დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის  ცხადდება მიღება დოქტორანტურის საგანმანათლებლო  პროგრამებზე (ბრძანება ვაკანტური ადგილების შესახებ №01-02/100 .14.08..2020)

კონკურსში მონაწილეობის უფლების მქონე პირები

ბსუ-ს დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელების უფლება აქვთ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს. (ინფორმაცია დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების თაობაზე იხილეთ შესაბამისი ფაკულტეტის ვებგვერდზე).

2020-2021 სასწავლო წლისათვის დოქტორანტურაში მიღების ვადები (ბრძანება დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ №01-02/100. 14.08.2020)

 • საბუთების მიღება - 31 აგვისტო--4 სექტემბერი;
 • გამოცდა ინგლისურ ენაში -11 სექტემბერი;
 • გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 14 სექტემბერი;
 • გამოცდის შედეგების გასაჩივრება - 15 სექტემბერი;
 • აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 16 სექტემბერი;
 • გამოცდა სპეციალობაში/გასაუბრება - 18 სექტემბერი;
 • გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 21 სექტემბერი;
 • გამოცდის შედეგების გასაჩივრება - 22 სექტემბერი;
 • აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 23 სექტემბერი;
 • ხელშეკრულების გაფორმება,ადმინისტრაციული რეგისტრაცია-სწავლის საფასურის გადახდა (სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი, არანაკლებ 1000 ლარისა)  დოქტორანტობის კანდიდატებთან  - 24, 25 სექტემბერი;
 • ფაკულტეტების მიერ სასწავლო  პროცესის დეპარტამენტისათვის დოქტორანტობის კანდიდატთა სიის წარდგენა - 24  სექტემბერი;
 • ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება - 28 სექტემბერი.


მიმღებ კომისიაში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა (დოკუმენტების მიღება 10:00 - 17:00 სთ. შემდეგ მისამართზე: . ბათუმი, ნინოშვილის ქუჩა №35,  1-ლი  კორპუსი, ოთახი №19).

 • განცხადება ბსუ-ს რექტორის სახელზე;
 • დოქტორანტობის კანდიდატის სააპლიკაციო ფორმა შევსებული;
 • მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ბსუ-ს კურსდამთავრებულთათვის -ბსუ-ს მიერ დამოწმებული, 2020 წელს მაგისტრატურის  კურსდამთავრებულთათვის-ცნობა აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე);
 • ერთსაფეხურიანი, ხუთწლიანი, უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მაგისტრის აკადემიურ ხარისხთან გათანაბრების დამადასტურებელი საბუთი (სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული);
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;
 • სადოქტორო კვლევითი პროექტის მოკლე ანოტაცია და სადოქტორო პროგრამის სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელის თანხმობა;
 • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ფოტოსურათი (3X4) – ბეჭდური 2 ც. და ელექტრონული ვერსია CD-ზე;
 • სხვა დოკუმენტი, თუ ასეთს ითვალისწინებს სადოქტორო პროგრამა.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
577 14 10 70

  ბრძანება
  განცხადება/დანართი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა