ბსუ-ს სამაგისტრო პროგრამების: "სამართალი", "ბიზნესის ადმინისტრირება" და "ფინანსები და საბანკო საქმე" და "ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის" კურსდამთავრებულთა/ყოფილ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

„ბსუ-ს ზოგიერთი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის (2011-2012 სასწავლო წლიდან ჩარიცხული პირები) ზედმეტად გადახდილი სწავლის საფასურის დაბრუნების საორგანიზაციო ღონისძიებების შესახებ“ ბსუ- წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 წლის 15 ივლისის N07-01/30 გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2011-2012 წლებისათვის  სწავლის საფასურის ოდენობების განსაზღვრის თაობაზე‘’ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2011 წლის 24 ივნისის N8 გადაწყვეტილებაში ბსუ-ს სამი სამაგისტრო პროგრამის (,სამართალი“, ,,ბიზნესის ადმინისტრირება"  და ,,ფინანსები და საბანკო საქმე")  ნაწილში და ნაცვლად 2500 ლარისა, 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან სწავლის წლიური საფასური განისაზღვრა 2250 ლარით.

ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 15 ივლისის N07-01/30 გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის თანახმად, 2250 ლარამდე სწავლის წლიური საფასურის შემცირების შესახებ წარმომადგენლობითი საბჭოს ეს გადაწვეტილება და 2021 წლის 16 თებერვლის N07-01/11 გადაწყვეტილება ვრცელდება 2011-2012 სასწავლო წლიდან 2020-2021 სასწავლო წლებში ბსუ-ს სამაგისტრო პროგრამებზე: ,,სამართალი“, ,,ბიზნესის ადმინისტრირება"  და ,,ფინანსები და საბანკო საქმე"  და ,,ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის“ (2018-2019 სასწ. წლიდან) ჩარიცხულ ბსუ-ს სტუდენტებზე, რომლებმაც დაასრულეს სწავლა (კურსდამთავრებულები) ან სხვადასხვა მიზეზით შეუწყდათ ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსი (შიდა/გარე მობილობით/პირადი განცხადებით ან სხვა).

წარმომადგენლობითი საბჭოს 15 ივლისის N07-01/30 გადაწყვეტილების მე-3 პუნქტის თანახმად, ბსუ-ს შესაბამისი სამაგისტრო პროგრამების კურსდამთავრებულებს/სტატუსშეწყვეტილ პირებს (2011-2012 სასწავლო წლიდან ჩარიცხული პირები), რომლებსაც გადახდილი აქვთ ბსუ-ში სწავლის წლიური საფასური 2 250 ლარზე მეტი ოდენობით, ჩაეთვალათ ზედმეტად გადახდილად.

კურსდამთავრებულებს/სტატუსშეწყვეტილებს, მათი წერილობითი განცხადებების შესაბამისად, ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანების საფუძველზე დაუბრუნდებათ ზედმეტად გადახდილი სწავლის საფასური ეტაპობრივად, უფლებამოსილი პირის განცხადების წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 2 თვის ვადაში, ხოლო იმ კურსდამთავრებულებს/სტატუსშეწყვეტილებს, ვინც 2021 წლის 15 ივლისამდე წარმოადგინა განცხადება ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნების თაობაზე - არაუგვიანეს 2021 წლის სექტემბრისა.

ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნების თაობაზე განცხადებები უფლებამოსილმა პირმა შესაძლებელია წარმოადგინოს ბსუ-ს კანცელარიის მეშვეობით ან ელექტრონულად (სტუდენტური პორტალის ან ბსუ-ს ოფიციალური ფოსტის საშუალებით -  info@bsu.edu.ge). განცხადებაში უნდა მიეთითოს სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ბსუ-ს რომელ სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლობდით, რომელ წლებში, საკონტაქტო ტელეფონი, ელექტრონული ფოსტა, რეგისტრირებული და ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი, ასევე საბანკო ანგარიშის ნომერი, რომელზეც შეიძლება ჩაირიცხოს ბსუ-ში ზედმეტად გადახდილი სწავლის საფასური.

იხილეთ ქვემოთ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებები:

  1. ბსუ- წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 წლის 15 ივლისის N07-01/30 გადაწყვეტილება;
  2. ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 წლის 16 თებერვლის N07-01/11 გადაწყვეტილება.

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა