მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი
 

მთავარი >> დეპარტამენტები >> ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ბესიკ ბაუჩაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ს. მესხის 118ა
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 26/07/1971
ტელეფონი: 893218796
ელ-ფოსტა: besikb@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
საბაზრო ეკონომიკის პრობლემური საკითხები, აგრარული ეკონომიკა,ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის სრულყოფის საკითხები,კორპორაციის ფინანსები.
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.2009წ .ოთხი წლის ვადით
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-ეკონომისტის კვალიფიკაცია. მაგისტრტთან გათანაბრებული
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 10/06/1994წ
განათლების მიმართულება, დარგი: მანქანათმშენებლობის მრეწველობის ეკონომიკა და მართვა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 040993
გაცემის თარიღი: 04/07/1994
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის მართვის დოქტორი
სადისერტაციო თემა: ,,საქართველოს აგროსასურსათო სექტორის რესტრუქტურიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ფორმირება და განვითარება გარდამავალ პერიოდში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 27/01/2009
განათლების მიმართულება, დარგი: აგრობიზნესის მენეჯმენტი;
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: №000015
გაცემის თარიღი: 09/09/2010
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი.
სამუშაო გამოცდილება:
1995-დან 1997წ -მდე ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ეკონომიკის კათედარა . მასწავლებელი
1997-დან 2004წ -მდე ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ფინანსებისა და დარგობრივი ეკონომიკის კათედრა . მასწავლებელი
2004 -დან 2006წ-მდე ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების კათედრა . მასწავლებელი
2006-დან 2009წ-მდე ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. ეკონომიკის დეპარტამენტის მასწავლებელი
2006-დან 2009წ-მდე ბათუმის საზღვაო აკადემია. ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი
200 -დან 2008წ -მდე ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი ბიზნეს სკოლა. მასწავლებელი
2009-დან 2010წ-მდე ბათუმის საზღვაო აკადემია.ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
2009-დან დღემდე შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის, ფინანსების აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტის, ასოცირებული პროფესორი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. აჭარის ავტ-რესპუბლიკის სავაჭრო- სამრეწველო პალატა. ,,მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში.” 2007-წ, გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი ,,აგრარული კანონების როლი სოფლის მეურნეობის განვითარებაში.” თანავტორი პ.აროშიძე
2. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალები 2007-წ, გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი ,,ეკონომიკის რესტრუქტურიზაცია, როგორც მისი თვისობრივი გარდაქმნის სპეციფიკური პროცესი გარდამავალ პერიოდში” ”
3. ბათუმის საზღვაო აკადემია შრომები №2 2007-წ გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი,, საქართველოს აგროსასურსათო სექტორის არსებული სტუქტურა და მისი გარდაქმნის ძირითადი მიმართულებები.”
4. ბათუმის საზღვაო აკადემია შრომები №1 2007-წ გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი ,,ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის სფეროში სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება.”
5. აჭარის ავტ-რესპუბლიკის სავაჭრო- სამრეცველო პალატა. 2008წ. ,,მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში.” 2009-წ, გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი ,,საქართველოს აგრარულ სექტორში არსებული პრობლემები და მისი დაძლევის გზები.”
6. ჟურნალი ,,ეკონომიკა” №8 N 0206-2828 თბილისი ,,მთიანი აჭარის ტურისტული პოტენციალი და მისი ამოქმედების გზები’’ 2009წ
7. საერთაშორისო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთკავკასია” შრომების კრებული გამომცემლობა ,,ინოვაცია” ქ. ქუთაისი 2009წწ 16-17 მაის, .,გლობალური ეკონომიკური კრიზისის ანატომია’’
8. ჟურნალი ,,ეკონომიკა” №9-10 N 0206-2828 თბილისი 2009წ. ,,მცირე ბიზნესის განვითარების მასტიმულირებელი საგადასახადო მექნიზმების ფორმირებისათვის’’
9. ივ ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსტიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული,,ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა’’ №2. გამომცემლობა ,,ლამპარი” თბილისი. ,,მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო.”2009წ
10. ჟ. ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი” №1 დაბეჭდილია რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობაში ქ.ბათუმი ,,მეცნიერულ-ტექნოლოგიური ინოვაციების როლი ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის პროცესში’’2009წ
11 გამომცემლობა,,საზოგადოება,,ცოდნა’’B5-89522-238-3თბილისი,,ეკონომიკის რესტრუქტურიზაცია საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში (თეორია და პოლიტიკა)’’ მონოგრაფია.2008წ
12 გამომცემლობა საზოგადოება ,,ცოდნა’’ ISBN 978-9941-1-0-1239-6. თბილისი ,,საქართველოს აგროსასურსათო სექტორის რესტრუქტურიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ფორმირება და განვითარება გარდამავალ პერიოდში” მონოგრაფია.2009წ
13 შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციები ბიზნესში“ . გამომცემლობა უნივერსალი,თბ.2010წ.,, ტურისტული ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები მაღალმთიან აჭარაში“
14 შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციები ბიზნესში“ . გამომცემლობა უნივერსალი,თბ.2010წ ,,საქართველოს თანამედროვე საგადასახადო სისტემა და მისი ოპტიმიზაციის გზები“
15 ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. შრომები №4 2010-წ გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი: ,,პრობლემური საკითხები ფინანსურ აღრიცხვაში’’
16.მმართველობითი აღრიცხვა,,სახელმძღვანელო 2012წ.გამომცემლობა უნივერსალი.თბილისი
17.საკონტროლო კითხვები ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიულ საფუძვლებში.დამხმარე სახელმძღვანელო.2012წ.ქბათუმი
18.მმართველობითი აღრიცხვის სისტემის ფორმირება საინვესტიციო საქმიანობის სტრატეგიული დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების პროცესში.ჟურნალი ეკონომიკა 2013 იანვარ– თებერვალისამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1.გლობალიზაცია მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია’’ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2009წ
2. ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეოდა’’ თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2009წ
3.შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციები ბიზნესში“2010წ
ეროვნული:
1. ,,ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე ტენდენციები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში”ეკონომისტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია’’ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გუგუშვილის სახ. ეკ-კის ინსტიტუტი.2007წ
2.კონფერენცია თემაზე,,ლოგისტიკა და ბიზნესი’’ ბათუმის საზღვაო აკადემია 2007წ.
3 ,,მცირე და საშვალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში ‘’აჭარის ა.რ. სამრეწველო-სავაჭრო პალატა2007w
4. კონფერენცია თემაზე,,ლოგისტიკა და ბიზნესი’’ ბათუმის საზღვაო აკადემია 2008წ.
5.კონფერენცია თემაზე,,ლოგისტიკა და ბიზნესი’’ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 2010წ.
უცხო ენების ცოდნა:
ქართული(მშობლიური); რუსული(კარგად); გერმანული(საშუალოდ)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:
1.ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტეი .საერთაშორისო სწავლება–სემინარი ,,ეკონომიკური პრობლემების კვლევების მეთოდოლოგია;’’
2.ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტეი. .საერთაშორისო სწავლება–სემინარი ,,ბიზნესის ინტეგრირებული პროექტების მართვა;’’
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე
დარგი:
ფინანსები, აღრიცხვა და აუდიტი
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:


1.საგანი- ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები.კრედიტი–5, ლექცია–15, პრაქტიკული–30.სემესტრი–3.სპეციალობა–საბუღალტრო საგადასახადო.
2.მმართველობითი აღრიცხვა.კრედიტი–5.ლექცია–15. პრაქტიკული–30.სემესტრი–3.სპეციალობა–მენეჯმენტი და ადმინისტრირება
4კომპანიის ფინანსები.პრედიტი–5. სემინარი–60.სემესტრი–4. სპეციალობა–ფინანსები.
5.კომპანიის ფინანსები.პრედიტი–5.ლექცია15. სემინარი–3060.სემესტრი–4. სპეციალობა–საბუღალტრო საგადასახადო
6.საგანი- ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები.კრედიტი–5, ლექცია–15, პრაქტიკული–30.სემესტრი–2.სპეციალობა–საბუღალტრო საგადასახადო.
7.მმართველობითი აღრიცხვა.კრედიტი–5.ლექცია–30. პრაქტიკული–30.სემესტრი–3,სპეციალობა–საბუღალტრო საგადასახადო
8.მმართველობითი აღრიცხვა.კრედიტი–5.ლექცია–15. პრაქტიკული–60.სემესტრი–3,სპეციალობა–აუდიტი.
9.მმართველობითი აღრიცხვა.კრედიტი–5.ლექცია–15. პრაქტიკული–15.სემესტრი–1.სპეციალობა–ბიზნესის ადმინისტრირება.მაგისტრატურა
10.ფინანსური მენეჯმენტი,,–კრედიტი–5. ლექცია–60, პრაქტიკული–90.სემესტრი–6. სპეციალობა ბიზნესის ადმინისტრირება.
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
ყოველი კვირის ორშაბათი და ოთხშაბათი 14სთ-დან 15 -სთ-მდე. აუდიტორია 522

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 02.09.2014
გვერდი იხილა 3 045 657 სტუმარმა
დამზადებულია საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა
და კომუნიკაციების სამსახურის მიერ