიური სწავლება და პრაქტიკა" სერთიფიკატი

17-18 ოქტ. 2016

ტრაინერი ტრაინერებისათის „ზრდასრულთა სწავლების ტექნიკები“

სერთიფიკატი

26–30 ივნისი 2016

სწავლა და სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში

სერთიფიკატი

2015

General English Course “British Center”, Callan Method

Certificate C1 LEVEL

2015

ახალი იმუნოთერაპიული ტენდენციები ალერგიების მკურნალობაში

ბათუმი, BAU

20.05.2014

„საზოგადოებრივი სამედიცინო სტატისტიკა“

სერთიფიკატის გარეშე, საქართველო

SEPT, 7, 2012

Inovio Bioclinica Express Electronic Data Capture System

USA, Flemingtonm

2009 ოქტ.

„ეკოლოგიის თანამედროვე მეთოდები“

მიუნქენი, გერმანია (NATO -ს პრაგრამა)

2007

Det Norske Veritas ”QMS Internal Auditor” Appreciation of ISO 9001:2000

Diploma

 

უცხო ენების ცოდნა:

1

ქართული

მშობლიური

2

რუსული

მშობლიური

3

ინგლისური

ძალიან კარგად

4

ბულგარული

კარგად

5

ფრანგული

ლექსიკონის დახმარებით

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MC Office (Excel, Word, PPT, etc.); Outlook; Europass. 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა