ბსუ-ს სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია დასრულდა

სურათი

დასრულდა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სტუდენტთა  სამეცნიერო კონფერენცია. უნივერსიტეტის რექტორმა მერაბ ხალვაშმა, რექტორის მოადგილემ ნათია წიკლაშვილმა, სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტის უფროსმა მერაბ დიასამიძემ და იურიდიული ფაკულტეტის დეკანმა ადამ მახარაძემ კონფერენციის მონაწილეებს სერტიფიკატები გადასცეს. სექციების მიხედვით,  54 საპრიზო ადგილის მფლობელი ფულად ჯილდოს მიიღებს, ხოლო ყველა მიმართულების პირველ ადგილზე გასულ 18 საუკეთესო მომხსენებელს სურვილის შემთხვევაში, 1000 ლარის ოდენობით დაუფინანსდება საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობა. 

 

კონფერენციის გამარჯვებული სტუდენტები

სამართალმცოდნეობის სექცია

II კატეგორია
ჯინჭარაძე არჩილ - კორუფცია პოლიტიკაში-პრობლემა და გამოწვევები
III კატეგორია
გვარიშვილი თამარ - სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის, ოფიციალური საქმისწარმოებისა და სამართალწარმოების ენა, საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნების კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი

 

ფსიქოლოგიის სექცია

 

II კატეგორია
ბოლქვაძე ირმა - ფაქტორ „თავისი“ მოქმედება სკოლამდელ ასაკის ბავშვებში
III კატეგორია
გორგაძე ხატია - დისოციაციური აშლილობა

 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა სექცია

II კატეგორია
ირემაძე მარიამ - სოციალური ინსტიტუტები, როგორც სოციალიზაციის მთავარი აგენტები (ოჯახი)
III კატეგორია
ირემაძე ლია - 1994 წლის რუანდის გენოციდი და საერთაშორისო საზოგადოება

 

ეკონომიკის სექცია

 

I  კატეგორია
ვარშანიძე ნესტან, ვარშანიძე თამარ - სამომხმარებლო კალათა და სამომხმარებლო დანახარჯების სტრუქტურა საქართველოში
II კატეგორია
თურმანიძე ხათუნა - პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და ეკონომიკური ზრდა საქართველოში
III კატეგორია
შავაძე მზია, შავაძე მაყვალა - მიგრაციის გავლენა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე

 

ბიზნესისადმინისტრირების სექცია

I  კატეგორია
ზოიძე რუსუდან - საპენსიო სისტემის რეფორმა საქართველოში
II კატეგორია
ფარტენაძე დავით  - საარჩევნო პლაკატები და სლოგანები, როგორც ღირებულებათა ტრანსფორმაციის ინდიკატორი
III კატეგორია
ლეჟავა მარიამი,   ბერიძე ია - კრიპტოვალუტების გავლენა საქართველოს ეკონომიკასა და საფინანსო სისტემაზე

 

აგროინჟინერიისა და აგროტექნოლოგიების სექცია

I  კატეგორია
გარუჩავა ვახტანგი -  მებოცვრეობა საქართველოში
II კატეგორია
ძირკვაძე მამუკა - დაფნის კულტურის ზრდა განვითარების თავისებურებანი აჭარაში
III კატეგორია
გაბაიძე დარინა - სალათის კულტურა აჭარაში

 

აგროეკოლოგია და სატყეო საქმის სექცია 

II კატეგორია
ბოლქვაძე გიორგი - თემა: ორგანული ნარჩენების კომპოსტირება და მისი როლი ორგანულ მიწათმოქმედებასა და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის მიღებაში
II კატეგორია
მახარაძე თეა - ქ. ბათუმის სავაჭრო ქსელში გაყიდვაში არსებული ძეხვეულში ნიტრიტების შემცველობა

 

ზუსტ მეცნიერებათა სექცია

I  კატეგორია
კახიძე თამთა - პროექტის მართვა დროის ფასისა და საკომპრომისო გადაწყვეტილების მიხედვით
II კატეგორია
შაინიძე ჯაბა - მზის ელემენტის მახასიათებელი სიდიდეების განსაზღვრის ექსპერიმენტული და თეორიული მეთოდები
III კატეგორია
ჯაკობია დავით - ტურბულენტურ დაჯახებად მაგნიტოაქტიურ პლაზმაში გაბნეული გამოსხივების სივრცითი სპაკტრის თავისებურებები

 

ისტორიის სექცია

I  კატეგორია
ზაქარიაძე ალექსანდრე - პოლონელები ნაპოლეონის არმიაში
II კატეგორია
თავბერიძე ინგა - მზის ერკეთის მონასტრის ისტორიიდან
III კატეგორია
ბაციკაძე გიორგი - 1924 წლის აჯანყება საქართველოში
III კატეგორია
დეკანაძე ქეთევან - მუჰაჯირობა საქართველოში

 

არქეოლოგიისა და კულტურის ისტორიის სექცია

I  კატეგორია
ქავთარაძე გიორგი - სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს უძველესი რწმენა წარმოდგენები (საბეჭდავი მასალების მიხედვით)
II კატეგორია
ტაკიძე ეკა - 2017 წელს გონიო-აფსაროსში აღმოჩენილი მინის ნაკეთობანი
III კატეგორია
დუმბაძე სალომე - ფაიანსის ნაწარმი გონიო-აფსაროსის ციხიდან

 

აღმოსავლეთმცოდნეობის სექცია

I  კატეგორია
შანთაძე მაიკო - თურქეთ–რუსეთის ურთიერთობები 2002–2017 წლებში
II კატეგორია
ღოღობერიძე რუსუდან - მუსტაფა ქემალ ათათურქი და 1918-1923 წლების ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა თურქეთში
III კატეგორია
თანდილავა ლუკა - აჭარაში მცხოვრებ ლაზთა ეთნოგრაფიული ეტიუდები

 

ინგლისური ფილოლოგიის სექცია

I  კატეგორია
ნაკაიძე მარიამ - ბიოლოგიური მეტაფორები ეკონომიკურ საგაზეთო სტატიებში
II კატეგორია
ნაგერვაძე თამთა - ავტორის ხმა აკა მორჩილაძის ნაწარმოებში: „ კაგდატა  ინ ჯორჯია“
III კატეგორია
ბურკენაძე მარიამ - სატირული აფორიზმების საკითხისათვის (ამბროზ ბირსის "ეშმაკის ლექსიკონის" მასალაზე)

ლიტერატურა, ფოლკლორის სექცია

I  კატეგორია
დავითაძე თათია -  ,,მომოღერების“რიტუალი პონტოელ ბერძნებში
II კატეგორია
ბაქანიძე თამარი - ქართული ლიტერატურის აქტუალური საკითხები
III კატეგორია
თურმანიძე სოფიკო - ტოლერანტობის  საკითხი „ვეფხისტყაოსანში“

 

ენათმეცნიერების სექცია

I  კატეგორია
დავითაძე თალიკო - ფრაზეოლოგიზმები პოსტმოდერნისტულ შემოქმედებაში (ზურაბ ქარუმიძე „ღვინომუქი ზღვა“ )
II კატეგორია
ბოლქვაძე ლია - სენსაციური და დამაინტრიგებელი სათაურები სოციალურ ქსელში
III კატეგორია
რომანაძე ლიკა - კომუნიკაციის ენობრივი საშუალებები და მათი თავისებურებანი ქართველი ახალგაზრდების მეტყველებაში

 

ფილოსოფიის სექცია

I  კატეგორია
ჯიჯიეშვილი ვახტანგ - სიკეთის მონიზმი ბასილი დიდთან
II კატეგორია
გორგაძე ხატია, გელენიძე ნინო - მედიის როლი თანამედროვე სამყაროს კონსტრუირების კონტექსტში: მარშალ მაკლუჰანის ,,გლობალური სოფლის თეორია". - ხატია გორგაძე და ნინო გელენიძე
III კატეგორია
გამახარია მარიკა -  ვეფხისტყაოსნის ესთეტიკა

 

საბუნებისმეტყველო მიმართულების სექცია

I  კატეგორია
ღლონტი ქეთევან - ელექტროდიალიზი - რძის შრატის გადამუშავების პერსპექტიული მეთოდია
II კატეგორია
ზოიძე სოფიკო, კაკალაძე თამარ - შავი ზღვის აუზის აჭარის რეგიონის მდინარეების წყლების ფიზიკო-ქიმიური და მიკრობიოლოგიური მახასიათებლების სეზონური დინამიკა და მათი ეკოლოგიური შეფასება
III კატეგორია
სიხარულიძე მარიამ - ზოგიერთი გენეტიკური მახასიათებლების ანალიზი მონო და დიზიგოტურ ტყუპებში

 

გეოგრაფიის სექცია

I  კატეგორია
ბაკურაძე დავით - თერმული რეჟიმის ცვლილება აჭარაში გლობალური პროცესების ფონზე
II კატეგორია
ცინარიძე ნათია - ნარჩენების მართვის პრობლემები და მათი აღმოფხვრის გზები
III კატეგორია
ძირკვაძე გურანდა - ქალაქ ბათუმის მოსახლეობის ძირითადი საკითხი

 

მედიცინის სექცია

I  კატეგორია
აშიშ კუმარ - Ashish Kumar - Development and Nutrition from 0 -1- კვება და განვითარება 0-1-დან
ფულადი პრიზი: 150
  II კატეგორია
რაჯნეეშ ხურანა - Rajneesh Khurana - MicroRNAs as potential diagnostic and therapeutic targets in breast cancer
III კატეგორია
ბაბელ ვაიბჰავ ლოკენდრა/ხილერი პრაიაგ - Vaibhav Lokendra Babel / Prayag Khilery  - Rare and Neglected - იშვიათი და უგულებელყოფილი
 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა