მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი
 

მთავარი >> დეპარტამენტები >> იურიდიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

იურიდიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ანზორ მახარაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ქობულეთი. დ. ოჩხამური ტბელ აბუსერისძის ქ. 13
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 02.03.64
ტელეფონი: +995 595 90 75 97
ელ-ფოსტა:
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სისხლის სამართლის პროცესი

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ასისტენტ პროფესორი 16 სექტემბერი  2013 წელი.

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: დაზარალებული სისხლის სამართლის პროცესში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1991 26 ივნისი
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალმცოდნეობა, სისხლის სამართლის პროცესი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ЦВ № 813851
გაცემის თარიღი: 1991 16 ივლისი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:
1. 2006 წლიდან დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იურიდიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტ–პროფესორი;
2. 1997–2005 წწ. ვმუშაობდი ივ. ჯავახიშვილივ სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სისხლის სამართლის პროცესისა და კრიმინალისტიკის კათედრაზე მასწავლებლის თანამდებობაზე;
3. 1995–1997წწ. ვმუშაობდი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მართლმსაჯულებისა და საპროკურორო ზედამხედველობის კათედრაზე ლაბორანტად.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. ზიანი, როგორც საფუძველი პირის დაზარალებულად ცნობისათვის. ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი“ №1 თბილისი 2009 წლის 30 11
2. ზიანის ცნება და პირის დაზარალებულდა ცნობის პრობლებემი. ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება“ №1 თბილისი 2009
3.,,დაზარალებულის საპროცესო მდგომარეობა ახალი რედაქციის საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და საზღვარგარეთის ქვეყნების საპროცესო კანონმდებლობაში".ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შრომები II,თბილისი 2011;
4. ,,კონფლიქტის არსი და მედიაციის ინსტიტუტი ისტორიულ ასპექტში"ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შრომები III,თბილისი 2012;
5.,,შერიგების საკითხის ისტორიული ასპექტი 1998 წლის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით". ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შრომები IV,თბილისი 2012;
6.,,მედიაცია ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით" ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შრომები IV,თბილისი 2012;
7.,, საპროცესო შეთანხმების თავისებურება და დაზარალებულთან დანაშაულის ჩამდენი პირის შერიგების პრობლემა" ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შრომები IV,თბილისი 2012;
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. აჭარის სავაჭრო პალატის მიერ ორგანიზებული საარბიტრაჟო და მეციაციის საკითხებთან დაკავშირებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. სექტემბერი.2011
ეროვნული:
1. სამართლის ეროვნული კონფერენცია ,,სამართლის რეფორმა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ტრანსფორმაცია საქართველოში". თბილისი. მაისი.2012
უცხო ენების ცოდნა:
რუსული, გერმანული
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Windows, Word, Internet

სტაჟირება, ტრენინგები:
1.წარმატებით ჩავაბარე საქართველოს იუსტიციიც უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოდცა (შესაბამისი სერთიფიკატი).
2.ტრენინგი - პროფესორ-მასწავლებელთა საკვალიფიკაციო კურსები სასამართლო უნარ-ჩვევებში. კურსი -სასამართლო განხილვაში ადვოკატის პროფესიონალიზმის დახელოვნებაზე. ,,ამერიკის იურისტთა ასოციაცია კანონის უზენაესობის ინიციატივა". (ABA ROLI) საქართველოს ოფისი. თბილისი. აპრილი 2011
3. ტრენინგი - პროფესორ-მასწავლებელთა საკვალიფიკაციო კურსები. კურსი სასამართლო უნარ-ჩვევები. ადოვოკატის როლი სასამართლოში. . ,,ამერიკის იურისტთა ასოციაცია კანონის უზენაესობის ინიციატივა" (ABA ROLI) საქართველოს ოფისი. თბილისი. აპრილი 2011;
4. ტრენინგი - USAID-ის  ,,მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი"-ით განხოეციელებული ტრენინგი - მასტერკლასი სწავლების მეთოდები- სტუდენტებისათვის ამერიკული სამართლის გაცნობა. თბილისი. ივლისი.2011;
5.ტრენინგი - სამუშაო შეხვედრა პროფესორ-მასწავლებლებისათვის. კურსი - სასამართლო უნარ-ჩვევევბი სამარლებრივი მართლწერა იურიდიული კლინიკები.  ,ამერიკის იურისტთა ასოციაცია კანონის უზენაესობის ინიციატივა". (ABA ROLI) საქართველოს ოფისი. თბილისი. ივნისი 2012.
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
სისხლის სამართლის მიმართულება
დარგი:
სისხლის სამართლის პროცესი
კრიმინოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. კრიმინოლოგია - 5 კრ
2. სისხლის სამართლის პროცესი - 8კრ ;

3. შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი - 5კრ ;

4. სისხლის სამართლის საქმეთა წარმოება სასამართლოში - 5კრ ;

5. საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული  -5კრ

6. საბაკალავრო ნაშრომი - 10კრ

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
  • ყოველ დღე 13 საათიდან 18 საათამდე, შაბათი-კვირის გარდა

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 29.08.2014
გვერდი იხილა 3 045 614 სტუმარმა
დამზადებულია საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა
და კომუნიკაციების სამსახურის მიერ