გამოცხადდა სასტიპენდიო პროგრამა "სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს"

სურათი

გამოცხადდა სასტიპენდიო პროგრამა "სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს".

სასტიპენდიო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად სტუდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს მთავარ და მინიმუმ ერთ დამატებით კრიტერიუმს.

მთავარი კრიტერიუმი - წინა სემესტრის საშუალო შეწონილი ქულა 81-100.

 დამატებითი კრიტერიუმები:

1. 2018, 2019 წელს გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი.

2. 2018, 2019 წელს სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა.

3. სხვა აქტივობები - საზოგადოებრივი, კულტურული და სპორტული აქტივობა.

 

 კონკურსში მონაწილე სტუდენტმა სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტში უნდა წამოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) ცნობა სტუდენტის სტატუსის/აკადემიური მოსწრების შესახებ (სასწავლო ბარათი ,,საშუალო შეწონილი“ ფორმულით მიღებული ქულებით);

3) სტუდენტის  ავტობიოგრაფია (CV);   

4) გამოქვეყნებული ნაშრომების/პუბლიკაციის ასლები   ---- ფურცელი;(არსებობის შემთხვევაში)

5) სამეცნიერო და სხვა აქტივობებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დიპლომი, სიგელი, სერტიფიკატი და სხვ. Dდედანი / ნოტარიულად დამოწმებულ ასლი   ----- ფურცელი; (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტში 9 დეკემბრიდან 13 დეკემრის ჩათვლით, 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე

ბრძანება №01-02/206

  საკონკურსო დოკუმენტაციის ნუსხა
  განცხადების ფორმა
  კონკურსანტის ავტობიოგრაფია CV

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა