სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი

ეკონომიკის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნათელა წიკლაშვილი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი
დაბადების თარიღი: 17.10.1962
მისამართი: ქ.ბათუმი, მელიქიშვილისქ.42, ბ.5
ელ-ფოსტა: natia.tsiklashvili@gmail.com natia.tsiklashvili@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577952595
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი, პოლიტეკონომიის მასწავლებელი,
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა, პერსონალის  მართვა.

სამუშაო გამოცდილება:

1989-1992წწ    -  სახალხო მეურნეობის ეკონომიკის, დაგეგმვისა და მართვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის აჭარის არ ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევის განყოფილება, მეცნიერ თანამშრომელი

        ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2013 წლიდან   - პროფესორი

2021 წლიდან - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი

2011 - 2021წწ - რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში

2006 - 2013წწ  - ასოცირებული პროფესორი

2004 - 2005 წწ   - ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანი

2004 - წლიდან  -ეკონომიკის ფაკულტეტის დოცენტი

2000 - 2005წწ   - ეკონომიკური თეორიის კათედრის გამგე,

1992 - 2000 წწ   - ეკონომიკური თეორიის კათედრის მასწავლებელი,

       

  აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

2006- 2008 წწ  - მინისტრი

2005- 2006 წწ   - მინისტრის I  მოადგილე

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1.  ASSESSING THE DEVELOPMENT AND HARMONISATION OF HIGHER EDUCATION

  SYSTEM IN GEORGIA FOLLOWING THE BOLOGNA PROCESS, (N.Tsiklashvili1, T.amari Poladashvili, Liga Feldmane),Proceedings of the 2023 International Conference “ Economic Science For Rural Development ” No 57,Jelgava, LBTU ESAF, pp. 298-306, 2023, DOI: 10.22616/ESRD.2023.57.029

  2. INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL AND ITS EFFECTIVENESS, (N.Tsiklashvili,N. Jabnidze,T.Beridze, T.Turmanidze),Proceedings of the 2023 International Conference “ Economic Science For Rural Development ” No 57, ISSN 2255-9930,  Jelgava, LBTU ESAF, pp. 298-306, 2023, DOI: 10.22616/ESRD.2023.57.029

  3. ,,COEVOLUTION OF EDUCATION AND BUSINESS : ADAPTIVE INTERACTION ( Tsiklashvili, N., Bezgin, K.,  A., Shaulska, L.,O., Wasilewska,N)  International Journal of Global Environmental Issues, 21(2-4), 259-275. 2022, https://doi.org/10.1504/IJGENVI.2022.126202

  4.A NEW APPROACH TO UNIVERSITY- ENTERPRISE COOPERATION MODEL:CASE OF GEORGIA, (N. Tsiklashvili, T. Poladashvili) Proceedings of the 2022 International Conference "Economic Science For Rural Development" No 56, Jelgava, LBTU ESAF, pp366-375, 2022,  DOI: 10.22616/ESRD.2022.56.036,  

  5.მდგრადი განვითარება და უმაღლესი განათლების გამოწვევები საქართველოს რეგიონებში მდებარე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში” (ნ.წიკლაშვილი, თ. ფოლადაშვილი) ჟურნ. ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მენეჯმენტი“, № 9, 73-90, 2022 ISSN 2449-2604, 2022, DOI:https://doi.org/10.46361/2449-2604.9.3.2022.73-90

 2. 6.Human development Index In Georgia And Challenges Of Sustainable Development, (T.Turmanidze T.Beridze), Proceedings of the 2020 International Conference "Economic Science For Rural Development" No 54,  DOI:10.22616/ESRD.2020.54.032, ISSN 2255-9930 Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Economics and Social Development, Latvia, Jelgava, 2020

 3. 7. Economic Effect of Short -term   Period  Tax Benefits in Mountainous Parts of Georgia (K.Tchanidze  Z. Surmanidze) Proceedings of the 2020 International Conference "Economic Science For Rural Development" No 53,  DOI:10.22616/ESRD.2020.54.032, ISSN 2255-9930 Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Economics and Social Development, Latvia, Jelgava, 2020

  8.Women’s Role in Georgian Economy And The Transformation Of Public Opinion (T.TurmanidzeT.Beridze), Development  of Social And Labor Relations: Problems of Science And Practice,  Collective monograph,   ISBN 978-966-184-381-2 Poltava 2020

  9.მთის კანონი და მიგრაცია (ჭანიძე ქ. სურმანიძე ზ.) -,,დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის შრომების კრებული, თბილისი 2020

  10.Women’s Role in Organization and Public opinion (Turmanidze T. Beridze T)-Scientific peer reviewed open access journal Problems and perspectives in Management.Volume17(2), DOI- http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.39  019 

  11.Causing Reasons and Results of Migration in Georgia (In the context of gender), (Turmanidze T, Robitashvili N)-             Scientific peer reviewed open access journal, «Fundamental and applied research in practice of leading scientific schools» 2019

   12.Quantitative and qualitative aspects of gender equality (Turmanidze T ) - Collective  Monograph, "Innovations in   science: Challenges of Modernity" Ontario, Canada, 2018

     13.Priorities of socio-economic development of Georgia and Ukraine: innovative approaches and perspectives    (E.Kharaishvili, B.Gechbaia) - ,,Strategic priorities for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership”- Collective     monograph, 2018

    14.The formation of foreign economic Integration and its consequences for the agricultural sector in the formation of         DCFTA (J.Loboda)- Directions of Increasing Competitiveness of Agricultural Sector in condition of Formation and   Functioning   of FTA with EU- Collective  Monograph, Kiev, 2018

  15. Gender   Inequality: Historical Background - VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасни Проблеми            Економики», присвяченої 85-річчю Національного авіаційного університету, за сприяння, Kiev 2018

  16.Labor market in Georgia and development opportunities" -The third          international research and practice conference ,, Ukraine-EU, Modern technology, business and Law", Slovakia-Austria-Hungary, 2017

  17. Legislation on Gender Equality - Review of Georgia and international practice- Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky  №5A, 2017

   18. Гендерные аспекты в образовательной системе ( Липай Т, Турманидзе  Т) IХ Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы экономики и управления в социальной сфере“. Сборник статей 2017

  19.Importance of internationalization of high education”- Challenges in education of international Students, Wroclaw, Poland, 2017

  20. Woman’s Economic Role”- The First International Conference on Women and Urban Life, Tehran, Iran, 2016

  21.ქალი შრომის ბაზარზე (თ.თურმანიძე ) - თსუ, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი-„ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები“, თბილისი, 2015

  22.ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე ტენდენციები-საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის  ,, თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა“ მასალები, ბათუმი, 2014

  23.ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობები და რეალობა (თ.თურმანიძე). მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია- IEC-2014: გუშინ, დღეს, ხვალ“. მასალები. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“ #4, 2014  სტუ, თბილისი, 2014

  24.საქმიანი ტურიზმის არსი და განვითარების პერსპექტივები, მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: ,,განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება“ მასალები, გორი, 2014

  25.Motivation Aspects of Tourism Product Selection, Berlin,2012

  26.Estimation of global competitiveness in modern Georgia, (B.Gechbaia) Ternopol, 2012

  27. შინამეურნეობებისა და ინდივიდების სტრატეგიული ქცევები შრომის ბაზარზე, საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენციის ,ინოვაციები ბიზნესში”, მასალები, 2010

  28.მეცნიერულ-ტექნიკური და ორგანიზაციულ-მმართველობითი ინოვაციები-ეკონომიკის რეალური სექტორის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დაჩქარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი საქართველოში, (ბ.გეჩბაია) . -თსუ შრომების კრებული, თბილისი, 2009

  29.ინვესტიციების სახელმწიფო რეგულირება, ,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია“საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. ქუთაისი, 2009

  30.შრომის ბაზრის განვითარების პრობლემები საქართველოში. მონოგრაფია, თბილისი,2010წ.

  31.ინვესტიციების სახელმწიფო რეგულირება, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის  ,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია“ მასალები. ქუთაისი, 2009წ

  32.ინვესტიციების სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი მიმართულებები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ტბელობა“ მასალები ,2009

  33.შრომის მოტივირების ძირითადი პრინციპები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,დიდაჭარობა“  მასალები, 2009

   

   

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.International Conference "Economic Science For Rural Development"    Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Economics and Social Development, Latvia, Jelgava, 2023

2.International Conference "Economic Science For Rural Development"    Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Economics and Social Development, Latvia, Jelgava, 2020

3.International Science & Practical Conference ,,II Unified Educational Space : Ukraine- EU”, Porech( Croatia), 2019

4. Third international scientific - practical forum ,, "Innovations in Science: Challenges of Modernity. Varna, Bulgaria, 2018

5. Third international scientific - practical conference "Ukraine - EU. Modern technologies, business and law”, Slovakia – Austria –Hungary, 2017

6. The First International Conference on Women and Urban Life, Tehran, Iran, 2016

6. International Science & Practical Conference Granting of Research and New Technologies

GRANT 2015, Kyiv

6. 1st Conference on Internationalization Practices in the Field of Higher Education PICASA-2015 ”,Yerevan

7.მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია ,, განათლების თანამედროვე გამოწვევები“ გორი, 2013

8 ,, NATO Advanced Research Workshop 984302”. Batumi. 2012

9.International Scientific Practical Conference ,,Economic and bizness trends at the modern stage”,Tallinn 2012

10.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი-ტრაპიზონი, 2010წ

11.,ინოვაციები ბიზნესში (პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები)“, აერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი. 2010წ

12.,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი, 2009წ

13,,მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო“, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: თსუ, ინოვაციების ცენტრი, თბილისი, 2009წ

14.აშშ-ს ეკონომიკური განათლების და განვითარების ცენტრის(NCEE) და საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის (CEED) ერთობლივი კონფერენცია, 2009წ

15.,ეკონომიკური კვლევების მეთოდოლოგია“ შვეიცარიის ტექნიკური ფედერალური ინსტიტუტის (ციურიხის),   თსუ–ს, ბსუ-ს და საქართველოს ეკონომიკური განათლების და განვითარების ცენტრის(CEED) ერთობლივი სამეცნიერო სემინარი თბილისი- ბათუმი. 2009წ

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.2023-2024-,,მცირე და საშუალო ბიზნეს სუბიექტების კრიზისი და მისი პრევენცია პოსტ-პანდემიურ პერიოდში საქართველოში" მენტორი/კონსულტანტი     ( ხელმძღ. გიორგი ქათამაძე),     შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი

2. 15.02.2019-15.12.2019-  „შიდა მიგრაციის გავლენა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ზოგიერთ ეკონომიკურ პარამეტრზე (ხულოს მუნიციპალიტეტის მაგალითზე)“- მეცნიერ ხელმძღვანელი/კონსულტანტი, ბათუმის შოთა  რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა მიზნობრივი გრანტი №02-12/22     

3. 15.02. 2018-15.12.2019  -   ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სისტემური ტენდენციები: სტრატეგია, ინსტრუმენტარი, ეფექტიანობა“-მკვლევარი, ბათუმის შოთა  რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა მიზნობრივი გრანტი № 02-19/45,

4.2019-2022- ერაზმუს +  საგრანტო პროექტი ,,RURD -Role of Universities in the Regional Development "609741-EPP-1-2019-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP, მკვლევარი

5.2020-2022-ერაზმუს+საგრანტო პროექტი ,,SQUARE – 2020-Strengthenining the QUality and Relevance of the 3rd mission in Georgian U"618612-EPP-1-2020-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP, მკვლევარი

6. 2018-2021 -  ერაზმუს +  საგრანტო პროგრამა ,,HERD- Raising Research Capacity of Georgian HEIs through Developing R&D Units“   #02-12/77 15.02.2019  ლოკალური მენეჯერი, მკვლევარი

6.2012-2019- ტემპუსის საგრანტო პროექტი ,,MAHATMA-Master in higher education management: developing  leaders for managinged educational transformation -  მკვლევარი, მასწავლებელი

7. 2012-2016 - ტემპუსის საგრანტო პროექტი   Euroeast -წამყვანი პერსონალი

8. 2014-2016- ტემპუსის საგრანტო პროექტი PICASA "Promoting Internationalisation of HEIs in Eastern Neighbourhood Countries through Cultural and Structural Adaptations"-მკვლევარი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.2019 - Unified educational spase: Ukraine-EU’- organizer The John Paul Catolic University(Poland) Juraj Dobrila University of Pula (Croatia)     -№HR 9294

2. 2018- Innovations in science : The Challenges of our time- – organizer Varna Free University ,,Chernorizets Hrabar”          , Varna, Bulgaria №C-9139

3. 2017- Modern Teaching Methods And Innovative Technologies In Higher Education– organizer Academic society of Michal Baludansky. -Bratislava, Prague, Dresden, Krakov

4.2017- Modern Technology, Business and Law- organizer Academic society of Michal Baludansky, Cherniv National University of Technology. - Slovak Republic-Austria-Hungary.№2017-3/14

5.2017-საზაფხულო სკოლა ,,კვლევები სოციალურ მეცნიერებაში“ - სამეცნიერო ლიტერატურის შექმნა და გამოქვეყნება, სწავლების მეთოდოლოგია , კვლევების მეთოდოლოგია.”- ორგანიზატორი: თსუ, ბსუ- №9-07/02

6.2017-,,თანამედროვე კვლევითი პრაქტიკის გაძლიერება აგრარული მიმართულებით რეგიონულ საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში”- ორგანიზატორი:ENPARD, , საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

7.2015-ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები - ორგანიზატორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

8. 2013- სწავლების-თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს სასწავლებლებში“, ქართულ-ევროპული აკადემია, თბილისი,  

9..2013-,Agricultural Exstension Structure and Management“ at Ohio State University, Columbus, Ohio, USA , წ

10.2012-.,,სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში”, გორი,

11. 2011-,,Intelleqtual Property Rights(IPR), (USAD, EPI, საქპატენტი) Tbilisi

 6. 2011-,,The German Technology Transfer and Innovation System “– Lessons to Learn for Georgia, Study tour to Germany

 12. 2009-Methods in Economic Research,( ETH, CEED,) Batumi,

 13. 2007-Training of Trainers of Economics Teachers” Study tour to USA - (Alabama- Birmingham University, Atlanta- (FED), New York, Washington D.C. -Councils of Economic Education,

14.2006- Training of Trainers of Economics Teachers”, ( USA , NCEE (Kyiv, Yerevan )

15. 2005- Training of Trainers of Economics Teachers”, (USA, NCEE).(Moskva, St.Peterburg)

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 MS Office – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა